How to successfully revitalize brownfields

Since 2009, Contera has been primarily involved in the implementation and leasing of industrial parks in the Czech and Slovak Republics, but the project that is more and more distinctively emerging on the former brownfield in the centre of Ostrava rather deviates from the current focus of this company.

The construction of the Organica administrative building was commenced last autumn, the underground work was completed this spring and the building began to grow up into the heights. Construction of the monolithic skeleton is currently in its second half.

Unique architectural solution

Organica is extraordinary for its architectural concept and gentle approach to ecology. The developer’s vision was realised by architects from Schindler Seko Architects. Administrative buildings usually have an orthogonal floor plan and use the division of space into right angles so that each employee gets a specific number of meters to work in. “When working on Organica, we were not bound in this way, and thanks to the circular shape, we were able to work with the interior space more freely. There is no similarly designed administrative building in the Czech Republic or Europe yet, it is an exceptional work,” says Ludvík Seko, a senior architect.

The project also meets the needs of Tietoevry, which will take roughly two thirds of the building upon its completion scheduled for the third quarter of 2023 and will use Organica as their new headquarters for Central Europe. The international IT corporation expects that some of their employees will work from there, some remotely and some jobs will be shared.

A building with intelligent systems

The concept of the building and its use can be considered timeless. The distribution of fresh air for employees will be controlled by an intelligent system, the building will manage its own heating and cooling according to the season and following the weather forecast thanks to its own weather station. Parking areas will provide charging stations for electric cars and electric bikes, and when looking for a parking space, one can use a mobile application. USB charging of mobile devices will be available on the benches located in the quiet area of the atrium. There is also a plan to use rainwater irrigation system and rooftop photovoltaic panels, thanks to which Organica will be partially self-sufficient in terms of energy.

“When we were dealing with the project at the time of its inception, we had a clear vision for Organica to be truly ‘user and eco-friendly’. How far-sighted it was can be seen now at the time of the incredible increase in energy prices, which have driven the costs of companies to ratio that no one would have believed a few years ago. The prestigious BREEAM Excellent certification, which was confirmed in the design stage,“  says Martin Budina, Project Director of Contera.

An industrial park in a brownfield

CONTERA PARK OSTRAVA D1 in the Hrušov district, Ostrava, is also prior its completion. It is situated in an area of approximately 35 ha and will offer about 151,000 sq m of industrial space, mainly for light industry, warehouses and production. The last industrial hall is currently being completed. The construction of the first expansion of the Sportisimo building will begin in the coming months, and a technology park that will serve scientific purposes is being prepared. CONTERA PARK D1 in Ostrava is currently 95% leased; large areas for rent and the total expanse of the park guarantee flexibility even in case of tenant development. The advantage of the park is in its excellent transport accessibility thanks to the proximity of the D1 motorway, and the railway also guarantees excellent connections to other regions of the Czech Republic, Poland and Slovakia. There are many industrial zones in Ostrava that are almost fully utilized, and CONTERA PARK OSTRAVA D1 thus represents a unique opportunity for further business growth in the city.

The Hrušov brownfield was once used to house workers from nearby businesses. In 1997, the entire area was flooded, followed by its devastation, gradual depopulation and the creation of the so-called social brownfield. Contera has been specializing in the revitalization of brownfields for 12 years, and 84% of the portfolio in the Czech Republic and Slovakia consists of similar projects, and the company wants to continue wending in this direction.

There are over 100 clients working in Contera’s logistics parks in the Czech Republic. Their portfolio is very balanced and is divided into five main sectors – manufacturing (Magna, Aludyne, Malfini, BMK, etc.), logistics (VAS Solutions, DB Schenker, Esa Logistika, DHL/PPL, etc.), distribution and e- commerce (Sportisimo, FAST ČR, AT Computers, Ikea, etc.) and retail (Planeo, Rossmann, Pepco, Spokojený pes, etc.).

Bold plans for the future

There are over 10 million sq m of industrial space in the Czech Republic, which represents approximately 1 sq m per inhabitant. This is a natural development of the market, which illustrates that the Czech Republic is an attractive country for investment and business. At the same time, it is necessary to take into account that the land in premium locations is more or less exhausted and further development can be expected in the regions.

The vast majority of Contera’s projects are in the field of logistics parks, but according to Laurent Jechoux, the Commercial Director of Contera, they are also preparing projects of a different type: “In the future, we plan to diversify our activities more, especially in the office and residential sectors. Organica, which we are currently building in Ostrava, is our pilot office project – and it certainly won’t be the last.”

For the near future, Contera plans to continue the construction of all projects so that new clients can move in on time. At the same time, they are preparing several new projects in the Czech Republic and Slovakia, which will soon be introduced to interested parties.

Jak úspěšně revitalizovat brownfieldy

Společnost Contera se od roku 2009 zabývá především realizací a pronájmem průmyslových parků v České a Slovenské republice, avšak na bývalém brownfieldu v centru Ostravy se stále zřetelněji rýsuje projekt, který se spíše vymyká dosavadnímu zaměření této firmy.

Stavba administrativní budovy Organica byla zahájena na podzim loňského roku, letos na jaře byly dokončeny podzemní práce a stavba začala růst do výšky. V současnosti je realizace monolitického skeletu objektu za svou polovinou.

Unikátní architektonické řešení

Organica je mimořádná svým architektonickým pojetím a šetrným přístupem k ekologii. Vizi developera zhmotnili architekti ze Schindler Seko Architects. Obvyklé kancelářské budovy jsou ortogonálního půdorysu a využívají členění prostoru do pravých úhlů, tak aby každý zaměstnanec dostal na práci konkrétní počet metrů. „Při práci na Organice jsme takto svázáni nebyli a díky kruhovým tvarům jsme mohli pracovat s vnitřním prostorem volněji. Podobně řešená administrativní budova zatím v Česku ani Evropě neexistuje, jde o výjimečné dílo,“ říká Ludvík Seko, hlavní architekt.

Projekt odpovídá i potřebám společnosti Tietoevry, která po dokončení ve třetím kvartálu 2023 obsadí zhruba dvě třetiny objektu a Organiku využije jako svou novou centrálu pro střední Evropu. Mezinárodní IT korporace počítá s tím, že část jeho zaměstnanců bude pracovat odsud, část na dálku a některá pracovní místa budou sdílená.

Budova s inteligentními systémy

Koncepce budovy a jejího užívání se dá považovat za nadčasovou. Distribuci čerstvého vzduchu pro zaměstnance bude řídit inteligentní systém, budova si bude sama řídit ohřev i chlazení podle ročního období a v návaznosti na předpověď počasí díky vlastní meteostanici. V prostorách parkoviště budou k dispozici nabíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola, při hledání parkovacího místa pomůže zájemcům mobilní aplikace. Na lavičkách v klidovém prostoru atria bude možné USB nabíjení mobilních zařízení. Počítá se rovněž se systémem využívání dešťových vod na zálivku i se střešními fotovoltaickými panely, díky nimž bude Organica částečně energeticky soběstačná.

„Když jsme projekt v době jeho vzniku řešili, měli jsme jasnou vizi, aby Organica byla skutečně ,user a eco friendly‘. Jak prozíravé to bylo, se ukazuje nyní v době neuvěřitelného nárustu cen energií, které vyhnaly náklady firem do relací, jimž by před několika lety nikdo nevěřil. To, jak se nám realizace naší vize podařila, potvrdí i prestižní certifikace BREEAM Excellent, která je již potvrzená ve fázi design stage,” říká Martin Budina, projektový ředitel Contery.

Průmyslový park na brownfieldu

Před dokončením je v Ostravě také CONTERA PARK OSTRAVA D1 v městské části Hrušov. Rozkládá se na zhruba 35 ha a vznikne tu kolem 151 000 m2 průmyslových prostor především pro lehký průmysl, sklady a výrobu. Nyní se dostavuje poslední industriální hala. V následujících měsících bude zahájena výstavba první expanze budovy Sportisimo a je připravován technologický park, který bude sloužit k vědeckým účelům. Ostravský CONTERA PARK D1 je v této chvíli z 95 % pronajat; velké plochy k pronájmu a celková rozloha zaručují flexibilitu i pro případ rozvoje nájemců. Výhodou parku je skutečně výborná dopravní dostupnost díky blízkosti dálnice D1, rovněž železnice zaručuje výborné napojení na ostatní regiony Česka, Polska a Slovenska. V Ostravě existuje mnoho průmyslových zón, které jsou téměř plně využity a CONTERA PARK OSTRAVA D1 tak představuje jedinečnou příležitost pro další obchodní růst ve městě.

Hrušovský brownfield kdysi sloužil k ubytování dělníků z okolních podniků. V roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a vznik tzv. sociálního brownfieldu. Contera se už 12 let specializuje na revitalizaci brownfieldů a 84 % portfolia v Česku a na Slovensku tvoří podobné projekty a společnost se tímto směrem chce ubírat i nadále.

V logistických parcích společnosti Contera v České republice působí přes 100 klientů. Jejich portfolio je velmi vyvážené a rozděluje se do pěti hlavních sektorů – výroba (Magna, Aludyne, Malfini, BMK atd.), logistika (VAS Solutions, DB Schenker, Esa Logistika, DHL/PPL atd.), distribuce
a e-commerce (Sportisimo, FAST ČR, AT Computers, IKEA atd.) a retail (Planeo, Rossmann, Pepco, Spokojený pes aj.).

Smělé plány do budoucna

V České republice je přes 10 mil. m2 průmyslových ploch, což představuje zhruba 1 m2 na jednoho obyvatele. Jde o přirozený vývoj trhu, který ilustruje, že ČR je atraktivní země pro investice a podnikaní. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že v prémiových lokalitách jsou pozemky víceméně vyčerpané a další vývoj se dá očekávat v regionech.

Contera má naprostou většinu projektů v oblasti logistických parků, ale podle slov Laurenta Jechoux, obchodního ředitele Contery, připravuje i projekty jiného typu: „Do budoucna plánujeme více diverzifikovat naše aktivity, a to zejména v kancelářském a v rezidenčním sektoru. Organica, kterou nyní stavíme v Ostravě, je naším pilotním kancelářským projektem – a určitě nebude poslední.“

Pro nejbližší období má Contera v plánu pokračovat ve výstavbě všech projektů, aby se mohli noví klienti včas nastěhovat. Zároveň připravuje několik nových projektů v Česku a na Slovensku, které brzy představí zájemcům.

Jinonický dvůr – a unique place to live in

V Invest Development is completing the construction of the second phase of the Jinonický dvůr project in the Jinonice quarter of Prague.

The enclosed area that offers privacy and security will provide its residents with unique housing in 46 units with layouts ranging from bedsit + kitchenette to four-bedroom apartments with kitchenette. The underground garage with plenty of parking spaces, greenery and relaxation zones throughout the building come as a matter of course.

Sensitive renovation using old procedures

It is no exaggeration to say that the project is like living in a castle. The original site of Jinonický dvůr, maintained as a cultural monument, dates back to the 11th century. It was devastated during the Thirty Years’ War, and in the 17th century it was replaced by a baroque castle. Its subsequent reconstruction with classicist modifications at the beginning of the 19th century is the work of the Schwarzenberg family, which is still remembered in the sandstone sign above the building’s entrance portal.

The current complex is being sensitively renovated due to intensive cooperation with preservationists, who were there to consult every intervention in the original appearance of the building. This helped to preserve maximum of its historical elements and constructions, such as the two-century-old trusses. “Using technology, we created a 3D model and each element in the trusses was assigned a number, which will make it possible to put back those whose condition allows it into their original positions. The rafters in the apartments will be exposed in order to emphasise the centuries-old history of the castle,” says Jan Kukla, Project Manager.

After dismantling, each wooden element is assessed statically and mycologically, and if it is usable, it is returned to its place. If it is partially usable, it is returned after being covered with new wood. Only when the beam is assessed as destroyed is it replaced by a new structure. This is made by carpenters using mortise and tenons, without metal elements. Carpenters work precisely and in the old-fashioned way during the reconstruction. Beamed ceilings and some other original building elements in the interiors of the new apartments will remain exposed.

Unique genius loci

When in the original complex, you can come across other reconstructed elements that are completely unique and give the whole project an extraordinary genius loci. Whether it is baroque or classicist supporting structures, magnificent ceilings and vaults, the original baroque portal for the staircase to the first floor of the north wing or the restored sundial. The castle’s pride is a tower with a historic clockwork, which contains original elements.

What represented a big challenge for renovation was the beautiful original fountain situated in the grounds of Jinonický dvůr, which is one of the dominant features of the common outdoor areas of the enclosed complex. Preservationists helped with the placement of the original dismantled fountain above the ceiling of the underground garages. The goal was for the fountain to work but not leak out into the garages. The only system that does not let through any moisture is the historically proven lead tub, which was also part of the original fountain, and was therefore retained in the new refurbished one, which was carefully dismantled and returned to its original place.

“Working with the preservationists was very fiddly in order to help to fine-tune every detail. But they also allowed us modern elements, for instance the frameless windows on the facade of the former granary, which filled the previously blank elements. The very modern structures thus support the historical essence of the building. The same applies to dormer-windows, where we also discussed everything with the preservationists intensively. And the situation was similar with the construction of replica chimneys, which do not serve, in their new form, to exhaust combustion products, but as outlets for air conditioning and ventilation,” explains Jan Kukla.

Modern housing in a historic complex

The Jinonický dvůr project offers units with layouts ranging from bedsit + kitchenette to four-bedroom units that are exceptional in terms of their disposition, layout and spaciousness. This is premium housing of a high standard with elements of the original architecture, which can be felt in every corner. With regard to safety and privacy, Jinonický dvůr is built as an enclosed and impassable monitored area, where all traffic is diverted to the underground. No one within the entire area will be disturbed by passing cars then. Emphasis was also placed on plenty of greenery, front gardens and relaxation zones.

Completion of the second phase of the Jinonický dvůr project is planned for the second quarter of 2023, and the currently available units can be found at www.vinvest.cz.

Jinonický dvůr – jedinečné místo pro život

V pražské čtvrti Jinonice dokončuje společnost V Invest Development výstavbu druhé fáze projektu Jinonický dvůr.

Uzavřený areál poskytující soukromí a bezpečí nabídne rezidentům unikátní bydlení ve 46 jednotkách o dispozicích 1+kk až 5+kk. Samozřejmostí je podzemní garáž s dostatkem parkovacích stání, zeleň a relaxační zóny v celém objektu.

Citlivá renovace pomocí starých postupů

O projektu lze bez nadsázky říct, že jde o bydlení na zámku. Původní areál Jinonického dvora, vedený jako kulturní památka, pochází z 11. století. Za třicetileté války byl zpustošen a na jeho místě pak v 17. století vznikl barokní zámeček. Za jeho následnou přestavbou s klasicistními úpravami na začátku 19. století stojí rod Schwarzenbergů, který dosud připomíná kamenný pískovcový znak nad vstupním portálem objektu.

Současný areál je citlivě renovován v intenzivní spolupráci s památkáři, s nimiž byl konzultován každý zásah do původního vzhledu budovy. Zachováno tak bylo maximum historických prvků a konstrukcí jako třeba dvě staletí staré krovy. „Pomocí technologie jsme vytvořili 3D model a každý prvek v krovu dostal přiřazené číslo, díky čemuž bude možné ty, jejichž stav to dovolí, zasadit zpátky na původní pozice. Krovy pak budou v bytech přiznané, tak aby podtrhly staletou historii zámečku,“ říká Jan Kukla, manažer projektu.

Každý dřevěný prvek se po rozebrání posuzuje staticky a mykologicky, a pokud je použitelný, vrací se na své místo. Pokud je použitelný částečně, vrací se přeplátovaný o nové dřevo. Teprve když je trám posouzen jako zničený, nahradí jej nová konstrukce. Tu tesaři vytvoří pomocí dlabů a čepů, bez kovových prvků. Tesaři při rekonstrukci pracují precizně a postaru. Trámové stropy a některé další původní stavební prvky zůstanou přiznané v interiérech nových bytů.

Jedinečný genius loci

V původním areálu narazíte i na další rekonstruované prvky, které jsou naprosto unikátní a dodávají celému projektu mimořádný genius loci. Ať už jsou to barokní, nebo klasicistní nosné konstrukce, nádherné stropy a klenby, původní barokní portál ke schodišti do prvního patra severního křídla či obnovené sluneční hodiny. Chloubou zámečku je věžička s historickým hodinovým strojem, v níž jsou použity původní prvky.

Velkou výzvou pro renovaci byla krásná původní kašna v areálu Jinonického dvora, která je jednou z dominant společných venkovních prostor uzavřeného areálu. Památkáři pomohli s umístěním původní rozebrané kašny nad stropem podzemních garáží. Cílem bylo, aby kašna fungovala, ale neprotékala do garáží. Jediný systém, který nepropustí žádnou vlhkost, je historií prověřená olověná vana, která byla součástí i původní kašny, a zůstala tedy i v té nové repasované, jež byla pečlivě rozebrána a znovu vrácena na původní místo.

„S památkáři to byla mravenčí práce, abychom odladili každý detail. Ale povolili nám i novodobé prvky, například bezrámová okna na fasádě bývalé sýpky, která vyplnila dříve slepé prvky. Velmi moderní konstrukce tak podporují historickou podstatu objektu. Stejné je to s vikýři, kde jsme rovněž všechno intenzivně probírali s památkáři. A podobné to bylo i u stavby replik komínů, které v nové podobě neslouží k odvodu spalin, ale jako vyústění vzduchotechniky a odvětrání,“ popisuje Jan Kukla.

Moderní bydlení v historickém areálu

Projekt Jinonický dvůr nabízí jednotky 1+kk až 5+kk, které jsou výjimečné svými dispozicemi, uspořádáním a prostorovou velkorysostí. Jedná se o prémiové bydlení vysokého standardu s prvky původní architektury, která zde na vás dýchne v každém koutu. S ohledem na bezpečnost a soukromí je Jinonický dvůr budován jako uzavřený a neprůjezdný monitorovaný areál, v němž je veškerá doprava svedena do podzemního podlaží. V celém objektu tak nikoho nebudou rušit projíždějící automobily. Důraz byl kladen i na dostatek zeleně, předzahrádky a relaxační zóny.

Dokončení druhé fáze projektu Jinonický dvůr je plánováno na druhé čtvrtletí 2023 a aktuální volné jednotky najdete na www.vinvest.cz.

Galerie Pernerka has progressed into the next stage

Pardubice will be enriched with a new commercial and social centre, Galerie Pernerka. It will be located in the ‘fore-station’ location, in the premises of the former distillery.

Galerie Pernerka will fill an unsightly gap in the city centre and, together with the railway station, create an imaginary gateway to the city. As the general designer, Obermeyer Helika completed the documentation for the realization of the construction, which will be used for the selection of the general contractor. Furthermore, they are currently working on the negotiation of a building permit and the processing of documents necessary for the rental of units. The project takes up an area of 28,500 sq m and its concept is based on the idea of a city block, which is defined by four interconnected and architecturally unique masses. Their architectural concept reflects their functional content.

A multifunctional project for all generations

The multifunctional complex Galerie Pernerka will offer not only modern premises for shops, services, restaurants and cafes, as well as a multiplex cinema and spaces for other entertainment. The complex is also to include an hotel and a multifunctional congress hall. Visitors from the public will certainly appreciate the freely accessible public areas adjacent to the building. Children and their parents will surely be delighted by the planned children’s world and the new wellness centre.

The project also includes a new cycleway surrounding the entire building from the east and north. Pedestrian safety will be ensured by a footbridge built over the busy Palackého Street. A carpark with a capacity of up to 1,200 cars will be created in the basement and on the roof of the building. A smaller park with grown trees will be created on the eastern side, which will connect the Pernerka Gallery with Palackého Street in the direction from the centre. In connection with current ecological trends, the building is designed with a green facade and also a green roof. The need for water for these natural features will be covered by the distribution of utility water from a storage tank supplied with rainwater from the roofs. Waste heat from machine cooling will be used to preheat the heating water for more economical operation of the building.

The 3D model gives a closer idea about the project

“The Galerie Pernerka project is basically a design of a new city block, which includes shops, restaurants, offices, a hotel, a multifunctional social hall, a fitness centre, children’s world and spaces for additional functions and sports activities. Work on the project has been ongoing since 2019,” informs Ing. Jaroslav Němeček, Project Manager at Obermeyer Helika. The investor of the project, Redstone house s. r. o., chose the renowned company Chapman Taylor as architects. The leasable area is approximately 50,000 sq m. “Cooperation between all parties involved – investor, designer, architects and others – runs smoothly thanks to the investor’s accommodating approach to modern technologies. Creating a 3D model of the future building in the Autodesk Revit programme allows one to walk through the building that does not yet exist virtually. The virtual reality makes it possible to see the context of the place, inspect the facade, for instance, and get a more accurate idea of the functioning of the building. Thanks to the 3D solution, the entire project is better coordinated and better controlled,” says Jaroslav Němeček.

Galerie Pernerka pokročila do další etapy

Město Pardubice obohatí nové obchodně-společenské centrum Galerie Pernerka. Bude se nacházet v lokalitě „přednádraží“, v prostorách bývalého lihovaru.

Galerie Pernerka zaplní nevzhlednou proluku v centru města a spolu s nádražím vytvoří pomyslnou vstupní bránu do města. Obermeyer Helika jako generální projektant dopracoval dokumentaci pro provádění stavby, která bude sloužit pro výběr generálního dodavatele. Dále aktuál-
ně pracuje na projednání stavebního povolení a zpracování podkladů pro pronájem jednotek. Projekt zaujímá plochu 28 500 m2 a jeho koncept je založen na myšlence městského bloku, který vymezují čtyři vzájemně propojené architektonicky svébytné hmoty. Jejich architektonické pojetí reflektuje funkční náplň.

Multifunkční projekt pro všechny generace

Polyfunkční komplex Galerie Pernerka nabídne nejen moderní prostory obchodů, služeb, restaurací a kaváren, ale také multikino a prostory pro další zábavu. Součástí komplexu je i plánovaný hotel a multifunkční kongresový sál. Návštěvníci z řad veřejnosti jistě ocení volně přístupná veřejná prostranství navazující na budovu. Děti i jejich rodiče jistě potěší plánovaný dětský svět a nové wellness centrum.

Součástí projektu je také nová cyklostezka lemující celý objekt z východu a severu. Bezpečnost chodců zajistí lávka přes frekventovanou ulici Palackého. Pro vozidla vznikne v suterénu a na střeše objektu parkoviště s kapacitou až 1 200 míst. Na východní straně bude navíc vytvořen menší park se vzrostlými stromy, který ve směru od centra propojí Galerii Pernerka s Palackého ulicí. V souvislosti se současnými ekologickými trendy je na objektu navržena zelená fasáda a také zelená střecha. Potřeba vody pro tyto přírodní prvky bude pokryta pomocí rozvodu užitkové vody z akumulační nádrže zásobované dešťovou vodou ze střech. Pro ekonomičtější provoz objektu bude využíváno odpadní teplo ze strojního chlazení k předehřevu topné vody.

3D model přiblíží záměr

„Projekt Galerie Pernerka je v podstatě návrhem nového městského bloku, který zahrnuje obchody, restaurace, kanceláře, hotel, multifunkční společenský sál, fitness centrum, dětský svět a prostory pro další doplňkové funkce a sportovní aktivity. Práce na projektu trvají od roku 2019,“ informuje o dění Ing. Jaroslav Němeček, vedoucí projektu ze společnosti Obermeyer Helika. Investor projektu, společnost Redstone house s. r. o., vybral za architekty renomovanou společnost Chapman Taylor. Pronajímatelná plocha představuje zhruba 50 000 m2. „Spolupráce všech zúčastněných stran – investora, projektanta, architektů a dalších – probíhá hladce díky vstřícnému přístupu investora k moderním technologiím. Vytvoření 3D modelu budoucí stavby v programu Autodesk Revit umožňuje ještě neexistující budovu virtuálně procházet. Ve virtuální realitě je možné vidět kontext místa, prohlédnout si třeba fasádu a udělat si přesnější představu o fungování budovy. Celý projekt je díky 3D řešení lépe koordinovatelný a lépe kontrolovatelný,“ uvádí dále Jaroslav Němeček.

For our projects, we apply sense and sensibility for housing

Last year, the development company Horizon Holding celebrated 20 years of operation in the Czech residential market and this year, they plan to hand over 500 apartments to new owners.

However, they do not only focus on the construction of individual housing blocks, but they also participate in the local infrastructure and landscaping of the surrounding area of the projects. Yishay Furman, CEO at Horizon, spoke to us about their current projects and plans for the future.

In the previous interviews, you presented some of your projects, including AURA Statenice, Zahálka, Modřanka Residence and Kay River Lofts. How do they proceed?

We now successfully continue with the sales of the last phase of Zahálka located next to the Hodkovičky golf course. We just sold out all 355 apartments in nearby Rezidence Modřanka, where are only two retail units left. We recently handed over all 55 units to the clients of Kay River lofts in Karlín and 148 flats to clients at Rezidence Čámovka in Čimice, where we plan to start the next phase soon. Recently, we started sales of our project AURA Statenice with 79 family houses. This project is located near Prague 6 with parking and plots up to 1,500 sq m. Infrastructure works are already ongoing for the last year. We are about to donate more than 100 milion CZK to the village for infrastructure and other facilities as water treatment system, school, etc., up to 3,000 sq m will be designated for retail and will serve current and future residents.

You have started some other projects. What makes them interesting? And what makes your projects different from others?

As I mentioned before, we plan to start the 3rd phase of Čámovka with 400 flats. We also plan to start projects in the city center – Rezidence Blízká in Karlín with 230 apartments and URBANIKA in Smíchov with 160 ones, with beautiful views of Vyšehrad and Prague Castle. For our projects – we always think of them in all complexity – we apply sense and sensibility for housing. We integrate parks, playgrounds for children and even pets or communal gardens. We want to contribute to the locality where we built, we consult what is best with experts. For example, this year in our project Zahálka, we finished the revitalization of Zátiší brook (Zátišský potok), where we restored its basin which was lost underground for a long time. Our projects also receive BREEAM certifications for its sustainability. We apply green roofs, drainage water systems for re-use, recuperation, etc.

Which one would you like to live in?

As I said once before, our projects are like our children. You love them all. But in this case, I would say that after living for the last 17 years in Statenice and Horoměřice, AURA to me is a great project which will welcome families and will renew and refresh the village. As there are big units with huge gardens, it will be a great neighborhood.

There is a constant demand for apartments in Prague. More mobile people buy them as an investment and rent them out to those less mobile who can’t afford a mortgage. How is this reflected in your business?

The fact that flats became expensive is a fact! But people must live somewhere so there will be buyers and if not the final buyers, so it will be investors who will lease the flats. The rents have increased dramatically in the last year. We also believe in that trend and aim two or three projects of ours to keep as flats for rent.

The end of the year is slowly approaching, when the balancing period begins. How will you evaluate this year, if everything goes according to the previous assumptions?

This year we will handover around 500 apartments in total, which is the biggest amount in the history of the company. As we celebrated 20 years on the market as a developer last year, I think it is a very nice milestone for us.

Do you have any predictions for next year? How will the situation develop?

I believe that the market can’t and will not stop. The fact that construction costs increased, plus the expensive interest rate will slow for a while the sales and the increase of the prices, but as there will be small amounts of flats in the market – they will be sold. Prague can’t stay with 2,000–3,000 flats a year and must have at least 6,000–7,000 new ones to meet the demand. Today the situation worldwide is problematic with high inflation and worries, but I guess that during 2023 and 2024 things will come back to the stage as was 2021.

V našich projektech uplatňujeme rozum a cit pro bydlení

Developerská společnost Horizon Holding oslavila loni 20 let působení na českém rezidenčním trhu a letos plánuje předat novým majitelům 500 bytů.

Nezaměřuje se však jen na výstavbu jednotlivých bytových domů, ale podílí se i na lokální infrastruktuře a úpravách okolí projektů. Generální ředitel společnosti Horizon Yishay Furman s námi hovořil o stávajících projektech i o plánech do budoucna.

V minulých rozhovorech jste představil některé vaše projekty, mj. Auru Statenice, Zahálku, Rezidenci Modřanka či Kay River Lofts. Jak postupují?

Nyní úspěšně pokračujeme s prodejem poslední etapy Zahálky v sousedství golfového hřiště Hodkovičky. Právě jsme vyprodali všech 355 bytů v nedaleké Rezidenci Modřanka – zbývají zde pouze dvě obchodní jednotky. Nedávno jsme předali všech 55 bytů klientům Kay River Lofts v Karlíně a 148 bytů klientům Rezidence Čámovka v Čimicích, kde plánujeme brzy začít další etapu. Nedávno jsme zahájili prodej našeho projektu AURA Statenice se 79 rodinnými domy. Tento projekt se nachází nedaleko Prahy 6, zahrnuje parkování a pozemky do 1 500 m2. Na infrastruktuře se pracuje poslední rok – obci se chystáme věnovat více než 100 mil. Kč na infrastrukturu a další zařízení, jako je čistička vody, škola atd. Téměř 3 000 m2 bude určeno pro maloobchod a bude sloužit současným i budoucím obyvatelům.

Zahájili jste některé další projekty. Čím jsou zajímavé? A čím se vaše projekty liší od ostatních?

Jak jsem již zmínil, plánujeme začít třetí etapu Čámovky se 400 byty. Plánujeme také zahájit projekty v centru města – Rezidence Blízká v Karlíně s 230 byty a URBANIKA na Smíchově se 160 byty s krásnými výhledy na Vyšehrad a Pražský hrad. V našich projektech – vždy o nich uvažujeme komplexně – uplatňujeme rozum a cit pro bydlení. Zahrnujeme do nich parky, dětská hřiště, a dokonce i hřiště pro domácí mazlíčky nebo komunitní zahrady. Chceme prospět lokalitě, kde jsme stavěli, konzultujeme s odborníky, co je nejlepší. Například letos jsme v našem projektu Zahálka dokončili revitalizaci Zátišského potoka, kde jsme obnovili jeho koryto, které bylo dlouho ukryto pod zemí. Naše projekty také získávají certifikace BREEAM pro svou udržitelnost. Aplikujeme zelené střechy, drenážní systémy pro opětovné použití vody, rekuperaci atd.

Ve kterém z nich byste rád bydlel?

Jak jsem už kdysi řekl, naše projekty jsou jako naše děti. Milujete je všechny. Ale v tomto případě bych řekl, že po posledních 17 letech života ve Statenicích a Horoměřicích je pro mě AURA skvělým projektem, který přivítá rodiny, obnoví a oživí obec. Jsou tam velké domy s obrovskými zahradami, takže to bude skvělá čtvrť.

V Praze je neustále poptávka po bytech. Movitější lidé je kupují jako investici a dále je pronajímají těm méně movitým, kteří nedosáhnout na hypotéku. Jak se to odráží ve vašem byznysu?

Byty zdražily, to je fakt! Ale lidé někde bydlet musejí, takže tu budou kupci, a pokud ne ti koneční, tak to budou investoři, kteří je pronajmou. Nájmy se za poslední rok dramaticky zvedly. Tomuto trendu důvěřujeme, takže si chceme dva nebo tři projekty ponechat na nájemní bydlení.

Zvolna se blíží konec roku, kdy nastane období bilancování. Jak budete letošek hodnotit, pokud půjde vše podle dosavadních předpokladů?

Letos předáme celkem kolem 500 bytů, což je nejvíce v historii společnosti. Jelikož jsme loni oslavili 20 let na developerském trhu, myslím, že je to pro nás velmi pěkný milník.

Máte nějaké predikce na příští rok? Jak se bude situace vyvíjet?

Věřím, že se trh nemůže zastavit – a nezastaví se. Skutečnost, že se zvýšily stavební náklady – a navíc drahé úroky –, na nějakou dobu zpomalí prodeje a růst cen, ale jakmile bude na trhu malé množství bytů – prodají se. Praha nemůže zůstat u 2 000–3 000 bytů ročně, potřebuje jich alespoň 6 000–7 000, aby pokryla poptávku. Dnes je situace celosvětově problematická kvůli vysoké inflaci a obavám, ale předpokládám, že v průběhu let 2023 a 2024 se věci vrátí do stavu, jaký byl v roce 2021.

 

The (r)evolution of residential development

Construction costs are rising before residential developers’ eyes. Many projects that are under construction are becoming more expensive, some are getting delayed, others are even suspended due to high costs. What solution do the developers have in the current situation?

One of the ways to reduce construction costs is to build from pre-prepared components (so-called prefabs) and thus reduce the construction time to a minimum. What shows a clear direction in this respect are prefabricated wooden buildings, which are built within a month. This construction pace reduces the overall construction costs and its impact on the environment. Prefabricated wooden buildings are becoming a clear choice not only for families, but also for developers. The largest Czech manufacturer of wooden buildings, RD Rýmařov, which has already realized around 26,000 buildings in more than 50 years of their existence, has therefore been very busy in recent months.

“Developers are showing more and more interest in combined buildings. Apart from fast construction, they appreciate the many years of know-how of our production plant and especially the delivery of turnkey houses. They don’t have to deal with problems that come with coordinating subcontractors or supply failures. We also offer them solutions as to how to reduce the impact of construction on the environment,” says Lukáš Foral, co-founder of the investment group Progresus Invest Holding, whose portfolio includes RD Rýmařov.

Built within a month and without raising prices

Fast construction is what cuts developers’ costs fundamentally. “Thanks to the prefabrication and complete production of our houses in the factory, the rough structure is built on the plot in a few days like a modern jigsaw puzzle. After further adjustments, you can live in the house within a month. You simply won’t get this lucky with concrete or brick houses,” Lukáš Foral describes the biggest benefit of prefabricated wooden buildings.

Fast production and assembly are also guaranteed by the automation in the production plant in Rýmařov. Thanks to its many years of tradition in the Czech construction market and long-term relationships with suppliers, RD Rýmařov was, at the beginning of the summer, able to launch an event that guarantees the price of the houses and meeting the deadline. Every month, the plant, which is located in the heart of the Jeseníky Mountains, increases its capacity, and wooden buildings are simply experiencing a boom.

“We realize that the guarantee of meeting the deadline and the price is crucial for our customers in the current economic situation. No one wants the construction to become several times more expensive in the process. At the beginning of the summer, we therefore launched an action within the framework of which we froze the prices of our houses, which was very much welcomed by our customers,” says Jiří Buchal, director of the RD Rýmařov production plant.

ESG solutions for both developers and cities

Developers and cities are beginning to realize the necessity of climate commitments, and prefabricated wooden buildings offer a clear solution there. Thanks to its ability to absorb large amounts of CO2 emissions, wood is the only climate-neutral building material. At the same time, it is a renewable natural resource that returns to nature in the form of new plants. “Can you grow and replant concrete, for instance?” says Lukáš Foral, co-founder of the Progresus Invest Holding Group, wittily.

Careful construction based on prefabricated wooden components also fundamentally eliminates soil disturbance on the plot as well as within the surrounding greenery. Thanks to the speed of construction, the neighbours are not bothered by excessive noise and dust.

Healthy homes that save energy and money

Apart from climate neutrality, wood also stands out due to its excellent thermal insulation properties. It does not create thermal bridges which would allow for heat escape from houses. This fundamentally reduces the costs of heating, which is a key benefit for every customer these days. “You heat the house much faster than you would the ordinary brick houses, because you do not heat the massive perimeter walls, but practically only the living space. The overall operating costs are also significantly reduced by the combination of a heat pump and a photovoltaic system. These are included in our house’ price. This way you can save thousands to tens of thousands of crowns a year,” says Jiří Buchal, director of the Rýmařov production plant.

It seems we got right into a revolutionary new era of fast and sustainable living. This saves time, money and is kind to the surrounding nature. Moreover, investors, who are currently all for green investment, are beginning to realize the ecological benefits of development projects based on prefabricated wooden buildings.