The industrial real estate market continues to grow

The Czech industrial real estate market is growing despite problems in the construction industry and rising inflation. Apart from the expansion of existing operations, new operations are also being built and storage and production areas are being expanded.

The mark of 10 million sq m of premises was exceeded in the first half of 2022 and, according to forecasts, the market will surpass the mark of 11 million sq m by the middle of next year. The projects implemented by the consulting company Colliers also play a significant role in this.

Expansion of production of lift components in Ostrava

The effects of the Covid pandemic, the impact of the war in Ukraine, the growth of inflation and interest rates, or the lack of workers and materials in the construction industry have not yet had any negative impact on the industrial real estate market. On the contrary, the Czech market for modern industrial real estate is growing rapidly. In the first half of 2022, 1.3 million sq m of new premises were under construction, most of which should be completed this year. Thanks to that, the market will exceed 11 million sq m already in the middle of next year. The highest share of new premises fell to the Moravian-Silesian Region, followed, with a small distance, by the Olomouc Region and rounded out by the Central Bohemian Region. However, interesting projects were created across the whole of the Czech Republic.

In Ostrava, for instance, Colliers mediated the relocation and expansion of the production plant of Savera Components. This manufacturer of lift components, which has been operating in the Czech Republic since 2019 and employs approximately 80 employees, currently uses premises with an area of less than 5,000 sq m in the CTPark Ostrava Hrabová area. However, due to the impossibility of expanding their production and storage capacities in this area, they are now moving their production plant to the new CTPark Ostrava Poruba, where they will have a full area of 11,430 sq m at their disposal. These premises will allow the company to build new assembly lines and a paint shop, thus expanding their production capacity.

In 2019, Colliers already assisted this Spanish manufacturer in finding a suitable location for their first Central European production plant, and apart from advising on the selection of the site, they also negotiated the terms of the lease. Ostrava won in the competition of Polish and Slovak alternatives, mainly thanks to the availability of local labour, the long tradition of local metalworking and the availability of quality premises.

The last available unit in Logistika Park Pardubice

Small units are also in high demand. Experts from Colliers helped for instance, Foxconn CZ, with the search and negotiation for the lease of smaller warehouse space and the company occupied the last vacant unit with an area of 518 sq m in the Logistika Park Pardubice complex in Černá za Bory. Foxconn CZ intends to use these premises primarily for storage, sorting and packaging of finished products and for other services. The construction of the modern Logistika Park Pardubice was completed by Demaco in the spring of 2022. The entire complex with a leasable area of over 100,000 sq m owned by Star Capital Finance is now fully occupied.

A new hall for 700 workers near Plzeň

Another interesting project that Colliers mediated is the construction of a new production hall in Nýřany near Plzeň. The new premises with an area of 36,400 sq m will be custom-built for the American company Shape Corporation by the development company Panattoni. Due to the specific requirements of the customer, it is a technically very demanding project, which took both parties more than a year. Shape Corporation plans to move their operation from Borská pole to the new hall and also expects to expand the production of deformation zones. The production is to be commenced in the first half of 2023, where the full operation in Nýřany will include up to 700 employees. The complex is situated in the brownfield area of former black coal mines. The new production hall will meet the strict requirements of the BREEAM ecological certification, which is why the project’s carbon footprint has been accounted for since the beginning of the construction.

Demand for commercial real estate remains

Investors are currently in a rather complicated situation, which results from the relative geographic proximity of the war in Ukraine, its effects on fuel and energy prices, and other disruptions to supply chains. The development of macroeconomic and geopolitical trends is not very positive. However, these are not problems that would exclusively concern the region of Central and Eastern Europe or its individual countries. Investors can still find opportunities that they should consider accordingly there.

Trh průmyslových nemovitostí nadále roste

Český trh průmyslových nemovitostí roste navzdory problémům ve stavebním průmyslu a stoupající inflaci. Kromě rozšiřování stávajících provozů vznikají i provozy nové a dochází také k rozšiřování skladových a výrobních ploch.

V prvním pololetí 2022 byla překonána hranice 10 mil. m2 plochy a do poloviny příštího roku trh podle předpovědí pokoří hranici 11 mil. m2. Nemalý díl na tom mají i projekty realizované poradenskou společností Colliers.

Rozšíření výroby výtahových komponent v Ostravě

Dopady pandemie covidu, vliv války na Ukrajině, růst inflace a úrokových sazeb ani nedostatek pracovníků a materiálů ve stavebnictví se zatím na trhu průmyslových nemovitostí nijak negativně neprojevily.    Naopak, český trh moderních průmyslových nemovitostí se rapidně rozrůstá. V prvním pololetí 2022 bylo ve výstavbě 1,3 mil. m2 nových prostor, z nichž většina by měla být dokončena ještě letos. Trh díky tomu již v polovině příštího roku překoná 11 mil. m2. Nejvyšší podíl nových prostor připadl na Moravskoslezský kraj, s malým odstupem pak následoval kraj Olomoucký a první trojici uzavíral kraj Středočeský. Zajímavé projekty však vznikaly napříč Českou republikou.

V Ostravě např. společnost Colliers zprostředkovala přestěhování a rozšíření výrobního závodu firmy Savera Components. Tento výrobce výtahových komponent, který v České republice působí od roku 2019 a zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců, využívá v současnosti prostory o rozloze necelých 5 000 m2 v areálu CTPark Ostrava Hrabová. Z důvodu nemožnosti rozšířit v tomto areálu své výrobní a skladovací kapacity však nyní přesouvá svůj výrobní závod do nového CTParku Ostrava Poruba, kde bude mít k dispozici plných 11 430 m2. Tento prostor umožní firmě vybudovat nové montážní linky a lakovnu, a rozšířit tak výrobní kapacity.

Již v roce 2019 Colliers tomuto španělskému výrobci pomáhal při hledání vhodné lokality pro jeho první středoevropský výrobní závod a vedle poradenství při výběru místa vyjednal i podmínky pronájmu. Ostrava zvítězila v konkurenci polských a slovenských alternativ, zejména díky dostupnosti místní pracovní síly, dlouhé tradici zdejší kovovýroby i dostupnosti kvalitních prostor.

Poslední volná jednotka v Logistika Parku Pardubice

Vysoká poptávka je rovněž po malých jednotkách. S hledáním a vyjednáním pronájmu menších skladových prostor pomohli experti z Colliers, např. společnosti Foxconn CZ, která obsadila poslední volnou jednotku o výměře 518 m2 v areálu Logistika Park Pardubice v Černé za Bory. Tyto prostory hodlá Foxconn CZ využívat především ke skladování, třídění a balení hotových výrobků a k dalším službám. Výstavbu moderního Logistika Parku Pardubice dokončila firma Demaco na jaře 2022. Celý areál s pronajímatelnou plochou přes 100 000 m2 vlastněný společností Star Capital Finance je nyní již plně obsazen.

Nová hala pro 700 pracovníků u Plzně

Dalším zajímavým projektem, který společnost Colliers zprostředkovala, je výstavba nové výrobní haly v Nýřanech u Plzně. Nové prostory o rozloze 36 400 m2 vybuduje na míru pro americkou společnost Shape Corporation developerská firma Panattoni. Vzhledem ke specifickým požadavkům zákazníka jde o technicky velmi náročný projekt, na němž obě strany pracovaly déle než rok. Shape Corporation plánuje do nové haly přesunout svůj provoz z Borských polí a počítá i s rozšířením výroby deformačních zón. Začátek výroby je plánován na první polovinu roku 2023, přičemž v plném provozu bude v Nýřanech pracovat až 700 zaměstnanců. Areál se nachází na území brownfieldu po bývalých černouhelných dolech. Nová výrobní hala bude splňovat přísné požadavky ekologické certifikace BREEAM, i proto se již od začátku výstavby počítá uhlíková stopa projektu.

Poptávka po komerčních nemovitostech trvá

Investoři se v současné době nacházejí v poměrně komplikované situaci, která vyplývá z relativní geografické blízkosti války na Ukrajině, jejích vlivů na ceny paliv a energií a další narušení dodavatelských řetězců. Vývoj makroekonomických a geopolitických trendů není příliš pozitivní. Nejde však o problémy, které by se týkaly výlučně regionu střední a východní Evropy nebo jeho jednotlivých zemí. Pro investory zde stále existují příležitosti, které by měli odpovídajícím způsobem zvažovat.

Green certifications are becoming part of the construction process

We continue to present the activities of the Savills office in Prague. This time, we are introducing the Building & Project Consultancy Department which provides construction consultancy and project management services for investors and occupiers of all sectors of real estate in Central Europe.

The Building & Project Consultancy department of Savills CZ has six members who work under the leadership of Jan Jurčíček, Head of BPC. He answered our questions together with Barbora Jansová, ESG Consultant and Project Manager.

The Savills Building & Project Consultancy department has a relatively wide range of activities. Could you introduce them, please? 

Jurčíček: Our department started building services on transactional technical consulting, that is technical audits aimed at identifying risks arising from real estate’s technical condition during transactions (technical due diligence). We not only examine the current state of the property or prepare a plan for the necessary capital investments in a horizon of for instance 10 years, but we also check the issued permits, proprietary relationships and the state of the technical documentation related to the building. This requires extensive experience with the process, for instance in aspects of cooperation with legal and commercial consultants. Other pillars that we have gradually started to add are project management, project monitoring especially for banking institutions, consulting in the field of sustainability and, of course, specific technical consulting and the preparation of feasibility studies based on the specific needs of our clients, which include investment groups, funds, multinational clients, developers, banking institutions, but also private individuals. The area of sustainability and ESG is a relatively new segment for us. We began to pay more attention to it in 2021, and with the recent arrival of Bára Jansová, this sector becomes even more important for Savills, as we want to expand our portfolio of services with detailed ESG assessments.

What do you consider to be the key activity? Or do all of them have the same importance?

Jurčíček: They all are not of the same importance. For me personally, the closest are the already mentioned technical audits, which I have attended to for over 10 years, and which have, for several years, formed the core of our activities. We are now doing well in diversifying services. Project management is very much on the rise – both in the case of commercial constructions and industrial buildings – and so is project monitoring for our clients. The spectrum of services is now spread out in a healthy way, which allows us to respond better to recent market fluctuations or even those that may emerge with persistent inflation and highly compressed transaction yields.

There are traditional activities, such as project management, but also ‘modern’ activities, including green certification or the more and more frequently mentioned ESG. What does ESG actually entail?

Jurčíček: I would like to say that ESG is not a new term. I see this area as a new approach to the overall evaluation of company processes – and in our segment also to the impact the construction and operation of commercial real estate have in several areas that were previously evaluated separately and without wider context.

Jansová: As Honza mentions above, ESG is basically a new name and concept for already existing initiatives and processes. At Savills, we see this as an opportunity to help our clients evaluate possible ESG risks in time, whether within the framework of individual buildings or the entire portfolio, set long-term ESG strategies, and help with the preparation of comprehensive and transparent reporting due to the growing requirements of ESG legislation and various ESG standards and principles. We believe that responsible investing or consideration of environmental, social and governance or corporate criteria (ESG) brings a long-term competitive position in the market, financial results and a positive social impact. Since we have many years of experience with green certifications and other green services, we are able to provide our clients with comprehensive advice that takes into account not only ESG but also other aspects in the field of sustainability.

Can you describe a specific project or situation?

Jurčíček: One of the main drivers is the financing of commercial projects. Retail investors and banks are increasingly aware and set incentives for financing sustainable projects, and that is why they use ESG metrics that derive from European legislation. A particular example is the situation of not only large players in the real estate market, who aim for preferential financing, and therefore implement green certification processes more often already in the construction process, not only as an evaluation of existing buildings, furthermore, it is an increased emphasis on operational savings forced by rising energy prices and pressure from tenants, who gradually refuse to rent uncertified, uneconomic premises with a high carbon footprint. All of these factors necessitate investment in optimising building envelopes, efficiency of heat and cold source technologies and considering other options such as photovoltaics.

You are active in various segments of property development – from residential to retail, from hotels and offices to industrial and logistics real estate. Which part do you focus on the most and in what respect? 

Jurčíček: You are right, we operate in all sectors, however, our focus is based on the most active sectors in the market, which are still offices and industrial real estate. The industrial real estate sector is, since Covid era, experiencing steeper growth than before and offices still represent a traditional target for our clients’ investments, just like in the neighbouring countries. The retail sector in the Czech Republic is relatively highly consolidated, which limits the demand for consultancy services, but the residential sector, for instance, is increasingly active and we manage to use partnership cooperation with Lexxus there.

Do you have a ‘flagship’ project, that is a project on which you have applied multiple activities?

Jurčíček: The DRN building is an ideal example. Four years ago, I led a technical team in the acquisition of the building. Savills now manages the building, leases it and our team now conducts an overall in-depth technical audit in order to identify warranty defects. DRN building has recently achieved Excellent rating in Asset Performance according to BREEAM In-Use v6 and Savills acted as an Assessor Company on this project supporting the Client in all aspects of the certification process. We also continue further discussions with the client to assess the ESG impacts of the building operation. It is a unique project in the Prague market and the building is also exceptional for the whole Savills team. We are very grateful to our client that he has entrusted us with the overall care of this building and that we can prepare such an extensive and comprehensive package of services for him.

Zelené certifikace se stávají součástí stavebního procesu

Pokračujeme v představování aktivit pražské kanceláře Savills. Další z nich je poradenství v oblasti výstavby a služeb projektového managementu investorům a nájemcům ve všech realitních segmentech ve střední Evropě.

Oddělení stavebního a projektového poradenství Savills CZ má šest členů, kteří pracují pod vedením Jana Jurčíčka. Spolu s ním odpovídala na naše otázky i Barbora Jansová, konzultantka ESG a projektová manažerka.

Oddělení stavebního                        a projektového poradenství Savills má poměrně široký záběr činností. Můžete je představit?

J. Jurčíček: Naše oddělení začalo stavět služby na transakčním technickém poradenství, tedy technických auditech zaměřených na identifikaci rizik plynoucích z technického stavu nemovitostí při transakcích (technical due diligence). Prověřujeme nejen současný stav nemovitosti, připravíme plán nutných kapitálových investic v horizontu např. 10 let, ale prověřujeme i vydaná povolení, majetkoprávní vztahy a stav technické dokumentace vztahující se k objektu. Vyžaduje to rozsáhlé zkušenosti s tímto procesem, např. v aspektech spolupráce s právními a komerčními poradci. Dalšími pilíři, které jsme postupně začali přidávat, jsou projektový management, projektový monitoring především pro bankovní instituce, poradenství v oblasti udržitelnosti a samozřejmě specifické technické poradenství a příprava studií proveditelnosti na základě specifických potřeb našich klientů, mezi něž patří investiční skupiny, fondy, nadnárodní klienti, developeři, bankovní instituce, ale i soukromé osoby. Oblast udržitelnosti a ESG je pro nás relativně čerstvým segmentem. Blíže jsme se mu začali věnovat v roce 2021 a s nedávným příchodem Báry Jansové tento sektor nabývá pro Savills ještě větší důležitosti vzhledem k možnosti rozšíření portfolia našich služeb o detailní ESG posudky.

Kterou z činností považujete za nosnou, nebo mají všechny stejnou váhu?

J. Jurčíček: Všechny nemají stejnou váhu, mně osobně nejbližší jsou již zmíněné technické audity, jimž se věnuji přes 10 let a které po několik let tvořily jádro naší činnosti. Nyní se nám dobře daří diverzifikovat služby. Projektové řízení je hodně na vzestupu – a to jak v případě komerčních vestaveb, tak i průmyslových budov – a stejně tak i projektový monitoring pro naše klienty. Spektrum služeb je nyní zdravě rozložené, což nám umožňuje lépe reagovat na nedávné výkyvy trhu, popř. i na ty, které se mohou objevit s trvající inflací a velmi kompresovanými výnosy transakcí.

Existují činnosti tradiční, jako je projektový management, ale i „moderní“, mj. zelené certifikace nebo nyní stále častěji zmiňovaný ESG. Co ESG vlastně obnáší?  

J. Jurčíček: Chtělo by se mi říct, že ESG není nic nového, já tuto oblast vnímám jako nový přístup k celkovému vyhodnocování procesů firem – a samozřejmě v našem segmentu i dopadu výstavby a provozu komerčních nemovitostí v několika oblastech, které dříve byly hodnoceny samostatně a bez širších souvislostí.

B. Jansová: Jak Honza zmiňuje výše, ESG je v podstatě nové pojmenování a pojetí již existujících iniciativ a procesů. V Savills to vnímáme jako příležitost pomoci našim klientům včas vyhodnotit možná ESG rizika ať už v rámci jednotlivých budov, nebo v celém portfoliu, nastavit dlouhodobé ESG strategie, pomoci s přípravou komplexního a transparentního vykazování v důsledku rostoucích požadavků ESG legislativy a různých ESG standardů a principů. Věříme, že zodpovědné investování či zohlednění environmentálních, společenských a správních či podnikových kritérií (ESG) přináší dlouhodobě konkurenceschopné postavení na trhu, finanční výsledky a pozitivní společenský dopad. Vzhledem k tomu, že máme dlouholeté zkušenosti se zelenými certifikacemi a dalšími zelenými službami, jsme schopni našim klientům poskytnout komplexní poradenství zohledňující mimo ESG i další aspekty v oblasti udržitelnosti.

Můžete přiblížit nějaký konkrétní projekt či situaci?

J. Jurčíček: Jedním z hlavních hybatelů je financování komerčních projektů. Drobní investoři i banky jsou stále uvědomělejší a nastavují incentivy pro financování udržitelných projektů, a proto používají metriky ESG odvíjející se z evropské legislativy. Konkrétním příkladem je situace nejen velkých hráčů na trhu nemovitostí, kteří cílí na zvýhodněné financování, a proto mnohem více implementují procesy zelených certifikací již do procesu výstavby, ne pouze jako hodnocení stávajících budov, dále je to zvýšený důraz na úspory provozu vynucený rostoucími cenami energií a tlakem nájemců, kteří postupně odmítají pronájem necertifikovaných, neúsporných prostor s vysokou uhlíkovou stopou. To vše vynucuje investice do optimalizace obálek budov, efektivity zdrojových technologií tepla a chladu a vyhodnocení dalších možností, jako je fotovoltaika, zpětné užívání dešťové vody apod.

Působíte průřezově v různých segmentech developmentu od rezidenčního přes retail, hotely a kanceláře po průmyslové a logistické nemovitosti. Na kterou část se zaměřujete nejvíce a v jakém ohledu?

J. Jurčíček: Máte pravdu, působíme ve všech sektorech, nicméně naše zaměření se odvíjí od nejaktivnějších sektorů na trhu, jimiž jsou stále kanceláře a průmyslové nemovitosti. Sektor průmyslových nemovitostí zažívá od dob covidu strmější růst než dříve a kanceláře stále představují tradiční cíl pro investice našich klientů stejně jako v okolních zemích. Retailový sektor v ČR je poměrně hodně konsolidovaný, což omezuje poptávku po poradenských službách, ale např. sektor rezidencí je stále aktivnější a daří se nám v něm využívat partnerskou spolupráci se společností Lexxus.

Máte nějakou „vlajkovou loď“, tedy projekt, v němž jste uplatnili více aktivit?

J. Jurčíček: Budova DRN je ideálním příkladem. Před čtyřmi lety jsem vedl technický tým při akvizici budovy, nyní Savills budovu spravuje, pronajímá, náš tým nyní provádí celkový hloubkový technický audit za účelem identifikace garančních vad. Před nedávnem jsme dokončili BREEAM certifikaci na úroveň Excellent a pokračujeme s klientem v dalších diskusích ohledně zhodnocení dopadů provozu budovy v ESG aspektech. Je to unikátní projekt na pražském trhu a rovněž i pro celý tým Savills je tato budova výjimečná a jsme velmi vděční našemu klientovi, že nám ji takto celkově svěřil do péče a můžeme pro něj připravit takto rozsáhlý a komplexní balík služeb.

The emphasis on energy-efficient buildings will increase

The energy efficiency of buildings will be an increasingly important topic in the future, this being due to the upcoming changes in the European requirements for new buildings.

 

Smart energy solution can also be a welcomed benefit for the end user of the building, whether it is logistics halls, warehouses, offices, or housing blocks and other residential projects. That is why development companies are increasingly interested in photovoltaics and other energy-efficient solutions.

Modern technologies bring savings

Photovoltaics, in combination with battery storage, represents an ideal solution for residential properties where rooftop installations provide the basis for daytime consumption and battery solutions supplement night-time operation. As for the industrial properties or retail centres, they reduce the overall energy consumption of buildings and improve their economic balance. A solar roof and appropriately solved energy storage will therefore represent lower operating costs in the future and thus increase the attractiveness of the entire building. Recently, this trend has also been significantly supported by rising energy prices.

Raiffeisen – Leasing has been following ESG for a long time, which is why we have, as one of the first financial institutions, already started financing solutions that lead to the reduction of emissions and the transition to renewable sources. We have a lot of experience in financing photovoltaic power plants from 2009–10, and at the turn of 2021/2022, we adjusted the conditions for a new type of financing without a guaranteed electricity purchase price.

Raiffeisen – Leasing offers a solution

Currently, we mainly offer financing for photovoltaic sources, this being from 5 million CZK (about 300 kWp). Along with financing, we offer comprehensive subsidy and technical consulting services. What is currently of particular interest are subsidized titles where the support reaches up to 50% of the purchase price. Our specialized subsidy team can provide all suitable options for subsidy support for each project and facilitate the entire administrative process for clients so that they have as little worries as possible when processing the subsidy application. Thanks to our experience in the construction of photovoltaics, we can also help find the most suitable installation suppliers.

At Raiffeisen – Leasing, we can offer financing for photovoltaics separately or together with the financing of the entire building. In addition to solar power plants, we can also finance other energy-saving solutions, such as coge-
neration units or heat pumps. These alternatives are usually welcomed especially in the case of industrial real estate; for instance, heat pumps are becoming more and more popular among developers of residential buildings. It is obvious that even the approach to development and construction has been changing in the long term, and the issue of energy efficiency will also be an essential part that the end users will look at. Raiffeisen – Leasing is a partner for all companies that provide financing not only for the real estate itself, but also for technological components enabling their economic and ecological operation.

MIROSLAV PATÁK, PROJECT MANAGER

Důraz na energeticky efektivní stavby poroste

Energetická efektivita staveb bude do budoucna stále větším tématem už kvůli chystaným změnám v evropských požadavcích na novostavby.

Chytré energetické řešení může být i vítaným benefitem pro koncového uživatele stavby, ať už jde o logistické haly, sklady, kanceláře, nebo bytové domy a jiné rezidenční projekty. Proto se o fotovoltaiky a další energeticky efektivní řešení zajímají ve stále větší míře i developerské firmy.

Moderní technologie přinášejí úspory

Fotovoltaika v kombinaci s bateriovými úložišti je ideálním řešením pro nemovitosti určené k bydlení, kdy střešní instalace poskytují základ pro denní spotřebu a bateriová řešení doplňují noční provoz. V případě průmyslových nemovitostí nebo retailových center snižují celkovou energetickou spotřebu objektu a zlepšují jejich ekonomickou bilanci. Solární střecha a vhodně vyřešená akumulace energie budou tedy do budoucna znamenat nižší provozní náklady a zvyšovat tak atraktivitu celé stavby. V poslední době je tento trend navíc výrazně podpořen i rostoucími cenami energií.

Raiffeisen – Leasing dlouhodobě sleduje ESG, a proto jako jedna z prvních finančních institucí již začal financovat řešení vedoucí ke snižování emisí a přechodu na obnovitelné zdroje. Máme velké zkušenosti s financováním fotovoltaických elektráren z let 2009–10 a na přelomu 2021/2022 jsme upravili podmínky pro nový typ financování bez garantované ceny odběru elektřiny.

Raiffeisen – Leasing nabízí řešení

V současné době nabízíme především financování fotovoltaických zdrojů, a to od 5 mil. Kč (asi 300 kWp). Spolu s financováním nabízíme komplexní služby dotačního a technického poradenství. Aktuálně jsou zajímavé zejména dotační tituly, v nichž podpora dosahuje až 50 % pořizovací ceny. Náš specializovaný dotační tým dokáže pro každý projekt zajistit všechny vhodné možnosti dotační podpory a usnadnit klientům průběh celého administrativního procesu tak, aby s vyřízením žádosti o dotace měli co nejméně starostí. Díky našim zkušenostem se stavbou fotovoltaik také dokážeme pomoct nalézt nejvhodnější dodavatele instalací.

Financování fotovoltaik umíme v Raiffeisen – Leasing nabídnout samostatně i společně s financováním celého objektu. Vedle solárních elektráren pak umíme zafinancovat také další energeticky úsporná řešení, jako jsou kogenerační jednotky nebo tepelná čerpadla. Tyto alternativy jsou zpravidla vítané především v případě průmyslových nemovitostí; např. o tepelná čerpadla se však stále častěji zajímají i realizátoři rezidenčních staveb. Je zřejmé, že i přístup k developmentu a výstavbě se dlouhodobě mění, a nezbytnou součástí, na niž budou hledět především koncoví uživatelé, bude i otázka energetické efektivity. Raiffeisen – Leasing je partnerem všech firem, pro něž je důležité zajištění financování nejen samotné nemovitosti, ale i jednotlivých technologických součástí umožňujících jejich ekonomický a ekologický provoz.

MIROSLAV PATÁK, PROJECT MANAGER

Environment and flexibility matter

Successful companies are based where their employees like it. Modern offices cannot do without comprehensive civic amenities and a pleasant surrounding environment.

We discussed the situation in the Prague office market, future projects, news and social responsibility with Lenka Preslova, Sales Director at Passerinvest Group, a. s.

What is the current situation in terms of renting your office premises in existing buildings in Brumlovka and Nové Roztyly, Prague?

We see that the interest in office premises continues, and companies are trying to motivate their employees to return to the offices. However, it is clear that the covid period has brought fundamental changes to the way of work and many companies use the combination of physical presence in the office and home office. This also entails a change in the layout of the premises, sometimes even in their size. As the owner of most of the buildings in Brumlovka, we are able to accommodate the tenants as much as possible and find a suitable solution for their current needs, including a possible combination with a flexible solution in our own FLEKSI serviced office concept. Today, we already encounter cases where the client compares the alternatives of standard rent and serviced offices. The fact that we manage to deal with renegotiations of existing contracts successfully and that the tenants are satisfied there only proves that the energy and finances we invest in the continuous development of the area make sense. With regard to our other location in Nové Roztyly, in particular the administrative building Roztyly Plaza, which is currently under construction and will be available in the first quarter of 2024, we managed to secure a pre-lease of almost half of the building, which will be occupied by the successful Czech IT company SCS Software. With the construction of the Roztyly Plaza building, we are starting a development of an entire location in the neighbourhood of the Roztyly underground station, where there will be a new urban district in the territory of a former brownfield and is to combine offices, residences and civic amenities.

What do customers want most? What do they prioritize when making decisions? 

Apart from financial parameters, which are of course still very important for clients, there are other non-financial aspects that also play an increasingly important role. It is primarily about civic amenities within the building and the immediate vicinity, whether in the form of a shop, services, or an opportunity for sports and relaxation. One of the examples are roof terraces on buildings that are used for informal work or relaxation as well as for tenants’ corporate events. Another aspect that is gaining importance is the lessor himself. In the last two years, there has been a greater need for flexibility on the part of the tenants, both in terms of the size of the premises and the duration of the contract. Tenants often look for a partner who will be ready to deal with their requirements flexibly even in times of unexpected changes and meet them, perhaps even beyond the scope of concluded contracts, and assist them in looking for solutions that will help them keep their business as efficient as possible.

You have recently added shared offices to your portfolio of services. How is this project going and what do you currently offer?

We currently have a branch in Budova B building in Brumlovka, Prague 4, which is 100% occupied by Microsoft. This November, we are opening a second branch in the Beta building, and we already have many clients in negotiations and have even signed contracts with some of them. In the second quarter of next year, we will complement this with a third branch in the Philadelphie building. In total, Brumlovka will offer 10,000 sq m of serviced offices. We are convinced that this concept belongs in a complex like Brumlovka. Thanks to that, we can offer more of flexible alternatives in addition to the standard rent or attract new clients, who may eventually become our direct tenants.

What new projects are you planning, what would you personally recommend to a new client?

Next year, we are planning another construction in Brumlovka in Prague 4, specifically the HILA building. It will be unique thanks to the combination of offices, retail and rental housing all in one building. This project is a challenge for us especially from the point of view of future operation – we will manage not only the commercial part, but also the residential part. We believe that it is a project which combines multiple functions that has its future and follows the principles of the so-called city of short-distances. These are especially important from the point of view of long-term sustainability and reducing the traffic load in cities. As for the Nové Roztyly locality, we are planning a construction of the second Sequoia administrative building, which will be unique in its visibility thanks to its location in the neighbourhood of two important Prague traffic arteries – the arterial road and the South Connecting Road. In the meantime, we are also continuing preparations for the residential part of the project, which will offer a total of 600 residential units.

How do you see the frequently discussed topic of ESG in the real estate world? And how does it specifically affect your corporate projects? 

ESG is a topic that resonates increasingly through all disciplines. In the real estate world, they often talk about the environmental component, because the construction of buildings as well as their operation contributes significantly to the volume of emissions produced. However, as a developer and long-term investor of multifunctional premises, we see the equally important role of other parts of the agenda – social area and governance. LEED and/or BREEAM certifications are already the standard in our emerging and upcoming projects, and the entire outdoor area of Brumlovka is currently undergoing an assessment process as part of the Fitwel certification. A sustainable approach to development has been embedded in our company’s DNA for many years, which means that the ESG does not, in many ways, mean a fundamental change to our strategy. However, we perceive the tenants, banks and investors’ current requirements and implement them in our projects. Our main topics in the environmental area are, without a doubt, the reduction of the amount of emissions produced and the maximum efficiency of building operations, careful water and waste management, and the support of biodiversity in the areas where we build our projects. As for the social part of the agenda, we are dedicated to cooperation with local communities and above-standard care for our clients. Last but not least, an ethical approach to business and consideration of the ESG criteria when choosing our suppliers is also important to us.

Rozhoduje prostředí a flexibilita

Úspěšné firmy sídlí tam, kde to mají jejich zaměstnanci rádi. Moderní kanceláře se neobejdou bez plné občanské vybavenosti a příjemného okolního prostředí.

O situaci na pražském kancelářském trhu, budoucích projektech, novinkách i společenské odpovědnosti jsme si povídali s Lenkou Preslovou, obchodní ředitelkou společnosti Passerinvest Group, a. s.

Jaká je aktuální situace v pronájmech vašich kancelářských prostor ve stávajících objektech na Brumlovce a v Nových Roztylech v Praze?

Vnímáme, že zájem o kancelářské prostory neustává a firmy se snaží motivovat své zaměstnance k návratu do kanceláří. Nicméně je zřejmé, že období covidu přineslo zásadní změny do způsobu práce a kombinace fyzické přítomnosti v kanceláři s prací z domova je využívána v mnoha firmách. To s sebou také nese změnu v dispozicích prostor, někdy i velikosti. Jako vlastník většiny objektů na Brumlovce dokážeme nájemcům vyjít maximálně vstříc a najít vhodné řešení pro jejich aktuální potřeby včetně případné kombinace s flexibilním řešením v našem vlastním konceptu
servisovaných kanceláří FLEKSI. Už dnes se setkáváme s případy, kdy si klient porovnává alternativy standardního pronájmu a servisovaných kanceláří. To, že se nám daří úspěšně řešit renegociace stávajících smluv a nájemci jsou zde spokojeni, je potvrzením toho, že energie i finance, které do neustálého rozvoje areálu vkládáme, dávají smysl. Co se týká naší další lokality Nové Roztyly, konkrétně administrativní budovy Roztyly Plaza, která je momentálně ve výstavbě a bude k dispozici v prvním čtvrtletí 2024, podařilo se nám zajistit předpronájem téměř poloviny objektu, kam se bude stěhovat úspěšná česká IT společnost SCS Software. Výstavbou budovy Roztyly Plaza startujeme rozvoj celé lokality v sousedství stanice metra Roztyly, kde na území bývalého brownfieldu vznikne nová městská čtvrť kombinující kanceláře, rezidence a občanskou vybavenost.

Co zákazníci nejvíce požadují? Co je jejich prioritou při rozhodování?

Vedle finančních parametrů, které jsou pro klienty samozřejmě velmi důležité, hrají stále větší roli i další nefinanční aspekty. Jde především o občanskou vybavenost v rámci objektu a nejbližšího okolí ať už v podobě obchodů, služeb, nebo sportovního vyžití a možností relaxace. Jedním z příkladů jsou střešní terasy na budovách, které slouží k neformální práci nebo odpočinku i pro firemní akce nájemců. Dalším aspektem, který získává na důležitosti, je i samotný subjekt pronajímatele. V posledních dvou letech se objevuje na straně nájemců větší potřeba flexibility, a to jak co do velikosti prostor, tak i délky smlouvy. Nájemci často hledají partnera, který s nimi bude i v dobách neočekávaných změn připraven flexibilně řešit jejich požadavky a vyjít jim vstříc, třeba i nad rámec uzavřených smluv a hledat s nimi řešení, která jim pomohou udržet jejich byznys maximálně efektivní.

Nově jste do portfolia služeb zařadili sdílené kanceláře. Jak se vede tomuto projektu a co aktuálně nabízíte?

V současné době máme již půl roku v provozu pobočku v Budově B na Brumlovce v Praze 4, která je ze 100 % obsazena společností Microsoft. Letos v listopadu otevíráme druhou pobočku v budově Beta, a už nyní máme mnoho
klientů v jednání. S některými máme dokonce uzavřené smlouvy. Ve druhém čtvrtletí příštího roku přidáme ještě třetí pobočku v budově Filadelfie. Celkem tak na Brumlovce bude 10 000 m2 servisovaných kanceláří. Jsme přesvědčeni, že tento koncept do areálu, jako je Brumlovka, patří. Díky němu umíme vedle standardního nájmu nabídnout i jiné flexibilnější alternativy nebo přilákat do areálu nové klienty, z nichž se časem mohou stát i naši přímí nájemci.

Jaké nové projekty jsou v plánu, co byste sama doporučila novému klientovi?

V příštím roce chystáme další výstavbu v rámci Brumlovky v Praze 4, konkrétně budovu HILA. Ta bude unikátní díky kombinaci kanceláří, retailu a nájemního bydlení v jednom objektu. Tento projekt je pro nás výzvou zejména z pohledu budoucího provozu – budeme spravovat nejen komerční, ale i rezidenční část. Věříme, že právě tento typ projektů, kde se kloubí více funkcí, má svou budoucnost a následuje principy tzv. města krátkých vzdáleností. Ty jsou důležité zejména z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a snižování dopravní zátěže ve městech. V lokalitě Nové Roztyly plánujeme výstavbu druhé administrativní budovy Sequoia, která bude jedinečná svou vizibilitou díky svému umístění v sousedství dvou důležitých pražských dopravních tepen – magistrály a Jižní spojky. V mezidobí zde také pokračujeme v přípravách rezidenční části projektu, která nabídne celkem 600 bytových jednotek.

Jak vnímáte skloňované téma ESG v realitním světě? A jak to konkrétně dopadá na vaše firemní projekty?

ESG je téma, které stále více rezonuje napříč všemi obory. V realitním světě se často mluví hlavně o environmentální složce, protože nejen výstavba budov, ale i jejich provoz přispívá významnou měrou k objemu produkovaných emisí. Jako developer a dlouhodobý investor multifunkčních areálů však vnímáme neméně důležitou roli i dalších částí agendy – sociální oblasti a governance. V našich vznikajících a připravovaných projektech jsou již standardem certifikace typu LEED nebo BREEAM a v současné době prochází procesem posouzení i celý venkovní areál Brumlovky v rámci certifikace Fitwel. Udržitelný přístup k developmentu je v DNA naší společnosti zakotven již řadu let, a tak pro nás v mnoha ohledech neznamená ESG zásadní změnu naší strategie. Nicméně vnímáme aktuální požadavky ze strany nájemců, bank i investorů a implementujeme je do našich projektů. Našimi hlavními tématy jsou v environmentální oblasti bezesporu snižování množství produkovaných emisí a maximální efektivita provozu budov, šetrné hospodaření s vodou a odpady a podpora biodiverzity v oblastech, kde stavíme naše projekty. V sociální části agendy se věnujeme spolupráci s místními komunitami a nadstandardní péči o naše klienty. V neposlední řadě je pro nás důležitý etický přístup k podnikání a zohledňování ESG kritérii při výběru našich dodavatelů.

Konference – Udržitelnost a revitalizace budov.

Udržitelnost a revitalizace budov

Inspirativní setkání na téma uhlíková neutralita budov. Analýzy, právní předpisy, návrhy řešení i případová studie, jak snížit uhlíkovou stopu.

Dům Radost, náměstí Winstona Churchilla 1 800/2, Praha 3 – Žižkov

Proč byste na konferenci neměli chybět

  • Seznámíte se s osvědčenými řešeními od přítomných finských firem, které vstupují na český trh.
  • Dozvíte se přínosné informace o modernizaci budov v souvislosti s legislativními požadavky na snižování uhlíkové stopy.
  • Zorientujete se v problematice udržitelnosti a získáte přehled o právních předpisech.
  • Jde o zajímavé setkání majitelů budov a portfólií nemovitostí, investorů, developerů, správců budov, asset manažerů, architektů, právníků, zástupců bank.

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování. Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text: Arnošt Wagner