Jindřichův Hradec připravuje redevelopment Špitálských kasáren

Bohatá historie Jindřichova Hradce je jednoznačně a významně spjata s armádou, v jejímž důsledku se zde nachází několik kasárenských areálů. Jedním z těch, který již neslouží původní funkci, jsou tzv. Špitálská – dříve Dukelská – kasárna. 

Najdete je na jižním okraji historické zástavby centra ve Václavské ulici, v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Historicky v místě ležel Mazancův či Bernegerův dvůr, zemanský dvorec na periferii města, založený podle pramenů v roce 1540. Od roku 1824 sloužil objekt dvora jako tzv. vychovávací ústav 54. pluku pro adepty vojenské hudby. Následně byl přeměněn na vojenský špitál. Roku 1851 byla budova přestavěna do dnešní podoby. Část historických objektů je nyní využívána pro bydlení, část je bez využití. 

Propojení historie se současností

Potenciál areálu a nedostatek bytů ve městě byl spouštěcím mechanismem pro další uvažování o budoucnosti Špitálských kasáren. Z pohledu dalšího využití je tu několik klíčových faktorů. Poloha při Václavské ulici zajišťuje výbornou dopravní obslužnost. Vedle automobilu lze využít nedalekou zastávku MHD, popř. se díky krátkým vzdálenostem nabízí možnost pěší docházky do centra města. Rozhraní historické zástavby a blízkého sídliště Hvězdárna umožňuje, aby byl projekt koncipován soudobě – s přihlédnutím k historické hodnotě areálu. Výraznou výhodou je blízkost přírody a řeky Nežárky a na ni navázaných turistických či vycházkových stezek. Díky zmíněnému sídlišti Hvězdárna pak v docházkové vzdálenosti naleznete mateřskou i základní školu a také dostatek obchodů.  

Zadání pro městského architekta tak bylo jednoznačné – najít novou formu využití ve prospěch bydlení. V iniciační studii s prvky studie proveditelnosti bylo na jednom z možných konceptů ověřeno, kolik lze do projektu umístit bytových jednotek, resp. metrů čtverečních obytných ploch. Koncept dále pracuje s možností zachování historické budovy zemanského dvorce, kde budou v přízemí umístěny komerční jednotky a v horních patrech byty. Co se týká ostatních objektů, jejichž historická hodnota není tak výrazná, uvažuje se o demolici. Na jejich místě by měl být vytvořen komplex pěti bytových domů řešených jako novostavby. Důležitou součástí je veřejný prostor uvnitř nově navrženého komplexu. Jde o kombinaci cest pro pěší, zeleně a místa pro posezení obyvatel včetně prvků pro děti. Důležitým bodem je otevřenost areálu pro návštěvníky. Počítá se tedy s tím, že bude přístupný i pro obyvatele okolních objektů. Ti budou moci navštívit dětské hřiště, kavárnu nebo restauraci v přízemí objektu s venkovním posezením uvnitř areálu. Inspirací pro architekturu a také pro koncepci polouzavřených vnitřních dvorů se stala výstavba v rakouském Seestadt Aspern, kam se vedení města s městským architektem v návaznosti na přípravu projektu zajelo podívat.

Bydlení pro všechny věkové skupiny

V potaz byla vzata současná situace trhu s bydlením ve městě. Kvalitních bytových projektů je poskrovnu. Největší část bytového fondu je na sídlištích Vajgar a Hvězdárna. Ač se z dnešního pohledu jedná na svou dobu o slušný standard, je potřeba brát v úvahu dobu vzniku sídlišť a proměnu požadavku nejen na byty samotné, ale zejména na veřejný prostor, kde se domy nacházejí. Areál kasáren tak může nabídnout zajímavou alternativu pro několik desítek rodin, které by ve městě rády žily, ale na trhu pro ně není v nabídce vhodná alternativa. Ideálními obyvateli budou rodiny s dětmi, ale své místo zde naleznou i mladé páry v podobě startovacích bytů či senioři. Tím bude dosaženo zastoupení více sociálních skupin, které budou společně sdílet také prostory vnitřního dvora. Cílem projektu je vytvořit kvalitní, avšak dostupné bydlení.

Důležitým rámcem je již zmíněná historie areálu. Vycházíme z předpokladu, že vojenská historie dodá projektu patřičné „developerské PR“. Ponechání reliktů z vojenské historie pomůže nejen s identifikací místa, ale umožní také nabídnout několik bytových jednotek v historickém objektu. Ze zkušeností víme, že se vždy najde několik zákazníků, kteří upřednostní genius loci před nejmodernějším standardem. Stejně tak jako kavárna, vinárna či restaurace v historickém prostředí pod klenbami dostává zcela jinou dimenzi, a proto bývá zákazníky tolik vyhledávána. 

Opomenuta by neměla být ekologie, zde jsou akcentovány obnovitelné zdroje a celková udržitelnost výstavby. Důležité je zmínit dostupný zdroj dálkového tepla v lokalitě, kde bude již v předstihu pro projekt vytvořena přípojka jako možný zdroj vytápění. 

Město vypíše architektonicko-developerskou soutěž

Systém výstavby byl zvolen po rozboru všech dostupných možností. Jak na realizaci větších celků v režii města, zjišťoval starosta Michal Kozár spolu s městským architektem Lukášem Soukupem na pracovním výjezdu do Litomyšle a také při návštěvě Petra Urbánka z Pražské developerské společnosti. Zvolený model je tvořen ideou fixní ceny za pozemek podle znaleckého posudku a developerskou soutěží. Studie vytvořená městským architektem není závazná, naopak se očekává vlastní invence soutěžících. Přihlášené týmy budou zajišťovat jak vlastní výstavbu areálu, tak architektonickou studii a projekční práce. Důležitou součástí nabídek bude finanční model řešení. Bude na konkrétním účastníkovi, developerovi, jaké podmínky městu v návaznosti na zvolené řešení nabídne. Pro zajištění nezávislosti a kvality výběru byla sestavena odborná komise tvořena předsedou (architektem), zahradním architektem a specialistou na technické zařízení budov. Za všechny bude dobré jmenovat předsedu komise doc. Jiřího Klokočku, českého architekta a urbanistu, který strávil velkou část života v Belgii a nyní se věnuje výuce architektury v Liberci a Praze. Pro developery jsou k dispozici jak kontaktní e-mailové adresy ke vznesení dotazů, tak možnost prohlídky areálu s městským architektem.

 

Text: Lukáš Soukup

Foto: Lukáš Šámal

Czech Republic’s roadmap towards a carbon-neutral built environment by 2050

The Czech Republic has committed to supporting Europe’s target of achieving carbon neutrality by 2050. In alignment with this goal, the Czech Green Building Council (CZGBC) has introduced a comprehensive Zero Carbon Roadmap. 

This document serves as a foundational guide for attaining a carbon-neutral built environment within the Czech Republic, outlining specific steps and measures necessary to eliminate greenhouse gas emissions from buildings. The CZGBC has already presented the document to the relevant ministries and offered assistance in the implementation of the recommended measures.

Extensive international support

The initiative aligns with the global commitment under the Paris Climate Agreement, signed by 195 countries, including the Czech Republic. Moreover, it supports the European Green Deal, aiming to make Europe a carbon-neutral continent by 2050. Statistical data confirm that without fundamental changes in the construction and buildings sector, achieving decarbonisation is virtually unrealistic.

“Through annual consultations with key stakeholders, barriers to decarbonization in the construction sector have been identified, and corresponding steps to overcome them have been proposed. The CZGBC has engaged with government representatives and offered assistance in implementing the recommended measures,” says Simona Kalvoda, CZGBC Executive Director. The decarbonization roadmap received support from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the Taiwan Business EBRD Technical Cooperation Fund, and the World Green Building Council (WorldGBC).

Similar roadmaps have been developed in ten other European countries, including Croatia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, and the United Kingdom.

Key actors in decarbonization

The primary stakeholders in the Czech Republic’s decarbonization efforts include government bodies such as the Ministries of Industry and Trade, Environment, Regional Development, and Finance. Additionally, participants in the construction value chain, financial sector, professional organizations, research institutions, and educational establishments play vital roles. The roadmap provides recommendations for each of these entities.

Categories of Proposed Measures

The proposed measures in the roadmap are categorized into four key areas:

  1. Accelerating Renovations and Implementing Energy Savings 
  2. Reducing Embedded Emissions
  3. Development of Community Energy
  4. Cross-Cutting Measures

Specific Steps for Stakeholders

Individual actors in the decarbonization process are provided with specific steps, including the development of a national strategy for climate protection, engaging the financial sector in renovation efforts, supporting manufacturers in decarbonizing production, and updating technical standards for greater use of natural and recycled materials.

The transition to sustainable energy and green building requires a coordinated approach. While some businesses have taken steps, collaboration and support from state institutions are crucial. The CZGBC has engaged with government representatives and presented the roadmap to ensure favourable conditions for implementation.

The Czech Republic’s commitment to the Zero Carbon Roadmap signifies a proactive stance in contributing to Europe’s carbon-neutral aspirations. The comprehensive approach outlined in the roadmap emphasizes the importance of collaboration among various stakeholders to achieve meaningful and effective decarbonization in the built environment.

Access to the Roadmap

The entire Zero Carbon Roadmap document is available for download on the [Czech Green Building Council’s website](https://www.czgbc.org/cs/zero-carbon-roadmap).

CZGBC.org

Roadmapa ukazuje cestu k dekarbonizaci českého stavebnictví

Česká republika se zavázala, že přispěje k evropskému cíli stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy Zero Carbon Roadmap. 

Tento dokument je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v ČR. Obsahuje konkrétní kroky a plán opatření nutných k eliminaci emisí skleníkových plynů v budovách. CZGBC již s dokumentem seznámila zástupce zainteresovaných ministerstev a nabídla pomoc při realizaci doporučených opatření.

Široká mezinárodní podpora

Pařížská dohoda o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky, stanovuje, že globální oteplování musí být omezeno na výrazně méně než 2 °C. Zelená dohoda pro Evropu zakotvila, že ta se stane do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Statistická data potvrzují, že bez zásadních změn ve stavebnictví a v sektoru budov je dosažení dekarbonizace prakticky nereálné.

„Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami byly identifikovány hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhnuty nutné kroky k jejich překonání. Jednotlivá opatření jsou shrnuta formou roadmapy obsahující úkoly pro hlavní zainteresované strany,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC. Dekarbonizační roadmapa vznikla za podpory Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), TaiwanBusiness – EBRD Technical Cooperation Fund a Světové rady pro šetrné budovy (WorldGBC). 

Roadmapy, tedy národní plány, které nastiňují konkrétní cestu k uhlíkové neutralitě a zároveň pomáhají urychlit potřebné změny v průmyslu i v přístupu politiků, již byly vypracovány v deseti zemích – v Chorvatsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii.

Klíčoví aktéři

Klíčovými aktéry dekarbonizace v České republice jsou vláda, dále pak ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj a financí; dále pak všichni účastníci v hodnotovém řetězci stavebnictví od přípravy projektů a výroby materiálů přes developery a jiné investory, realizační a demoliční firmy až po provozovatele budov. Významnou roli hraje také finanční sektor, profesní organizace a svazy, vědeckovýzkumná sféra či vzdělávací instituce. 

Všem těmto subjektům jsou v roadmapě doporučena potřebná opatření nezbytná pro splnění dekarbonizačního cíle.

Kategorie navrhovaných opatření

„Většina opatření, která jsou identifikována jako doporučení pro řešení existujících bariér plynulého nástupu dekarbonizace, mohou být implementována do praxe ve velmi krátkém horizontu,“ upřesňuje Simona Kalvoda. Navržená opatření rozdělili autoři roadmapy do čtyř kategorií.

  1. Zrychlení tempa renovací a zavádění energetických úspor
  2. Snižování zabudovaných emisí
  3. Rozvoj komunitní energetiky
  4. Průřezová opatření

Konkrétní doporučení

Konkrétní kroky, které jsou adresovány jednotlivým aktérům dekarbonizace v ČR, pak mimo jiné zahrnují vypracování komplexní národní strategie pro ochranu klimatu, transformaci energetiky a stavebnictví, zapojení finančního sektoru do renovací, podporu výrobců stavebních materiálů při dekarbonizaci výroby, aktualizaci technických norem s cílem většího využití přírodních, recyklovaných a dalších materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, podporu implementace obnovitelných zdrojů energie či posílení výzkumu. Zásadní je také vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelnosti, dekarbonizace a energetických úspor.

Přechod k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví, a tedy ke splnění dekarbonizačního cíle vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup. Některé podniky již přijaly potřebné kroky. Nyní je zásadní zajištění součinnosti a podpory ze strany státních institucí. Ty totiž mají klíčovou roli v nastavení příznivých podmínek pro realizaci potřebných opatření. Vedení CZGBC již představilo roadmapu zástupcům zainteresovaných ministerstev. Proběhla také osobní schůzka s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který dokument příznivě přijal. Zástupci CZGBC jednali s ministrem i o dalších krocích v rámci dlouhodobé spolupráce, přičemž mj. nabídli podporu a pomoc při zavádění jednotlivých opatření obsažených v road mapě. Celý dokument je volně přístupný ke stažení na https://www.czgbc.org/cs/zero-carbon-roadmap.

Entering the Czech market can be smooth

Founding a new branch or entering the Czech market can represent an insurmountable obstacle for foreign as well as domestic companies.  However, one only needs to find a reliable local partner who can help not only in his area of expertise, but also provide a lot of interesting and useful advice. 

Mgr. Jan Pešl, the Sales Manager of the Brno company Compactive, s. r. o, told us more about it.  

What does Compactive do?

We provide comprehensive services in the field of electrical installations, information and communication technologies. We design and deliver complete solutions for low-current and high-current electrical systems connected by data networks with information, communication and security system and audio and video technology. This is also the origin of our company’s motto: “Harmony in technologies”. 

It means that you are not just consultants for foreign companies that are considering entering the Czech market? 

We certainly are not, but we have direct experience working for foreign clients and we found out that we actually enjoy it and most importantly that we are good at it and have something to offer our customers. I think we understood what a foreign company needs when entering unknown waters.

What is it?

They need a partner who is a professional in his field and who does not only blindly fulfil requirements, but proactively looks for suitable solutions and advises and offers more suitable alternatives.

How did you get to that? 

We have been cooperating in the long term with various developers who approach us for the design and implementation of fitouts for branches of foreign companies. We strive to establish close relationships with our customers, to become their equal partner and not just one of many suppliers. This naturally places high demands on us. Quality comes first for us and we decided that we don’t want to compete for the lowest price in tenders because we don’t like following the statement of materials and assembly blindly without thinking about the work. What is to our advantage is that we communicate in English directly with the project manager and the customer’s IT department. We want to create added value and devise solutions together with the client. This is what makes customers turn to us repeatedly and recommend us to other companies in their area. That is what we are extremely grateful for.

Do you only do electrical installations for foreign clients?  

It usually starts with the electrical installation, but after a few meetings and finding mutual trust, we find out that the client’s needs go far beyond the simple laying of cables. We kind of open up their eyes and broaden their horizons. As a result, our work is very creative and involves a lot of listening as well as making recommendations based on our experience and constant education. After all, the portfolio of our services is quite broad – we deal with high-current and low-current installations, data networks, data centres, building security (camera, access, security or fire systems) as well as audio and video technology. Apart from our field of business, however, we can connect the client with other interesting companies that have a similar mindset and provide, for instance, interior design, furniture, lighting, internet connectivity and VPN. It is a well-functioning ecosystem. Right now, we are completing an order for an American pharmaceutical company, equipping new offices in Prague. The project offers a wide variety of activities, from the installation of structured cabling through coordination with other professions to the configuration of the IT infrastructure in cooperation with the client’s IT specialists on the other side of the globe. The quality of our work and smooth communication made such an impression on the client that he himself told us that he would like to have all branches in the world only handled by ourselves. This is the best image for us.

How do your customers view the cooperation? 

They are certainly grateful for a partner who is local to the Czech market and they don’t have to think about everything by themselves. They gradually build trust in us and, for instance, start consulting us about the next course of action. If we know, we advise, if we don’t, we put them in touch with someone who might know. Moreover, we also offer post-warranty services, so our cooperation continues in the long term. When the premises turn insufficient after some time, we often cooperate on extensions or equipping new premises.

How is the situation with Czech legislation and standards in the field of electricity?

Of course, Czech standards must be observed, no exceptions apply there. Clients are sometimes aware of some basics, but they rather find themselves groping in the dark and thus rely on the representatives of the individual professions who can help them with everything and look after everything. It is all about trust. Naturally, large corporations often have their own standards, but these must be set aside if they are in direct conflict with Czech standards. For instance, when we were implementing the Brno branch of Primark in cooperation with an Irish electrical company, we constantly consulted the client’s internal standards versus Czech standards. Some of their standards set the safety bar high above the legislation, but others were, on the contrary, inadmissible, so we searched for a suitable alternative. And this is something that the customer cannot be prepared for in advance.  

Where do you see the niche when a foreign client enters the Czech market? 

Certainly in the difficulty of finding someone the foreign company can turn to. Ignorance and lack of clarity on how to proceed play a big role. A company coming from abroad usually finds one big partner to cover the entire operation, which is understandable. On the other hand, this increases the risk of not being able to meet all the client’s needs and requirements. Last but not least, there is a problem of a language barrier, because even today, English is still not standard in all companies.

How could the whole process be improved? 

I think both parties would benefit from a platform where they could learn about companies entering the Czech market and about local partners who can help with the entry. If, as a state, we are trying to motivate foreign companies to establish themselves here, we should make the whole process as easy as possible for them, not only from legislative point of view, but also from factual point of view as in practice, things usually don’t go exactly as planned. 

Mgr. Jan Pešl, Sales Manager 

PR

Photo: Compactive archive

 

 

Vstup na český trh může být hladký

Založení nové pobočky nebo vstup na český trh může představovat pro zahraniční, ale i tuzemské firmy nezdolnou překážku. Avšak stačí si najít spolehlivého místního partnera, který dokáže pomoci nejen v oblasti své odbornosti, ale může poskytnout i mnoho zajímavých a užitečných rad. 

Více nám o tom prozradil Mgr. Jan Pešl, obchodní manažer brněnské společnosti Compactive, s. r. o.

Čím se Compactive zabývá?

Poskytujeme komplexní služby v oblasti elektroinstalací, informačních a komunikačních technologií. Navrhujeme a dodáváme ucelená řešení slaboproudých a silnoproudých elektrosystémů propojených datovými sítěmi s informačními, komunikačními a bezpečnostními systémy, audio- a videotechnikou. Od toho se odvíjí také motto naší společnosti: „Harmonie mezi technologiemi“.

Takže nejste jen konzultanti pro zahraniční firmy, které uvažují o vstupu na český trh?

To rozhodně nejsme, ale s prací pro zahraniční klienty napřímo máme zkušenosti a zjistili jsme, že nás to vlastně baví a hlavně že nám to jde a máme zákazníkům co nabídnout. Myslím si, že jsme pochopili, co zahraniční firma při vstupu do neznámých vod potřebuje.

Co je to?

Potřebuje partnera, který je profesionál ve svém oboru a který jen tupě neplní požadavky, ale sám proaktivně hledá vhodné řešení, radí a nabízí vhodnější alternativy.

Jak jste se k tomu dostali?

Dlouhodobě spolupracujeme s různými developery, kteří nás oslovují při návrhu a realizaci fitoutů pro pobočky zahraničních firem. S našimi zákazníky se snažíme navázat úzké vztahy, stát se pro ně rovnocenným partnerem a nebýt jen jedním z mnoha dodavatelů. Klade to na nás pochopitelně vysoké nároky. Kvalita je pro nás na prvním místě a rozhodli jsme se, že nechceme soutěžit o nejnižší cenu ve výběrových řízeních, protože nás nebaví slepě následovat výkaz materiálu a montáží a u práce nepřemýšlet. Naší výhodou je, že komunikujeme v angličtině přímo s projektovým manažerem a IT oddělením zákazníka. Chceme vytvářet přidanou hodnotu a společně s klientem řešení vymýšlet. To je to, díky čemu se na nás zákazníci obracejí opakovaně a doporučují nás dalším firmám ve svém okolí. Za to jsme nesmírně vděční.

Řešíte pro zahraniční klienty pouze elektroinstalace?

Většinou to elektroinstalací začíná, ale po pár jednáních a hledání vzájemné důvěry zjistíme, že klientovy potřeby sahají daleko za hranice obyčejného natahání kabelů, tak trochu jim otvíráme oči a rozšiřujeme obzory. Ve výsledku je naše práce velice kreativní a obnáší hodně naslouchání, ale také doporučování na základě našich zkušeností a neustálé vzdělávání se. Vždyť i portfolio našich služeb je poměrně široké – řešíme silnoproudé i slaboproudé instalace, datové sítě, datacentra, zabezpečení budov (kamerový, přístupový, zabezpečovací či požární systém) tak i audio- a videotechniku. Vedle našeho byznysu ale dokážeme klienta propojit s dalšími zajímavými firmami, které mají podobné smýšlení jako my a zajišťují například navrhování interiérů, nábytek, osvětlení či internetovou konektivitu a VPN. Je to takový dobře fungující ekosystém. Právě nyní dokončujeme jednu zakázku pro americkou farmaceutickou firmu vybavující nové kanceláře v Praze. Projekt skýtá velice rozmanité činnosti od instalace strukturované kabeláže přes koordinaci s ostatními profesemi až po konfiguraci IT infrastruktury ve spolupráci s IT specialisty klienta na druhé straně zeměkoule. Kvalita naší práce a hladká komunikace udělala na klienta takový dojem, že nám sám řekl, že by si přál vybavovat všechny pobočky na světě jenom s námi. To je pro nás nejlepší vizitka.

Jak se vaši zákazníci na spolupráci dívají?

Rozhodně jsou vděční za partnera, který je na českém trhu doma a oni nemusejí myslet na všechno sami. Postupně si v nás vybudují důvěru a začnou se s námi radit třeba o dalším postupu. Když víme, poradíme, když nevíme, propojíme je s někým, kdo by vědět mohl. Navíc nabízíme i pozáruční servis, takže naše spolupráce pokračuje dlouhodobě. Když po nějaké době přestanou prostory dostačovat, často spolupracujeme i na přístavbě nebo vybavování prostor nových.

Jak je to s českou legislativou a normami v oblasti elektra?

Samozřejmě je dodržovat české normy, žádné výjimky neplatí. Klienti občas znají nějaké základy, ale spíš tápou a spoléhají právě na zástupce jednotlivých profesí, kteří jim se vším pomohou a vše ohlídají. Je to o důvěře. Velké korporace často pochopitelně mívají vlastní standardy, ale ty musejí jít stranou, pokud jsou v přímém konfliktu s českými normami. Například když jsme realizovali ve spolupráci s irskou elektrikářskou firmou brněnskou pobočku Primarku, neustále jsme konzultovali interní standardy klienta versus české normy. Některé jejich standardy posouvaly laťku bezpečnosti vysoko nad legislativu, ale jiné byly naopak nepřípustné, a tak jsme společně hledali vhodnou alternativu. A to je něco, na co se zákazník vůbec nedokáže předem připravit.

Kde vidíte mezery při vstupu zahraničního klienta na český trh?

Určitě v tom, jak je těžké najít někoho, na koho se může zahraniční firma obrátit. Velkou roli hraje neznalost a také nepřehlednost, jak postupovat. Většinou si firma přicházející ze zahraničí najde jednoho velkého partnera, který má celou akci zastřešit, což je pochopitelné. Na druhou stranu se zvyšuje riziko, že se nepodaří vyhovět všem klientovým potřebám a požadavkům. A v neposlední řadě je problémem jazyková bariéra, protože angličtina ani dnes není ve všech firem stále standardem. 

Jak by se dal celý proces zlepšit?

Myslím, že by oběma stranám pomohla nějaká platforma, kde by se mohly vzájemně dozvědět jednak o firmách vstupujících na český trh, tak o partnerech v okolí, kteří se vstupem dokážou pomoci. Pokud se jako stát snažíme motivovat zahraniční firmy, aby se u nás etablovaly, měli bychom jim celý proces maximálně ulehčit nejen např. legislativně, ale i fakticky. V praxi to totiž většinou všechno nejde úplně podle plánu.

Mgr. Jan Pešl, Obchodní manažer

 

 

 

 

 

 

 

 

PR

Foto: Archiv společnosti Compactive

Velká party při křtu časopisu v hotelu Le Palais

V úchvatném prostředí Art Hotelu Le Palais Prague na pražských Vinohradech se v úterý večer sešla početná skupina hostů, kteří byli zvědaví na nové vydání spojených titulů Development News a Facility Manager.

Účast byla nad očekávání hojná. Na úvod hosty přivítal majitel a šéfredaktor Arnošt Wagner a představil důvody, proč došlo ke spojení obou na trhu dlouhodobě etablovaných titulů – a proč právě nyní.

Role kmotry nového vydání se ujala výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková s přáním, aby se na titulu v budoucnu objevilo co nejvíce osvícených a úspěšných developerských projektů měst.

Moderátorka večera Martina Kymrová pozvala k představení nového loga DE-FA /Development News + Facility Manager/ výtvarníka, malíře a designera Pavla Šťastného, autora mnoha grafických značek známých společností. Hodně štěstí a úspěchů do budoucnosti popřáli i partneři večera, jmenovitě Lenka Preslová, obchodní ředitelka společnosti Crestyl, a Daniel Digoň, generální ředitel společnosti Atalian. Od Arnošta Wagnera zaznělo i poděkování spolupracovníkům redakce a obchodním partnerům, kteří se na tomto veřejností velmi pozitivně přijatém vydání podíleli.

Party pokračovala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře do večerních hodin za tónů jazzového tria, které dokázalo navodit to podstatné, co si redakce dala za cíl: propojení investorů a developerů s FM manažery.

Foto: Bohdan Štoček

 

Pardubický Grand projde zásadní rekonstrukcí

Společnost PSN zahájila v lednu rekonstrukci budovy Grand v centru Pardubic, která byla postavena na přelomu 20. a 30. let minulého století podle návrhu architekta Josefa Gočára. 

Na konci loňského roku se památkově chráněný palác na téměř dva roky uzavřel a nadále zde budou fungovat jen restaurace Potrefená husa, Lékárna Grand a obchod Terranova ve vedlejším objektu. 

Gočárův odkaz zmodernizuje studio OVA

Nový ambiciózní návrh od zkušených architektů z ateliéru OVA, jenž se specializuje na památkově chráněné objekty, navrátí budově lesk a šarm první republiky a zároveň umožní vytvořit moderní obchodní centrum s působivou atmosférou, kde se prolne historie se současností. Studio získalo za svou práci řadu ocenění, mj. za realizaci sídla firmy Lasvit v Novém Boru nebo za revitalizaci Spolkového domu ve Slavonicích. V novém Grandu vznikne přes 4 000 m2 prodejních ploch, velká food hall s moderním designem, coworkingová zóna a několik teras. Plánovaná výše investice do renovace činí zhruba 300 mil. Kč. 

Do provozu by mělo být nákupní centrum znovu uvedeno na podzim roku 2025. Mnozí z nájemců jako např. CineStar, Billa, drogerie dm či Potrefená husa se do zcela nového Grandu vrátí v novém konceptu. Firma PSN v těsné blízkosti komplexu již odstartovala výstavbu nového parkovacího domu s celkem 269 stáními; část z nich bude sloužit návštěvníkům obchodního centra. Generálním dodavatelem obou projektů jsou regionální stavební firmy ze skupiny holdingu Enteria. Výstavbu parkovacího domu zajišťuje stavební firma Marhold, rekonstrukci Grandu sdružení firem Marhold a Chládek a Tintěra, Pardubice.

Většina nájemců se vrátí v roce 2025

Původní hotel Grand v roce 1999 přeměnil jeho nový majitel (tehdy Pražská správa nemovitostí) na první obchodní centrum ve východočeském regionu. V průběhu let však Grand změnil majitele a postupně přestal využívat svůj potenciál. V roce 2019 získala PSN palác zpět do svého portfolia a připravila projekt na jeho znovuoživení. 

V Grandu vznikne celkem 29 nájemních jednotek v 1. a 2. podlaží o celkové prodejní ploše 3 500 m2. Podzemní podlaží s 754 m2 prodejní plochy a 591 m2 zázemí je určeno pro provoz supermarketu. Food hall s moderním designem, plný světla a působivých detailů bude mít rozlohu 760 m2. K restauračním provozům budou přiléhat dvě samostatné prostorné terasy, které umožní příjemné venkovní posezení. Nájemci by si své jednotky k dokončovacím pracím měli přebírat v červnu roku 2025.

V rámci renovace vznikne ve 3. podlaží také vzdušný a prosvětlený coworkingový prostor ve skleněné klenbě pro 620 m2 kreativních kanceláří. Ty poskytnou možnost pracovat v estetickém a klidném prostředí a přitom využívat všech výhod zázemí obchodní centra. Chybět zde nebude ani letní terasa.

Jen pár metrů od OC Grand již společnost PSN spustila výstavbu nového parkovacího domu s 269 místy, z nichž část bude sloužit návštěvníkům nákupního centra. Dokončit by jej měla na podzim roku 2024. Architektonický návrh parkovacího domu, jehož vnější plášť pokryjí živé rostliny, pochází od studia PPP.

Red

Foto: Archiv PSN

Crestyl has become a regional developer

Originally a Czech developer and investor, Crestyl strengthened their position in the Central European residential real estate market at the end of the year and is working on 70 projects in Central Europe.

In one of the largest real estate transactions in Central and Eastern Europe, they took full control of a major Polish residential developer, Spravia. In the challenging real estate environment, Crestyl has thus expanded their operation in the exceptionally high-performing Polish residential segment. Due to the transaction, Crestyl’s total balance sheet has increased from 850 million to 1.3 billion EUR with the intention of further growth in both the Czech Republic and Poland. Crestyl’s total portfolio now includes 70 projects in Central Europe.

“While the Czech Republic is our home market and we rely heavily on it, Poland is a key part of our future – we want to continue to develop there significantly,” says Omar Koleilat, co-founder and CEO of the Crestyl Group.

Crestyl has been operating in the Czech real estate market for over 20 years and is one of the leading developers with a broad portfolio of residential and commercial projects. In all their projects they focus on quality, design, superior processing, use of first-class materials, and overall comfort for their residents and visitors. Spravia, which Crestyl acquired, is one of the largest developers of residential real estate in Poland. Since 1999, they have already completed 147 projects and their individual stages, building more than 21,500 residential units and premises.

“Crestyl is known for their long-term specialization in mixed-use projects. We want make good use of our experience in this segment and our knowledge of design and architecture in the Polish real estate market and expand Spravia’s scope beyond its traditional residential projects,” adds Simon Johnson, COO of Crestyl Group and its CEO in the Czech Republic. He refers to, for instance, the largest project in the centre of Prague, Savarin, the recently completed DOCK quarter in Prague’s Libeň, or the newly emerging Hagibor quarter near the Želivského underground station in Prague.”

Kamienica przy Kinie – Poznaň

Hagibor

Photo: Crestyl’s Archive

Crestyl se stal regionálním developerem

Původně český developer a investor Crestyl posílil na konci roku svou pozici na středoevropském trhu rezidenčních nemovitostí a pracuje na 70 projektech ve střední Evropě.

V rámci jednoho z největších realitních obchodů ve střední a východní Evropě plně ovládl velkého polského rezidenčního developera Spravia. V podmínkách složitého realitního prostředí tím Crestyl rozšířil svou působnost v mimořádně výkonném polském rezidenčním segmentu. Celková bilanční suma Crestylu se díky transakci zvýšila z 850 mil. eur na 1,3 mld. eur se záměrem dále růst v České republice i v Polsku. Celkové portfolio Crestylu nyní zahrnuje 70 projektů ve střední Evropě.

„Zatímco Česko je naším domácím trhem a velmi na něj spoléháme, Polsko je klíčovou součástí naší budoucnosti – chceme se zde dále významně rozvíjet,“ říká Omar Koleilat, spoluzakladatel a generální ředitel skupiny Crestyl.

Crestyl působí na českém realitním trhu již přes 20 let a patří mezi vedoucí developery s širokým portfoliem rezidenčních a komerčních projektů. Ve všech svých projektech se zaměřuje na kvalitu, design, nadstandardní zpracování, použití prvotřídních materiálů a celkové pohodlí pro jejich obyvatele i návštěvníky. Spravia, kterou Crestyl ovládl, je zase jedním z největších developerů rezidenčních nemovitostí v Polsku. Od roku 1999 dokončila již 147 projektů a jejich jednotlivých etap, v nichž bylo postaveno přes 21 500 bytových jednotek a prostor.

„Crestyl je známý tím, že se dlouhodobě specializuje na projekty se smíšeným využitím. Naše zkušenosti v tomto segmentu a znalosti týkající se designu a architektury tak chceme zúročit i na polském nemovitostním trhu a rozšířit oblast působnosti Spravie i mimo pro ni tradiční rezidenční projekty,“ doplňuje Simon Johnson, COO skupiny Crestyl a její generální ředitel v České republice. Odkazuje tak např. na největší projekt v centru Prahy s názvem Savarin, nedávno dokončenou čtvrť DOCK v pražské Libni nebo nově vznikající čtvrť Hagibor u stanice metra Želivského.

Kamienica przy Kinie – Poznaň

Hagibor

Foto: Archiv Crestyl

Delta Pods Architects reprezents four principles

Delta Pods Architects reprezents four principles: Ecology, economy, social aspects and design

DELTA is an international provider of real estate services and is represented by approximately 400 employees at several locations in mother country of Austria, then in the Czech Republic, Slovakia and Ukraine. DELTA’s services include architecture, construction management and consulting.

Its subsidiary Delta Pods Architects is an internationally active architecture firm with a transnational, interdisciplinary team with around 160 architects, civil engineers and building technicians. In addition to Austria, there are currently offices in the Czech Republic, Slovakia and Ukraine. In addition to architectural and general planning services, the company also specializes in digital tools (BIM), interior design and local construction supervision. Delta Pods Architects has already realized numerous projects in the following sectors: research, health, production, education, housing and labour. Reference projects include the Elisabethinen Wien Mitte, which was awarded the 2023 monument protection medal, as well as pharmaceutical projects for Boehringer I. and Biomay, among others. The office developed by Delta Pods Architects in Slovakia for Takeda was honoured with the Innovative Office of the Year award in 2023.

Klaus Ransmayr, Chief Design Officer at Delta Pods Architects answered the question od Development News.

 

The DELTA Group established a new brand of Delta Pods Architects at the turn of the year. What can clients expect?

We are a team of architects, technicians and planners who work together for common values and goals: A sustainable future for all and enhancing the quality of life through a responsible building culture. The architecture of Delta Pods Architects is the expression of a basic attitude. We align our position with four principles: Ecology, economy, social aspects and design. Therefore, we always research the latest technology and listen carefully to the needs of our clients and future users. Our solutions are versatile in their use, attractive in their design, and sustainable in their materials. As a result, they outlast the life cycle of entire generations.

BOX

Klaus Ransmayr, CDO, Delta Pods Architects, is an internationally educated architect and creative based in Vienna with substantial experience in conceptual design, schematic design and design development of office, mixed-use, commercial, residential, industrial, and other complex and award-winning developments. For Delta Pods Architects, he is responsible for leading the design for all projects in design and planning phase and a key person in the management team for business development and acquisition. As CDO, Klaus Ransmayr holds the leadership role in guiding projects from the initiation through the design, ensuring continuity of design intent and quality through the planning and execution up until the delivery of the project. In this role, he represents the company towards stakeholders and carries the responsibility for design as well as strategic and commercial decisions. His substantial technical, commercial knowledge and experience, and the ability to guide the project teams through the entire design process, have helped and allowed him to deliver numerous projects successfully. Previous to his position at Delta Pods Architects, Klaus has worked as partner and Design Director at HENN as well as Asymptote Architecture and Coop Himmelb(l)au.

What are your goals? What will be this international team of architects specialized in?

We strongly believe that architects have a responsibility to shape the world to the better. For us, our slogan ‘Beyond Building’ means creating worlds, not just buildings. We think of them in the contexts of environment and surroundings, architecture and technology, design and usage, footprint and life circle. This claim is complex and multidimensional. We meet this challenge with precise solutions. Our services range from architecture, interior design, general planning to local construction supervision/management. We are pioneers in using digital tools and BIM and see sustainability consulting as one of our core-strengths. We see architecture as a communicative process with a high level of social responsibility, too. We plan and design sustainable buildings and are convinced that we are building a better world together. The user, the client and all other parties involved in the planning process are intensively involved in the development of the concept. Thus, we accompany our clients from the first idea to the complete implementation of the project.

Why did you start Delta Pods Architects just now? Is there any special reason for such timing?

The DELTA Group was founded 47 years ago, always having architecture as one of its core-businesses. Throughout the years, each branch developed an independent architectural department. Over the last years we noticed that projects get more and more complex and the demand to involve a large number of specialists is ever increasing. For this we see it as a big potential to combine all our international experience and expertise to be able to best serve those demands. We are now able to react a lot more agile to local resource requirements and are always able to find the best people for the job within our company. 

You were appointed as a head of the team; what are your visions for the future and what do you want to achieve together?

The future of architecture is a vibrant and evolving field, shaped by a combination of technological advancements, environmental concerns and changing human needs. I’m a very passionate architect with a strong believe in the potential of architecture’s impact on society. The future holds endless possibilities for innovation, creativity, and positive impact. My vision for the future of Delta Pods Architects is not just about buildings, but creating spaces that enhance the quality of life, foster sustainable living and inspire future generations. 

Dynamically developing new technologies are increasingly entering to construction technologies. But I am afraid, that this trend is not at the same level not in all the countries. How do you want to work with an affordable offer in different states?

Delta Pods Architects is working globally but acting locally. This means we totally understand that there are alternating standards and also expectations in different countries. We have a strong focus on maintaining the architectural quality independent of where the project is being realized. This is only possible with a strong local presence. 

What possibilities or chances for modernization do you see in the Czech Republic? DELTA has implemented top projects here, so how do you want to follow the successful ones?

The Czech Republic has seen some very high-level ambitious projects recently. We are extremely happy about this development and hope, that this trend continuous and that we will continue to contribute to this in the future. We have strengthened our team focusing on early-stage design and conceptualization as well as sustainability consulting. In Austria sustainability in architecture transitioned from a ‘nice to have’ to a ‘must have’. We hope that this will also be increasingly demanded in the Czech Republic.

What was the first important task you decided to do?

The DELTA Group has a very strong team with focus on later design phases. Therefore, one of the first things we as Delta Pods Architects decided to do was to strengthen the conceptual and schematic design phase. We installed a design department at our Vienna office being responsible for overseeing the design for all projects. The synergy of our teams makes it easier for us to achieve maximum architectural quality in our projects at an international level. There is such a vast number of realised projects within the DELTA Group. Getting an overview of what has been done and making this accessible to everyone within the company was also one of the first tasks we started. This is key to understanding the level of experience and expertise not only internal but also external.

PR Marcela Kolářová a Arnošt Wagner

Photo: Delta’s Archive