Moderní obec musí být resilientní

Představitelé obcí a měst čelí v posledních letech problémům, s nimiž se v minulosti nesetkali – a často na ně ani nebyli připraveni. Nejdříve pandemie covidu, pak skokové zdražování energií a nyní uprchlická krize. A do toho ještě „běžné“ krizové situace – výkyvy počasí s vichřicemi (někde i tornádem), sem tam povodeň nebo jiná lokální katastrofa. Jak se s tím mají vyrovnat?

 

Cílem je, aby obce byly resilientní, tedy odolné, houževnaté a schopné flexibilní reakce. V rozhovoru o tom mluví Radka Vladyková, ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

 

Čím se resilientní obec liší od té obyčejné?

Je to celková změna filozofie. Město či obec by měly být vnímány jako jeden funkční celek, v němž žijí lidé. A ten funkční celek by měl přinášet maximální komfort bydlení a naplnění potřeb 21. století. Slovo smart je většinou považováno za synonymum pro tzv. inteligentní neboli digitální technologie. A ty technologie jsou vždy pouze nástrojem k tomu, abychom došli k určitému cíli. Takže cílem není město celé očipovat, odatovat – a data sbírat, ale je to jen nástroj k tomu, jak o městě rozhodovat, aby fungovalo, jak fungovat má.

 

Co se ukázalo v posledních letech v praxi?

Hlavní filozofický posun vnímání je v tom, že události posledních let nám ukázaly, jak je naše společnost zranitelná a jak proti té zranitelnosti dokáže účinně působit akční a flexibilní územní samospráva, vedení měst a obcí. První, kdo na počátku covidového období šil roušky, rozvážel dezinfekce, zajišťoval nákupy nebo obědy starým lidem, bylo vedení měst a obcí ve spolupráci s hasiči, s dobrovolníky apod. To bylo o velmi rychlé aktivitě starostů nebo vedení měst. Covid byl první hrozbou a v rámci toho se ukázalo něco, o čem se nám ani nezdálo, že by se kdy mohlo stát – a to bylo uzavírání obcí. Hned se řešilo, jak vyvážet odpadky, jakým způsobem zajišťovat zásobování apod. A najednou jsme zjistili, jak je ten blahobyt, na který jsme dlouhodobě zvyklí, zranitelný. A že musíme najednou začít uvažovat, že může přijít další ohrožení. Sotva jsme vystřídali dobu covidovou, přišlo zdražení energií a najednou spousta lidí – i obcí – vydává úplně jiné částky za energie. Zase obrovské výdaje a zase to byly města a obce, které zareagovaly jako první. Zajišťovaly půjčky, poradenské servisy, mnohé obce už mají nějaké metodiky, jak lidi nasměrovat, aby přešli k jinému dodavateli energií, aby nepadli na sociální dno. Prostě se musejí o lidi postarat. A zase je to na úrovni starostů nebo vedení obcí. No a aktuálně, když si vezmeme konflikt na Ukrajině, tak první, kdo pomáhal, byli starostové. Ti spolu telefonovali, během pár hodin byli ve spojení, aby si předávali informace – a humanitární pomoc začala na úrovni obcí. Je to o tom, že starostové jsou nejblíže občanům. Také ve zprávě OECD o hodnocení covidové doby bylo uvedeno, že územní rozdrobenost ČR je v tom přínosem. Je velice akceschopná a velmi rychle dokáže zareagovat, protože ten systém je flexibilnější než státní aparát. No a vedení měst a obcí najednou zjišťuje, že digitální a moderní technologie jsou strašně zranitelné. Příkladem je Olomouc, kde byl velký kybernetický útok a na 14 dní byly vyřazeny sítě a počítače. Takže najednou se to opravdu otáčí – to, co bylo smart, inteligentní nebo digitální, je strašně zranitelné. Vlastně stejně jako celá společnost!

 

Jak si tedy v tomto případě slovo resilientní vykládat?

Není to pouze odolný, ale má daleko širší přesah. Je to organismus, který dokáže pružně zareagovat na negativní vliv, který na něj zapůsobí a dokáže beze ztráty své identity třeba i za cenu určité časové ztráty nebo nějakého dočasného omezení pokračovat dál ve svém způsobu života. Je strašně důležité, aby vedení měst, obcí i regionů, když se o nich rozhoduje, už uvažovalo o tom (oni to již dělají), že neexistuje pouze fixní krizový plán, v němž si řekneme, že když začne povodeň nebo covid, tak zavolám sousedovi do vedlejší obce apod. Jde o to, že to musí být opravdu flexibilní systém, dostatečně schopný pružně a velmi rychle zareagovat a většinou i dvoufázově až třífázově.

 

Tak to lze rozfázovat?

První fáze, kdy nastane ohrožení, znamená rychle zareagovat, získat správné informace a vědět, co dělat. Pak po kratší době je důležité nastavit systém na dlouhodobější překlenutí dané situace a třetí fáze je vyhodnocení rizika, k čemuž slouží všechny inteligentní, digitální a nové technologie. Protože jsou již posbíraná data, takže v zájmu předejít riziku v budoucnosti či negativnímu vlivu je nutné si to vyhodnotit. Dalším krokem je nastavit taková preventivní opatření, abychom podobné riziko do budoucna eliminovali. A zde je důležité, abychom dokázali pojmenovat, v čem ten původní systém nebyl dostatečně zpracován nebo popsán. Tím se vlastně celá společnost posouvá stále dále, právě k té schopnosti žít a přežít i nepřízně osudu. A stejným způsobem reagují systémy obce. Takže resilientní obec je taková, která má dobře popsané procesy a své rozhodování a dobře ví, jaký je její cíl a kam směřuje. A je to opačným směrem od toho smart (chytrého, inteligentního) města, které je založeno vyloženě technicistně. Tam je předpoklad, že když budeme mít všechno v datech a budeme řídit město podle dat, tak to bude nejlepší, co pro to můžeme udělat.

 

Nyní tu máme velkou vlnu utečenců, kteří prchají z Ukrajiny před válkou. Musíme je okamžitě ubytovat a umístit. Ty první jsme ubytovali v hotelech a nyní je stěhujeme do tělocvičen. Co dál?

Je to přesně to, o čem jsme se bavili. Na začátku to pro nás byla novinka, museli jsme situaci velice rychle řešit, protože ta vlna byla poměrně masivní. Nyní si to vyhodnotíme, a kdyby se podobná situace ve společnosti opakovala, už budeme mít příslušné procesy popsané. Prostě první uprchlíci přišli rychleji, než jsme stihli nějakým způsobem zareagovat. Tak se stalo, že jsme je dočasně ubytovávali v hotelech, kde je kapacita téměř vyčerpaná, a tak je nyní umísťujeme do sportovních zařízení.

 

Jak by měl privátní sektor ideálně navazovat na resilientní obec?

Aby se město mohlo rozvíjet jako funkční systém, je potřeba zapojit všechny aktéry – veřejnou správu, občany i soukromý sektor. Aby našli vzájemnou shodu a aby si tam všichni našli nějakým způsobem uspokojení a všichni věděli, jaká je jejich role, protože se prolínají. Při strategickém i územním plánování v rámci města je třeba o něm přemýšlet jako o funkčním systému. Hledat a najít vybalancování i v územním plánování. V Čechách to 30 let po revoluci ještě moc neumíme, ale budeme se to muset naučit. Zvykli jsme si, že třeba rozvoj měst a obcí závisí hlavně na veřejných, státních nebo evropských financích. Je nám jasné, že tyto peníze budou docházet, protože nevíme, zda peníze Evropské unie ještě budou k dispozici na konci programového období. Anebo nebudou…

 

Z toho vyplývá, že se na takovou situaci musíme předem připravit. Jak?

My jako Svaz měst a obcí České republiky shromažďujeme a uvádíme jako příklady dobré praxe města a obce, kde mají dobrou spolupráci se soukromým sektorem, PPP projekty aj. Je to pro nás klíčové, protože se neobejdeme bez zapojení soukromého sektoru a privátních peněz do rozvoje veřejné správy nebo veřejného sektoru. Musíme se naučit dělat to tak, že město připraví plánovací nebo jinou smlouvu s developerem – developer dá na rozvoj určitou částku nebo v příslušné hodnotě postaví třeba mateřskou nebo základní školu.

 

Je to standardní součást fungování obce?

Jistě, protože obec potřebuje vlastní peníze na to, aby svítily lampy, čistily se chodníky, jezdily autobusy. Pokud někdo chce přivést tisícovku nových obyvatel, pak je logické, že by k tomu měl připravit i část zázemí pro obyvatele. Je to naprosto legitimní, funkční a na západ od nás dlouhodobě zažitá praxe. A proto developeři říkají, když to funguje v Německu, proč to nejde u nás?

 

Zeptám se stejně: Proč to nejde i u nás?

Bohužel stále ještě doplácíme na takové řekněme velikášské plánování z let 1990–2000, kdy mnohé územní plány jsou naddimenzovány na obrovskou výstavbu domů. Pak se samozřejmě naráží na to, že „my vám ty domy nepovolíme, protože nemáme školu, není dostačující infrastruktura“ apod. Proto je neustále důležité se na to celé dívat jako na systém, který funguje v jednom městě a byl dobrý i pro souseda. Takže je zde nutná spolupráce v rámci celého regionu.

 

Praha si založila vlastní developerskou společnost. Je to určitá cesta?

Nechci kritizovat, ale pozastavila jsem se nad tím, že si Praha vydala vlastní pravidla a ten „příspěvek“ nazvala kontribuce. Nevím, kdo to slovo vymyslel, ale když si vezmu Říčany nebo Jihlavu, tak všichni to mají nastavené jako spolupráci. Celý rozvoj je o spolupráci a nalézání shodných řešení, aby se všichni aktéři zapojili a byli spokojení. A slovo kontribuce, co si pamatuji z dějepisu, tak vždy znamenalo poplatky za násilně uzmuté území ve válce, takže ve mně to slovo samotné evokuje boj. Ve mně automaticky evokuje, jako že developer násilně osídlí území v Praze – a v žádném případě to slovo není o spolupráci a konstruktivním řešení při společném zájmu rozvoje města. Ale to prosím berte jako názor Radky Vladykové.

 

Jak tedy privátní sektor více zapojit?

Developer – nebo kdokoli jiný ze soukromého sektoru – musí po těch 30 letech najít společnou řeč s veřejným sektorem, zbavit se nedůvěry. V rámci města je klíčem snažit se o společný a vyvážený rozvoj území, aby se na něm podíleli všichni aktéři. Protože jinak se nedostaneme ani k dostupnému bydlení, ani k dostatečným kapacitám veřejné infrastruktury.

Dosud se to neúspěšně řeší bez jasných pravidel…

Je to lokální. Setkáváme se s tím při řešení uprchlická krize, kdy Moravskoslezský kraj má za poslední roky o 20 000 obyvatel méně, takže tady by třeba uvítali nárůst počtu obyvatel a jsou tam i volné bytové fondy. Cílem státní politiky by měl být vyvážený rozvoj nejen v jednom funkčním regionu, ale v rámci celé České republiky. Jsme malé území a atraktivní by to mělo být ve všech koutech republiky. Ale to vyžaduje celou funkční infrastrukturu, vysokorychlostní vlaky, například z Drážďan do Prahy se zastávkou v Ústí nad Labem. Pak se z Ústí stane předměstí Prahy, protože tam budete za půl hodiny.

 

Můžete uvést nějaký příklad, abychom hovořili konkrétně?

Byla jsem nedávno ve Žďáru nad Sázavou, který má nyní krásný projekt – staví se tam průmyslová zóna a developer tam buduje i byty pro zaměstnance. Něco se dělá formou PPP projektu, takže jde jednoznačně o to, aby se už na začátku při územním plánování myslelo na to, co všechno je třeba pro pohodlný život měst a obcí. V novém stavebním zákoně už máme lépe specifikovanou veřejnoprávní plánovací smlouvu, v jejímž rámci bude možné upravit vztahy mezi developerem a veřejným sektorem. Je důležité, aby se developeři nebáli přijít se svými projekty a záměry na veřejnost a v rámci participace občanů už rozvíjeli dané území, aby to zapadlo do celkové koncepce a do rozvoje měst. A prací nás všech, veřejného i privátního sektoru, je postupně vzbuzovat důvěru mezi občany, veřejným a soukromým sektorem, která povede ke spolupráci. A zároveň je to i všestranné plnění slibů a budování dlouhodobé důvěry.

Arnošt Wagner / Foto: archIV

 

Oaks Prague prochází osvěžujícím přerodem

V malebné krajině nedaleko Prahy v obci Nebřenice vzniká jedinečný projekt Oaks Prague. Jeho developerem je Arendon Development Company, a. s., za podpory londýnské investiční skupiny Kew Capital.

V současné době je tu k dispozici osmnáctijamkové golfové hřiště s licencí PGA National. I když došlo v době pandemie k určitému časovému skluzu, předpokládá se kompletní dokončení celého projektu do roku 2028. Veřejnosti byl oznámen i vítěz výběrového řízení na provozovatele gastronomie, jímž se stal osvědčený koncept známého italského kuchařského gurua Riccarda Lucqueho z La Collezione. V rezidenční části na náměstí bude La Bottega Oaks Deli Bistro nabízet vedle prémiového bistra i obchod s kvalitními italskými surovinami a produkty. V rekonstruovaném klasicistním zámku původně vystavěném rodinou von Schuttelsbergů, který se stane dominantou golfového areálu, bude umístěn Club House. Tady se golfisté mohou těšit vedle kvalitního zázemí i na klubovou restauraci La Finestra Oaks Golf Club.

O celém projektu Oaks Prague s námi podrobně hovořil Ing. arch. Jan Zemánek, MBA, předseda představenstva společnosti Arendon.

Jakým činnostem se developerská společnost Arendon věnuje?

Arendon je společnost specifická tím, že se zabývá developmentem jediného projektu, a to je Oaks Prague. Možná to zní poněkud zvláštně, ale musíme si uvědomit, že Oaks Prague není jednoduchý a standardní developerský projekt. Je to vlastně s trochou nadsázky development nového sídelního útvaru, který je plánován a realizován jako celek, což je záležitost, která se v České republice několik desítek let nestala. Jde o tak velký celek, že o něm nehovoříme jako o projektu, ale jako o developerském programu. Má několik částí a je rozdělen do několika fází, které budou realizovány postupně. V současné době je plán nastaven do roku 2028.

Na jaké konkrétní části je program rozdělen?

Je rozdělen podle lokalizace jednotlivých částí, jejich polohy, ale také z hlediska funkce. Primárním účelem je rezidenční funkce – bydlení, které bude mít několik podob. Plánujeme postavit celkem 480 bytových jednotek od malých bytových domů až po luxusní rezidence v areálu golfového hřiště. Mezi tím je celá škála dalších produktů, jako jsou jednotlivé domy, rezidence menšího charakteru, dvojdomy, řadové domy atd.

Jaká je hlavní rezidenční funkce a její rozložení?

Máme celkem pět produktových řad, které jsou rozloženy ve dvou hlavních lokalitách. Jednou z nich jsou luxusní golfové rezidence v podstatě uprostřed golfového hřiště, v blízkosti současného zámečku, který existuje už 250 let. Ten rekonstruujeme na golfový klub a v jeho blízkosti vyroste butikový hotel. Druhá část rezidenční výstavby je umístěna v obci, kde se nacházejí bytové domy a různé typy rodinných domů.

Jaké jsou další funkce, s kterými se v projektu počítá?

Druhá skupina funkcí by měla obyvatelům zajistit kvalitní život a umožnit jim věnovat se nejrůznějším aktivitám. K tomu kvalitnímu životu přispívá celkový charakter zástavby, urbanistická koncepce. První dokončenou částí celého projektu je golfové hřiště. Má licenci PGA National, což je punc nejlepší kvality, které můžete v golfovém světě dosáhnout. V každé zemi může být pouze jedno hřiště s touto licencí – s výjimkou USA, kde vznikla. Je třeba zmínit, že golfové hřiště provozuje společnost Troon Privée, která patří celosvětově ke špici provozovatelů golfových hřišť. Důkazem toho je, že naše golfové hřiště získalo dvakrát za sebou ocenění jako nejlepší golfové hřiště v ČR a nejlepší golfové hřiště v Evropě. To se uděluje jednou za dva roky čili v roce 2020. Doufám, že letos ho opět obhájíme.

Golf hraje v projektu velmi důležitou roli…

Součástí golfového areálu je klubovna v nebřenickém zámečku, který rekonstruujeme. Otevření plánujeme na letošní duben. Kromě zmíněné restaurace, která bude samozřejmě přístupná široké veřejnosti, poskytne zázemí pro pořádání golfových turnajů. Když už jsme nakousli oblast hospitality, tak určitě jednou ze zásadních součástí právě dokončované první etapy kolem náměstí je Deli Bistro. Restauraci bude stejně jako tu v zámečku provozovat společnost La Colle-
zione, která patří ke špičce restauračních provozů. Deli Bistro bude součástí známého konceptu La Bottega a propojí restauraci s malým obchodem. Další významnou částí projektu bude hotel v blízkosti zámečku. Pro nové obyvatele Oaks bude zajímavý tím, že nabídne řadu atraktivních funkcí, zejména v Čechách jedinečné a rozsáhlé spa a wellness, fitness, několik restauračních a společenských provozů a další přidružené služby. Poskytne exkluzivní zázemí pro pořádání obchodních jednání a společenských akcí i rodinných oslav. Provozovatelem hotelu bude světová jednička v segmentu „sustainable luxury“.

Jaká další infrastruktura bude součástí Oaks Prague?

Velice důležitou součástí celé komunity bude mateřská škola, kterou plánujeme začít stavět ve druhém čtvrtletí tohoto roku v blízkosti centra obce. V každém z bytových domů, které budeme stavět, se nacházejí komerční prostory k pronájmu pro obchody, restaurační provozy, kavárny, cukrárny atd. Ale to chceme nechat na organickém růstu, nechceme to a priori řídit, s výjimkou Deli Bistra, které otevře v dubnu.

Jaké další sportovní aktivity vedle golfu nabídnete obyvatelům?

Společně s okolními obcemi vytváříme, rekonstruujeme a doplňujeme síť cyklostezek, které budou mít desítky kilometrů na trase Popovičky, Křížkový Újezdec, Petříkov. Součástí projektu by se měla stát tenisová akademie a také centrum pro jízdu na koních. To jsou čtyři hlavní sportovní pilíře: golf, cyklistika, tenis, jízda na koni. Uvažujeme také o vybudování biotopu – rekreační vodní plochy s ekologickou úpravou vody, která nepoužívá chemikálie. A k tomu spousta dalších věcí, které souvisejí s fyzickou kondicí a budou součástí přidružených provozů v hotelu.

Zmiňoval jste, že se počítá i s komerční částí. Jakou vizi máte v tomto směru?

Na komerční nebo obchodní záležitosti určitě nezapomínáme. V době, kdy bude dokončeno 480 bytových jednotek a na bytovou jednotku počítáme průměrně tři obyvatele, se dostáváme zhruba k 1 500 obyvatelům. Všichni tam asi nebudou bydlet pořád, takže pokud to zredukujeme na dvě třetiny, tak jsme na tisícovce. Průměrná velikost obcí v krajině ČR mimo velká města je 500 obyvatel. Takže je to takové malé městečko a lidé potřebují nakupovat základní věci. První menší obchod bude fungovat od začátku, další plánujeme vytvořit v blízkosti centra podle toho, jak se ta obec bude rozvíjet. Předpokládáme, že to bude třeba doplnit dalšími obchodními plochami.

Počáteční vize byla postavit historickou vesnici s moderními prvky. Kam se současné úvahy posunuly?

Odkláníme se od původního označení vesnice. Prapůvodní koncepce celého projektu byla trochu negativně ovlivněna tím, že ji vytvářeli cizinci. K těmto věcem mají poněkud naivní přístup. Jsou velice nadšení z českých historických budov a mají pocit, že toužíme bydlet v nějakých replikách památek. Takoví lidé určitě existují, ale mnohem více je těch, kteří chtějí koupit moderní nemovitost nejen co do technologií, ale i ohledně architektonického výrazu. Projekt dlouho vycházel z opačného přístupu – vytvořit reminiscenci na tradiční českou vesnici, zahrnující architektonické formy, které vznikly před 250 lety pro zemědělce včetně stodol, chlévů apod. Podle nás to nebyla správná koncepce, a proto jsme ji změnili. Stavíme „sídelní útvar“ pro lidi 21. století, kteří nechtějí bydlet ve městě, ale v jeho blízkosti, s přírodou na dosah, avšak chtějí mít komfort, jako kdyby ve městě bydleli, plus to „něco“ navíc, co ve městě nenajdou. Do centra Prahy je to 20 minut, takže když někdo touží jít večer do divadla nebo kamkoli jinam, sedne do auta a za půl hodiny si může přání splnit.

Jak se tedy bude projekt dále prezentovat?

Naší inspirací jsou „zahradní čtvrti“ – Hanspaulka, Ořechovka, starý Spořilov a další. Mají několik společných jmenovatelů. První je, že vznikly ve stejnou dobu – před 100 lety – na periferii. Možná že ani tady nebude za 100 let periferie. Druhým je, že všechny sídelní útvary vznikly s nějakou urbanistickou koncepcí a užívaly architektonické tvarosloví, které je propojovalo a sjednocovalo jednotlivé domy. Když se podíváte na starý Spořilov, vidíte, že domy jsou vlastně typové a opakují se, což vnímáme pozitivně. Protože když máte 300 domů a každý z nich je jiný, každý má jiný plot a jinou barvu a používá jiné materiály, nebude celek ideální z architektonického hlediska ani z pohledu zachování kvality prostředí, což je pro nás velmi důležitý moment. „Lidová tvořivost“ ve snaze každý dům individuálně upravovat je opravdu velmi barvitá.

Jak chcete dosáhnout, aby noví obyvatelé Oaks Prague tyto záměry respektovali?

Snažíme se vytvořit určitý rámec, aby tyto záležitosti byly zachovány a dlouhodobě fungovaly. Budou zde vznikat společenství vlastníků domů – ono to ani podle zákona jinak nejde. A současně také jakási „zájmová organizace“ všech obyvatel, která se bude do určité míry starat o vznikající sídelní útvar jako celek. Také bychom byli rádi, aby platila určitá pravidla ohledně individuálních úprav domů. Mělo by být v zájmu všech obyvatel, aby se starali o prostředí, které bude vytvořené, aby ho udržovali a zachovali v maximální možné míře stav, který vytváří charakter prostředí a jeho hodnotu. Kdyby si každý upravoval domy, jak chce, tak prostředí ztratí svou unikátnost i charakter.

Zadání zpracovalo několik architektonických ateliérů. Každý architekt má určitý vlastní rukopis. Do jaké míry se vám podařilo koncepčně sladit jednotlivé návrhy?

Původní koncepce byla poněkud naivní i z toho pohledu, že ji budou navrhovat desítky architektů, protože podobná věc se nedá uřídit. Představte si, že máte řídit třeba 50 architektonických týmů a každý z nich vytváří nějaký unikátní design. Musíte zkontrolovat, zda odpovídá vašemu zadání a představám. A navíc stavíte na spekulativní bázi, takže nevíte, kdo bude uživatelem toho konkrétního domu. To nelze realizovat!

Ale s touto původní koncepcí se začalo stavět…

Ano, v tom duchu, nicméně nijak extrémně. Byla realizována první část, kterou nyní dokončujeme. Jsou zde bytové domy navržené různými světovými architekty a podobná koncepce byla zamýšlena na zbytek. My jsme tuto koncepci opustili, protože s tímto přístupem bychom opravdu nemohli dosáhnout cíle, který chceme. Zredukovali jsme počet architektonických týmů na asi čtyři ateliéry. Nyní dokončujeme jejich výběr. Věnovali jsme tomu vlastně celý loňský rok, kdy jsme upravovali náš záměr, abychom mohli dát architektům smysluplné zadání z hlediska velikosti domů, velikosti pozemků, počtu místností atd., aby to bylo kompatibilní s požadavky trhu. Nyní máme hotový předvýběr několika architektonických týmů, s nimiž chceme začít projektovat zbývající část Oaks Prague.

Znamená to další zásadní změnu v koncepci?

Máme pro výstavbu připravenou část se 70 bytovými jednotkami, kterou plánujeme začít realizovat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Na návrhu se podíleli stejní architekti jako na první části, tudíž zde zůstane zachován určitý charakter. Koncepce se změnila v tom, že chceme použít kvalitní architektonické ateliéry a chceme jich méně. Jednotlivé části projektu, které jsou logicky oddělené komunikacemi parky a dalšími veřejnými prostory, budou mít odlišný charakter, ale v rámci určitých menších celků zde bude jednotné tvarosloví. Budou zde zase různé typy domů – solitérní i řadové –, ale od jednoho architekta, který bude dodržovat určitá designová pravidla. Kolem náměstí v centrální části Oaks Prague budeme realizovat hustší a vyšší výstavbu s bytovými domy. Směrem k okraji obce se domy snižují a zástavba se rozvolňuje. Takže má charakter typického městečka, byť bez kostela.

Jak se projektu Oaks Prague dotýká současný vývoj cen na trhu?

Jsme tím ovlivněni stejně jako jakýkoli jiný developer. V prodejní ceně nemovitosti se odráží celé nákladové spektrum. Zahrnuje akviziční cenu pozemků, realizační náklady, náklady na zpracování projektové dokumentace, na řízení projektu a další konzultační záležitosti. Další důležitou složkou jsou náklady na financování, protože téměř nikdo nerealizuje realitní projekty z vlastních prostředků, vždycky si určitou část půjčuje. A pak také musíte mít nějaký zisk… Stavební náklady v zásadě představují zhruba polovinu celkových developerských nákladů. A jestliže vzrostou o 20 % nebo 40 %, tak se dostáváte do situace, kdy je třeba alikvotně zvýšit prodejní cenu, pokud si chcete udržet aspoň nějaký zisk. A bohužel to není otázka jen stavebních nákladů, ale i nárůstu úrokových sazeb za poslední tři měsíce. A můžeme pokračovat dál: vyšší náklady na energie, vyšší náklady na lidi, kteří chtějí víc peněz, protože je všechno dražší. Inflační spirála se roztáčí. Nemůžeme tedy prodávat za ceny, které fungovaly před rokem nebo dvěma.

V jakém stadiu se nyní projekt nachází?

V současné chvíli dokončujeme první etapu, která má 60 bytů ve východní části projektu. Máme prodáno 60 %, protože došlo k určitému zpoždění. Zahájili jsme proces kolaudace – máme zkolaudované tři rodinné domy od irských architektů McGarry-Moon. Další objekty budeme kolaudovat v prvních měsících tohoto roku a počítáme s tím, že ve druhém čtvrtletí by se mohli stěhovat první obyvatelé. Po dokončení očekáváme velký nárůst zájmu o nákup nemovitostí. Protože jde o unikátní projekt, tak si spousta lidí nedokáže pořádně představit, co vlastně obnáší a jak bude fungovat. Pro nás je v této souvislosti důležité, že nebudeme otevírat a zprovozňovat jenom byty (dokončeny jsou především bytové domy v centru), ale bude tam i už zmíněná občanská vybavenost. Oaks Prague prostě ožije. Nebude to jen bydlení, ale v parteru budou komerční prostory. Stěhujeme tam i část naší firmy a od března zde začne fungovat naše prodejní centrum, které je zatím v improvizovaném objektu na golfovém hřišti.

Na závěr ještě nastiňte další harmonogram výstavby.

Chtěli bychom celý program dokončit do roku 2028, čili nás čeká ještě dost práce. Výrazně jsme zintenzivnili naše aktivity tím, že jsme vytvořili větší celky, které chceme vyprojektovat pokud možno co nejrychleji, ale současně kvalitně realizovat. Dokončujeme první fázi, na ni plynule naváže druhá, což jsou dva objekty, ale vypadají, jako by šlo o šest domů. Mají společné podzemní garáže a bude v nich kolem 70 bytů. V nejbližší době zahájíme výstavbu mateřské školy. Zahájili jsme výstavbu prvních luxusních rezidencí u jižní části golfového hřiště v blízkosti náměstí. Tato fáze by měla být dokončena do dvou let. Pak bude plynule pokračovat další výstavba větších celků. Do dvou let také plánujeme začít realizovat hotelový komplex a paralelně s ním dokončit i první skupinu golfových rezidencí.

Arnošt Wagner / Foto: Jan Mihaliček

Měl jsem štěstí na lidi a na projekty

Aktivity společnosti YD Capital i její podnikatelskou filozofii nám přiblížil Pavel Rydzyk, předseda jejího představenstva.

Vše společnost je mladá, v listopadu oslaví druhé výročí založení.

Ano, datem vzniku jsme mladá společnost. YD Capital ale tvoří zkušení specialisté, kteří jsou v oborech deset a více let, někteří dokonce 20 či 25 let. Snažíme se dělat věci jedinečným způsobem a tuto energii si udržet. Opíráme se o robustní investiční strategii, která zajišťuje bezpečí našim klientům i nám. A to díky našemu přesahu do oblasti nemovitostí, financí a technologií.

Změnili jste ve svém přístupu něco, co vás v posledních dvou letech výrazně posunulo dál?

Mnohá nastavení a strategie jsme pochopitelně museli přehodnotit, ale v celku jako takovém jsou to pouze „technikálie“. I pro letošní rok máme dva základní principy, a sice „udržet směr“ a „udýchat to“. Udržení směru koresponduje s naší specializací, orientací a soustředěním na to, čemu rozumíme a v čem jsme výjimeční. Pokud se to vše skloubí se silnou emoční vazbou k tomu, co děláte, pak si troufnu říct, že máme vždy vysoký předpoklad pro to, být jedineční v tom, co – ale zejména jak – děláme. Abychom vše udýchali, koresponduje pochopitelně s kapacitami, zejména lidskými. Vše stojí na lidech a naše firma, která je postavená hodnotově, na vztazích a důrazu na etiku, na jedné straně velmi přitahuje zajímavé osobnosti, což je mj. vidět na počtu spolupracujících osob – dnes nás je kolem 250 – také však na kvalitě a silných osobnostech, které v rámci společnosti napříč obory máme. Jestli nám je něco vlastní, pak je to dynamika, u toho se však snažíme nezapomínat na důslednost, zodpovědnost a strukturu, o niž se vždy budeme moci opřít.

YD Capital má velmi široký záběr. Bylo obtížné takto velký vlak rozjet?

YD Capital a směr, kterým jsme se vydali, je podle mého zásadnější výlet za hranice komfortní zóny pro lidi kolem mne než pro mne samotného. Včetně mé manželky, bez jejíž podpory bych nejspíš nikdy neměl tolik energie a jistoty v rozhodování, jako dnes mám. Jsem totiž velmi hodnotově zaměřen a jednoduše jdu za štěstím. Když cítím, že mi něco nedělá a nemůže dělat radost, zodpovědně jdu od toho a dále se tomu nevěnuji. Zároveň když někde vidím a cítím pocit štěstí a naplnění, vím, že to je ta cesta, po níž chci jít. Měl jsem historicky mj. štěstí na lidi i na projekty, podařilo se mi vydělat nějaké peníze ve třech různých oblastech – a tím již dříve získat podstatnou míru nezávislosti. Dnes jsem v zásadně jiné pozici, v roli investora či spoluinvestora v některých projektech, ale vím, že jsem vybudoval důležité zázemí pro sebe, svou rodinu i své blízké. Mnoho mých partnerů, kolegů, kamarádů a přátel si díky posledním letům naší společné práce zařídilo život podle svých představ. A proto máme čistější hlavu a můžeme směřovat za dlouhodobými cíli a věnovat se tomu, co nás baví a naplňuje.

Z jakých zkušeností jste vycházel, ať už po profesní, či osobní, lidské stránce?

Já sám stavím zejména na svém úsudku, vztazích a přímé komunikaci, jasně vymezených cílech. Mnoho lidí mě považuje za YDealistu a velkorysého člověka, což je pravda. Současně díky jasně nastaveným pravidlům a očekáváním od počátku každého vztahu či projektu je pro mě jednoduché exekuovat a direktivně vstupovat do řízení projektů, pokud je to žádoucí, či v případech, kdy by nebyla naplňována naše očekávání.

Na čem stavíte svůj obchodní model?

Náš obchodní model je postaven na jedinečnosti celého mechanismu YD Capital. Věnujeme se například i výstavbě. Několik subjektů na trhu je v tomto jednoznačně lepších než my. Víme to my, vědí to také oni. Avšak díky schopnosti pracovat velmi pestře s finančními zdroji – jak s těmi krátkodobými, levnými, tak současně i delšími – a možnostem, jaké nám to nabízí, se dostáváme do pozice, kterou tyto zavedené společnosti nemají. Také díky managementu a řízení některých částí v rámci projektu jsme v pohledu na projekt a projekty jako celek dost schopní. To potvrzují jednak naše čísla, ale také respekt od zavedených firem na trhu a jejich chuť s námi spolupracovat na konkrétních projektech.

Investovali jste do řady realitních projektů.

Ano, jak už jsem zmínil, máme robustní a vyváženou investiční strategii. Interní strategie divize YD Real Estate směřuje větší část zdrojů do výnosových nemovitostí, primárně v Praze, menší část potom do developmentu. V konkrétních projektech nám dělá radost například akvizice nemovitosti Na Poříčí, kterou jsme dokončili v loňském roce. Šlo o nákup výnosové nemovitosti, kde však byl obrovský potenciál v práci s nájemci. Zde se nám podařilo zhruba ze 70 % změnit jejich skladbu, zefektivnit využívání některých ploch a díky tomu je i chod celé budovy o dost efektivnější. Současně probíhá drobná rekonstrukce a přestavba za pochodu; jsme zde více než ze dvou třetin hotovi a těšíme se na příští rok, kdy dům bude v takové kondici, která nám, pevně věřím, přinese velmi zajímavý výnos právě při dalším nakládání s ním. Letos byla také dokončena výstavba apartmánů Domy pod Pálavou, které se nacházejí v jedné z nejkrásnějších lokalit Pálavy, v obci Klentnice u Mikulova. Kombinace luxusních apartmánů a jedinečné lokality poskytuje klientům již od tohoto léta nezapomenutelné zážitky. Sám to tam mám velmi rád k přemýšlení i trávení času s rodinou. Když se pro zajímavost zamyslím ještě nad dalším typem projektů, oblastí rezidenční výstavby, zde máme většinu projektů teprve ve fázi realizace. Ale právě se dokončuje například projekt Residence Zahradní město, to je nádherná výstavba řadových rodinných domů u Brna, v Bučovicích. Projekt je vyprodán, což svědčí o kvalitách celého našeho realizačního týmu.

Na co se v oblasti výstavby zaměřujete?

Ve stavebnictví se zaměřujeme čistě na realizační fázi. Development jako takový je riziková a časově náročná disciplína, proto se věnujeme výstavbě až od fáze, kdy lze relativně dobře pracovat s položkami nákladů i reálných výnosů a zejména s časovou osou. S ohledem na naši strategii a nastavení je čas zásadní proměnnou.

Na začátku jsme zmínili, že máte unikátní styl řízení lidí. Kde vnímáte původ tohoto nastavení?

Základ je v rodině a zejména v péči mého dědy. Z hlediska vývoje a rozvoje to byl v poslední dekádě zejména Marian, můj kouč a partner na vybraných projektech. Ten je v mých očích opravdovým koučem, protože bravurně pojí osobní přístup, pevný základ v teorii s praxí, a to v mnoha oblastech. V byznysu jsou to pak zejména bývalí nadřízení či obchodní partneři. Jak v korporátním světě, kde jsem působil dříve, tak následně v privátní sféře jsem prožil tuto zkušenost. V obou případech se naše energie a zejména hodnoty na konci dost zásadně rozcházely a my jsme se rozešli. Ale přesto si těchto zkušeností nesmírně cením. Dále jsou to vzory. Svět je plný šikovných a inspirativních lidí a je skvělé dívat se na to, co někteří dokážou. Je hodně případů ze světa, ale i v Česku jsme měli jeden silný příklad, že tvrdá práce, štěstí na lidi a události, možná i štěstí a následně a pořád dokola zase ta tvrdá práce, to vše dohromady může dát vzniknout něčemu jedinečnému.

red

Pavel Rydzyk má za sebou úspěchy v nadnárodních korporacích ING a AXA, z obchodníka se vypracoval na manažera a vedl týmy specialistů. Svým unikátním stylem řízení strhl řadu kolegů i přátel a vybudoval s nimi finanční skupinu YD Capital. Pavel Rydzyk jako předseda představenstva má jasný cíl: dávat penězům smysl. Velkou roli v jeho skupině hraje společnost YD Real Estate, v níž vzniká mnoho zajímavých developerských a investičních projektů.

Česko-singapurská obchodní komora jako brána pro úspěšný byznys

Česko-singapurská obchodní komora sdružuje přes 90 českých firem s obchodními zájmy v Singapuru a v jihovýchodní Asii. Zároveň je platformou pro setkávání významných osobností z nejvyšších obchodních kruhů v České republice i v Singapuru.

Městský stát Singapur, oficiálně Singapurská republika, leží na stejnojmenném ostrově a přilehlých 63 ost­růvcích poblíž jižní části Malajského poloostrova. Na celkové rozloze 729 km2 žije téměř 5,7 mil. obyvatel, což představuje třetí nejvyšší hustotu zalidnění na světě. Úředními jazyky jsou angličtina, čínština, malajština a tamilština. Název Singapur pochází ze sanskrtu a v překladu znamená Lví město. To jej do určité míry předurčuje k postavení v čele zavádění moderních technologií, dynamické výstavby a smart city.

Prezidenta Česko-singapurské obchodní komory Marcela Bednáře jsme se zeptali na současné vztahy a obchodní aktivity mezi oběma státy.

Na úvod se musím zeptat na postcovidovou situaci. Jak se projevily její dopady v Singapuru?

To je na začátek poněkud těžká otázka. Po rozšíření viru v Číně mnohé zahraniční firmy, včetně německých, britských a nizozemských, vyklidily pole. Singapur opustily i další země v jihovýchodní Asii. Singapurci zavedli tvrdý lockdown, který trval mnoho dlouhých měsíců.

A jak tato neobvyklá situace působila na obyvatele?

Singapurci se velice rádi setkávají, ať už po práci, nebo při obědě. Žijí daleko bohatším společenským životem, který je mnohem propojenější s pracovním i byznysovým, než jsme zvyklí v České republice. Takže v této osobní rovině se to Singapurců velice dotklo. Ale vzhledem k rozšíření digitálních a mobilních technologií, protože v Singapuru mnoho firem funguje na této bázi, to pro ně nebyl zase tak velký problém. Pokud mají se zahraničním obchodním partnerem osobní či přátelskou vazbu z dřívějška, komunikace na dálku funguje.

Jaký styl života vlastně Singapurci prosazují?

Nejsou příliš zvyklí trávit mnoho času doma. Většina z nich bydlí v bytech, ať už státních, nebo soukromých – často v kondominiích, což jsou komplexy luxusních bytových domů. Bydlení či domovy nemají uzpůsobené k tomu, aby v nich trávili čas od rána do večera, ani nejsou zvyklí připravovat si jídlo doma. Ať je to oběd, nebo večeře – doma nevaří. Řeší to tím, že jedí v bistrech, restauracích či v obchodních centrech. Existují tam tzv. food courty, což je zastřešený prostor, kde je jedno bistro vedle druhého – pod velice přísnou hygienickou kontrolou, takže po této stránce je všechno v pořádku. Tudíž v bezprostřední vzdálenosti od svých domovů mají možnost se tímto způsobem stravovat. Je to velmi levné a mohou si vždy vybrat z nepřeberného množství stánků – přitom kvalita a hygiena jsou zaručené. To je jejich obvyklý životní styl. S příchodem covidu se museli uzavřít do svých domovů a jejich život se dost zásadně proměnil.

V Čechách se otázka bydlení a jeho dostupnosti v poslední době dramatizuje. Jaká je situace v Singapuru?

Bytová situace v Singapuru je rozdělena zhruba v poměru 80 % státních bytů ku 20 % privátních. Singapurská vláda investuje obrovské finanční prostředky do výstavby státních bytů a do podpory bydlení. To je vlastně historická záležitost, protože za „otce zakladatele“ Leea Kuana Yewa, který byl v čele vládní strany Lidové akce (PAP, People’s Action Party), bylo v minulosti rozhodnuto, že perspektivou Singapuru je střední třída se zajištěným kvalitním bydlením, což je základ budoucího ekonomického úspěchu a prosperity. Investovali velké prostředky prostřednictvím vládní instituce Housing & Development Board (HDB) do výstavby státních bytů, pro jejichž pořízení se za určitých podmínek mohou Singapurci kvalifikovat. Těch 20 % privátních bytů, to je jiná záležitost, kde se to často řeší formou kondominií.

Jak se žije v takovém singapurském kondominiu?

To je varianta bydlení na velice vysoké úrovni, kde máte několik vyšších budov, např. dvanáctipatrových, a v každém podlaží je několik bytových jednotek. Třeba pět takových výškových budov tvoří uzavřený komplex, kde funguje bezpečnostní služba a správa, která se velice pečlivě o areál stará. Při každém vstupu do objektu je nutná identifikace čipovou kartou. Obyvatelům je tam poskytován plný servis, v podstatě je o ně postaráno jako v pětihvězdičkovém hotelu. Základní princip spočívá v tom, aby se všichni, kteří v těchto bytech žijí, cítili jako na dovolené v hotelu. Nemáte tam jen byt, ale součástí je společný bazén, terasa s grilem, prostory, kde se pravidelně pořádají společenské akce pro dospělé i děti, a to s programem. Sportovní vyžití zajišťují tenisové a squashové kurty, pingpongové stoly, posilovna – to vše je součást bydlení a naprostá samozřejmost. Kondominia mají vyřešené i parkování, v podzemí jsou rozsáhlé garáže, aby auta neparkovala na ulici.

Nedávno vyšla informace, že se v Singapuru chystá výstavba nových bytů ve čtvrti Tengah.

To je ale poněkud jiný druh bydlení než zmiňovaná kondominia. Projekt Tengah realizuje státní agentura HDB, jejímž prostřednictvím singapurská vláda podporuje výstavbu státních bytů. A pokud jde o čtvrť Tengah, je to vzorový příklad smart city nebo řekněme chytré čtvrti v Singapuru, kde jich je v současné době několik. Například je to Punggol District a kampus National Technology University of Singapore. To jsou vlastně tři chytrá města uprostřed Singapuru. V podstatě dvě smart cities a jeden chytrý univerzitní kampus, který se také řadí mezi smart cities.

Čím bude čtvrť Tengah jedinečná?

Tengah má být vzorová smart city s výstavbou 42 000 bytů, kde bude integrován nejen odvoz odpadu s novými digitálními technologiemi s internetem věcí, jako např. chytré koše, které budou reagovat nejen na zaplněnost odpadem, ale například i v případě požáru dojde k automatickému hašení, zároveň budou senzory v chytré čtvrti reagovat i na zápach, který obtěžuje okolí. Informace je pomocí aplikace předána příslušným pracovníkům, kteří jsou nejblíže, aby mohli situaci okamžitě řešit. Tengah ovšem není pouze o nakládání s odpadem, ale o spoustě digitálních prvků, které jsou implementovány do života obyvatel.

Jaká je vlastně vize smart city v Singapuru?

Vize je taková, že povrch bude čistě zelený, takže budovy, zeleň a pěší zóny. Čili na zemském povrchu se budou pohybovat pouze lidé, o patro níže bude automobilová doprava včetně autobusů a pod tím vším pak metro. Veškerá doprava bude pouze pod zemí, což se i předvádí na vizua­lizaci Tengahu. Tuto vizi prosazuje nejen HDB, ale do projektu jsou zapojeny i mnohé singapurské firmy, jako např. ST Engineering, které se podílejí na systému chytré dopravy.

Dá se porovnat délka realizace projektu u nás a v Singapuru?

Úplně to porovnat neumím, ale Singapur je v obrovském stavebním boomu. Neustále se tam něco staví a vše jde velmi rychle kupředu. Je tam obvyklé, že mrakodrap je po 30–35 letech z jejich pohledu funkčně a energeticky zastaralý a překonaný, takže ho strhnou a na jeho místě vzápětí postaví nový. Takže se oproti nám nebojí učinit radikální řez. Má to pochopitelně i své stinné stránky. Proto je Singapur městem mrakodrapů, ale až na několik výjimek zde scházejí krásné historické budovy, které můžete v hojné míře najít v České republice. Takže jako my Češi rádi jezdíme za tím, co nemáme, tj. někam k moři pod palmu, tak Singapurci se rádi přijedou podívat na hrady, zámky a historické budovy. Supermoderní mrakodrapy tedy nelze posuzovat jako bezvýhradnou výhodu.

Jakou budoucnost plánuje Česko-singapurská obchodní komora?

Naším cílem je, abychom se dostali na úroveň obchodu a investic, kde jsou např. česko-japonské nebo česko-korejské vztahy. Na takové úrovni zatím nejsme, takže je co zlepšovat. To jsou naše ambice. A k tomu nám doufám dopomůže znovuotevření české ambasády v Singapuru. Během září bude zastupitelský úřad v Singapuru otevírat paní velvyslankyně Michaela Froňková, která díky zkušenostem z náročných teritorií patří ke špičce české diplomatické služby. My si od zřízení ambasády slibujeme, že započne nová éra česko-singapurských vztahů, a doufáme, že i směrem k singapurským firmám a partnerům to bude další pozitivní signál, který ještě více oživí obchodní vztahy.

To je jeden z cílů. Jaké jsou další?

Bylo by fajn, kdyby Singapurská republika otevřela ambasádu v Praze. To může být další velký krok, který by mohl českému byznysu velmi pomoci.

Lze konkrétně prezentovat úspěchy českých firem v Singapuru?

Jsou věci, které jsou pro Singapurce viditelné. Příklad lze najít třeba na singapurském letišti Changi: nádherné designové instalace od společnosti Lasvit, kolem nichž denně projde velké množství lidí. Další firma pracuje na odsolování mořské vody, a tím pomáhá místnímu vodohospodářství – její činnost je ze singapurské strany velmi oceňována. Podobně prestižní záležitostí jsou chytré senzory od české firmy, které jsou instalovány na singapurském okruhu formule 1. Jiná česká firma úspěšně dodává chytrá zdravotnická lůžka do singapurských nemocnic a zdravotnických zařízení. Takže ta škála oborů je široká, a to ještě nemluvíme o tradičních značkách, jako je třeba Baťa. A protože si Singapurci aso-
ciují Baťu s dětstvím nebo dospíváním, tak každý Singapurec, který je dnes ve věku 50+, nosil boty od Bati. Trochu problém je, že oni si myslí, že je to indonéská nebo indická značka, a už tam není ta přímá vazba na Českou republiku. Podobně je to s vozy Škoda, protože podle jejich uvažování jde o německé auto, bohužel často nemají ponětí, že je vyráběno u nás. A to je vlastně i práce pro české instituce a Česko-singapurskou obchodní komoru, aby v hlavách Singapurců došlo k tomuto propojení. A aby se ukázalo, že Česká republika může nabídnout nejen tyto tradiční značky, ale že tu jsou i další firmy, které mohou nabídnout zajímavé technologie či produkty k užití anebo k obchodování.

Ve kterých oborech vidíte příležitosti?

Je jich celá řada, zmiňovali jsme například smart cities nebo internet věcí, to jsou obory, do nichž Singapurci investují velké množství finančních prostředků a kde singapurská vláda velice štědře podporuje domácí firmy k další expanzi. Pak je tu fintech. Singapur je asijské finanční centrum, které poskytuje zázemí pro fintechové společnosti a bankovní domy, takže byznys kolem financí a uplatnění technologií ve financích je velký. Pak to jsou rozličné zdravotnické a medicínské technologie, biotechnologie, tedy obory, v nichž české firmy mají velké možnosti… Také samozřejmě IT a digitální průmysl, včetně progresivních segmentů, jako jsou robotika, umělá inteligence apod. V těchto oborech Singapurci hledají špičková řešení a jsem přesvědčený, že je mohou najít u mnoha českých firem.

Komora byla aktivní v oblasti vzdělávání, seminářů a konferencí. Budete v tomto trendu pokračovat?

Určitě chceme dále pokračovat ve vzdělávacích akcích ve prospěch českých firem ve formě obchodních a podnikatelských konferencí. Naší snahou je předat informace o zajímavých obchodních příležitostech v Singapuru českým firmám, ideálně za účasti hostů z oblasti politiky i byznysu. Dále chceme pro členy komory pořádat networkingové akce, protože vnímáme, že společenský život byl na několik měsíců utlumený, takže jim to chceme vynahradit. Česko-singapurská obchodní komora není pouze o bilaterální obchodní relaci, ale snažíme se být i manažerským klubem, v němž mohou účastníci sdílet své zkušenosti, kontakty a informace, ale zároveň si mezi sebou domlouvat obchody. Takový společenský akcent komory je pro nás velice důležitý.

Arnošt Wagner / Foto: archiv, depositphotos a pixabay

Neomezené možnosti dávají v Dubaji vzniknout netradičním školám

Vždy je zajímavé sledovat odlišné realitní trhy napříč kontinenty. Každý z nich má svá specifika daná podnebím, ekonomickou situací, místními trendy, kulturou a dalšími aspekty. A svou roli ve výsledné realizaci hraje samozřejmě i vítězný nápad a design.

Velmi specifickým odvětvím realitního trhu jsou školy a s nimi spojené stavby. Také zde platí, že každá země, potažmo kontinent, v ještě větší míře mají své specifické požadavky. Časopis Development News je pravidelným mediálním partnerem prestižní soutěže Stavba roku v kategorii Zahraniční stavba roku. Jedním z nominovaných je ateliér Bogle Architects s projektem Royal Grammar School Guildford v Dubaji v SAE, který nám přiblížil zakladatel společnosti Ian Bogle.

Do soutěže o Zahraniční stavbu roku nejste přihlášeni poprvé. Jak ji vnímáte v porovnání s ostatními prestižními soutěžemi, jichž se ve světě účastníte?

Jako firma s mezinárodní působností rádi předvádíme naše projekty v místních i mezinárodních soutěžích. Již dříve jsme se Stavby roku zúčastnili a vyhráli jsme, takže i teď radostně předpokládáme, že máme dobrou šanci v této prestižní soutěži znovu vyhrát. V uplynulých devíti letech se nám už povedlo několik mezinárodních ocenění získat, ale vždy je pro nás odměnou, když jsme uznáni za naši mezinárodní práci právě na místní úrovni.

Nominaci jste získali za projekt školy v Dubaji. Jaké jsou obecně současné požadavky investorů na tento druh staveb?

Mezinárodní trh škol je neustále rostoucím a vyvíjejícím se trhem, tudíž je zde velká konkurence. I proto investoři hledají určité znaky a body odlišnosti. V tomto případě jsme měli za úkol nejen do projektu aplikovat běžné potřeby škol, ale přidat sem rovněž funkce nebo motivy z 500 let staré mateřské školy v Guildfordu či navrhnout udržitelné řešení pro specifické klima v Dubaji. Velká diagonální střecha navazuje na historická okna knihovny guilfordské školy. Dalším zajímavým specifikem budovy a zadání byl i požadavek místního vedení (KHDA – Knowledge and Human Development Association), které chtělo, aby všechny děti do šesti let měly třídu v přízemí budovy. Vzhledem ke kapacitě školy (přes 2000 žáků) to předurčilo i celkovou délku budovy, která by v případě, že by tomu tak muselo skutečně být, byla o tři patra vyšší než budova Gherkin v Londýně, na níž jsem pracoval před mnoha lety ve společnosti Foster.

Jsou konkrétně na této stavbě použity některé speciální systémy či materiály?

Budovu jsme navrhli tak, aby byla vzhledem k místnímu klimatu „samostínicí“, a proto byl k zastínění použit konzolový betonový rám. To znamená, že žádná ze tříd není přímo vystavena dubajskému slunečnímu záření, což rovněž umožňuje snížit zatížení chlazení budovy. To při kompenzaci vůči místně používaným fotovoltaickým systémům do určité míry vytváří nulové řešení. Vzniklé vnitřní atrium vytváří v přízemí uzavřenější prostor pro mladší děti, a naopak se otevírá směrem nahoru k nejvyššímu šestému patru, kde jsou děti starší a mládež. Atrium je z 50 % pokryto ETFE střechou, aby mohlo přirozené světlo proniknout i hluboko do nižších pater. Obdobné řešení jsme použili také na projekt Early Learning Village v Singapuru, s nímž jsme rovněž měli to štěstí získat ocenění za zahraniční Stavbu roku.

Čím se liší zadání investora na takový projekt v SAE oproti třeba Evropě?

Hlavním rozdílem je podnebí Spojených arabských emirátů, které je velmi odlišné od evropského. V Emirátech se teploty pohybují od 22 °C v zimě až po 40 °C ve vrcholném létě. Věděli jsme, že musíme navrhnout ekologicky progresivní řešení, což mělo zásadní dopad na design, jak jsem již řekl. Na místním trhu existují i další mikroekonomické problémy, které je třeba vzít v úvahu v dubajských školních projektech. Například jsme měli velmi dlouhou debatu o tom, zda by bazény měly být vnitřní, nebo vnější. Nakonec jsme se společně rozhodli pro kryté vnější řešení, tedy bazény částečně zastíněné hlubokými prefabrikovanými betonovými panely. To jednak umožnilo pestré kropenaté světelné efekty a zároveň i přirozené křížové větrání.

Na co investor kladl při projektu školy hlavní důraz?

Vzhledem k tomu, že investorem je globální poskytovatel škol, hlavní důraz byl položen na projekt samotné školy – zadavatel má 85 škol v 11 zemích po celém světě. Dubajská škola byla jeho prvním projektem na Blízkém východě, takže jsme se museli poučit a vzdělat nejen o samotné budově, ale také o samotném vzdělávacím systému, což vedlo k celé řadě rozhodnutí o designu. Naší výzvou bylo spojit principy 500 let staré školy v Guildfordu ve Velké Británii spolu s požadavky KHDA v Dubaji v klimatu Arabských emirátů. Výsledný development je ukázkou jak vzdělávací nabídky, tak také skokovou změnou v designu vzdělávacího prostředí K-12 (dvanáctistupňového vzdělávacího systému – pozn. red.). Chtěli jsme také z budovy vytvořit jistou „oázu v poušti“, a proto jsme zakomponovali do vnitřních atrií velké množství zelených stěn a živých stromů, které pomáhají vytvářet příjemné prostředí pro žáky a zaměstnance školy.

Kdybyste měl váš projekt charakterizovat pouhými pěti slovy, která by to byla?

Pokud jde o design, řekl bych, že je progresivní, inovativní, vítající, intuitivní a zelený.

Pracujete na celé škále různých projektů. Jaké po období pandemie převažují?

Ano, během pandemie jsme byli osloveni, abychom pracovali na řadě nových projektů na místní i mezinárodní úrovni. I tak ale bylo uplynulé období velmi náročné. Zajímavé je, že jsme se začali zajímat i o projekty v lokalitách, aniž bychom je fyzicky navštívili. To je v rozporu s naším zlatým pravidlem, že místo vždy navštívíme, abychom je dokázali „cítit“, a nejen něco vymýšlet s ohledem na městský, venkovský nebo pobřežní kontext. Tuto skutečnost jsme samozřejmě kvůli cestovním omezením uloženým různými vládami jako reakci na pandemii nemohli změnit. Zato se ale ukázalo, že i digitální řešení může fungovat téměř stejně dobře. Samozřejmě začneme lokality zase znovu navštěvovat, protože je to velice důležité pro kvalitu výsledného designu.

Na jaké krásné stavby z vašeho ateliéru se můžeme v Praze těšit?

Nedávno jsme dokončili komerční kancelářskou část našeho projektu Astrid v Praze 7 a v Praze 8 laboratorní projekt SOLID 21, který se oficiálně otevřel 22. září. Dále máme i celou řadu probíhajících projektů, které se brzy začnou stavět v Praze a okolí v komerčním, rezidenčním, vzdělávacím a volnočasovém sektoru. Sledujte to s námi!

Kristina Vacková / foto: Bogle Architects/Chris Goldstraw

Hagibor nabídne prostředí navržené světovou krajinářskou jedničkou

„Investice do veřejného prostoru jsou v případě našeho projektu Hagibor opravdu výjimečné, nájemci kanceláří i obyvatelé budou překvapeni.“

To jsou slova Simona Johnsona, ředitele developerské společnosti Crestyl.

Poznávacím znamením Crestylu se staly komplexní projekty, které kombinují více funkcí. Proč se pouštíte do přeměny celých území?

Umíme urbanisticky uchopit celý prostor, což nám umožní udělat projekt s opravdu přidanou hodnotou. Synergie bydlení, práce a obchodu zvyšuje hodnotu nemovitostí v dlouhodobém horizontu, protože daná lokalita funguje následně jako jeden homogenní celek – oblast žije po celý den, nejde o prázdné místo přes den nebo večer. Obchody mají vyšší tržby, obyvatelé lepší infastrukturu, lidé z kanceláří živé, nesterilní místo k práci. Spojení rezidenčního bydlení s velkým kancelářským celkem umožní investice do okolí v takové výši a kvalitě, které jinak nelze dosáhnout. My v Crestylu jsme na sebe velmi nároční ohledně vzhledu veřejného prostoru a jeho kvality. Díky odborníkům na různé oblasti developmentu u nás ve firmě dobře ovládáme všechny jeho disciplíny, a proto se věnujeme projektům, v nichž umíme tuto naši schopnost naplno využít.

Jak jste s přeměnou celých území začali? Co bylo tím impulzem?

Vše začalo tím, že jsme v pražské Libni koupili projekt kanceláří a následně i developera, který tam vlastnil pozemky na rezidenční development. Takhle vznikl dnešní projekt DOCK kolem slepých ramen Vltavy. A právě díky kombinaci kanceláří a bydlení jsme tam například mohli vyčistit a zrevitalizovat vodní plochy, postavit tam park, lávku. A teď si zase můžeme dovolit projekt zalesněného veřejného prostoru v Hagiboru, navrženého Michelem Desvignem, světově nejžádanějším krajinářským architektem současnosti.

Jak vlastně bude veřejný prostor v projektu Hagibor vypadat?

Lokalita pražského Hagiboru, přímo navazující na Vinohradskou třídu, je naprosto unikátní a vidíme v ní velkou budoucnost. Po DOCK je to totiž náš další významný projekt, který využívá symbiózy bydlení, kanceláří, obchodů a služeb na jednom místě. I proto jsme pečlivě řešili koncepci celé čtvrti a společně s architekty klademe obrovský důraz na veřejný prostor. Michel Desvigne vše sloučil do jednoho harmonického celku, který spojuje venkovní prostranství s potřebami budoucích obyvatel a nájemců kanceláří. Zeleň zde propojuje a zároveň odděluje kancelářské a obytné prostory, stírá rozdíly mezi tím, co je chodník či trávník. Plánujeme zde vysázet až 2 000 stromů, což dodá veřejnému prostoru členitost, zvýší jeho estetiku i zlepší klima uvnitř i vně budov.

Co všechno bude součástí projektu Hagibor?

V rámci projektu Hagibor postupně roste pět rezidenčních domů s celkem 650 byty společně se šesti administrativními budovami, které nabídnou celkem zhruba 80 000 m2 pronajímatelné plochy. Vše propojí náměstí a centrální pěší bulvár, který povede od východu z metra, s obchody a restauracemi. Dva bytové domy jsou již před dokončením, výstavba třetího začne v tomto roce.

A co kanceláře, ty už se stavějí?

V brzké době zahájíme stavbu první etapy, na níž se vedle Crestylu podílí i EP Real Estate. Pro nastartování výstavby tak rozsáhlého projektu jsme totiž považovali za dobré spojit se s dalším subjektem, který může přinést i velkou škálu firem jako potenciální nájemce. Tato první etapa zahrnuje dvě budovy přímo u Vinohradské třídy, které nabídnou 31 000 m2 plochy k pronájmu – více než 28 000 m2 kanceláří a 3 000 m2 pro obchody a služby. V přízemí budov budou prostory pro obchody, restaurace a služby, vyšší patra nabídnou kanceláře ve vysokém standardu, jejichž součástí jsou v ustupujících podlažích rozsáhlé terasy s výhledy na Prahu. Prvním potvrzeným nájemcem je mediální dům Czech News Center, který obsadí téměř 9 000 m2 kanceláří a přesune sem své sídlo. Mimochodem zaujalo je právě atraktivní architektonické řešení a vysoký technický standard budovy spolu s lokalitou navazující na Vinohradskou třídu poblíž stanice metra.

Zmínil jste architektonické řešení. Kdo za projektem Hagibor vlastně stojí?

Pro projekt Hagibor se spojila dvě mezinárodní architektonická studia – Bogle Architects a Ian Bryan Architects (IBA), která společně vytvořila vzdušný a světlý prostor, jenž dá vyniknout každému domu a bude nabízet vyváženou kombinaci designu a funkčnosti. Autorem administrativní části projektu Hagibor a zároveň celkového urbanistického řešení lokality jsou Bogle Architects vedené Ianem Boglem. Ten se podílel například na ikonickém londýnském mrakodrapu Swiss Re Tower přezdívaném „Okurka“. A jak jsem již zmínil, zapojili jsme i světoznámého krajinářského architekta Michela Desvigne. Ten se zabývá rozsáhlým veřejným prostorem, který tvoří čtvrtinu celého území. Desvigne je autorem urbanistických řešení, veřejných prostor a parků po celém světě, například v Paříži, Tokiu nebo Detroitu.

Na jaké další zajímavé projekty se kromě Hagiboru můžeme těšit?

V centru Prahy chystáme rozsáhlý projekt Savarin. Ten je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení a otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku. Jeho podobu navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio. A mimo Prahu spouštíme úplně nový multifunkční projekt v centru Brna, který vznikne na místě současné budovy Tesco Dornych, kde kromě obchodních prostor, hotelu a bytů vybudujeme i čtyři kancelářské budovy. Připravujeme dále velmi zajímavý rezidenční projekt v atraktivní pražské lokalitě, ale i řadu dalších. Na detaily je ale ještě brzy, nechte se překvapit.

PR

Developer s vlastní stavební firmou má výhodu

Velice úctyhodné číslo – více než 250 developerských projektů má na kontě kancelář LEXXUS, která na trhu působí již bezmála 29 let. Zaměřuje se především na prodej bytů a domů v Praze.

Peter Višňovský, ředitel realitní kanceláře LEXXUS, říká: „Právě naše dlouhodobá specializace na rezidenční projekty nám umožňuje detailně analyzovat trh, úroveň poptávky i nabídky v dané lokalitě a v součinnosti s našimi prodejními aktivitami tak monitorovat trh nových bytových projektů.“  V rozhovoru také prozrazuje, kam až architekti nedohlédnou, co ho na trhu nejvíc irituje a jak home office změnil nároky klientů na nové bydlení.

Jak byste charakterizoval současný rezidenční trh?

V oblasti rezidenčního developmentu je několik významných stabilních hráčů a desítky menších. Pokud se město rozvíjí přirozeně a staví se dostatek nových bytů, odrazí se to i ve vývoji cen. V posledních 10 letech však evidujeme výrazně nižší počet nových bytů na trhu. Těch je třeba kolem 10 000 ročně, ale skutečně jich vzniká jen několik tisíc, takže tu dlouhodobě vzniká obrovský deficit. Ač je tento stav všeobecně známý, dlouhodobě diskutovaný a vlastně nikým nezpochybňovaný, reálně se jej stále nepodařilo vyřešit. Výsledkem je stávající výrazná nerovnováha, kdy je extrémní poptávka konfrontována s nízkou nabídkou a rychle rostoucími cenami.

Důvody jsou zřejmé…

Jistě, při dostatečné nabídce by ceny nerostly tak rychle. Poslední dobou je standardní, že ceny nových bytů jsou upravovány (tedy zvyšovány) prakticky na měsíční až týdenní bázi. Kdybychom to nedělali, tak máme vyprodáno dlouho před dokončením projektu a za nižší ceny. To by v pozici developera nikdo nevnímal jako správný postup.

Co se na trhu děje?

Velkou část naší práce teď tvoří monitorování trhu a cen, abychom portfolio nevyprodali příliš rychle. Nejtěžší jsou začátky projektů, protože až uveřejněním nabídky získáte reálnou a objektivní zpětnou vazbu od klientů. Ceny projektů nerostou jen v důsledku situace na trhu. Logicky se jednotlivé byty s postupem výstavby stávají atraktivnějšími – čím pokročilejší výstavba, tím bližší termín nastěhováni, vyšší atraktivita pro klienta, a tedy i cena. Nejdráže na metr čtvereční vyjde 1+kk. Přirozeně, je o ně velký zájem, protože je nejvíce klientů, kteří si je mohou vzhledem k absolutní ceně dovolit. Kupci menších bytů 1+kk a 2+kk často nejsou ti, kteří chtějí vlastní bydlení, ale ti, kteří tam umísťují volné finanční prostředky. Zajišťují se na stáří nebo jen konzervativně investují. Poměr mezi těmi, kteří kupují pro vlastní bydlení, a těmi, kteří chtějí investovat, se s rostoucí cenou vychyluje ve prospěch investorů. Náš trh se bude postupně přibližovat těm západním, kde je nájemní bydlení mnohem více zastoupeno. Éra dostupného vlastnického bydlení nezralého rezidenčního trhu prakticky skončila a už se nevrátí. Nájemní bydlení bude mnohem častější volbou než doposud.

Na jaké bázi jsou založeny vaše vztahy s developery?

Mnoho z developerů pochopilo, že když nám dají víc času a začnou s námi intenzivně spolupracovat, pak se jim spolupráce s námi vyplatí. Protože konzultují svůj projekt nikoli s architektem, který už má nějakou jasnou představu, jak by bydlení mělo vypadat, ale s experty, kteří znají požadavky kupujících. Co se týká těch 250 projektů, které máme na kontě, znamená to realizovaný prodej 12 000 až 13 000 bytů a rodinných domů, a tudíž mnoho desítek tisíc klientů, kteří s naším stabilním týmem řešili své požadavky a představy o bydlení. My jsme schopni společně s developery poměrně exaktně nastavit jejich projekt tak, aby odpovídal aktuálnímu očekávání klientů.

Takže by se dalo říci, že provádíte takový developerský mentoring?

Řekněme, že hrajeme tréninkového klienta. Umíme velmi rychle najít slabiny projektu a využít jeho skutečný potenciál. Hledáme benefity pro klienty a naše know-how se následně příjemně zúročí i developerovi v podobě lepšího produktu, a tudíž i vyšších prodejních cen. Kolikrát developer nesmyslně investuje prostředky, které klient nevidí, nebo o ně dokonce nestojí či investici neocení.

Jak si to mám představit?

Z potenciálu, který je využit na nějakých 70 %, dokážeme dostat 100 % i víc. Samozřejmě limitují nás úřady a normy, máme mantinely, jichž se držíme, a developerovi doporučujeme, co kde má být. Zefektivnění a „tuning“ projektu je přidaná hodnota. Developerovi přinese v rámci daného projektu reálně minimálně o 10–20 % vyšší výnosy. Protože se často stává, že architekt „nedohlédne“ na každý jeden konkrétní byt.

Z jakého současného projektu máte dobrý pocit?

Je to například v létě zkolaudovaný komorní projekt – 23 jednotek v Praze 6 – Rezidence U Boroviček. To byla bezchybná záležitost. Developer má vlastní stavební firmu, takže má vše nastavené podle sebe, vyjednávání o ceně prací odpadlo. Je velmi akční. Pro zajímavost – od zakoupení pozemku (bez jakéhokoli razítka) do úspěšné kolaudace uplynulo pouhých 30 měsíců. Za 15 měsíců byl developer a jeho tým schopný získat stavební povolení a za dalších 15 měsíců postavit kvalitní projekt. Tento projekt s atraktivními společnými prostory a velkoryse řešenou zahradou podle mého soudu nemá snad žádnou vadu. Na pražské poměry je to neuvěřitelný výsledek. Jsem rád, že jsme měli možnost se na přípravě a prodeji projektu Rezidence U Boroviček butikového developera All New Development účastnit.

Můžete jmenovat další projekty?

Napadají mě dva, které jsou ve fázi výstavby. Jeden v již existující zástavbě u metra Luka v pražských Stodůlkách – Alfa Residence. Nabízí 76 bytů s lodžiemi a z hlediska města je to místo, kde se stavět má. Přímo u metra, v oblasti zástavby, s fungující infrastrukturou. V první etapě se nám ve spolupráci se společností MINT Investment podařilo pružně zareagovat na potřeby klientů, které se v éře covidu nově objevily. Jde o větší úpravy dispozic s ohledem na home office a vzniklou potřebu mít v každém bytě účelně vyčleněný pracovní prostor, kvalitní internetové připojení apod. Dalším příkladem je Arcus City v Praze 5. Na rozdíl od prvně zmiňovaného určeného spíš pro mladší klientelu je tento projekt stranou husté zástavby, více v zeleni a nabízí proto především větší byty pro rodiny.

Jaká je vlastně vaše klientela?

Je převážně domácí, pražská i mimopražská – převážně ve věku 40 až 55 let. Praha je v rámci ČR vlastně samostatným trhem, který má asi dlouhodobě nejstabilnější potenciál. Pro investiční záměry je ideální, protože vývoj zde je až na celosvětový výkyv v roce 2008 stabilně růstový. Když ceny nemovitostí rostou, většina investorů ani moc neřeší výnosy z nájmu – zda to jsou 2 % nebo 5 %, či dokonce přes 10 %. Výnos je pro ně příjemný, ale z dlouhodobého pohledu méně důležitý. Nakupují s výhledem třeba 10 a více let a oprávněně předpokládají, že dosáhnou významného zhodnocení.

A které projekty jsou ve fázi rozpracování?

Drtivá většina dosavadních projektů je v Praze. Ale vývoj v posledních letech nás samozřejmě, stejně jako klienty, směruje také za hranice Prahy. Takže máme za sebou třeba i projekt Bydlení Čelákovice, který se podařilo i díky dobrému dopravnímu spojení s Prahou úspěšně vyprodat. Aktuálně pracujeme na projektu v Jinočanech, další projekt máme v Berouně, připravujeme i jeden v Kolíně a další například v Mělníce. Vždy bereme ohled na to, že klientela bude v těchto projektech zčásti pražská, z části místní. Bude se jednat o různé cílové skupiny s odlišnými potřebami, takže i podle takových kritérií projekty v přípravné fázi nastavujeme.

Ceny nemovitostí stoupají horečnatě i tam?

Dívat se po vzdálenějších nemovitostech přiměl lidi nedostatek bytů v Praze i jejich vysoká cena vyšroubovaná spolu s covidem. To, co se před třemi roky zdálo příliš daleko, dnes už mnoha lidem vyhovuje. Samozřejmě vždy je podmínkou vlakové spojení nebo kapacitně odpovídající doprava do hlavního města. Také nová praxe „home office“ znamená, že najednou už lidé nemusejí dojíždět pět dní v týdnu, umějí si tedy představit i případné delší dojíždění – jednou dvakrát do týdne. Všechny tyto aspekty situaci hodně posunuly. Na cenách se tento zvýšený zájem logicky podepsal, takže ceny nemovitostí rostly i na okrajích Prahy i ve vzdálenějších lokalitách.

Je ještě něco, co vám na trhu dělá vrásky?

Pořád totéž: nedostatečná výstavba. Je skvělé, že máme nový stavební zákon, ale ten bude platit až za dva roky. Do té doby neprorokuji nějakou dramatickou změnu na trhu. Určité ozdravení trhu je tedy reálné za nějaké tři čtyři roky, kdy nový stavební zákon bude už nějakou chvíli účinný a procesy budou rychlejší a transparentnější.

Arnošt Wagner / Foto: Archiv Lexxus

PSN připravuje v Praze výjimečné projekty

Společnost PSN působí na českém realitním trhu již od roku 1991 – původně jako Pražská správa nemovitostí.

K rebrandingu došlo v roce 2019. Do portfolia PSN patří pražské architektonické skvosty jako Tančící dům, Dům módy, Palác Dlážděná, Kotva nebo výjimečný projekt Vanguard Prague. Činnost společnosti nám přiblížil ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.

Můžete nám PSN blíže představit?

Máme za sebou neuvěřitelných 30 let podobně jako další české rodinné firmy, které vznikaly na počátku 90. let. Letos slavíme kulaté jubileum a díky ikonickým nemovitostem, k nimž od loňského roku patří také City Empiria, jsme se dostali do fáze, kdy jsme pořád středně velkou rodinnou firmou, ale velikost projektů se výrazně posunula. Zjišťujeme, že to, na čem jsme vyrostli, tedy ten typický činžák k rekonstrukci v Praze 2, 3 nebo 5 už nemůže být naším jediným klíčovým byznysem. Nicméně to umíme, baví nás to, takže v tom budeme pokračovat, ale do portfolia musíme zařazovat stále větší projekty. Je to příjemná daň za úspěch, za těch 30 let práce. Firma prochází určitou evolucí v rámci týmu i projektového řízení. Přeorientováváme se z rekonstrukcí činžáků na novostavby i velké multifunkční komplexy s kombinací kanceláří, bytů apod.

Co si mám představit pod pojmem „střední rodinná firma“? Kolik lidí u vás pracuje?

Je nás kolem stovky, máme centrálu v Praze a pobočku v Pardubicích. Celý tým se zaměřuje na všechny segmenty nemovitostního trhu – od akvizic a developmentu přes pronájem a prodej včetně správy a všeho, co s tím souvisí v podpůrných činnostech. V podstatě nepřetržitě hledáme kvalitní budoucí kolegy. Tedy v rámci zmiňované evoluce stále nabíráme lidi, a priory do projektového managementu a do realizace, v rámci developmentu novostaveb a růstu firmy.

Jak reagujete na aktuální situaci na bytovém trhu?

Nechci opakovat totéž, co většina developerů říká do médií – schvalovací procesy, ceny stavebních materiálů, prací, ceny bytů atd. Jako developeři nemáme a priori radost z toho, že jsou byty drahé, ani naše marže se postupem času nijak dramaticky nemění. Odpověď je v délce a komplikovanosti celého procesu přípravy. Jelikož se investice do projektů v důsledku délky procesů výrazně prodlužuje, znamená to, že marže zůstává stále na podobné úrovni. Samozřejmě máme radost, že je o nemovitosti a bydlení zájem. V této turbulentní době, kdy se tiskne spousta peněz a očekává se vysoká inflace, je to bezpečný přístav. Ale opravdu nemáme radost z toho, že se každým rokem povoluje méně bytů a méně jich jde také do prodeje.

Je východiskem nájemní bydlení?

Je to odpověď trhu na to, co se děje. Samozřejmě pokud objem peněz, které musíte investovat do své první nemovitosti, už přesáhne určitou míru – stejně jako úroková sazba – donutí vás to jít do nájmu. Myslím si, že jít do nájmu není vůbec žádná ostuda. Jenže v našem regionu to bylo vždy pojímáno, že nájem je něco trochu podřadného, že každý musí mít vlastní byt. V nájmu u nás žije proti západní Evropě procentuálně mnohem méně lidí, takže je prostor to trochu vyrovnat. Nájemní bydlení z hlediska uživatele je řešením situace na realitním trhu, na druhou stranu je třeba říci, že v důsledku covidu a omezení určitého objemu služeb Airbnb v Praze nerostou nájmy tak rychle jako hodnota nemovitostí. Ale až se situace uklidní, může se to zase změnit. My – jako rodinná developerská firma – si necháváme zajímavou část nemovitostí ve vlastní správě a vytváříme portfolio vyšších stovek bytů k pronájmu. Chtěli bychom je držet a spravovat v dlouhodobém horizontu.

Znamená to, že správu nebudete outsourcovat, ale budete je spravovat vlastními zaměstnanci?

Vzhledem k dlouhé praxi se správou nemovitostí a díky tomu, že v portfoliu už teď máme několik desítek budov a stovky bytů, máme své know-how a zkušený tým lidí. Jsou součástí „rodiny“, všechno funguje a zapadá to do sebe. Takže pronájem a správa zůstanou povětšinou na nás.

Jaká vnímáte založení Pražské developerské společnosti?

Myslím si, že až čas ukáže, co to přinese. Je velmi důležité, aby ji vedl člověk zkušený, což věřím, že se děje, a aby měl za sebou zkušený tým. Není třeba dlouze vysvětlovat, že development je stále složitější, delší a náročnější na kvalitní lidi. To, co se tady snaží vybudovat, tak je na Západě celkem běžné, má to svou historii a kulturu. Mám jedinou obavu, a to že u nás podobné pokusy „mimo trh“ nikdy nedopadnou moc slavně. Na jedné stranu držím palce, ale je mi jasné, že to bude velmi náročný proces a jen čas ukáže, zda to zvládnou, ale hlavně zda dostanou politickou podporu. Je to akce na 5–10 let, než se to „zajede“, což je při čtyřletém politickém taktu velmi složité. Bude to náročná disciplína a jsem na to upřímně zvědavý.

Jaký je váš názor na nový stavební zákon?

Nebudu zabíhat do detailů, snaha se cení. Nijak mě nepřekvapilo, že to pak bylo politicky upraveno do určitého hybridu. Ale schválené principy jsou minimálně krok správným směrem. Co se týká legislativy, je diskuse hodně o lhůtách, reakcích a odpovědnosti jednotlivých úředníků. Myslím si, že tady budeme donekonečna bojovat za zjednodušení a větší transparentnost a hlavně predikovatelnost legislativy. Je v pořádku, společně s lidmi a samosprávou, definovat dlouhodobou vizi pro území, ve kterém žijete nebo které spravujete, ale samotný proces územního či stavebního řízení by měl být svižným formálním ověřením záměru v rámci norem. Pro developera není problém, že má někde nějaký limit, pro něho je problém, že se případný mantinel pro výstavbu v čase mění či politicky neplatí. Za pochodu potom zjišťuje, že tam jsou ještě další limity vedle toho, co je napsáno. To si myslím, že je v podnikání nejsložitější – investovat peníze s vidinou 5–10 let a teprve poté zjišťovat, co se vlastně může… To je pro jakéhokoli investora nejhorší, pochopitelně se to odráží v délkách procesů, v nárůstu cen projektů a na konci i v ceně samotného produktu.

Můžete vyzdvihnout nějaký váš projekt?

Nejviditelnější projekty, které jsme realizovali za poslední roky, byly dva. První byl Palác Dlážděná, což je luxusní rezidenční bydlení v centru Prahy, v opravdu složitém území, s investicí přes 200 mil. Kč ve velmi luxusním segmentu. Navzdory drobným bolístkám po cestě si myslím, že jsme ve spolupráci s památkáři a architekty dokončili produkt, který klienti hodnotí na výbornou. Druhý takový vlajkový produkt je Vanguard, což je konverze bývalé průmyslové tovární haly postavené na výšku v pražských Modřanech. Zde připravujeme opravdu výjimečný projekt loftového bydlení. Do svého bytu si zde budete moci vyvézt výtahem svého miláčka – myšleno auto nebo motorku. Je to velmi náročný projekt v řádu stovek milionů korun. Ve fázi přípravy máme, kromě celkových dvaceti pěti, další dva naprosto výjimečné projekty. Je to Vinohradská 8, což je bývalý Transgas, který jsme nedávno koupili od společnosti HB Reavis. Je to pro nás přelomová věc – 20 000 m2 bytů, kanceláří a obchodů na neopakovatelném místě. HB Reavis měla původně v plánu pouze kanceláře. My jako rezidenční developer bychom chtěli, aby převážná část byly byty, kanceláře by v menším měřítku měly také zůstat. Druhý projekt je na Vršovické – průmyslový areál společnosti Koh-i-
-noor, kde plánujeme výstavbu 500–550 bytů. Tyto komplexní projekty jdou ruku v ruce s evolucí společnosti, kterou jsem zmiňoval.

Arnošt Wagner / Foto: Archiv PSN

Okno do umění v architektuře

Václav Hlaváček je stránkách Development News poměrně častým hostem. Většinou zde vystupuje jako architekt a urbanista. Ale záběr jeho aktivit je podstatně širší…

V roce 1993 založil v Praze Studio acht, které nyní zaměstnává na 60 lidí a má pobočky v Brně a v Olomouci. Další kanceláře a spolupracovníci působí v Rotterdamu, Amsterdamu, Curaçau na Nizozemských Antilách a New Yorku. Říká: „Dneska jsou slova developer nebo korporát pro spoustu mladých lidí něco jako nadávka. Ale když si někdo založí třeba hospodu a bude úspěšný, rozšíří podnikání na 20 hospod, je to také korporát? Služba společnosti potřebuje určitou sílu.“

Jak tomu mám rozumět?

Individuální přístup k umění je danost. Je tu mainstream, jemuž se většina přizpůsobuje. Ale proč? Mám rád operu, ale abych se uživil, tak budu zpívat popík. Tak to ne! Cílem je naopak se naučit řemeslu tak, že budu dál prostě prosazovat svou vizi, co je kvalitní a co ne.

Estetika je dar, jaké jsou příklady z minulosti?

Možná vás překvapím, ale skočím v letopočtu o 10 000 až 15 000 let zpátky. Už tehdy lidé, aniž by si to uvědomovali, tak svou zemědělskou činností měnili obraz krajiny. A takové kulturní rostliny, jako jsou habr, jedle nebo buk jsou novodobé kultury, se zaváděly z nějakých důvodů. Takže lidský element prostředí měnil. ale neměl tolik síly, aby ho zničil. On ho jen upravoval, a tím kultivoval.

Další historické příklady estetiky?

Třeba na Velké Moravě se dělo něco podobného. Nastal zde další pokrok, ale zase ne v tom smyslu, že by lidé jen ničili. Seděl tam nějaký řekněme výtvarník, řemeslník a vyrobil zlaté náušnice, gombíky apod. Při pohledu na ně se vám zastaví srdce. Takže z dnešního pohledu nevyvinutá společnost má vedle sebe naprostý estetický vrchol.

Co to znamená?

To znamená, že ti nejlepší výtvarníci byli vždy individuální silou a moc dobře si uvědomovali, že mají dar, talent. Jak s ním pracovali, jakým způsobem se začlenili do společnosti, bylo dáno tím, co dělali. Jestli to byl sklář, výtvarník, grafik, malíř nebo architekt. Samozřejmě architekt má více prostředků, ale o to je to nebezpečnější, protože architektura má větší záběr a sílu měnit. Talent je třeba kultivovat a starat se o něj. Říct: Pojď, neboj se, nemáš kam spadnout, běž kupředu. Umělci měli vždycky sponzory, i když se jim třeba říkalo jinak – dobrodinec, filantrop, mecenáš, donátor… Rilke měl své sponzory, totéž výtvarníci, třeba Cézanne, naopak Baťa měl své architekty. Takže to není nic nového ani špatného. To je naopak prostředek, jak se konfrontuje ten čistý talent s tisíci překážkami. Když máte stohlavý architektonický ateliér, byť tam budete mít sebelepší lidi, tak sotva desetina z nich bude umět vypracovat z něčeho něco. Ta obrovská odpovědnost vstoupit do krajiny a vytvořit tam nějaký útvar, jít do rekonstrukce nebo památky, vymyslet třeba individuální bydlení, to je jedno. Z ničeho udělat něco, to je přece hodně důležité a těžké. A to je vlastně začátek. A  to je vlastně i důvod, proč Holanďané tak ctí landscapery, protože oni musejí krajinu tvořit uměle. A protože ji tvoří uměle, tak moc dobře vědí, že moře je hodně veliká překážka, těžký soupeř. Oni s úctou a velkou dávkou odvahy přetvářejí svou zem.

A u nás je to jinak?

U nás je to i nadále tak nějak jedno. Sadový architekt je tu pořád, on to „nějak dodělá“. A v této pozici je i výtvarník: „Však to nějak uděláme… no, a tady by se taky něco hodilo.“ Proto si myslím, že výtvarné vnímání by mělo být v přístupu patrné od úplného začátku a že bychom se neměli bát těch nejprogresivnějších mladých lidí, kteří to myslí poctivě, nechávat jim prostor. Musíme si říci, že to sice bude stát peníze, ale my jako společnost máme odvahu za nimi stát. Třeba se to někdy nepovede. Je to stejné jako s Kaplického knihovnou. Mě strašně rozesmutnilo, že celospolečenská hysterická diskuse se odehrála nad obrázkem v novinách. Úplně mě dostává, že Praha nenašla odvahu k realizaci. A od té doby nevěřím, že do dalších 200 let bude Praha progresivním městem. Prostě ta síla tu chybí…

V případě některých staveb se architekt podílel nejen na jejich architektonické podobě, ale vytvořil design do posledního detailu – kliky, úchyty a třeba i kávové lžičky…

Myslím si, že takové počiny by měly vznikat. Musíte si na to udělat čas a trochu se obalit tím, že si to můžete dovolit udělat. Nejenom jako investor, ale i jako architekt. Protože to je dnes nezaplatitelné. Preferoval bych, že spíše než v jedné individuální vile, bude všechno takhle vymazlené do posledního detailu v nějakém veřejně přístupném objektu – že tu bude kvalitní užitné umění. A to tedy nejsem žádný marxista! Ale myslím si, že je důležité, aby se to správné umění dostalo ke všem – nebo k co nejvíce – lidem. Aby byla hezká autobusová zastávka, zábradlí, aby se používaly správné tvary a barvy. Kultivace společnosti je pro mne mnohem důležitější než to, jestli mi někdo dá prostor, kde bych do posledního detailu dělal interiér. To si vyzkoušíte jednou, a ne, že by mě to nebavilo, ale zjistíte, že jsou důležitější věci, pokud vám jde o kultivaci celé společnosti. Dar vnímání harmonie má umělec v sobě. Vnímá více věcí najednou. Někdo je mezi lidmi větší technik, větší filozof. Ale umělci, ti správní, jsou jak houby, oni prostě všechno absorbují a inspirují se – samozřejmě přírodou, ale i společností. Oni to cítí.

A lidé udělají ááách…

To řekne devět z deseti lidí, protože velmi rychle poznají, že to řekl někdo o půl vteřiny dřív. To strhnutí je také úkolem umění, ale je třeba to dál vysvětlovat nebo zkoušet. Jinak řečeno, velké bohatství by mělo investovat do uměleckého kvasu – byť s velkou dávkou rizika!

Dnes se budovy převážně stavějí rychle, aby co nejdříve vydělávaly peníze. Jak lze do té rychlé doby vtěsnat umění?

Buď je to „to ono“, i když je to rychle spíchnuté. Typickým příkladem je Renzo Piano, absolutně křehký architekt. Ten má výtvarno obsažené už v té křehkosti. To je na něm to geniální. Abyste mohl ovlivňovat více developerů a více projektů najednou – samozřejmě je to jinak v průmyslu a jinak je to v bytové výstavbě – ale podstata je, že musíte zvládnout řemeslo. To znamená, že např. v rezidenčním projektu vám každý developer řekne: „No ale vy budete stavět do iks metrů čtverečních a musíte se vejít do téhle ceny. Protože my to prodáváme, a vy to víte, protože jste to předělával 20×. Ale máte tu důvěru…“ Takže s tím můžete pracovat jako s hrníčkem s uchem, za které se dá chytit, kafe se z něj nevyleje atd. Takže řemeslo, zručnost, fakt, že to umíte, znáte ta čísla a víte, jak se dělají administrativní baráky, jak průmyslové haly, jak housing… To musíte mít prostě nazkoušené. Je to, jako když hrajete na housle – musíte denně cvičit. Jinak to nemůžete předat dál. Nemůžete se stát virtuosem tím, že o tom budete jen vypravovat. To znamená, že ateliér musí být stále trénovaný, pořád musí kvasit a pořád musí dělat řemeslo. Pořád musí cvičit na housle, občas má koncert, někdy mu tleskají – a někdy se to také nepovede.

Která stavba vás zaujala, i když třeba neměla bombastickou reklamní kampaň?

To je dobrá otázka. Ale co se týká maličkostí, nebo detailů, tak mi třeba dělá obrovskou radost: obnova vinic v Troji. Vypadá to jako maličkost, ale je to, jako kdyby se Troja znovu narodila, prostě krása!

Arnošt Wagner / Foto: Studio acht

Baví nás pro lidi dělat věci, které dávají smysl

Je dobré mít vrtulník a umět si zdůvodnit proč. Je dobré mít spoustu koníčků, které souvisejí s prací. A je dobré mít práci jako koníčka.

Právě to se povedlo Marcelu Souralovi, zakladateli společnosti Trigema a předsedovi jejího představenstva. Developerská společnost Trigema uzavřela covidový rok s větším, dokonce lze říci dvojnásobným obratem než v letech předchozích, ale i tak úspěšných. Na co sáhne, se mu zkrátka daří. Za Marcelem Souralem – ale i před ním – stojí kromě bytových projektů např. výstavba nejvyššího pražského mrakodrapu, vinárna s rukou Kuka, volnočasový areál nebo množství projektů pro lidi, které podporuje. A také rebranding firmy. Na vlastní bydlení při jeho současných cenách není jednoduché dosáhnout, proto je podpora dalších projektů, které mohou lidé využívat, dobrou cestou. Obzvlášť tehdy, když se můžete občas proletět a podívat se na svět z ptačí perspektivy.

Vystudoval jste ČVUT a nyní už mnoho let vedete úspěšnou developerskou společnost. Kromě toho máte mnoho jiných aktivit. Označil byste sám sebe jako ctižádostivého?

Spíš bych to nazval vědomím dosáhnout něčeho výjimečného a zároveň funkčního, hezkého a potřebného, co bude sloužit lidem k užitku. Nepodléhat rutině. Měnit status quo a zároveň zlepšit svět. A taky to musí člověka bavit.

Jaké jsou nyní hlavní projekty Trigemy? Nuselská je prodaná zcela a projekt Braník ze 70 %. Nyní se začaly stavět byty v Plzni – Skvrňanech a po létě smíchovský Lihovar…

Přesně tak. Projekt Braník je již v dokončovací fázi. Měli bychom kolaudovat letos na podzim. A prodáno je více než 70 %. Náš třetí plzeňský projekt jsme pod názvem Bydlení Skvrňany začali stavět v polovině dubna. Jde o celkem 203 bytových jednotek v sedmi bytových domech. A prodeje bytů spouštíme v prvním červnovém týdnu. Očekáváme velký zájem. Náš doposud největší projekt Lihovar Smíchov s investičními náklady kolem 3,5 mld. Kč, jsme rozdělili do čtyř etap. Jde celkem o kolem 600 bytů a 4 500 m2 nebytových ploch. Nultou etapu jsme zahájili už letos v květnu. Jde o rekonstrukci památkově chráněné Varny, kde do konce roku vybudujeme výstavní galerii a kavárnu. Bude to takový otvírák lokality. A první etapu výstavby zahájíme těsně před koncem roku s tím, že do prodeje půjdou byty v druhé polovině prázdnin. A ještě je třeba připomenout projekt Fragment v Karlíně, který je v současné době ve fázi budování hrubé stavby.

Zhruba od roku 2018 se věnujete projektu Flat Zone, který budujete se svým synem po jeho návratu z Londýna. Jak tento projekt zapadá do koncepce Trigemy?

Již 10 let sbíráme data o rezidenčním trhu v ČR. Především informace o nových rezidenčních projektech. Vedla nás k tomu potřeba znalosti trhu a jeho následné kultivace. Před třemi lety již byla naše datová kostka tak velká, že jsme se rozhodli vyčlenit tým specialistů do samostatné společnosti Flat Zone. Dnes jde o jedinečný projekt agregátoru všech nových rezidenčních projektů na jednom místě.

Ale firmy, které sbírají data, přece na trhu existují…?

Nic obdobného na trhu nenajdete. Z jednoho místa se na základě nastavených filtrů dostanete rovnou na stránky příslušného projektu. Zdarma. Je to obrovská úspora času pro lidi, kteří hledají nové bydlení. A jako vedlejší produkt nabízíme bankám a developerům datovou analýzu v místě a čase, kterou daná organizace potřebuje pro poskytování služeb svým klientům. V letošním roce spustíme obdobnou službu na Slovensku a pak bude na řadě Polsko.

S Davidem Černým stojíte za projektem Top Tower. Co pro vás „český mrakodrap“ znamená?

Poté co jsme se zhruba před šesti lety s Davidem seznámili, když nám na Korzo v Nových Butovicích dodával dvanáctimetrovou plastiku Trifot a následně se významně podílel na vzniku právě stavěného projektu prémiového nájemního bydlení Fragment na pomezí Karlína a Invalidovny, jsme založili společné architektonické studio Black n’ Arch. To je v současné době naše líheň nových nápadů a trochu jiného přístupu k architektuře. A jedním z těchto projektů je příprava projektu Top Tower v Nových Butovicích. Parcela, která se nachází v bezprostředním sousedství výstupu z metra, a navíc není zatížená ochranným pásmem pražské památkové zóny ani zákazem výškových staveb, nám umožnila vymyslet na okraji panelového sídliště Prahy 13 koncept budovy, vymykající se standardním řešením.

Můžete být konkrétnější?

Je třeba říct, že ač návrh vypadá hodně nestandardně, plní všechny jeho konstrukční prvky požadovanou funkci. Štíhlá věž bude colivingové centrum se zhruba 400 minibytovými jednotkami, menší budova je určena administrativě a loď mimo statické funkce a venkovní výstavní galerie slouží i jako konstrukce pro dva výtahy dopravující návštěvníky na vrchol lodi, kde bude úžasný výhled na panoráma Prahy, včetně vyhlídkové restaurace.

Další aktivitou je i činnost vaší ženy, která je majitelkou soutěže Czech Press Photo. Kromě uznávané fotografické soutěže k ní patří i galerie, rovněž v Butovicích. Jistě tyto činnosti podporujete. Jsou všechny tyto počiny začátkem nějakého rodinného byznysu?

Jsme generálním partnerem soutěže Czech Press Photo a zároveň Czech Photo Centra, fotogalerie v Nových Butovicích. Stejně jako jsme podporovateli Dejvického divadla, Centra Paraple Zdeňka Svěráka nebo jiných dobročinných aktivit. Baví nás pro lidi dělat věci, které dávají smysl, a nemusejí být zrovna o byznysu.

Kromě vlajkových projektů Trigemy máte ještě spoustu „libůstek“ nebo „hraček“ (v nejlepším slova smyslu). Kromě výše zmíněných třeba areál Monínec. Proč vlastníte tento komplex a proč právě tyto aktivity? Jakou hraje Monínec roli v celkovém koncepci Trigemy?

Monínec zapadá do naší dlouhodobé strategie investování do volnočasových aktivit. Lidé budou mít v budoucnu k dispozici stále více volného času a my jim chceme umožnit jej prožít u nás. Proto jsme před 10 lety vstoupili do tohoto středočeského areálu, z něhož budujeme celoroční sportovně oddychový areál určený v létě a v zimě pro rodiny s dětmi a na jaře a na podzim pro firemní akce. Stávající stav investic na Monínci je jen začátek naší dlouhodobé vize, jak by měl tento areál vypadat.

A co je vaším koníčkem?

Koníček? No, jeden mohu prozradit – mám pilotní průkaz na vrtulník. A jeden čtyřmístný vlastním. Vybudovali jsme si v Řeporyjích takový malý heliport s hangáry. Říkáme tomu Řeporyje International. Při startu a přistání se hlásíme přímo na věž Ruzyně.

A co projekt Samoty? Ten máte ve svém portfoliu již nějakou dobu. Je zde v plánu rozšíření skiareálu, jež bude sloužit zimním i letním aktivitám… Co se s ním děje?

Jde o příměstský areál přímo na okraji Železné Rudy a Národního parku Šumava. Tento projekt povolujeme již asi osm let. Po dokončení zónace v NPŠ teď svitla naděje, že bychom konečně mohli dosáhnout na stavební povolení. Dal bych tomu ještě tak dva roky a uvidíme, zda dokážeme zahájit stavbu. Pro představu jde o areál se zhruba dvojnásobnou kapacitou proti stávajícímu Monínci.

Také stojíte za projektem robotické vinárny Cyberdog. Představte prosím v širším kontextu tento projekt.

No to je přeci jednoduché pochopit! Baví nás s Davidem Černým vymýšlet, a hlavně realizovat projekty, které tady zatím nikdo neuskutečnil. Tak vznikl i Cyberdog. Robotická vinárna, kde práci someliéra provádí robotická ruka Kuka. Celý projekt je přizpůsoben tvarovým parametrům vinných lahví z vinařství Dog in Dock. To je překvapivě taky naše. Stávající výrobu realizujeme v pronajatých prostorách v Boršicích, nicméně na jaře zahájíme stavbu nového vinařského a vzdělávacího areálu v těsném sousedství přístavu Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. To je taky jeden z důvodů, proč mít vrtulník. Je to skoro u slovenských hranic.

Většina vašich osobních projektů je lokalizována právě do Nových Butovic, kde s rodinou bydlíte. Proč Butovice? To se vám tu tak líbí?

Sídlo firmy máme v budově Explora, přímo nad stanicí metra Nové Butovice. Nemám rád, když v životě plýtvám časem. Čas má pro mne nejvyšší hodnotu. A jízda do práce a zpět – a ještě k tomu autem – je klasickým příkladem plýt-
vání. Proto bydlíme v Jinonicích. Mám to osm minut pěšky (pět minut autem) do práce či na metro a na druhou stranu dvě minuty do lesa.

V těchto měsících plánujete rebranding značky Trigema. S kým spolupracujete a co rebranding obnáší?

Téměř rok jsme ve spolupráci s agenturou Henceforth, jmenovitě s Jarmilou Fryntovou, Lenkou Kůsovou a Paulem Matthewsem připravovali rebranding značky. Museli jsme se společně ponořit hluboko do historie firmy a jednoduchou a pochopitelnou formou znovu popsat naše hodnoty, korporátní cíle, naši vizi a misi. Nyní zaměstnáváme už přes 250 spolupracovníků na hlavní pracovní poměr, a proto potřebujeme mít tyto atributy firemní kultury lehce komunikovatelné. A logickou součástí pak bylo i redefinování záměru a smyslu značky, jejich architektury, osobnosti, tonality a vizuálního pojetí. Pilotním počinem je projekt Fragment. K 27. narozeninám firmy na konci května jsme uvolnili i vše ostatní.

Trigema většinou uzavírala své obchodní roky s obratem kolem 1 mld. Kč. Loňský rok se vám – i přes obtížnou situa-
ci s pandemií – vydařil díky prodeji bytů pravděpodobně ještě lépe. Jaký obrat předpokládáte za rok 2020?

To je opravdu pozoruhodné, protože rok 2020 byl v historii firmy pro nás nejúspěšnějším rokem. Obrat 1,8 mld. Kč, EBITDA 338 mil. Kč a zisk před zdaněním 231 mil. Kč. A rok 2021 očekáváme ještě lepší.

Jaké máte další plány?

Chceme nadále růst, a tím posilovat naši nezávislost. Jsme společností, která se rozhoduje samostatně, na základě vlastních vizí a motivací našeho týmu. Plánů máme nepřeberné množství. Budeme vás o nic průběžně informovat.

Kristina Vacková