Obchodní podmínky pro předplatné tištěných a elektronických periodik společnosti WPremium event., s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Společnost WPremiumevent, s.r.o., IČO: 24144860, se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 28, PSČ: 12000, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182764 je vydavatelem periodik, která v tištěné či elektronické podobě prodává formou předplatného nebo samostatného prodeje jednotlivých vydání periodik (dále jen „poskytovatel“).
 3. Základní kontaktní údaje poskytovatele jsou:
 4. doručovací adresa: Praha 2, Jana Masaryka 28, 120 00, Praha – Vinohrady
 5. e-mailová adresa:redakce@wpevent.cz
 6. telefonní číslo:+420 604269828
 7. bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: 2400156863/2010, měna účtu: [CZK], BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ7420100000002400156863

(dále jen „účet poskytovatele“).

 1. Periodika, která poskytovatel vydává v tištěné a elektronické podobě,a na které se vztahují tyto obchodní podmínky, jsou:
 2. Měsíčních Development news (10 vydání za rok)
 3. Dvouměsíčník Facility manager
 4. Akce, které poskytovatel pořádá v souvislosti s tématy časopisů

(dále jen „periodika“ a jednotlivě „periodikum“).

 1. Předplatitel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s poskytovatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Předmět a povaha obchodních podmínek
 3. Tyto obchodní podmínky poskytovatele (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást všech smluv o předplatném i prodeji jednotlivých vydání (dále jen „smlouva o předplatném“) uzavíraných mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „předplatitel“) (poskytovatel a předplatitel společně také „smluvní strany“). Obchodní podmínky se v přiměřeném rozsahu použijí i na veškeré smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a jinou fyzickou a právnickou osobou, jejichž předmětem je samostatný prodej jednotlivých vydání periodik. Úprava těchto obchodních podmínek týkající se smlouvy o předplatném a předplatitele se přiměřené použije také na smlouvu o koupi jednotlivého vydání periodika nebo periodik a osobu kupujícího (fyzickou či právnickou osobu). Dále se použijí na koupi poplatku za účast na akci pořádané vydavatelstvím.
 4. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o předplatném nebo v souvislosti s ní.
 5. Smlouva o předplatném a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o předplatném lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.
 6. Předplatitel uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo závodem poskytovatele, a se zasíláním jakýchkoli obchodních sdělení poskytovatele především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, předplatiteli, a to prostřednictvím jeho e-mailové adresy, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení. Předplatitel může tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Poskytovatel je rovněž oprávněn zasílat předplatiteli informace související se zbožím nebo závodem v listinné podobě v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, pokud adresát nedá předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.
 7. Předplatitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na internetové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s internetovou stránkou a k následnému využití některých funkcí internetové stránky. Poskytovatel informuje předplatitele předem přímo na svých internetových stránkách o rozsahu a účelu zpracování údajů ukládaných jako tzv. cookies a nabízí předplatiteli možnost zpracování takových údajů odmítnout. Pokud předplatitel ukládání tzv. cookies neodmítne, platí, že s ukládáním souhlasí.
 8. Uzavření smlouvy o předplatném
 9. Internetové stránky poskytovatele obsahují přehled o různých druzích předplatného, které poskytovatel nabízí, a to včetně uvedení ceny příslušného předplatného či jednotlivých vydání (dále jen „cena za předplatné“) včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků.
 10. Přehled různých druhů předplatného uvedený na internetových stránkách poskytovatele či zveřejněný jiným způsobem nepředstavuje nabídku poskytovatele ve smyslu § 1732 OZ a poskytovatel není povinen ve vztahu k příslušnému předplatnému smlouvu o předplatném uzavřít. Předplatitel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o předplatném, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči poskytovateli.
 11. Předplatitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že zobrazení předplaceného periodika na internetových stránkách poskytovatele je pouze ilustrační a indikativní a že poskytovatel může předplacené periodikum dodat v libovolném provedení.
 12. Možnost uzavřít určitou smlouvu o předplatném včetně související ceny za předplatné, je dostupná pouze po dobu, po kterou je zobrazená na internetových stránkách poskytovatele. V případě, že objednané předplatné již není dostupné nebo se periodikum již nedodává nebo nevyrábí, bude poskytovatel neprodleně kontaktovat předplatitele za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného periodika jiným, zrušení objednávky apod.); poskytovatel může také přistoupit k odmítnutí objednávky.
 13. Pro uzavření smlouvy o předplatném vyplní předplatitel objednávkový formulář na internetových stránkách poskytovatele nebo na stránkách partnerské společnosti. Objednávkový formulář umožňuje zjištění a opravu chyb před podáním objednávky.
 14. V rámci každé objednávky předplatitel vyplní tyto údaje:
 15. fakturační adresa a doručovací adresa (pokud není totožná s fakturační adresou);
 16. příjmení a jméno / název firmy;
 17. ulice a číslo domu;
 18. PSČ a obec;
 19. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 20. název periodika;
 21. počet kusů periodika;
 22. v případě učinění objednávky písemně, i podpis nebo razítko.
 23. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které bude předplatitel dostávat objednané a zaplacené výtisky předplaceného periodika a bude mít přístup k elektronické verzi periodik.
 24. Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu předplaceného období, jež se určí v souladu s podmínkami jednotlivých druhů předplatného.
 25. Objednávku lze učinit prostřednictvím internetových stránek dostupných na developmentnews.cz nebo www.facilitymanager.cz, a osobně v sídle poskytovatele, na telefonním čísle poskytovatele, anebo zasláním objednávky na doručovací adresu poskytovatele či na jeho e-mailovou adresu.
 26. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství periodik, výše ceny za předplatné) požádat o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (například písemně či telefonicky). Odmítne-li předplatitel objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se objednávka za nabídku k uzavření smlouvy o předplatném a nepřihlíží se k ní.
 27. K uzavření smlouvy o předplatném dojde okamžikem, kdy poskytovatel obdrží cenu za předplatné. Doručování tištěné verze předplaceného periodika zahájí poskytovatel doručením aktuálního vydání periodika, pokud předplatitel v objednávce neuvede jinak. První doručení předplaceného periodika bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne, kdy poskytovatel obdrží cenu za předplatné, a to pokud nebude sjednáno pozdější datum doručování. Přístup k elektronickému vydání periodika bude předplatiteli aktivován nejpozději do tří dnů ode dne, kdy poskytovatel obdrží cenu za předplatné.
 28. Předplatitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o předplatném. Náklady vzniklé předplatiteli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o předplatném (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí předplatitel sám.
 29. Poskytovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 30. Změny v objednávce periodika
 31. Předplatitel je ve vlastním zájmu povinen poskytovateli neprodleně oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li změny údajů uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení předplaceného periodika na novou adresu, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit elektronický obsah z důvodu nesprávně uvedené e-mailové adresy apod.) včetně ztráty práva úspěšně reklamovat nedodání objednaného periodika / nemožnosti přístupu k jeho elektronické verzi.
 32. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno doručování periodika, je potřeba sdělit veškeré nezbytné údaje poskytovateli na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.2. těchto obchodních podmínek, nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.
 33. Platba ceny za předplatné
 34. Předplatitel, který nezaplatí on-line metodou (přímé bankovnictví, platba kartou), po doručení objednávky obdrží doklad, a to v elektronické či tištěné formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.
 35. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
 36. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak předplatitel neuhradí cenu za předplatné, vzniká poskytovateli pohledávka za odebraná periodika za předplatitelem. V případě neuhrazení ceny za předplatné ve lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaných vydání i přistup k elektronické verzi periodik okamžitě ukončeny.
 37. Poskytovatel cenu za předplatné přijímá:

1.      Tištěné vydání zajišťuje Česká pošta, s.p., Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3. Korespondenční adresa:Poštovní přihrádka 99, 225 99  Praha 025(dále jen „Česká pošta“)2.      Online vydáníprostřednictvím platebních nástrojů společnosti ComGatePayments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1596/14a, vedené u Krajského soudu v Praze  pod sp. zn. B 17614 (dále jen „společnost ComGate“).

 1. Předplatitel bere na vědomí, že poskytovatel platební nástroje společnosti ComGate a Česká pošta sám neprovozuje ani se na jejich provozu nikterak nepodílí a že zaplacením ceny za předplatné prostřednictvím platebních nástrojů společnosti společnostiComGate a Česká pošta předplatitel vstupuje do závazku s touto společnosti ComGate a Česká pošta, jenž je podřízen speciálním podmínkám, na nichž je smlouva o předplatném uzavřená s poskytovatelem zcela nezávislá.
 2. Vadné plnění, reklamace předplatného
 3. Předplatitel má právo uplatnit reklamaci u poskytovatele z těchto vad:
 4. nedodání objednaného periodika nebo nezpřístupnění obsahu elektronického periodika, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného periodika;
 5. dodání neúplného nebo poškozeného periodika;
 6. dodání nekvalitně vytištěného výtisku periodika;
 7. nevložení příloh do periodika.
 8. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na zákaznické telefonní lince:

Pro tištěné vydání: zákaznická linka: 800 300 302, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Pro online vydání: +420 604 269 828 v době od 9.00 do 15.00 hod. v pracovní dny, anebo písemně na e-mailové či doručovací adrese poskytovatele ve smyslu čl. 1.2. těchto obchodních podmínek.

 1. Předplatitel je povinen oznámit poskytovateli vadu a uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po převzetí periodika / zpřístupněním obsahu aplikace.
 2. Předplacené periodikum bude odesláno předplatiteli v den vydání nebo v co nejkratší době po přijetí platby. Poskytovatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění doručení nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Poskytovatel neodpovídá za pozdní doručení předplaceného periodika také v případě, kdy místo dodání předplaceného periodika z objektivních důvodů nebude dosažitelné osobním automobilem.
 3. V případě oprávněné reklamace, kdy předplatiteli nebylo doručeno náhradní vydání periodika, vrátí poskytovatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné.
 4. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy). Schránka musí být řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) předplatitele nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaného periodika. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení předplaceného periodika tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byl chráněn před vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaného periodika.
 5. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.
 6. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu se smlouvou o předplatném se v rozsahu neupraveném těmito obchodními podmínkami řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ.
 7. Marketingové akce
 8. Marketingovými akcemi se rozumí akce poskytovatele, v jejichž rámci poskytovatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) pro případ, že bude v rámci akce uzavřena smlouva o předplatném. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé ceny za předplatné za stanovené období.
 9. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území České republiky. Poskytovatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev nad 50g mimo území České republiky. Smlouvy o předplatném s doručováním periodik do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem a zajišťuje jej Česká pošta či jiný běžný dopravce.
 10. Povinnost poskytovatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou ceny za předplatné (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).
 11. Smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou bylo předplatné uhrazeno, a po tuto dobu nelze ani snížit počet odebíraných periodik.
 12. Zvláštní plnění bude možné, po předchozí emailové písemné domluvě, si vyzvednout na adrese poskytovatele nebo bude odesláno na adresu předplatitele, a to i v případě, kdy příjemcem periodik bude osoba odlišná od předplatitele. Zvláštní plnění bude odesláno jako obyčejná poštovní zásilka. Poskytovatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů ode dne, kdy obdrží cenu za předplatné.
 13. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy předplatitele zpět poskytovateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale předplatitel si ho může vyzvednout na adrese poskytovatele, a to ve lhůtě 30 dnů od marného pokusu o doručení zvláštního plnění předplatiteli. Na žádost předplatitele může být zvláštní plnění odesláno znovu na náklady předplatitele.
 14. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere předplatitel na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno.
 15. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již dárek na skladě a dodavatel zvláštního plnění není schopen zajistit stejný druh dárku, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si poskytovatel právo zaslat předplatiteli dárek obdobný ve srovnatelné hodnotě.
 16. Zvláštní plnění ke smlouvě o předplatném není prodávaným zbožím, a proto není poskytovatelem fakturováno. Poskytovatel při případné reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Předplatitel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění.
 17. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.
 18. Ukončení smlouvy o předplatném
 19. Smlouva o předplatném může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy o předplatném ze strany poskytovatele v případě, kdy předplatitel smlouvu o předplatném porušil podstatným způsobem.
 20. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na doručovací či e-mailovou adresu poskytovatele ve smyslu čl. 1.2. těchto obchodních podmínek. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi poskytovateli, nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď smlouvy o předplatném (tj. snížení počtu kusů či zrušení jen některého z periodik).
 21. Zvláštní ustanovení pro elektronickou verzi předplacených periodik
 22. Zpřístupnění obsahu v elektronických zařízeních je zajištěno prostřednictvím URL odkazu ke stažení, na emailovou adresu, kterou předplatitel zadal při objednávce, a náhodně vygenerovaného unikátního hesla pro přístup do přiděleného profilu zákazníka. To předplatitel obdrží na e-mailovou adresu po zaplacení ceny za předplatné, nejpozději do tří dnů od tohoto data.
 23. Online časopisy jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF.

9.A Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje zřídit přístup do předmětné aplikace aktivací služby k přidělené e-mailové adrese v souladu s přijatou objednávkou.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby aplikace 24 hodin denně.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat předplatitelem. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data v aplikaci zveřejněná.
 4. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu sítí, které data do aplikace stahují.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoli dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo předplatitele, který porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy o předplatném a těchto obchodních podmínek.

9.B Práva a povinnosti předplatitele

 1. Předplatitel se zavazuje užívat elektronickou verzi v souladu s tímto článkem obchodních podmínek.
 2. Předplatitel se zavazuje uchovávat své údaje pro vstup do aplikace v tajnosti.
 3. Právo užívat aplikaci je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na objednávce). Toto právo opravňuje předplatitele k užívání aplikace nejvýše z jednoho zařízení (tabletu, mobilního telefonu apod.).
 4. V případě objednání více kusů elektronických periodik je předplatitel povinen v co nejkratší době přidělit k jednotlivým přístupům existující e-mailové adresy.
 5. Předplatitel bere na vědomí, že data zveřejněná v aplikaci jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými zákonnými ustanoveními. Za případné porušení těchto autorských práv je předplatitel odpovědný v plném rozsahu.
 6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
 7. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. OZ právo odstoupit od smlouvy o předplatném uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí prvního periodika.
 8. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o předplatném musí předplatitel o svém odstoupení od smlouvy o předplatném informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání zaslaného na doručovací nebo e-mailovou adresu uvedenou v článku 1.2 těchto obchodních podmínek. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Odstoupí-li předplatitel od smlouvy o předplatném, bude mu poskytovatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy o předplatném, vrácena cena za předplatné, kterou poskytovatel od předplatitele obdržel. Cenu za předplatné poskytovatel vrátí na číslo bankovního účtu, které předplatitel poskytovateli sdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy o předplatném.
 10. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se neuplatní na smlouvu, jejímž předmětem je samostatný prodej jednotlivého vydání periodika.
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Poskytovatel zajišťuje ochranu osobních údajů předplatitele. Osobní údaje předplatitele jsou důvěrné a jsou zpracovávány zejména pro účely plnění smluvních povinností poskytovatele, tj. naplnění smlouvy o předplatném. Ochrana osobních údajů předplatitele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
 13. Předplatitel souhlasí se shromažďováním a zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, doručovací adresa, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 14. Předplatitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně svých osobních údajů.
 15. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování dle čl. 11.1 těchto obchodních podmínek. Poskytovatel průběžně posuzuje, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud bude zjištěno, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje budou zlikvidovány.
 16. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 17. Zpracování osobních údajů provádí především zaměstnanci poskytovatele v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje předplatitelů mohou být předávány též třetím osobám, a to zejména za účelem plnění smluvních povinností poskytovatele, kdy v rámci smluvních vztahů s těmito třetími subjekty jsou tyto výslovně vázány povinnostmi vyplývajícími z Nařízení.
 18. V případě, že by se předplatitel domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života předplatitele nebo v rozporu s Nařízením a jinými právními předpisy, může:
 19. a)        požadovat od poskytovatele vysvětlení; a
  b)        požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost předplatitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, má předplatitel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění předplatitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 20. Požádá-li předplatitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 21. Předplatitel může kdykoliv požadovat vysvětlení, proč a jaké osobní údaje o něm jsou zpracovávány a případně také uplatnit námitky proti způsobu zpracování. Pokud bude žádost shledána jako opodstatněná, poskytovatel či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní. Veškeré žádosti může předplatitel zasílat prostřednictvím e-mailu redakce@wpevent.cz.
 22. Uzavřením smlouvy o předplatném poskytuje předplatitel automaticky souhlas pro zpracování osobních údajů popsané výše a takové zpracování nevyžaduje další souhlas předplatitele. Poskytovatel však může využívat osobní údaje předplatitele, zejména kontaktní údaje, i pro jiné účely nad rámec smluvních povinností, zejména klientskou péči, zasílání tzv. newsletterů, obchodních nabídek nebo jiných zajímavostí. K takovému zpracování pak poskytovatel potřebuje výslovný souhlas předplatitele. Pokud předplatitel takový souhlas poskytovateli poskytne, může jej následně kdykoliv odvolat. Souhlas se uděluje na dobu, po kterou bude trvat smluvní vztah. Udělením tohoto souhlasu předplatitel potvrzuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících zejména z článku 13 Nařízení, tj. zejména o právu kdykoliv odvolat souhlas prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů (odvolání souhlasu se však nevztahuje na zpracování osobních údajů na základě jiných právních důvodů, zejména zpracování nezbytné pro plnění smluvních povinností), dále zejména o právu na informace o zpracování, přístupu k osobním údajům, o právu na opravu a výmaz osobních údajů, právo uplatnit námitky proti zpracování, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů aj.
 23. Závěrečná ustanovení
 24. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a předplatitelem se řídí smlouvou o předplatném, těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
 25. Práva a povinnosti plynoucí nebo související se smlouvou o předplatném, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
 26. Je-li některé ustanovení smlouvy o předplatném nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o předplatném či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, není-li ve smlouvě o předplatném nebo v obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 27. Smlouva o předplatném včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a poskytovatel na žádost předplatitele zaslanou na doručovací nebo e-mailovou adresu ve smyslu čl. 1.2 těchto obchodních podmínek k ní umožní předplatiteli přístup.
 28. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolností ve smyslu § 1765 OZ.
 29. Předplatitel prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou za předplatné.
 30. Při pochybnostech o tom, zda bylo předplacené periodikum doručeno nebo zda byl učiněn jiný úkon (volání, odeslání elektronické zprávy, výzva, upomínka, apod.), je rozhodující výpis ze systému poskytovatele.
 31. Znění obchodních podmínek může poskytovatel přiměřeným způsobem měnit, doplňovat či rušit. Aktualizované znění obchodních podmínek bude uveřejněno na internetových stránkách poskytovatele a informace o změně obchodních podmínek bude učiněna zveřejněním v periodikách, a zároveň odesláním oznámení o změně obchodních podmínek na předplatitelem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným způsobem. Taková změna obchodních podmínek vstupuje v platnost dnem uvedeným v oznámení zaslaném předplatiteli, ne však dříve než po uplynutí 14 dnů od doručení oznámení o změně obchodních podmínek předplatiteli.
 32. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném do 10 dnů po doručení oznámení o změně obchodních podmínek podle čl. 12.8 obchodních podmínek předplatiteli. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli. Nevyužije-li předplatitel svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.
 33. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi poskytovatelem a předplatitelem před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
 34. Pro poskytovatele je rozhodující celý a úplný obsah smlouvy o předplatném a odsouhlasení obchodních podmínek předplatitelem je předpokladem uzavření smlouvy o předplatném. Tímto není vyloučena možnost poskytovatele uzavřít s předplatitelem smlouvu o předplatném za individuálně sjednaných podmínek.
 35. Předplatitel tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 3.9 těchto obchodních podmínek a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro předplatitele jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. Předplatitel tímto prohlašuje, že obsah těchto obchodních podmínek přijímá.
 36. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

WPremium event., s.r.o.,

Jana Masaryka 28

Praha 2, PSČ: 120 00

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o předplatném.

Datum převzetí prvního periodika: [●].

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: [●].

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: [●].

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): [●]

Datum: [●].