YIT rates the year 2020 as successful

YIT has managed to successfully overcome the unexpected challenges represented by the coronavirus pandemic and rates the year 2020 as successful.

They sold almost 300 apartments in Prague, achieving a turnover of almost CZK 2 billion. They still hold their position among the top five residential developers. They are preparing new projects in Prague 11, 12 and 15 and also in Pra-
gue 9, where they want to commence construction of the Lappi Hloubětín complex. This year, they also count with the final building approval of three projects. “What I consider the greatest success last year is that, despite difficulties associated with the pandemic, we led the planned projects to final building approval and sold all apartments from within the projects. This year will represent a big test for the entire market yet again and not only the development market. Still, we have confidence in ourselves and would be happy to offer 400 to 650 apartments, depending on how we manage to obtain building permits for specific projects. We are not slowing down in the preparation of our rental portfolio and negotiate with large local and foreign investment groups,” says Marek Lokaj, the new Managing Director at YIT Stavo, and adds: “As a result of the epidemic, we were forced to switch more to the use of online communication tools in the Spring time but it did not have a major impact on the residential market and on our strategic planning. An insufficient supply of apartments persists and the pressure from this huge demand motivates us to continue in the preparation of new projects and further acquisitions. The problem, however, lies in the lengthy permitting procedure, so we would welcome a simplification of conditions for development.”

The construction of the Suomi Hloubětín project continues

At the end of last year, the Suomi Hloubětín residential district, which will comprise almost 900 apartments, had three newly approved stages, namely Salo, Porvoo and Pori. The ninth phase of Vantaa is now under construction and will be completed in the autumn. The construction of a nursery school designed by the Finnish architect Jyrki Tasa, was commenced at the beginning of the year. In the vicinity of the growing complex, YIT is preparing the Lappi Hloubětín project, which is to connect to Suomi Hloubětín and form a unified unit with a total of approximately 1,200 apartments, including those intended for rental.

The first stage of the Ranta Barrandov project with 141 apartments was completed at the end of last year and work on the second phase is in progress. The second phase includes 118 units and should undergo final building approval by the end of this year. Another project under construction is the Parvi Cibulka residence, where the conversion of the former Meopta factory creates 150 original apartments. The architectural design of the reconstruction comes from the renowned architect Jakub Cigler. The rough structure is expected to be completed this April; by the summer of 2022, the individual units are to gradually undergo final building approval. In January this year, YIT launched the new Koti Libeň project with 140 energy efficient apartments. The rough structure should be completed in December 2021 and overall completion by the end of 2022.

The year 2021 in the spirit of new trends

The main strategic activity of YIT will continue to be the construction and sale of apartments for personal ownership. But the developer plans to focus more on rental housing this year. Therefore, YIT wants to designate about 200 new units for rent. In the future, there will be up to 500 such apartments. Another area that will be one of the priorities will be prefabrication. “We see enormous potential here. Thanks to the prefabricated parts we will achieve an even better execution of our projects and a significant reduction in construction time. At the same time, it will allow us to address labour shortages in the construction industry better. The first prefabricated bathroom was already a part of a show apartment in the Pori stage in Suomi Hloubětín. We also want to include them in the Lappi Hloubětín project,” explains Marek Lokaj. One of the main strategic priorities of the entire YIT Group in the field of ecology and sustainable development is the commitment to halve the company’s carbon footprint by 2030 as part of the company’s construction and development activities, this being from the level of 2019.

PR

YIT hodnotí rok 2020 jako úspěšný

Společnosti YIT se podařilo zdárně překonat nečekanou výzvu v podobě pandemie koronaviru a hodnotí rok 2020 jako úspěšný.

V Praze prodala téměř 300 bytů, čímž dosáhla obratu blížícímu se 2 mld. Kč. Stále si drží svou pozici mezi pěticí předních rezidenčních developerů. Nové projekty chystá v Praze 11, 12 a 15 a také v Praze 9, kde chce zahájit výstavbu komplexu Lappi Hloubětín. V letošním roce dále počítá s kolaudací tří projektů. „Za největší úspěch v loňském roce považuji to, že i přes obtíže spojené s pandemií jsme plánované projekty dovedli ke kolaudaci a rozprodali v nich všechny byty. Letošní rok bude opět velkou zkouškou celého trhu, a to nejenom developerského. Přesto si ale věříme a rádi bychom dali do nabídky 400 až 650 by-
tů podle toho, jak se nám podaří získat stavební povolení u konkrétních projektů. Nepolevujeme ani v přípravě našeho nájemního portfolia a jednáme s velkými lokálními i zahraničními investičními skupinami,“ říká nový generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj a dodává: „V důsledku epidemie jsme na jaře byli nuceni přejít v mnohem větší míře na využívání online komunikačních nástrojů, nicméně na rezidenční trh a na naše strategické plánování velký dopad neměla. Nedostatečná nabídka bytů přetrvává a tlak obrovské poptávky nás motivuje pokračovat v přípravě nových projektů a v dalších akvizicích. Problém ovšem představuje zdlouhavé povolovací řízení, proto bychom uvítali zjednodušení podmínek pro výstavbu.“

Výstavba projektu Suomi Hloubětín pokračuje

Rezidenční čtvrť Suomi Hloubětín, v níž vyroste téměř 900 bytů, se na sklonku loňského roku dočkala tří nově zkolaudovaných etap, konkrétně Salo, Porvoo a Pori. Nyní se staví devátá fáze Vantaa, která bude dokončena na podzim. Začátkem roku odstartovala i výstavba školky, za jejímž návrhem stojí finský architekt Jyrki Tasa. V sousedství vyrůstajícího areálu YIT připravuje projekt Lappi Hloubětín, který na Suomi Hloubětín plynule naváže a vytvoří s ním jednotný celek s dohromady zhruba 1 200 byty, včetně těch určených pro nájemní bydlení.

V projektu Ranta Barrandov byla na konci minulého roku dokončena první etapa se 141 byty a zároveň pokračují práce na druhé fázi. Ta zahrnuje 118 jednotek a měla by být zkolaudována koncem letošního roku. Dalším projektem ve výstavbě je rezidence Parvi Cibulka, kde přestavbou bývalé továrny Meopta vzniká 150 originálních bytů. Architektonický návrh rekonstrukce pochází od renomovaného architekta Jakuba Ciglera. Předpokládané dokončení hrubé stavby je v dubnu letošního roku; do léta 2022 budou postupně kolaudovány samotné jednotky. Letos v lednu YIT odstartovala novinku Koti Libeň se 140 nízkoenergetickými byty. Hrubá stavba by měla být hotova v prosinci 2021, celkové dokončení pak koncem roku 2022.

Rok 2021 v duchu nových trendů

Hlavní strategickou činností YIT nadále zůstane výstavba a prodej bytů do osobního vlastnictví. Developer ale v tomto roce plánuje více se zaměřit na nájemní bydlení. Proto chce vyhradit zhruba 200 nových jednotek k pronájmu. Výhledově půjde až o 500 takových bytů. Další oblastí, která bude patřit k prioritám, se stane prefabrikace. „Zde vidíme obrovský potenciál. Díky prefabrikovaným částem dosáhneme ještě kvalitnějšího provedení našich projektů a výrazného zkrácení doby výstavby. Zároveň nám umožní lépe čelit nedostatku pracovních sil ve stavebnictví. První prefabrikovaná koupelna byla již součástí vzorového bytu v etapě Pori v Suomi Hloubětín. Začlenit je chceme také do projektu Lappi Hloubětín,“ vysvětluje Marek Lokaj. Mezi hlavní strategické priority celé skupiny YIT v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje patří závazek snížit do roku 2030 v rámci stavební a developerské činnosti společnosti uhlíkovou stopu na polovinu, a to z úrovně roku 2019.

PR

 

To be a reliable partner and produce concrete ecologically

TBG METROSTAV is one of the largest concrete producers in the Prague region and operates four concrete plants.

We were talking to Ing. Jakub Šimáček, the Director of TBG METROSTAV, about the current situation in Prague’s development and the future of concrete plants in the capital.

You are the company director of three plants: TBG METROSTAV, TBG Pražské malty and Pražské betonpumpy a doprava. Can you introduce them in more details?

TBG METROSTAV, which is one of the largest concrete producers in the Prague region, where it operates four concrete plants, has the longest history. TBG Pražské malty and Pražské betonpumpy a doprava are subsidiaries and are engaged in the production of mortars and cast floor mixtures, respectively the pumping of concrete. The division, into three companies, has proven practical over time – each company focuses on ensuring that the work results are of the highest level. At the same time, all three entities work closely together and as a group supply customer with professional services and quality products.

Last year was difficult. What was it like for your companies?

The beginning of last year was very similar to previous years. But then the first wave of the pandemic came out of nowhere and construction in Prague ceased. There were several reasons. Borders were closed, foreign workers were absent on construction sites, the operation of offices was reduced and some investors were thrown out of balance. Moreover, in recent years, there hasn’t been any large infrastructure contract under construction in Prague that would help overcome fluctuations in commercial investment. The construction of administrative buildings and hotels was almost halted within the market and the commencement of apartment buildings was postponed by several months.

How did you respond to the sudden drop off in demand? Did you have to lay staff off?

We didn’t have to lay staff off. Our goal was to retain jobs, because we knew that construction would start again and then we would be needing staff. Our people are highly qualified and hardworking and it would make no sense at all to lay off a third of them and then look for new people with difficulty and to have to train them as well. We managed to apply cost-saving measures and reduce wage and fixed costs accordingly. In this way, we kept the company in shape during the summer and were prepared for the autumn start of the postponed constructions.

So how did 2020 turn out for your companies?

In the end, well. Although we didn’t manage to compensate for the production outage from the summer months, even with higher production at the end of the year, our results remained only slightly behind the original plan. What I consider extremely positive is the fact that we managed to reaffirm the good name of our company and the high quality of our services, especially thanks to the retention of experienced employees with their diligence and commitment.

What do you think 2021 will be like?

I presume that it will continue to be dominated by apartments in Prague. The interest in buying one’s own apartment is, despite high prices, still extraordinary. It also seems that the construction of housing blocks for rental accommodation will begin. Investment in administrative buildings will probably stagnate a bit this year, but I assume that from next year, this segment will also start gradually going again. Based on my experience, I don’t think that home office is a permanent solution, because only a few employees are able to achieve full work commitment and high performance at home – without social ties, it just doesn’t work. The construction of administrative buildings will continue after the temporary decline. This can also be seen in the just launched Masaryk Centre project by Penta Investment, where we currently supply our colleagues from Zakládání staveb and Zakládání Group with concrete for the foundation of the building and will supply the concrete workers of Metrostav a.s. who are starting to build monolithic structures. We are waiting to see if the next stage of the Prague metro will be launched. In recent years, it is the only large transport contract in the capital – and Prague would certainly deserve such a major investment in its development.

What new innovations have you prepared for your clients?

We launch a new product basically every year. However, we do not want to just come thoughtlessly with some mixtures that have no application in the market, or that only promote a standard product under a flashy name. Each of our branded products bestow customers with certain benefits or is part of a systematized solution. For example, fresh MALMIX mortars – a proven solution where we supply fresh mortar to construction sites every day, ready for immediate processing. Without any further adjustments. When a client orders MALMIX, he knows that the mortar is top quality, a fine structure and will be on site in time and in the right quantity. The same goes for PERMACRETE concrete. With this product we responded to the non-systemic addition of crystallizing additives to fresh concrete under the pretext of improving the watertightness of white tubs, or even to improve protection against radon, erratic currents, etc. PERMACRETE is a special concrete for white tubs designed in accordance with German and Austrian standards. It develops a minimum of hydration heat and, thanks to its composition, significantly reduces the formation of cracks. This solution is cheaper than using crystallizations and has been tested successfully on dozens of buildings.

These are proven products. How about new ones?

We always put the client above everything we do. We constantly work on modernizing and developing new products. This year, we are planning to present an interesting
TERRAFLOW filling material, which is suitable for filling construction pits around pipelines or filling joints around the foundation of the building, etc. We are also constantly improving our branded products, especially our most durable and strongest product TOPCRETE, an ultra-high-quality concrete (UHPC), which has incredible potential for renovations, bridges, footbridges as well as architectural use. And we must not forget the protection of the environment and long-term sustainability. We also develop concretes from recycled aggregates, but no major use can be considered just yet. Current regulations, logistics and achieved parameters of concrete produced in this way do not allow for the fully-fledged replacement of ordinary aggregates, but certain types of structures can be made from recycled aggregates.

And what about your concrete plants? How do you deal with the increasingly stricter environmental regulations and restrictions?

As I have already mentioned, we have four concrete plants, which are conveniently located throughout Prague. In the north we have the Libeň concrete plant, in the west Radlice, in the south Písnice and in the central, slightly eastern area, the Rohanský ostrov concrete plant. These locations are advantageous for our efficient logistics, because we always choose the nearest establishment for the supply of material for a particular construction site, so that the concrete mixers do not unnecessarily burden the already complicated traffic in Prague. What comes as a matter of course is wastewater management, the recycling of residual concrete, waste management, dust filters, landfill sprinkling, etc. However, the fact that two of our facilities have a dock for cargo ships is also related to ecology. We use ecological shipping to the maximum extent possible. As a result, the Libeň and Rohanský ostrov concrete plants fundamentally help reduce the amount of lorry traffic in the metropolis. Thanks to their direct connection to the river, all underground stages, road tunnels and railway corridors were built with a minimal impact on Prague’s traffic. The ship’s supply has already saved Prague over 250,000 lorry loads.

You are promoters of shipping in Prague. From where do you get your inspiration?

The shipment of aggregates and sand for our establishments has been operating for a very long time, but few people realize how many positive effects it has on the city. There are several inspirations: Paris, Brussels, Vienna and other cities that are similar to Prague and where the river flows through them. For example, there are nine concrete plants and 11 loading bins for ship waste and debris situated directly on the banks of the Seine in Paris. There are also several compact mini-transhipments in operation, where river boats bring containers loaded with consumer goods. Or Brussels with the Charleroi Canal, which transports up to 3 million tonnes of material a year. After all, in Vienna, one cargo ship after another goes on the Danube River, transporting soil, rubble, wood and aggregates.

So, do you see a future in supplying buildings with raw materials along the river?

Shipping cannot be the only supply route in itself. A large part of raw materials and goods will always be transported by road. It is just a matter of making the most of the possibility of river transport and not only using it marginally. After all, in Prague we are actually the only ones using freight shipping.

So, when someone buys concrete from TBG, it means that they have helped reduce the number of lorries, is that right?

Actually, yes, even though I wouldn’t put it that way. Our goal is to supply concrete of the highest quality parameters and to be a reliable business partner to our customers. And the fact that we produce concrete economically and with respect to the surroundings, thanks to shipping we also save roads and relieve citizens from harmful emissions, I see this as our contribution to global efforts to improve the quality of the environment.

PR

Být spolehlivým partnerem a vyrábět beton ekologicky

Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu a provozuje zde čtyři betonárny.

S ředitelem společnosti TBG METROSTAV Ing. Jakubem Šimáčkem jsme hovořili o aktuální situaci v pražské výstavbě a o budoucnosti betonáren v hlavním městě.

Jste jednatelem tří společností: TBG METROSTAV, TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava. Můžete je blíže představit?

Nejdelší historii má TBG METROSTAV, která je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu, kde provozuje čtyři betonárny. TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava jsou její dceřiné společnosti a zabývají se výrobou malt a litých podlahových směsí, respektive čerpáním betonu. Rozdělení do tří společností se v průběhu času ukázalo jako praktické – každá firma se soustředí na to, aby výsledky práce byly na nejvyšší úrovni. Zároveň spolu všechny tři subjekty těsně kooperují a jako celek dodávají zákazníkům profesionální služby a kvalitní produkty.

Loňský rok byl složitý. Jaký byl pro vaše firmy?

Začátek loňského roku se velmi podobal rokům předchozím. Pak ale z ničeho nic přišla první vlna pandemie a výstavba v Praze se pozastavila. Důvodů bylo hned několik. Uzavřely se hranice, na stavbách chyběli zahraniční pracovníci, omezil se provoz úřadů a někteří investoři trochu znejistěli. V Praze navíc v posledních letech není ve výstavbě žádná velká infrastrukturní zakázka, která by pomohla překonat výkyvy v komerčních investicích. Na trhu tak došlo téměř k zastavení výstavby administrativních budov a hotelů a zahájení bytových domů se posunulo řádově o několik měsíců.

Jak jste reagovali na náhlý pokles poptávky? Nemuseli jste propouštět?

Propouštět jsme nemuseli. Naším cílem bylo zachovat pracovní místa, protože jsme věděli, že výstavba se opět nastartuje a následně budeme zase zaměstnance potřebovat. Naši lidé jsou vysoce kvalifikovaní a pracovití, nedávalo by smysl jich třetinu propustit a po pár měsících pracně hledat a zaškolovat nové. Podařilo se nám aplikovat úsporná opatření a přiměřeně snížit mzdové a fixní náklady. Tím jsme přes léto udrželi firmu v kondici a připravili jsme se na podzimní zahájení posunutých staveb.

A jak tedy pro vaše firmy rok 2020 dopadl?

Nakonec dobře. Sice už se nám nepodařilo nahradit výpadek výroby z letních měsíců i při vyšší produkci na konci roku, ale naše výsledky zůstaly jen mírně za původním plánem. Jako mimořádně pozitivní vnímám to, že se nám podařilo znovu potvrdit dobré jméno naší firmy a vysokou kvalitu našich služeb, a to zejména díky udržení zkušených zaměstnanců, jejich pracovitosti a nasazení.

Jaký bude podle vás tento rok 2021?

Předpokládám, že i nadále budou v Praze vévodit byty. Zájem o pořízení vlastního bytu je, navzdory vysokým cenám, stále mimořádný. Zdá se, že se zahájí také výstavba bytových domů pro nájemní bydlení. Investice do kancelářských budov budou zřejmě v letošním roce ještě trochu stagnovat, ale od příštího roku odhaduji, že se i tento segment začne postupně zase rozbíhat. Podle svých zkušeností si totiž nemyslím, že home office je trvalé řešení, protože dosahovat doma plného pracovního nasazení a vysokého výkonu, zvládne jen málo zaměstnanců – bez sociálních vazeb to prostě nefunguje. Výstavba kancelářských budov bude po dočasném poklesu i nadále pokračovat. Důkazem může být i právě zahájený projekt Masaryk Centre společnosti Penta Investment, kam právě dodáváme betony pro založení stavby kolegům ze Zakládání staveb a Zakládání Group a budeme zásobovat betonáře společnosti Metrostav a.s., kteří zahajují budování monolitické konstrukce. Čekáme, zda bude zahájena další etapa pražského metra. V posledních letech je to jediná velká dopravní zakázka v hlavním městě – a Praha by si už takovou zásadní investici do svého rozvoje zasloužila.

Co nového jste připravili pro vaše zákazníky?

V podstatě každý rok uvádíme na trh nějaký nový produkt. Nechceme ale jen tak bezhlavě „střílet“ nějaké směsi, které nemají na trhu žádné uplatnění, nebo které jen pod honosným názvem propagují standardní výrobek. Každý z našich značkových výrobků přináší zákazníkům nějaké výhody, nebo je součástí nějakého systematizovaného řešení. Příkladem jsou třeba čerstvé malty MALMIX – osvědčené řešení, kdy každý den zavážíme na stavby čerstvou maltu, připravenou k okamžitému zpracování. Bez dalších úprav. Když si zákazník objedná MALMIX, ví, že malta bude kvalitní, jemná a bude na stavbě včas a ve správném množství. Podobně beton PERMACRETE. Tímto produktem jsme reagovali na nesystémové přidávání krystalizačních přísad do čerstvého betonu pod záminkou zlepšení vodotěsnosti bílých van, či dokonce zlepšování ochrany proti radonu, bludným proudů apod. PERMACRETE je speciální beton pro bílé vany, navržený podle německých a rakouských standardů. Vyvíjí minimum hydratačního tepla a díky svému složení zásadně omezuje vznik trhlin. Toto řešení je levnější než za použití krystalizací a bylo vyzkoušeno na desítkách staveb.

To jsou osvědčené produkty a co nějaké novinky?

Nad všechno, co děláme, vždycky stavíme zákazníka. Neustále pracujeme na modernizaci a vývoji nových produktů. Pro tento rok plánujeme představit zajímavý výplňový materiál TERRAFLOW, který je vhodný pro zaplnění stavebních jam okolo potrubního vedení či vyplnění spár okolo založení objektu apod. Neustále také zdokonalujeme naše značkové produkty, zejména náš nejodolnější a nejpevnější produkt TOPCRETE, ultravysokohodnotný beton (UHPC), který má neskutečný potenciál pro sanace, mosty, lávky, ale i architektonické použití. A nelze zapomenout ani na ochranu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost. Vyvíjíme také betony z recyklovaného kameniva, ale zatím nelze uvažovat o nějakém masivním použití. Současné předpisy, logistika a dosahované parametry takto vyrobených betonů neumožňují plnohodnotně nahradit běžné kamenivo, ale určité typy konstrukcí se z recyklovaného kameniva vyrobit dají.

A co vaše betonárny? Jak zvládáte stále přísnější ekologické regulace a omezení?

Jak jsem již zmínil, máme čtyři betonárny, které jsou výhodně rozmístěné po celé Praze, na severu máme betonárnu Libeň, na západě Radlice, na jihu Písnici a v centrální, lehce východní oblasti, je betonárna Rohanský ostrov. Tyto lokace jsou výhodné pro naši efektivní logistiku, protože vždy volíme nejbližší provozovnu, která dodá materiál na stavbu, aby autodomíchávače zbytečně v Praze nezahlcovaly již tak komplikovanou dopravu. Samozřejmostí je hospodaření s odpadními vodami, recyklace zbytkových betonů, nakládání s odpady, prachové filtry, skrápění skládek apod. S ekologií ale souvisí i fakt, že dvě z našich provozoven mají přístaviště pro nákladní lodě. V maximální možné míře tak využíváme ekologickou lodní dopravu. Betonárny Libeň a Rohanský ostrov díky tomu zásadně pomáhají snížit množství nákladní kamionové dopravy v metropoli. Díky jejich přímému napojení na řeku byly všechny etapy metra, silniční tunely a železniční koridory postaveny s minimálním dopadem na pražskou dopravu. Lodní zásobování už ušetřilo Praze přes 250 000 nákladních kamionů.

Jste propagátory lodní dopravy v Praze. Odkud čerpáte inspiraci?

Lodní doprava kameniva a písku pro naše provozovny funguje už velice dlouho, jenže málokdo si uvědomuje, kolik pozitivních vlivů má na celé město. Inspirací je hned několik: Paříž, Brusel, Vídeň a další města, která jsou podobná Praze, a protéká jimi řeka. Například přímo v Paříži se na březích Seiny nachází devět betonáren a 11 nakládacích míst pro lodní odvoz odpadů a suti. V provozu je tam také několik kompaktních mini překladišť, kam říční lodě přivážejí kontejnery se spotřebním zbožím. Nebo Brusel s kanálem Charleroi, jímž se ročně přepraví až 3 mil. t materiálu. Nakonec i ve Vídni po Dunaji pluje jedna nákladní loď za druhou a převážejí zeminu, suť, dřevo nebo kamenivo.

Vidíte tedy budoucnost v zásobování staveb surovinami po řece?

Lodní doprava nemůže být sama o sobě jedinou zásobovací cestou. Nemalá část surovin a zboží se bude vždy vozit po silnici. Jde jen o to maximálně využít možnosti říční nákladní dopravy a nevyužívat ji pouze okrajově. Vždyť v Praze využíváme nákladní lodní dopravu de facto pouze my.

Takže když si někdo koupí beton od TBG, znamená to, že přispěl ke snížení počtu náklaďáků. Je to tak?

Vlastně ano, i když bych to až takto úplně nestavěl. Naším cílem je dodávat betony těch nejkvalitnějších parametrů a být zákazníkům spolehlivým obchodním partnerem. A že ten beton vyrábíme šetrně a ohleduplně k okolí, díky lodní dopravě navíc šetříme silnice a občanům ulevíme od škodlivých emisí, to vnímám jako náš malý příspěvek k celosvětovým snahám o zlepšení stavu životního prostředí.

PR

The extraordinary place deserves extraordinary architecture

It is not common for us to build a new district on a brownfield in the city centre. Not to mention in the centre of the capital, where every square meter often represents a battle.

That is why Penta Real Estate’s project for the revitalization of unused former railway areas around the Masaryk Railway Station is exceptional. Pavel Streblov, Business Director Commercial Real Estate, explained to us what has happened since the beginning of this year and what will happen in this area in the near future.

You have recently obtained a building permit for the first part of ‘Masaryčka’. Which part is it for in particular?

We now have a building permit for the first two buildings by Zaha Hadid along Na Florenci Street. These are commercial buildings with a total rental area of over than 27,000 sq m, of which approximately 4,700 sq m on the first two floors will be designated for shops and services. Other significant features of the new buildings will be 1,500 sq m of green roof terraces. One of the terraces will be located on the highest tower facing Old Town and, thanks to a 360-degree view, will offer a unique view of the whole of Prague. Apart from the building permits for the buildings per se, we also obtained a building permit for the major reconstruction and widening of Na Florenci Street, which will become a tree-lined city boulevard with the emphases put on pedestrian and bicycle traffic. Reconstruction of the street should take place in co-operation with the city, with a commitment to contribute to it financially.

What concept for using retail space are you working with at the moment?

We would like to complement the existing business offer for the passengers of the station itself, however, our main ambition is to make Na Florenci Street a zone where residents and tourists will not only be able to go shopping, but will also be happy to go there for a nice meal or visit a cafe. We are also thinking about setting up a successor to the Manifesto food market, which is now located on the area of the Masaryk Station at the back of the street at Florence. The food market has quickly found its place on the gastro map of Prague thanks to its unique concept, and we would like to further develop the locality of Masaryčka in this direction in future.

Do you plan to retain the architecturally impressive buildings from Zaha Hadid studio in the future, or do you expect to sell them?

All office buildings are always built with the proviso that we may keep them in our portfolio. As for Masaryčka, a decision has not been made yet. We will probably address this issue following completion and will see which is going to win, whether emotions among Penta’s partners resulting in keeping the buildings in their portfolios, or selling them at an advantageous price.

At the end of last year, Mr. Palička stated in an interview that you are planning two urban-architectural competitions. The first of them was already proposed to be announced – in the area between the historic station building and Havlíčkova/Na Florenci streets, and the second was to follow within this period – to the ‘back’ part of Masaryčka towards Prague 8 and the ČSAD plots. What is the situation?

The competition for the architectural design of the square at the intersection of Havlíčkova/Na Florenci streets is already at a more advanced stage. The first round of the competition took place a few weeks ago, and the jury selected several studios, whose task is to elaborate the assignment in further detail. Final proposals should then be available for the overall evaluation of the competition at the beginning of April. We would like the implementation to run in parallel with the construction of Masaryčka itself. Zaha Hadid’s buildings impressive organic curves could thus be admired from a pleasant public space with trees and water features. As for the Masaryčka area in Prague 8, we would like to announce the conditions of the urban-architectural competition in the coming weeks. With regards to complex relations with the territory, we decided to co-operate with the city and ČSAD so that the resulting solution meets the needs of all key stakeholders within the territory.

What does the staging of the whole project look like?

In the first phase – that is in the case of two administrative buildings along Na Florenci Street – we have already commenced construction. If everything goes according to plan, the buildings should open in the middle of 2023. The construction schedule is a little longer than usual for our projects. This is due to the greater complexity of the building structure and also the very demanding processing of the gold facade. Nevertheless, we are convinced that this extraordinary place deserves extraordinary architecture, and we believe that our exceptional investment will pay off and become one of the architectural gems of Prague, where people will be happy to return.

Will the operation of the station be limited or closed at a certain stage (during the implementation of the tracks roofing)? How is cooperation with ČD and the Railway Administration proceeding?

The revitalization of Masaryk Railway Station also includes the reconstruction of historic buildings and the complete reconstruction of the tracks with the tracks roofing. As for the reconstruction of historic buildings, we are cooperating over the long-term with their owner, Czech Railways. We have already invested more than CZK 140 million in repairs, and further investment will be required for the renovation of the station restaurant and the renovation of part of the station at the former ticket booking offices. As for roofing over the tracks, we cooperate with the Railway Administration there. We primarily try to coordinate individual intentions so that they follow each other as technically and temporally as best as possible. At the same time, we undertook to contribute CZK 40 million to the Railway Administration to build the roofing.

The roofing will result in the creation of large public spaces with greenery in the city centre. How do you co-operate with the city council and council of the affected city districts in this respect? Will they somehow contribute financially to the whole project? Who will manage these newly created premises? 

We have an agreement with the city that we will take care of the new greenery in Na Florenci Street for a period of 10 years. We always attempt to emphasize public space in our projects, and quality greenery undoubtedly belongs to it. In co-operation with the city, we are trying to implement some modern aspects of the so-called blue-green infrastructure, such as the collection of rainwater from pavements, etc.

AK / photo: penta

Mimořádné místo si zaslouží mimořádnou architekturu

Budovat novou čtvrť na brownfieldu v centru města u nás není příliš obvyklé. Natož v centru hlavního města, kde se často bojuje o každý metr čtvereční.

Proto je projekt společnosti Penta Real Estate na revitalizaci nevyužívaných bývalých drážních ploch v okolí Masarykova nádraží výjimečný. Pavel Streblov, ředitel Penta Real Estate pro komerční nemovitosti, nám přiblížil, co se od začátku letošního roku událo a co se této oblasti bude dít v nejbližší době.

Nedávno jste získali stavební povolení pro první část Masaryčky. O kterou část konkrétně jde?

Nyní máme stavební povolení na první dvě budovy od Zahy Hadid podél ulice Na Florenci. Jde o komerční budovy o celkové pronajímatelné ploše přes 27 000 m2, z čehož na prvních dvou nadzemních podlažích bude přibližně 4 700 m2 určeno pro obchody a služby. Dalším výrazným prvkem nových budov bude 1 500 m2 zelených střešních teras. Jedna z teras bude umístěna na nejvyšší věži směřující na Staré Město a díky výhledu 360 stupňů nabídne unikátní výhled na celou Prahu. Kromě stavebního povolení na samotné budovy jsme získali i stavební povolení na zásadní rekonstrukci a rozšíření ulice Na Florenci, z níž by se měl stát městský bulvár lemovaný stromy s akcentem na pěší a cyklistickou dopravu. Rekonstrukce ulice by měla proběhnout ve spolupráci s městem s tím, že jsme se na ni zavázali finančně přispět.

S jakým konceptem využití obchodních ploch zatím pracujete?

Rádi bychom doplnili stávající obchodní nabídku pro cestující samotného nádraží, nicméně naší hlavní ambicí je udělat z ulice Na Florenci zónu, kam budou moci obyvatelé i turisté zajít nejen nakoupit, ale zajdou sem rádi na dobré jídlo nebo třeba do kavárny. Zabýváme se i myšlenkou zřídit zde nástupce food marketu Manifesto, který je nyní umístěn na pozemcích Masarykova nádraží v zadní části ulice Na Florenci. Ten si se svým jedinečným konceptem poměrně rychle našel své místo na gastromapě Prahy a my bychom chtěli lokalitu Masaryčky tímto směrem do budoucna dále také rozvíjet.

Plánujete si v budoucnosti ponechat architektonicky působivé objekty z dílny Zahy Hadid ve vlastnictví, nebo předpokládáte jejich odprodej?

Všechny kancelářské budovy vždy stavíme s tím, že si je případně můžeme ponechat v našem portfoliu. U Masaryčky zatím rozhodnutí nepadlo. Tuto otázku budeme pravděpodobně řešit až po dokončení, uvidíme, zda mezi partnery Penty vyhrají emoce a ponechají si budovy v portfoliu, nebo je výhodně prodají.

Koncem loňského roku uvedl pan Palička v rozhovoru, že plánujete dvě urbanisticko-architektonické soutěže. První z nich měla být už vyhlášena – na prostranství mezi historickou nádražní budovou a ulicemi Havlíčkova/Na Florenci, druhá měla následovat v tomto období – na „zadní“ část Masaryčky směrem k Praze 8 a pozemkům ČSAD. Jaká je situace?

Soutěž na architektonické ztvárnění náměstí u křižovatky ulic Havlíčkova/Na Florenci je již v pokročilejší fázi. Před několika týdny proběhlo první kolo soutěže, porota vybrala několik ateliérů, které mají za úkol zadání rozpracovat do dalšího detailu. Na začátku dubna by pak měly být finální návrhy k dispozici pro celkové vyhodnocení soutěže. Rádi bychom, aby se realizace stihla paralelně s výstavbou samotné Masaryčky. Působivé organické křivky staveb Zahy Hadid by tak bylo možné obdivovat z příjemného veřejného prostoru se stromy a vodními prvky. Co se týká oblasti Masaryčky v Praze 8, rádi bychom v následujících týdnech vyhlásili podmínky urbanisticko-architektonické soutěže. Vzhledem ke komplexním vztahům k území jsme se rozhodli spolupracovat s městem a ČSAD tak, aby výsledné řešení vyšlo vstříc všem klíčovým stakeholderům v území.

Jak vypadá etapizace celého projektu?

V první fázi – tedy v případě dvou kancelářských budov podél ulice Na Florenci – jsme již zahájili výstavbu. Pokud vše půjde podle plánu, v polovině roku 2023 by se měly budovy otvírat. Stavební harmonogram je o něco delší, než je u našich projektů obvyklé. To je způsobené větší komplikovaností stavební konstrukce a rovněž velmi náročným zpracováním zlaté fasády. Nicméně jsme přesvědčeni, že toto mimořádné místo si mimořádnou architekturu zaslouží, a věříme, že se nám naše výjimečná investice vyplatí a stane se jedním z architektonických klenotů Prahy, kam se budou lidé rádi vracet.

Dojde v určité fázi (při realizaci zastřešení kolejiště) k omezení, či uzavření provozu nádraží? Jak vůbec probíhá spolupráce s ČD a Správou železnic?

Součástí revitalizace Masarykova nádraží je i rekonstrukce historických budov a celková přestavba kolejiště s přestřešením nástupišť. Při rekonstrukci historických budov dlouhodobě spolupracujeme s jejich vlastníkem, Českými drahami. Na opravách jsme již proinvestovali více než 140 mil. Kč a další investice si vyžádá obnova nádražní restaurace a obnova části nádraží u bývalých pokladen. Co se týká zastřešení kolejiště, tam spolupracujeme se Správou železnic. Primárně se snažíme koordinovat jednotlivé záměry tak, aby na sebe co nejlépe navazovaly technicky i časově. Zároveň jsme se zavázali přispět 40 mil. Kč Správě železnic na vybudování zastřešení.

Po zastřešení vzniknou v centru města rozlehlé veřejné prostory se zelení. Jak v tomto ohledu spolupracujete s magistrátem a radnicemi dotčených městských částí? Budou se na celém projektu nějak finančně podílet? Kdo bude tyto nově vzniklé prostory spravovat?

S městem máme dohodu, že se o novou zeleň v ulici Na Florenci budeme starat po dobu 10 let. Vždy se snažíme v našich projektech akcentovat veřejný prostor a kvalitní zeleň k němu bezpochyby patří. Ve spolupráci s městem se zde snažíme realizovat některé moderní aspekty tzv. modrozelené infrastruktury, jako bude zachytávání dešťové vody z chodníků apod.

ak / foto: penta

Akvizice realitních firem

Lubor Kunc, Risk & Insurance Technique Manager, GrECo International s.r.o.

(l.kunc@greco.services)

Loňský rok nebyl jen obdobím zdravotních a ekonomických problémů, ale také časem, kdy firmy uskutečňovaly akvizice svých konkurentů či projektových SPV. Tento trend probíhal jak v zahraničí, tak i v České republice a nevyhnul se ani stavebnímu a realitnímu segmentu. Během roku 2020 došlo v České republice např. k fúzi firem COLAS a Silnice Horšovský Týn či  společnost Arca Capital zakoupila skoro poloviční podíl ve firmě M&M Reality. Největší transakcí celého roku se pak stala akvizice firmy Residomo švédskou skupinou Heimstaden Bostad v hodnotě cca € 1,3 miliardy. Stávající trend pokračuje i v letošním roce, kdy start-up Bezrealitky.cz získal poloviční podíl v realitní kanceláři Maxima Reality.

Současná situace ovšem přináší nejen možnost úspěšných fúzí mezi firmami, ale také nutnost kvalitně řídit transakční rizika spojená s akvizicemi. Důvodem je jak obchodní prozíravost kupujících a právní odpovědnost jejich managementu za řádné řízení svých firem, tak i požadavky financujících institucí. Banky jsou v současné době pod pevným regulatorním dohledem a nemohou do svých bilancí přebírat neřízená rizika. V kombinaci s nejasným výhledem realitního trhu je proto na místě obezřetnost všech zúčastněných stran.

Nástrojem na řízení rizik vyplývajících z M/A transakcí se proto nejen v Evropě, ale i u nás stává pojištění warranty & indemnity (W/I). Jedná se o produkt, který je připravován přímo na míru dané akvizici. Sjednávat ho může jak prodávající, tak kupující příslušné firmy. Motivací pro jeho pořízení kupujícím je často snaha zatraktivnit nabídku na koupi dané firmy, protože toto pojištění může úspěšně nahradit např. požadavek na vázání podstatné části kupní ceny po dobu několika let na tzv. „escrow účtu“. Prodávající naopak toto pojištění sjednává především v případech, kdy chce zatraktivnit prodávanou firmu a zajistit si tzv. „clean exit“, který náklady na případné budoucí nároky kupujícího vyplývající ze skutečných či domnělých vad kupované firmy přenese z prodávajícího na pojišťovnu. Zejména tento důvod je oblíbený při prodeji rodinných firem, kdy prodávající rodina chce využít peníze získané prodejem pro své vlastní účely (investice, vyslání dětí na zahraniční školy, atd.) a nikoliv „trnout“ několik dalších let, zda kupující nebude požadovat určitou část kupní ceny zpět.                          Sjednání tohoto pojištění se může navíc stát nejen nástrojem risk managementu, ale i silným argumentem pro jednání s financujícími bankami.

Sjednání tohoto typu pojištění předchází provedení detailní due diligence ze strany příslušné pojišťovny, která potřebuje získat podrobnou znalost nejen o uskutečňované transakci, ale i finanční, právní a rizikové informace o prodávané společnosti a případných minulých/budoucích nárocích zaměstnanců či jakýchkoliv třetích stran vůči prodávané firmě. Na toto je třeba pamatovat při časovém plánování transakce, poradci pojišťoven potřebují na svou práci zpravidla dobu několika týdnů, v případě komplikovanějších transakcí může jejich časová potřeba přesáhnout i jeden měsíc.

Pojistné krytí může pokrýt nejen nároky protistrany např. kvůli nesrovnalostem ve finančních výkazech prodávané firmy, ale také případy, kdy právní poradce kupujícího objeví např. riziko možného budoucího soudního sporu mezi kupovanou firmou a jejím zákazníkem. Lze ho ale použít i v případě  nálezu finančního poradce, který zpochybní existující daňové schéma a upozorní kupujícího na možné budoucí postihy ze strany daňových orgánů.  V případě realitních transakcí patří k nejvyhledávanějším součástem tohoto pojištění ošetření teoretického rizika zpochybnění  vlastnického práva k pozemkům, které patří prodávané společnosti, či krytí neočekávaných nákladů na dekontaminaci příslušného pozemku, který byl v minulosti např. využíván pro výrobní účely.

Pro nákladovou efektivitu je důležité vědět, že toto pojištění není duplicitním krytí k žádné standardně sjednávané pojistné smlouvě. Rizika ošetřovaná W/I krytím nejsou součástí ani pojištění firemního majetku, ani provozní odpovědnosti či odpovědnosti za výrobek. Nevztahují se na ně ani profesní odpovědnosti kupujícího či prodávajícího a dokonce ani pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů firem (tzv. D/O pojištění). Ze všech těchto pojistných smluv jsou transakční rizika zpravidla vyloučena a nelze je do nich začlenit ani dodatečným ujednáním.

Proto bylo již  před několika desítkami let v USA vytvořeno W/I pojištění, které se postupem času rozšířilo i do západní Evropy a před několika lety i do regionu střední a východní Evropy.  Jelikož realitní segment pracuje ve velké míře s penězi třetích stran (bank, investorů, …), stal je jedním z hlavních oborů využívajících toto pojištění při koupi a prodeji projektových společností či celých holdingových struktur.  Toto krytí bylo již úspěšně  použito i pro velké a střední realitní transakce uskutečňované v České republice.

myhive Palmovka nabízí flexibilní kanceláře

Společnost IMMOFINANZ zavádí pod kancelářskou značkou myhive nové flexibilní služby pro své nájemce v České republice. Firmám i jednotlivcům nabízí přizpůsobené kancelářské produkty, které jim poskytnou flexibilní výběr ze čtyř možností podle jejich aktuálních pracovních potřeb a doby pronájmu. Špičkové kanceláře v moderním konceptu myhive přinesou individuální řešení, které vyhoví potřebám sahajícím od malých kanceláří pro jednu osobu až po velké korporátní kanceláře. Celková pronajímatelná plocha v budově myhive Palmovka je 21 500 metrů čtverečních.

Díky nejnovějším aktualizacím konceptu myhive nabízí společnost IMMOFINANZ flexibilní podmínky pronájmu i prostorová řešení, která se přizpůsobují potřebám nájemců. Koncept však obsahuje mnohem více. Služba concierge, která bude organizovat vše, počínaje opravou obuvi nebo čištěním oděvů, zůstane hlavním benefitem konceptu myhive. Ten navíc nabízí živou komunitu, která umožňuje nájemcům vzájemně se propojovat. „Pro tuto záležitost máme komunitního manažera, jenž bude organizovat hodiny jógy, akce po pracovní době nebo péči o děti. Jedná se o služby, které jsou už v souvislosti s myhive známé. Přidání nových flexibilních podmínek do tohoto konceptu nabízí nájemcům kancelářské služby šité na míru. Platí pouze za to, co skutečně používají,“ říká Filip Poltoratský, Country Manager Operations společnosti IMMOFINANZ pro Českou republiku.

Nejnovější aktualizace myhive přicházejí se čtyřmi základními produkty, přičemž všechny zahrnují celou řadu služeb. Koncept myhive je známý díky komunitním akcím a službě hotelového typu concierge, která umožňuje nájemcům soustředit se na jejich podnikání.

Koncept myoffice se zaměřuje na společnosti s 20 a více zaměstnanci a poskytuje jim vlastní prostor s konkrétním firemním designem. Koncept myroom je zde pro malé společnosti, které chtějí svou vlastní kancelář, ale postačí jim špičkový standardní myhive design. Pro flexibilnější start-upy a freelancery slouží koncept mydesk, který umožňuje klientům pronajmout si vlastní a fixně umístěný stůl v prostorném coworkingovém prostoru budovy myhive Palmovka. V neposlední řadě nová nabídka přichází s konceptem myflex, v jehož rámci si nájemci mohou vybrat cokoli, co chtějí v daný den používat v coworkingovém prostoru. „Díky této široké nabídce věříme, že myhive je prostor, kde se start-upy mohou setkat s korporacemi a propojit se za účelem dosažení společných zájmů. Umožňuje také pronajmout si stůl na jeden den, kancelář na měsíc, nebo jednoduše zvětšit nebo zmenšit váš kancelářský prostor podle vašich potřeb v rámci každého měsíce.“

Budoucnost práce je ve flexibilitě

Jak ukázala krize, flexibilita a komunita budou důležitými aspekty budoucích pracovních stylů, zdůrazňuje Filip Poltoratský. „Nájemci spojí home office s prací v kanceláři a ocení sociální aspekty práce v živé komunitě, která umožňuje vytváření sítí a inovací. Inovace jsou pro společnosti zásadní, ale v domácím prostředí se zpravidla nerodí. Proto jsme vytvořili koncept myhive s ideou ‚doma daleko od domova‘. Zažijete ho díky našemu designu hotelového typu, komplexní nabídce služeb concierge a komunitním akcím, které spojují lidi. S našimi novými flexibilními podmínkami mohou nyní nájemci jakékoli velikosti najít kancelářské řešení šité na míru, které se přizpůsobí jejich potřebám,“ pokračuje.

Jedinečná atmosféra coworku v budově myhive Palmovka

Dispozice prostoru v budově myhive Palmovka kombinuje tichá zákoutí pro nerušenou práci a příjemná místa pro spolupráci. Práce v coworkingových prostorech přináší mnoho inspirativních setkání, celou řadu kreativních nápadů, a zároveň vysokou produktivitu. Díky tomu vytváří optimální podmínky pro ty, kteří nejsou zaměstnanci – pro podnikatele, osoby na volné noze a další nezávislé odborníky -, stejně jako pro podniky typu start-upů a dynamických mezinárodních společností. „Coworkingová oblast v myhive Palmovka se vyznačuje celou řadou služeb.“

Infrastruktura dostupná přímo v komplexu myhive Palmovka zahrnuje vše, od restaurace a kavárny přes konferenční místnosti až po úschovnu kol, sprchy a garáže s dobíjecími stanicemi. Klientům je k dispozici také tzv. community manager; ten pomáhá firmám a jednotlivcům vzájemně se poznat, organizuje společenské akce uvnitř coworku i mimo jeho prostor a vždy se snaží zajistit příjemnou a kreativní atmosféru na společném pracovišti.

Komlex myhive Palmovka se vyznačuje velmi dobrou dopravní dostupností jak tramvají, tak metrem. Pro osobní automobily je v podzemním parkovišti budovy více než 300 parkovacích míst.

Značka myhive je v České republice přítomna od roku 2016 a nabízí k pronájmu kancelářské prostory ve dvou velmi žádaných lokalitách – na Pankráci a Palmovce. Právě v komplexu myhive Palmovka společnost implementovala nové flexibilní aktualizace myhive. Koncept sdílených kanceláří byl testován společností IMMOFINANZ v její domovské zemi, tj. v Rakousku, nyní ho zavádí v České republice a letos do svého portfolia přidá coworkingové prostory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

čtk