A more beautiful and enjoyable Palladium

The three-year reconstruction of the Palladium shopping centre under the baton of Sentient has. been successfully completed.

The international consulting company Sentient is proud to have successfully managed the organization of a complex refit of the Palladium shopping centre in Prague. The total reconstruction of the common areas was carried out from the beginning of 2020 while the shopping centre was in full operation so as to minimize interventions and the impact on existing tenants and customers.

Reconstruction under full operation

The reconstruction and refit included, among other things, the construction of a new floor behind the main entrance together with a new reception and distinctive anodized elements hiding the technology leading to the roof; unification and replacement of awnings on both historically protected entrances to the shopping centre; modifications of the facade to match the new design of the shopping centre; full replacement of common area lighting with remote control and monitoring, including the installation of Preciosa designer lighting fixtures in the entrances; a new programmable LED tunnel around the main escalator to the food court, as well as a total reconstruction of the food court floor. All of this was achieved without any interruption to the operation of retail and restaurant units.

The visitors did not notice anything

“The owner of the building put great emphasis on architectural detail and the quality of the execution of all of the work. Most of the construction activities took place at night, and during the reconstruction period it was necessary to deal with a whole series of organizationally and technically demanding tasks as a result of working during the full operation of the centre. It was crucial to phase each stage of the project so that all the retail units could remain open the whole time, and the customers would ideally not even notice that anything is going on. Furthermore, the project was affected by complications related to the coronavirus pandemic, which, among other things, brought significant pressure on our ability to keep sufficient workforce on the construction site and the subsequent extreme increase in construction costs. Nevertheless, all phases of the reconstruction were completed to the required standard, in accordance with the planned time schedule and within the approved investor’s budget,” says Martin Scheuch, Director of the international consulting firm Sentient, which provided the services of project and cost management, quality control, technical tenant coordination and health and safety coordination on the project.

The organization of similar complex reconstructions and refits is one of the long-term specializations of Sentient, which provides a wide range of consulting services across the CEE region. The first significant projects of this type include the reconstruction and extension of The Mark hotel (formerly the Kempinski Hotel Prague), the reconstruction of the Škoda Palace, and especially the reconstruction and expansion of the Černý Most shopping centre. In recent years, the same approach was used during the completion of the reconstruction and refit of the Myslbek and Karviná shopping centres and during the ongoing reconstruction and extension of the Grand Hotel Evropa on Wenceslas Square, which is being transformed to the first W Hotel by Marriott in the Czech Republic.

Krásnější a příjemnější Palladium

Tříletá rekonstrukce obchodního centra Palladium pod taktovkou Sentient byla úspěšně dokončena.

 Mezinárodní poradenská společnost Sentient se pochlubila úspěšným zvládnutím organizace komplexního refitu obchodního centra Palladium v Praze. Celková rekonstrukce společných prostor se uskutečnila od počátku roku 2020 za plného provozu obchodního centra s důrazem na minimalizaci zásahů a vlivu na stávající nájemce a zákazníky.

Rekonstrukce za plného provozu

Rekonstrukce a refit mimo jiné zahrnovaly vestavbu nového podlaží za hlavním vstupem spolu s novou recepcí a výraznými eloxovanými prvky skrývajícími technologie vedoucí na střechu, sjednocení a výměnu markýz na obou historicky chráněných vstupech do obchodního centra, úpravy fasády odpovídající novému designu obchodního centra, komplexní výměnu osvětlení společných prostor s dálkovým řízením a monitoringem včetně realizace designových svítidel ve vstupech od společnosti Preciosa, nový programovatelný LED tunel okolo hlavního eskalátoru do food courtu a dále celkovou komplexní rekonstrukci podlaží food courtu. Vše zcela bez přerušení provozu nájemních a restauračních jednotek.

Návštěvníci si ničeho nevšimli

„Vlastník objektu kladl velký důraz na architektonický detail a kvalitu provedení všech prací. Většina aktivit probíhala v nočních hodinách a po dobu realizace bylo nutné se vypořádat s celou řadou organizačně a technicky náročných úkolů, jež rekonstrukce za provozu centra přináší. Stěžejní bylo veškeré práce rozfázovat tak, aby všechny nájemní jednotky mohly zůstat po celou dobu v provozu a zákazník obchodního centra si ideálně stavebních prací ani nevšiml. Dále projekt zasáhly obtíže dané pandemií koronaviru, které mimo jiné přinesly výrazný tlak na udržení dostatku pracovních kapacit na stavbě a následný extrémní nárůst stavebních nákladů. Přesto se povedlo všechny fáze rekonstrukce dokončit v požadované kvalitě, plánovaných termínech a ve schváleném rozpočtu investora,“ říká Martin Scheuch, ředitel mezinárodní poradenské firmy Sentient, která na projektu poskytovala služby projektového a cenového řízení, kontroly kvality, technického koordinátora nájemců a koordinátora BOZP.

Organizace obdobných komplexních rekonstrukcí a refitů je jednou z dlouhodobých specializací společnosti Sentient, která zajišťuje napříč regionem CEE širokou škálu poradenských služeb. První významné projekty tohoto typu zahrnují rekonstrukci a dostavbu hotelu The Mark (dříve Kempinski Hotel Prague), rekonstrukci Škodova paláce a především rekonstrukci a rozšíření obchodního centra Černý Most. V posledních letech byly takto úspěšně dokončeny například rekonstrukce a refity obchodních center Myslbek a Karviná a aktuálně probíhá rekonstrukce a dostavba Grand Hotelu Evropa na Václavském náměstí, v němž vzniká první W Hotel řetězce Marriott v České republice.

Parking systems for almost all purposes

GREEN Center is the largest Czech manufacturer, supplier and seller of parking systems and automatic barriers.

It also offers a camera system for recognizing registration plates, a system for guiding one to free parking spaces and other technologies. It provides customers with comprehensive services and can respond flexibly to their special requirements. The Director of the company, Tomáš Zdobnický, answered our questions.

Green Center belongs to the top in the field. Do you have an overview of all the places where your parking systems can be found?

In total, we have over 1,200 installations of which about one hundred were installed in the last year. Most of them are in the Czech Republic, followed by Poland, Romania, Croatia, Greece, Slovakia or Israel, etc. Our clientele is a cross-section of the entire B2B market – it can therefore be hospitals, shopping centres, hotels, administrative centres, airports, etc.

Which of your products do you consider to be the ‘top’ in terms of technology?

Our flagship is the Variant parking system – it enables a wide range of solutions and covers the needs of customers throughout all the aforementioned segments. In the future, however, we see the greatest potential for the PGS system, which will fulfil the functions of a navigation, parking and reservation system at the same time – it will basically allow to approach each location as the entire carpark. Worth mentioning are also new products such as kiosks and turnstiles for collecting fees.

Are there differences in the parking systems for shopping centres and let’s say for hotels? What do they consist in?

What is important is the purpose for which the customer acquires the system – its functions must be adapted to this (parking fee collection, traffic regulation, parking space reservation, etc.). The fundamental difference in this case is that the driver usually parks in the shopping centre at a one-time basis. So, the whole parking process starts with the entrance and ends with the exit. In the case of a hotel, on the other hand, the driver usually parks there repeatedly – for the duration of the stay and thus we have to allow him repeated entry and exit. That means that the parking process is not completed until he is logged out of the system and his last exit.

What are the biggest challenges when designing atypical custom-made parking systems?

The most difficult thing is to connect various customer requirements with regard to overlapping types of operations. For instance, in the case of multi-functional buildings, administration, housing, culture and business can all overlap – and each operation has its own specifics…

What is the ‘most complex’ system you have prepared?

The thing is as to how to define a ‘complex system’. Whether as a large project with many entrances and exits, or as a smaller system with many specific requirements (for instance, as in the previous answer). As for the recent installations, I can, for instance, clearly highlight a large system in Poland – Malta Office Park, which represents a combination of business and administration. As for the Czech Republic, the one that ‘stands out’ above the others is Galerie Harfa with its own loyalty programme. In Slovakia, I would highlight the Digital Park administrative complex and the reservation system for ESET employees.

What does the complexity consist in?

As I have stated in the answer regarding atypical systems – it is primarily a question of matching the needs of the customer with the requirements of different types of operations.

What direction do you think the development of parking systems will take and what role will artificial intelligence play there?

The future is clearly moving in the direction of connecting various services into one complex system. It can be about urban mobility, electric car charging, space reservations or other services, such as delivery of a parcel to a parked car. Artificial intelligence can already be used primarily in predicting occupancy in connection with dynamic pricing and image recognition for vehicle detection.

Parkovací systémy téměř pro všechny účely

Společnost GREEN Center je největším českým výrobcem, dodavatelem a prodejcem parkovacích systémů a automatických závor.

Nabízí rovněž kamerový systém pro rozpoznání registračních značek, systém pro navádění na volná parkovací místa a další technologie. Zákazníkům poskytuje komplexní služby a dokáže flexibilně reagovat na jejich speciální požadavky. Na naše otázky odpovídal ředitel společnosti Tomáš Zdobnický.

Green Center patří ke špičce v oboru. Máte přehled, kde všude lze potkat vaše parkovací systémy?

Celkově máme přes 1 200 instalací, z toho za poslední rok zhruba stovku. Nejvíce jich máme v České republice, poté v Polsku, Rumunsku, Chorvatsku, Řecku, na Slovensku nebo v Izraeli aj. Naši klientelu tvoří průřez celým B2B trhem – může tedy jít o nemocnice, obchodní centra, hotely, kancelářská centra, letiště atd.

Který z vašich výrobků považujete za „top“ po technické stránce?

Naší vlajkovou lodí je parkovací systém Variant – umožňuje velkou škálu řešení a pokrývá potřeby zákazníků napříč všemi výše zmiňovanými segmenty. Do budoucna ale vnímáme největší potenciál u systému PGS, který bude plnit funkce navigačního, parkovacího i rezervačního systému zároveň – umožní v podstatě přistoupit ke každému místu jako k celému parkovišti. Dále stojí za zmínku nové produkty jako kiosky a turnikety pro výběr poplatků.

Jsou rozdíly v parkovacích systémech pro obchodní centra a třeba pro hotely? V čem spočívají?

Velmi důležitý je účel, za kterým si zákazník systém pořizuje – tomu je třeba přizpůsobit jeho funkce (výběr parkovného, regulace dopravy, rezervace místa atp.). Základním rozdílem je v tomto případě, že v obchodním centru většinou parkuje řidič jednorázově. Tedy celý proces parkování začíná vjezdem a končí výjezdem. V případě hotelu naopak většinou řidič parkuje opakovaně – po dobu, kdy je zde ubytovaný. Musíme mu tedy umožnit opakovaný vjezd a výjezd. Znamená to, že proces parkování je ukončen až jeho odhlášením ze systému a posledním výjezdem.

Jaké jsou největší výzvy při projektování atypických parkovacích systémů na zakázku?

Nejtěžší bývá propojit rozličné požadavky zákazníka s ohledem na překrývající se druhy provozů. Například v případě polyfunkčních objektů se může překrývat administrativa, bydlení, kultura i obchod – a každý provoz má svá specifika…

Jaký „nejsložitější“ systém jste připravovali?

Jde o to, jak definovat „složitý systém“. Zda jako rozsáhlý projekt o mnoha vjezdech a výjezdech, nebo jako menší systém s mnoha specifickými požadavky (například jako u předchozí odpovědi). Z poslední doby ale mohu jednoznačně vyzdvihnout například velký systém v Polsku – Malta Office Park, který je kombinací obchodu a administrativy. V Čechách potom nad ostatní „vyčnívá“ Galerie Harfa s vlastním věrnostním programem. Na Slovensku bych zvýraznil administrativní komplex Digital Park a rezervační systém pro zaměstnance společnosti ESET.

V čem ta komplikovanost spočívá?

Jak jsem uvedl v odpovědi ohledně atypických systémů – především jde o sladění potřeb zákazníka s požadavky různých druhů provozů.

Jakým směrem se podle vás bude ubírat vývoj parkovacích systémů a jakou roli zde sehraje umělá inteligence?

Budoucnost se jednoznačně ubírá směrem propojování různých služeb do jednoho komplexního systému. Může jít o městskou mobilitu, dobíjení elektromobilů, rezervace míst či další služby, jako je doručení zásilky do zaparkovaného auta. Umělá inteligence je již v současnosti využitelná především v predikci obsazenosti s vazbou na dynamickou tarifikaci a rozpoznávání obrazu při detekci vozidel.

The department store Máj applies for the BREEAM certification

About half a year ago, Development News reported on the reconstruction of the department store Máj situated on the corner of Národní třída and Spálená Street in Prague. The construction work has, meanwhile, progressed significantly.

We discussed the progress with the brothers Václav and Martin Klán, the representatives of Amadeus Real Estate a. s., which is implementing this complex reconstruction in the centre of Prague.

How has the reconstruction of the department store Máj progressed since our last interview some six months ago?

Václav: What has fundamentally changed since our last meeting is that the reconstruction of Máj was physically started. The building was taken over by the construction company Metrostav, with which we cooperate very well in all of our activities. Demolition work is currently underway and according to the schedule, it will be completed at the beginning of next year. Then we should start with HVAC and other related activities.

What has been, so far, the most challenging?

Martin: What is the most demanding on the entire reconstruction is the location in the very centre of Prague. It means to perfectly match the logistics – material transport and waste removal, which is very challenging. The temporary installation of a mammoth crane on Národní třída or other necessary occupations that required the complete closure of the entire street alone was very complicated to organize, but we have, so far, been managing it perfectly with Metrostav.

How does cooperation with a construction company in such a complicated area work?

Václav: We are naturally in daily contact, we have work meetings once a week and regular inspection days at the construction site, but physically, we are permanently on the construction site every day, when we check the scope and quality of the work. The cooperation works very well on this basis.

You are currently completing the demolition of the interior, which means the removal of waste material directly from the centre. How is it going?

Václav: There is a large amount of construction debris and other waste that needs to be removed from there. What really helped us there were the original car lifts that were installed in times Máj was built (1972–75, author’s note) and which were really oversized. This really helped us with the removal, because we can’t even imagine how we would manage to remove the construction waste without the car lifts – and the construction would also be certainly prolonged by several months.

How are you managing to stick to your financial plan in these, shall we say, difficult times? 

Martin: What we perceive very positively is that even now – with regard to the increase in the prices of materials and construction work, the financial plan remains in its original setting, that is the total costs will be CZK 4 billion once the reconstruction is completed. We naturally expect that there will be some additional work, but that happens on every construction site. However, we still stick to the set budget.

Have there been, so far, any cosmetic changes to the overall appearance of the building during the reconstruction?

Václav: We still stick to the original concept – there will be a supermarket on the underground floors, and shops on the ground floor and first floors – the so-called impulsive shopping. People who pass through the department store will be able to buy coffee across the street, to get something from a bakery, newsagent, flower shop, pharmacy, perfumery… Several tens of thousands of people will pass through the department store every day.

Have you mapped out the frequency of people in the given location? 

Martin: About 90,000 people pass through the junction by Máj every day, and around 45,000 people pass through the shopping arcades at Máj. We do not anticipate large purchases, but rather something on a daily basis. Máj will be linked with Quadrio on three levels. The gastro zone situated one floor higher will be extended in order to satisfy the enormous demand, because such a concentrated range of restaurants in one place is barely to be found in Prague. It will basically represent an expansion of the food court range in Quadrio. On the upper floors, we plan entertainment for families with children. By the way, the upper floors will provide visitors with a wonderful panoramic view of Prague.

This prompts the question as to how is your cooperation with the neighbouring Quadrio going?

Martin: The buildings are connected on three levels. We work together and we must work together, and I would like to point out that our relations work very well. Once the department store Máj is completed, we want to create a large location where many visitors will not even notice whether they are in Máj or Quadrio just because of passing through a passage. In no way do we feel that we should compete with each other.

What do you consider to be the biggest crowd-puller compared to the competition?

Václav: Probably only few people know that there are breathtaking views from the terrace of Máj that have not yet been made accessible. In the past, there were technologies, which are already outlived by their dimensions. Today, they are more modern, smaller and also more economical. And since it would be a shame not to make the upper floors accessible to visitors, we decided to place the technology in the basement and thus offer people really beautiful views of Prague. We believe that they will like to spend time there and enjoy the view of the panorama of Hradčany.

Martin: I would like to add that the original Máj had six accessible floors, but after the reconstruction, there will be nine of them available to the public. The mass and size of the object remains the same, but the point is that the technologies were at the inaccessible upper levels.

 

Let’s get back to the technology. What are your plans in this regard?

Václav: It is a big topic for tenants today! Common operating costs are also important to us because we look at it from a long-term perspective. The goal is, of course, savings on the operation of the building for both us and the tenant. That is why we looked at the certifications we can achieve. And since we are located in the centre of Prague, we only have certain limited options as to how to achieve the certifications. We cannot, for instance, have solar panels on the roof of the building, use grey water and such things that we can afford in our other projects. However, it is not possible in this case because we are in a conservation area. And that is why we decided on the BREEAM certification, which is not quite the standard in the case of a listed building. But we have decided that this is a certain direction to take, and of course, we want to achieve the greatest possible financial savings and positively influence the surrounding environment.

How do you want to solve the distribution of goods in such an exposed location in the centre?

Martin: By keeping the original car lifts, we have a huge added value in terms of supply. Despite the fact that we are in the centre of Prague, the supply will be relatively simple and very comfortable: A lorry will arrive at the car lift, go to the appropriate floor and unload the goods.

In parallel, you certainly have to continue communicating with tenants. How are you doing there? 

Václav: First of all, we keep to the deadline for the completion of the reconstruction that is March 2024. We are in daily contact with future tenants, we finalize contracts and continue negotiations with some of them. We expect that some will come at the last minute, because for some it is a long time. We know that we have another challenging period ahead of us in this regard, which is not unusual. But we still proceed according to the schedule and do not deviate in any fundamental way.

Martin: Regarding the fact that we are actually a new department store in the centre, tenants are showing great interest. Most of the contracts are currently signed and we are negotiating with other interested parties, so we still have a few units for rent. At this moment, we can reveal that some new brands that have not yet been in the Czech Republic will come to us and are planning to expand there.

How does the cooperation with preservationists work? 

Martin: Every week, we consult the current reconstruction process, material solutions or perhaps the reflectivity of the facade lights. We should achieve a design that will be as similar as possible to the original building. That means that we are not changing the size and appearance of the building fundamentally, and the materials will basically be a replica of the original ones. But we are planning to change certain details, such as the entrance to the building in the parterre from Spálená Street or the relocation of the front soffit onto the street line in Národní třída. We have to keep the exterior appearance, but we can afford some changes in the interior. I will introduce a new interesting feature – an opening in the ceilings towards the gastro zone, which will help to open up the space more. This will result in making the customer more comfortable for the opening will give him greater clarity of the space and at the same time, it will entice him to visit the upper floors. I would also like to point out that we invited the original authors, architects Martin Rajniš and John Eisler, to the reconstruction. Cooperation with them is extremely interesting for us. Both architects still have incredible energy, and they are incredibly enthusiastic about the reconstruction that we are implementing together. And we really sincerely appreciate that.

Arnošt Wagner | Photo: author and archive of Amadeus Real

OD Máj se uchází o certifikaci BREEAM

Zhruba před půlrokem jsme v Development News informovali o rekonstrukci obchodního domu Máj na rohu pražské Národní třídy a Spálené ulice. Mezitím stavební práce výrazně pokročily.

Na jejich postup jsme se zeptali bratrů Václava a Martina Klánových, zástupců společnosti Amadeus Real Estate, a. s., která složitou rekonstrukci v centru Prahy realizuje.

Jak postoupila rekonstrukce OD Máj od našeho posledního rozhovoru před zhruba půlrokem?

Václav: Od našeho posledního setkání se zásadně změnilo to, že jsme fyzicky začali s rekonstrukcí Máje. Stavbu převzala stavební společnost Metrostav, s níž veškeré činnosti naší spolupráce fungují velice dobře. Zatím probíhají demoliční práce, které budou podle harmonogramu dokončeny na začátku příštího roku. Pak bychom měli začít s TZB a dalšími činnostmi s tím spojenými.

Co bylo dosud nejnáročnější?

Martin: Nejnáročnější na celé rekonstrukci je lokalita v samém centru Prahy. Znamená to perfektně sladit logistiku – dopravu materiálu a odvoz odpadu, což je velmi náročné. Už jen dočasná instalace mamutího jeřábu na Národní třídě nebo dalších nutných záborů, které vyžadovaly kompletní uzavření celé ulice, bylo velice komplikované na organizaci, ale zatím to s Metrostavem skvěle zvládáme.

Jak spolupráce se stavební firmou na tak komplikovaném místě funguje?

Václav: Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu, jednou týdně máme pracovní schůzky, pravidelně i kontrolní dny na stavbě, ale fyzicky jsme permanentně na stavbě každý den, kdy kontrolujeme rozsah a kvalitu prací. Na této bázi funguje spolupráce velmi dobře.

Momentálně dokončujete bourání interiéru, to znamená odvoz odpadového materiálu přímo z centra. Jak to probíhá?

Václav: Stavební suti a dalšího odpadu, který je odsud třeba odvézt, je velké množství. Při této činnosti nám neskutečně pomohly původní autovýtahy z doby, kdy se stavěl Máj (1972–75, pozn. aut.), které byly velmi předimenzované. To nám výrazně pomohlo s odvozem, protože si vůbec nedovedeme představit, jak bychom stavební odpad bez autovýtahů zvládali odvézt – a zároveň by se stavba určitě o několik měsíců protáhla.

Jak se vám daří dodržet finanční plán v této řekněme složité době?

Martin: Velmi pozitivně vnímáme to, že i nyní – s ohledem na růst cen materiálů a stavebních prací – zůstává zatím finanční plán v původním nastavení, tj. celkové náklady budou po dokončení rekonstrukce 4 mld. Kč. Pochopitelně počítáme s tím, že určité vícepráce tu budou, ale k tomu dochází na každé stavbě. Nicméně se stále držíme nastaveného budgetu.

Nastaly v průběhu dosavadní rekonstrukce nějaké kosmetické změny na celkové podobě budovy?

Václav: Stále se držíme původního konceptu – v podzemních podlažních patrech bude supermarket, v přízemí a prvních patrech budou obchody, to je tzv. impulzivní nakupování. Lidé, kteří budou procházet obchodním domem, si tu budou moci koupit kávu přes ulici, něco v pekárně, trafice, květinářství, lékárně, parfumerii… Obchodním domem bude procházet denně několik desítek tisíc lidí.

Máte zmapovanou frekvenci lidí v dané lokalitě?

Martin: Křižovatkou u Máje projde denně 90 000 lidí a pasáží Máj okolo 45 000. Nepředpokládáme velké nákupy, ale spíš něco na denní bázi. Ve třech úrovních bude Máj propojený s Quadriem. O patro výš rozšíříme gastrozónu, abychom uspokojili enormní poptávku, protože tak soustředěná nabídka restaurací na jednom místě v Praze téměř není. Půjde v podstatě o rozšíření nabídky food courtu v Quadriu. Ve vyšších patrech plánujeme zábavu pro rodiny s dětmi. Mimochodem z horních pater budou mít návštěvníci nádherný panoramatický výhled na Prahu.

Nabízí se otázka, jaká je vaše spolupráce se sousedním Quadriem?

Martin: Objekty jsou propojeny ve třech úrovních. Spolupracujeme a spolupracovat musíme, přičemž bych rád podotkl, že naše vztahy fungují velice dobře. Po rekonstrukci Máje chceme vytvořit velkou lokalitu, kdy spousta návštěvníků ani nebude vnímat, zda jsou v Máji nebo v Quadriu jen proto, že projdou průchodem. V žádném případě necítíme, že bychom si měli konkurovat.

Co považujete za největší tahák oproti konkurenci?

Václav: Asi málokdo ví, že z terasy Máje jsou úchvatné výhledy, které dosud nebyly zpřístupněny. V minulosti tu byly umístěny technologie, které jsou svými rozměry už přežité. Dnes jsou modernější, menší a zároveň i úspornější. A protože by byla velká škoda horní patra nezpřístupnit návštěvníkům, rozhodli jsme se, že technologie umístíme do suterénu, a tak umožníme lidem opravdu překrásné pohledy na Prahu. Věříme, že zde budou rádi trávit čas a kochat se pohledem na panoráma Hradčan.

Martin: Ještě doplním, že původní Máj měl přístupných šest podlaží, ale po rekonstrukci jich bude veřejnosti k dispozici devět. Hmota a velikost objektu zůstává stejná, ale jde právě o to, že technologie byly v těch nepřístupných nejvyšších patrech.

Vraťme se k technologiím. Jaké jsou v tomto ohledu vaše plány?

Václav: Dnes je to velké téma pro nájemce! Společné náklady na provoz jsou důležité i pro nás, protože se na to díváme z dlouhodobého hlediska. Cílem jsou pochopitelně úspory na provozu budovy pro nás i nájemce. Proto jsme se dívali na certifikace, na které můžeme dosáhnout. A jelikož se nacházíme v centru Prahy, máme jen určité omezené možnosti, jak certifikace dosáhnout. Nemůžeme mít třeba solární panely na střeše budovy, používat šedou vodu a podobné věci, které si samozřejmě v jiných našich projektech můžeme dovolit. Avšak v tomto případě to nelze, protože se nacházíme v památkové zóně. A proto jsme se rozhodli pro certifikaci BREEAM, což není v případě památkově chráněné budovy tak úplně standardní. Ale rozhodli jsme se, že je to určitý směr, jímž jsme se vydali, a pochopitelně chceme dosáhnout co největších finančních úspor a kladně ovlivňovat okolní životní prostředí.

Jak chcete řešit distribuci zboží na tak exponovaném místě v centru?

Martin: Tím, že tu jsou původní autovýtahy, které zachováme, máme obrovskou přidanou hodnotu v otázce zásobování. Navzdory tomu, že jsme ve středu Prahy, bude zásobování poměrně jednoduše řešené a velice komfortní: Přijede nákladní auto do autovýtahu, vyjede do příslušného podlaží a vyskladní zboží.

Paralelně jistě musíte stále komunikovat s nájemci. Jak se vám to daří?

Václav: V první řadě držíme termín dokončení rekonstrukce, tedy březen 2024. S budoucími nájemci jsme v každodenním kontaktu, dokončujeme smlouvy a s některými probíhají jednání. Počítáme s tím, že někteří budou přicházet na poslední chvíli, protože pro některé je to dlouhá doba. Víme, že v tomto ohledu nás čeká další náročné období, což není neobvyklé. Ale postupujeme podle harmonogramu a nijak zásadně se nevychylujeme.

Martin: Vzhledem k tomu, že jsme v centru vlastně nově vznikající obchodní dům, projevují nájemci velký zájem. Aktuálně máme již většinu smluv podepsaných, s dalšími zájemci jednáme, takže několik jednotek k pronájmu ještě máme. V této chvíli můžeme prozradit, že k nám přijdou některé nové značky, které zatím v Čechách nebyly a plánují sem expandovat.

Jak funguje spolupráce s památkáři?

Martin: Každý týden konzultujeme aktuální postup rekonstrukce, materiálové řešení nebo třeba odrazivost světel fasády. Měli bychom dosáhnout provedení, které bude maximálně podobné původní stavbě. To znamená, že neměníme zásadně velikost a vzhled budovy a materiály budou v podstatě replikou těch původních. Ale chystáme změny určitých detailů, jako vstup do budovy v parteru ze Spálené ulice nebo předsunutí čelního podhledu do uliční linie na Národní třídě. Venkovní podobu musíme zachovat, ale v interiéru si můžeme dovolit změny. Uvedu nový zajímavý prvek, kdy bude probouraný otvor ve stropech nahoru do gastrozóny, což pomůže více otevřít prostor. Výsledkem bude, že se zákazník bude cítit komfortněji, průhled mu poskytne větší přehlednost prostoru a zároveň ho bude lákat, aby zavítal do vyšších pater. Rád bych ještě podotkl, že k rekonstrukci jsme přizvali původní autory architekty Martina Rajniše a Johna Eislera. Pro nás je spolupráce s nimi extrémně zajímavá. Oba architekti mají stále neuvěřitelný elán a rekonstrukcí, kterou společně realizujeme, se neskutečně nadchli. A toho si opravdu upřímně vážíme.

Arnošt Wagner | Foto: autor a archiv Amadeus Real

Nový projekt Udržitelné firmy 2022 uvádí sérii desítek rozhovorů na téma ESG s profesionály ze světa byznysu i neziskových organizací

Přes 20 moderovaných rozhovorů a diskuzí s více než 60 osobnostmi. To přináší nový projekt Udržitelné firmy 2022 na platformě online TV kanálu Tvize, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou diskuzní platformu pro sdílení poznatků a zkušeností z oblastí udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí. 
„Dáváme prostor pro potřebnou diskuzi mezi odborníky z firem, neziskových organizací, akademického světa a státní správy, kteří mají možnost se setkat a diskutovat o současném a budoucím přístupu firem k celospolečenským problémům jak v oblastech environmentální problematiky, tak i v otázkách společenské odpovědnosti firem,“ přibližuje projekt jeho zakladatel a ředitel Bonafide Group René Hradecký.
Udržitelné podnikání je cesta budoucnosti 
Problematika ESG, tedy Environmental, Social and Corporate Governance, se v posledních letech dostává do popředí v řadě firem po celém světě. Podnikatelé si uvědomují dopad svého byznysu na životní prostředí a snaží se jej uzpůsobit tak, aby byl vliv na planetu i okolní společnost co nejpříznivější. O svých zkušenostech, poznatcích i náhledech na tuto problematiku spolu v rámci projektu Udržitelné firmy 2022 hovoří významné osobnosti komerčního, státního i neziskového sektoru v diskuzích na platformě Tvize.
„Jsme rádi, že se do prvního ročníku zapojily firmy, které ESG vnímají jako součást své strategie dlouhodobě. Vyšlapávají tak cestu všem, kterých se bude týkat taxonomie EU a mají potřebu se o své zkušenosti s ostatními podělit,“ dodává René Hradecký.
Všechny epizody je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize, stejně tak jako na platformě Youtube, Vimeo, Stream nebo v audio podcastových aplikacích. Diváci si mohou vybrat ze široké škály oblastí, mezi něž patří například energetika, stavebnictví a development, potravinářství, cirkulární ekonomika nebo digitalizace a informační technologie. Ke každému z nich pak moderátorka Michala Hergetová zpovídá významné osobnosti, mezi nimiž nechybí třeba prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, ředitel společnosti Crestyl Simon Johnson, ředitelka pro ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová, ředitelka České rady pro udržitelné budovy Simona Kalvoda, a další.
Hlavním partnerem projektu Udržitelné firmy 2022 je Skupina ČEZ, dalšími partnery jsou Henkel, Crestyl, Mattoni, Wero Holding, MFS DX, Progresus a EFG.
Mediálním partnerem projektu je Development News.
 
Tvize
Online platforma Tvize (www.tvize.cz) vznikla v roce 2020 jako náhrada za zrušené konference, které společnost Bonafide organizovala od roku 2008. Kromě rozhovorů vznikly v rámci platformy rovněž tři dokumentární filmy, z nichž poslední „Něco je ve vzduchu“ se zabývá kvalitou ovzduší. V současnosti platforma funguje především pro produkci moderovaných diskuzí a rozhovorů pokrývajících témata ve všech důležitých oblastech obchodu a podnikání.

Zumtobel zpříjemní a zefektivní práci v kancelářích chytrým osvětlením

Skupina Zumtobel pohotově reaguje na nové trendy ve využívání kancelářských prostorů a již dnes nabízí ve svém portfoliu vyspělé kancelářské osvětlovací systémy, které využívají veškeré výhody hospodárných zdrojů světla a digitalizace. Například inovativní kancelářská svítidla EPURIA dokazují, že chytré a úsporné osvětlovací systémy Zumtobel toho umí mnohem víc než jen svítit.

„Digitalizace osvětlení se týká i moderních kanceláří a spolu s internetem věcí, tzv. IoT, přináší pro správu kanceláří dosud netušené příležitosti,“ uvedl Jan Vacek, generální ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group. „Díky rychlé a nákladově efektivní integraci správné infrastruktury i do již existujících systémů osvětlení dokážeme v souladu s nejnovějšími trendy zpříjemnit pracovní prostředí zaměstnancům a zajistit firmám velké úspory energií.“

Produktová řada kancelářského osvětlení EPURIA, jehož přednosti nejvíce vyniknou ve spojení s tzv. platformou pro chytré budovy, založenou na cloudové platformě pro internet věcí (IoT), od izraelské společnosti Axonize. Svítidla EPURIA tak dokážou detekovat mimo jiné přítomnost osob či intenzitu přirozeného světla a dynamicky podle toho přizpůsobovat světelný výkon.

Komplexní systém tím nejen ušetří elektrickou energii, ale také může vyhodnocovat četnost využívání jednotlivých místností, a optimalizovat tak budoucí požadavky na kancelářské prostory. Data z infrastruktury chytré budovy mohou posloužit rovněž k optimalizaci dalších činností. Například chytrý úklidový systém zajistí úklid pouze v používaných prostorách a systém sledování polohy jednotlivých kancelářských zařízení zamezí jejich zdlouhavému hledání. „A to není zdaleka všechno. Náš chytrý koncept se pro majitele kancelářských budov i uživatele kanceláří vyplácí na všech úrovních,“ dodává Jan Vacek.  

Před realizací chytrého kancelářského osvětlení vytvoří technici firmy Zumtobel trojrozměrný digitální model celé budovy. Ten je východiskem pro nalezení optimální polohy jednotlivých senzorů a inovativních kancelářských svítidel EPURIA, která například disponují senzorem jasu a umožňují bezdrátové ovládání prostřednictvím Bluetooth včetně připojení k internetu věcí. Součástí systému mohou být také senzory kvality vzduchu a komunikační brány umožňující datovou komunikaci s cloudem, kde probíhá monitoring a datová analýza.

Produktová řada kancelářských svítidel EPURIA zahrnuje kromě nástěnných svítidel také stojací svítidla se samostatnou nebo dvojitou hlavou. Zdrojem světla jsou ve všech případech diody LED. Svítidlo vytváří co nejpřirozenější světelné podmínky díky vysokému podílu nepřímého světla a účinné minimalizaci oslňování. Rovnoměrné osvětlení pracoviště zabraňuje vzniku překrývajících se stínů a světelných ostrůvků.

Exkluzivní projekt Vanguard postupuje rychle vpřed.

Exkluzivní projekt Vanguard postupuje rychle vpřed, PSN představuje dva vzorové lofty

Přestavba bývalé továrny Microna na projekt loftového bydlení Vanguard se 150 jednotkami pod taktovkou PSN zdárně pokročila. Své byty typu shell & core si v pražských Modřanech již přebírají první majitelé. Pro zájemce nachystal developer dva vzorové lofty, jejichž návrhy jsou dílem renomovaných designérů – Ivanky Kowalski a studia OOOOX. Luxusní projekt, inspirovaný loftovým bydlením v zahraničních metropolích, zahrnuje například autovýtah uprostřed budovy, střešní terasu se saunou či spa & wellness zónu s bazénem.

Developerská společnost PSN míří do finále s projektem Vanguard v pražských Modřanech. Ten vzniká přeměnou někdejší továrny na letecké přístroje (známé pod názvem Microna či Mikrotechna), kde vyrůstá 150 loftů s industriální atmosférou, s plochou od 41 m2 až po penthousy s výměrou 626 m2. Téměř každý z nich má terasu. Majitelé, kteří zvolili koupi jednotky v základní úpravě shell & core a nové bydlení si tak zařídí zcela podle svých představ, již byty začali přebírat.

Lofty jako životní styl i dobrá investice

Budova s plochou 16 000 m2 má železobetonový skelet a vyniká nadstandardní pevností. Bývalá továrna, která se pojí se samými počátky letectví v Československu, totiž musela být vzhledem k zaměření na vojenské dodávky koncipována jako bunkr. Při výšce čtrnácti pater to znamenalo použití ohromného množství betonu a železa. Jednotlivé zdi a stropy snesou extrémní zatížení a novým vlastníkům tak v rámci úprav dovolují „téměř vše“. Proto mohl být uprostřed domu vybudován unikátní autovýtah, který umožní majiteli zaparkovat luxusní auto nebo veterána přímo u dveří bytu.

Developer PSN zde nyní realizuje loftové byty po vzoru zahraničních metropolí, např. New Yorku, Londýna či Berlína. Právě ty se staly kolébkou tohoto jedinečného způsobu bydlení, když to byli především umělci, kteří začali v 70. a 80. letech minulého století obývat opuštěné výrobní a skladové haly. Protože v té době nebyl zájem využívat stovky metrů čtverečních bez topení, teplé vody a příček rozdělujících prostor na jednotlivé místnosti, bylo velmi levné si je pronajmout. Ani esa jako Jackson Pollock nebo Donald Judd neměla zpočátku peníze – takové haly si pronajímali pro své ateliéry, v nichž i žili. Vznikl tak zcela nový styl bydlení, neohraničeného zdmi. A právě ten se stal pro PSN inspirací k realizaci projektu Vanguard. „Továrna Microna tvořila mnoho let dominantu pražských Modřan proto když se nám již před mnoha lety naskytla příležitost ke koupi, neváhali jsme. Naší ambiciózní vizí je přeměnit ji v neopakovatelný loftový projekt. Nechceme se zde omezovat jen na bydlení – podle nás se jednotky skvěle hodí také jako originální prostory pro práci: například kancelář, uměleckou dílnu nebo fotografický ateliér. Koneckonců, ještě než jsme samotnou přestavbu zahájili, hledali jsme pro budovu dočasné smysluplné využití. A kromě kanceláří jsme ji pronajímali i umělcům jako výstavní prostor či ateliéry,“ vrací se k minulosti jednatel společnosti PSN Max Skala a doplňuje: „Obecně v PSN vítáme takovéto zajímavé akviziční příležitosti. Aktivně vyhledáváme nemovitosti s potenciálem, který chceme využít naplno. Projekty typu Vanguard, do nichž vložíme nejen spoustu progresivních nápadů, ale i energie a práce, se pak stávají naší srdeční záležitostí.“

Projekt Vanguard je zároveň dobrou investiční příležitostí pro bezpečné uložení peněz a jejich zhodnocení. „Současný vývoj ekonomiky i trhu s nemovitostmi opět potvrzuje, že z dlouhodobého hlediska je vhodné investovat do nemovitostí. Klíčovým důvodem je stabilita a nárůst hodnoty v delším období. To nyní platí především u těch, které jsou exkluzivní lokalitou i kvalitou provedení, k nimž se řadí právě i projekt Vanguard. Navzdory aktuální 17% inflaci a poklesu zájmu o koupi standardních nemovitostí si luxusní segment totiž stále drží svou cenu,“ komentuje investiční potenciál ředitel rezidenčních projektů PSN Marek Padevět.

Loft, kde se drsnost snoubí s elegancí

Lofty v projektu Vanguard se vyznačují působivým prostorem i začleněním nejmodernějšího technologického vybavení, čímž splňují ty nejvyšší standardy bydlení. Díky velkorysé výšce stropů až 4,3 metru působí interiéry s okny od podlahy ke stropu vzdušně a disponují širokou variabilitou využití. To ilustruje PSN na dvou designově zařízených loftech, o jejichž architektonický návrh se postarala dvě renomovaná studia – Ivanka Kowalski a OOOOX. Na projektu se podíleli i architekt Petr Drexler či studio ID_arch.

Loft od Ivanky Kowalski, bytové designérky s bohatými zkušenostmi ze života v Londýně a New Yorku, v sobě snoubí původní syrový industriální prostor s komfortem, elegancí a útulností. Decentní neutrální barvy zařízení jsou oživeny extravagantními doplňky. Ivanka Kowalski k návrhu říká: „Největší výzvou pro mě byla drsnost, se kterou jsem vlastně nikdy před Vanguardem nepracovala. Ale velmi mne to bavilo a jsem moc ráda, že jsem od PSN měla volnou ruku. Koncepci interiéru jsem založila na kontrastu stylu vybavení bytu s industriálním duchem a architekturou objektu. Do velmi hrubé betonové slupky s přiznanými rozvody jsem vsadila minimalistické a elegantní vybavení v neutrálních tónech. Díky tomu jsem si mohla dovolit extravaganci v doplňcích, jako je například výrazné umění a výjimečná svítidla. Velkou pozornost jsem věnovala také kombinaci barev a textur, která je klíčem k vytvoření útulného interiéru. Co se týče dispozice, z původně plánovaného bytu se dvěma ložnicemi jsem vytvořila naddimenzované studio. Kromě WC a koupelny nejsou v celém bytě žádné interiérové dveře. Ložnice je od obýváku jen symbolicky oddělena skříněmi, tak aby ze společenské části nebylo vidět až do postele.“

Ve stylu ostrém jako hrany a bez obav z černé

O návrh druhého loftu, v němž je industriální styl využit naplno, se postaralo renomované studio OOOOX Radky a Jakuba Valových. Spolumajitelka Radka Valová popisuje vzorový byt: „Od prvního okamžiku nás nadchla konstrukce objektu – především fakt, že se jedná o skutečnou industriální stavbu. Navíc v PSN byli vstřícní myšlence, že původní konstrukce využijeme v maximální možné míře. V interiéru jsme tak nechali obnažené monolitické konstrukce a dělící příčky jsme opatřili jen hrubou jádrovou omítkou. Rozhodli jsme se jít cestou velmi razantního designu, a proto jsme zvolili černou. Tu jsme doplnili o zlatou, žlutou a oranžovou například v podobě mosazi, která tvoří jemný detail do kontrastu s hrubým betonem. Tento drobný akcent povýší industriál na luxus.“

Industriální bydlení poblíž řeky

Projekt Vanguard se nachází v původně industriální části čtvrti, která se ovšem v posledních letech proměňuje ve vyhledávanou rezidenční oblast. Nahrává tomu nejen potřebná občanská vybavenost včetně obchodů, polikliniky a škol v širším okolí, ale především hezké prostředí se spoustou zeleně. Jen několik metrů vzdálený lesopark či klidová zóna podél Vltavy s beach volejbalovým i dětským hřištěm a oblíbenou cyklostezkou lákají k relaxaci i ke sportu. Nedaleko se nachází rovněž tenisové kurty nebo golfové hřiště Hodkovičky. Do centra metropole se budoucí rezidenti dostanou za 15 minut autem i MHD.

O PSN

Na českém trhu s nemovitostmi působí PSN již od roku 1991 (původně jako Pražská správa nemovitostí, od roku 2019 už jen pod názvem PSN). Firma se od svého vzniku věnovala zejména rekonstrukcím činžovních domů. Ty má ve svém portfoliu i nadále, prošla však velkým rozvojem a v současnosti se již věnuje i nové výstavbě velkých rezidenčních a polyfunkčních projektů. V přípravě má například konverzi továrního areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích, přeměnu areálu Innogy v Brně nebo výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu v centru Prahy na Vinohradech, na které bude spolupracovat se společností Penta Real Estate. Mezi právě realizované projekty se řadí např. Vanguard Prague – revitalizace původní továrny na 150 unikátních loftů, BackYard Dejvice – rekonstrukce historického činžovního domu v Praze 6 či Bydlení Na Výšinách – rekonstrukce secesního domu na Letné.

PSN také dlouhodobě vytváří vlastní portfolio nemovitostí v Praze, Pardubicích, Hradci Králové a Brně, které má dále ve správě – a to jak pro nájemní bydlení, tak za účelem pronájmu kanceláří a komerčních prostor. Mezi významné nemovitosti PSN patří např. Tančící dům, Dům Módy na Václavském náměstí, budova Krakovská nebo City Empiria.