Nová Waltrovka – the modern district of Prague 5 is getting clear outlines

The generous Nová Waltrovka project, which is being built along the Radlická arterial road, is associated with the previous Waltrovka by Penta Real Estate not only the name but also the desire to refer to the history of this place.

The Nová Waltrovka project continues where the construction of the successful Waltrovka was completed in 2021. It should be noted that Penta was awarded the Best Multifunctional Development in Central Europe Award for the original Waltrovka. The district that they thus created comprises five administrative buildings and more than 600 apartments with excellent civic amenities, including a new park, a central square and a nursery school. Nová Waltrovka will now fill the remaining space of the original brownfield in the length of 500 m from Waltrovka to the ČSOB headquarters. There will be two modern administrative buildings with top class offices and space for retail, an international hotel and over 500 premium apartments. Connecting it with the original Waltrovka will create a modern Prague district that meets all current requirements for work and housing.

Construction is in full swing

The project by the architect Pavel Job from the Prague Ateliér M1 architekti is currently some halfway through construction. Completion of the entire complex is planned in several stages for 2027. The furthest point of construction has already been reached by two administrative buildings, Legatica and Metalica, which will be completed in the third quarter of 2023, and by the first stage of the construction of apartment buildings with 78 residential units, which is expected to be completed in the fourth quarter. The frame of the Zleep hotel is also complete. The second phase, which is to include construction of the largest number of apartments, will continue smoothly next year. Construction of the third phase should begin as scheduled at the turn of 2025 and 2026.

Brand new boulevard

While the administrative buildings of Metalica, Legatica and the Zleep hotel, which belongs to the multinational hotel chain Deutsche Hospitality, will line Radlická Street, the residential part will be concealed behind them. Therefore, future residents do not have to worry about being disturbed by the noise and traffic of this thoroughfare. In the future, the city management is considering pacifying this area, introducing tram traffic and diverting traffic to the Radlická radial tunnel. Radlická Street will thus become a modern boulevard, which puts emphases on urban greenery; at the same time there will be a brand-new wide boulevard with shops, greenery and relaxation zones located between the offices and apartments. The buildings will thus open up to retail areas from both sides.

A modern approach to the work environment

When it comes to office and retail space, Penta Real Estate plans to provide future tenants not only with notch technology and maximum flexibility of space, but also the opportunity to take care of their employees’ well-being. Apart from a unique view of the Vltava River, the planned community terrace also promises the possibility of being used for corporate events, such as joint barbecues or morning yoga. As for sportsmen and especially those who decide to choose a bicycle as their means of transport to work, there will be showers on each administrative floor and a bike room with related facilities. All areas will also be accessible to pets.

We also think about sustainability and impacts

Within the framework of the principles of sustainable development and ecological aspects, the construction, among other things, takes into account the retention and use of rainwater, the reduction of noise and smog by integrating suitable elements into the public space, the use of a sophisticated recuperation system, the elimination of the so-called heat island or the own production of electricity via solar panels on the roofs. Nová Waltrovka also takes pride in the WELL system certification. There is also a plan for equipping some parking spaces with an e-car charging system (their number can be increased according to clients’ requirements).

Non-traditional use of modern technologies

Previous covid years and measures related to this period are also reflected in the use of new technologies and access to services. Visitors to the lobby of new administrative buildings will not be greeted by a receptionist, but by a touch screen, and they will solve everything necessary themselves using a generated QR code and other simple applications. This will also apply to securing a parking space in the building and announcing a visit. The entire reception will then have a character of a serviced cafe, but in addition to perfect coffee, it will also be able to help visitors who resist modern technology.

Emphasis on community engagement

The project also accounts with extensive civic amenities that will connect to the network created within Waltrovka. Nová Waltrovka is planned with shops, services, restaurants with cafes or a sports ground. There are also negotiations being held with the town district regarding the establishment of a school, and Penta itself would like to renovate the historic foundry building, which represents a clear reference to the past of this place and could even find utilisation today. According to the plans, it should not only become the centre of the newly emerging square, but also the centre of life of the local community. The company’s involvement in the project is, among other things, also indicated by the fact that Penta’s project also includes ideas for improving the public space, which were proposed by children from the two nearest schools.

Nová Waltrovka – moderní čtvrť Prahy 5 dostává jasné obrysy

Velkorysý projekt Nová Waltrovka, který vyrůstá podél radlické magistrály, spojuje s předchozí výstavbou Waltrovky společnosti Penta Real Estate v této oblasti nejen název, ale také touha odkázat k historii tohoto místa.

Projekt Nová Waltrovka pokračuje tam, kde byla v roce 2021 dokončena výstavba úspěšné Waltrovky. Nutno dodat, že za původní Waltrovku Penta získala ocenění Nejlepší multifunkční development ve střední Evropě. Čtvrť, které tak dala vzniknout, tvoří pět administrativních budov a více než 600 bytů s výbornou občanskou vybaveností včetně nového parku, centrálního náměstí či školky. Nová Waltrovka nyní vyplní zbývající prostor původního brownfieldu v délce 500 m od Waltrovky až k centrále ČSOB. Budou zde stát dvě moderní administrativní budovy se špičkovými kancelářemi a prostorem pro retail, mezinárodní hotel a přes 500 prémiových bytů. Propojením s původní Waltrovkou tak vznikne moderní pražská čtvrť odpovídající všem současným požadavkům na práci i bydlení.

Výstavba jede na plné obrátky

Aktuálně se projekt architekta Pavla Joby z pražského Ateliéru M1 architekti nachází přibližně v polovině výstavby. Dokončení celého areálu je v několika etapách plánováno na rok 2027. Nejvyššího bodu stavby už dosáhly obě kancelářské budovy Legatica a Metalica, které budou dokončeny ve třetím čtvrtletí 2023, a první etapa výstavby bytových domů se 78 bytovými jednotkami, jejichž dokončení se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí. Hotový je i skelet hotelu Zleep. Druhá fáze, v níž má být postaven největší počet bytů, plynule naváže příští rok. Výstavba třetí fáze by pak měla podle plánů začít na přelomu let 2025 a 2026.

Zbrusu nový bulvár

Zatímco administrativní budovy Metalica, Legatica a hotel Zleep, který patří nadnárodnímu hotelovému řetězci Deutsche Hospitality, budou lemovat Radlickou ulici, rezidenční část bude ukryta za nimi. Budoucí obyvatelé se proto nemusejí obávat, že budou rušeni hlukem a provozem této dopravní tepny. Do budoucna uvažuje vedení města o zklidnění této oblasti, zavedení tramvajové dopravy a odvedení dopravy do tunelu radlické radiály. Z Radlické ulice se tak stane moderní bulvár s důrazem na městskou zeleň; paralelně s ní vznikne mezi kancelářemi a byty zbrusu nový široký bulvár s obchody, zelení a odpočinkovými zónami. Budovy se tak otevřou obchodním plochám z obou stran.

Moderní přístup k pracovnímu prostředí

Pokud jde o prostory pro kanceláře a obchody, má Penta Real Estate v plánu nabídnout budoucím nájemcům nejen špičkové technologie a maximální flexibilitu prostoru, ale také možnost, jak se postarat o wellbeing jejich zaměstnanců. Plánovaná komunitní terasa slibuje kromě jedinečného výhledu k Vltavě také možnost využití pro firemní akce, jako je např. společné barbecue nebo ranní jóga. Pro sportovce a zejména ty, kteří se pro cestu do práce rozhodnou zvolit kolo, budou k dispozici sprchy v každém kancelářském podlaží a kolárna se zázemím. Všechny prostory budou přístupné i pro domácí mazlíčky.

Myslíme i na udržitelnost a dopady

V rámci principů trvalé udržitelnosti a ekologických aspektů počítá výstavba mj. se zadržováním a využíváním dešťové vody, snížením hluku a smogu integrací vhodných prvků do veřejného prostou, využitím sofistikovaného systému rekuperace, eliminací tzv. tepelného ostrova nebo vlastní výrobou elektřiny díky solárním panelům na střechách. Nová Waltrovka se také pyšní certifikací systému WELL. V plánu je rovněž vybavení některých parkovacích míst systémem pro dobíjení elektromobilů (jejich počet se může rozšířit podle požadavku klientů).

Netradiční využití moderních technologií

Předchozí covidové roky a opatření související s tímto obdobím se promítají i do využití nových technologií a přístupu ke službám. Na návštěvníky lobby nových administrativních budov nebude čekat recepční, ale dotyková obrazovka a vše potřebné vyřeší sami pomocí vygenerovaného QR kódu a jednoduché aplikace. To bude platit i pro zajištění parkovacího místa v budově a ohlášení návštěvy. Celá recepce pak bude mít spíše charakter kavárny s obsluhou, ale vedle perfektní kávy bude také umět pomoci návštěvníkům, kteří budou odolávat moderním technologiím.

Důraz na zapojení komunit

Projekt počítá rovněž s rozsáhlou občanskou vybaveností, která naváže na síť vytvořenou v rámci Waltrovky. V Nové Waltrovce jsou v plánu obchody, služby, restaurace s kavárnami nebo sportovní hřiště. S městskou částí se navíc jedná i o zřízení školy a samotná Penta by ráda zrekonstruovala budovu historické slévárny, která je jasným odkazem na minulost tohoto místa a mohla by najít využití i nyní. Podle plánů by měla být nejen centrem nově vznikajícího náměstí, ale také srdcem života místní komunity. O jejím zapojení do projektu mimo jiné vypovídá i fakt, že Penta do svého projektu začlenila i nápady na zvelebení veřejného prostoru, které navrhly děti ze dvou nejbližších škol.

Will the half time whistle blow for Czech’s real estate investment market?

Savills’ investment team provides consultancy in all areas of the real estate market, whether buying or selling. Experts from Savills are approached by funds and institutions, private investment companies, international and private investors and developers.

Our questions were answered by Fraser Watson, Director – Investment service, Savills Czech and Slovak Republics.

Can you summarise briefly how the real estate investment market performed in 2022?

To borrow a phrase from football commentators – it was a game of two halves! By the end of the first half of the year it was clear that the macro-economic landscape was changing radically and rapidly. With the final figures now in for the year’s transaction volumes standing at EUR 1.7bn (a 1% increase y-o-y), we note that just 27% of deals were concluded in the second half of the year. In a typical year the last quarter is the busiest as parties seek to conclude deals before calendar year end, however, in 2022 Q4 accounted for just 19% of the year’s volume.

What does that mean then for 2023? How will the investment market perform this year?

The over-used phrase of ‘price discovery’ is still very relevant for the Czech market and we see that the gulf in expectations between sellers and buyers still needs to be reduced. It may well play out that 2023 is another ‘year of two halves’, though the reverse of 2022, with muted activity until summer and an uptick in activity during the second half of the year. Despite the lack of current on-going deals, I think we could still reach an annual transaction volume of around EUR 1.5bn, i.e. just over 10% down y-o-y. The bottom line is, there are enough willing buyers out there and, whilst reduced in number comparatively speaking, we see enough deals underway to demonstrate that the market is still moving in at least some degree.

What’s behind this reduced deal flow? Is it attributable to any one factor?

It’s a good question. The short answer has to be ‘no’, there is no one single factor that could be pinpointed as the only reason for the reduced deal flow. A perfect storm of macro-economic events has dovetailed to bring us to where we are now. However, if pushed to give one thing that I think has had the most impact on investment market activity, I would have to say the increased (and volatile) cost of debt. With most investors using leverage to acquire assets, the speed with which borrowing costs have increased has caught the market off-guard. Buyers’ returns expectations are not met due to the increased cost of servicing debt, whilst simultaneously potential sellers are unwilling to accept the reduced price that is needed to generate the required returns for buyers.

What sector do you think is going to be the most transacted in 2023? And what buyer group will be most active?

For at least the last five years domestic investors have been the most prolific buyer group, taking at least 50% market share (by total volume) consistently each year (54% in 2022). In 2023 it is hard to imagine that this changes. The only caveat to that is if redemptions out of the domestic retail funds don’t rise to the point where Czech funds are more on the selling side of transactions than buying. We also expect European buyers to be active, which includes other CEE groups who have shown increasing regional activity over the last couple of years. Regarding the ‘most transacted sector’ in 2023, the safe bet would be offices, which have held that accolade for 5 of the last 10 years (including 2022, with 46% of annual volume share). For various reasons other sectors are unlikely to accumulate enough disposal volume to gain them the title of ‘most transacted’. What could change all of that would be a one-off portfolio disposal of significant volume, and we see that there is potential for that in the industrial sector in which a small number of owners hold a significant amount of assets.

Ozve se poločasový hvizd pro český realitní investiční trh?

Investiční tým Savills poskytuje poradenství ve všech oblastech realitního trhu, ať už jde o nákup, nebo prodej. Na odborníky ze Savills se s důvěrou obracejí fondy a instituce, soukromé investiční společnosti, mezinárodní i soukromí investoři developeři.

 Na otázky odpovídal Fraser Watson, ředitel investičních služeb v Savills Česká a Slovenská republika.

Můžete stručně shrnout, jak se dařilo realitnímu investičnímu trhu v roce 2022?

Vypůjčím si frázi fotbalových komentátorů – byl to zápas dvou poločasů! Na konci prvního pololetí bylo jasné, že makroekonomické prostředí se radikálně a rychle mění. Po zveřejnění konečných údajů o objemu transakcí za celý rok, které činí 1,7 mld. eur (meziroční nárůst o 1 %), pozorujeme, že ve druhé polovině roku bylo uzavřeno pouze 27 % transakcí. V běžném roce je poslední čtvrtletí nejrušnější, protože strany se snaží dokončit transakce před koncem kalendářního roku, avšak v roce 2022 představovalo čtvrté čtvrtletí pouze 19 % ročního objemu.

Co to tedy znamená pro rok 2023? Jak se bude dařit investičnímu trhu letos?

Pro český trh je stále velmi aktuální často skloňovaná fráze, že se trh nachází v období hledání nové cenové hladiny, a vidíme, že je stále potřeba snižovat propast v očekáváních mezi prodávajícími a kupujícími. Může se stát, že rok 2023 bude dalším „rokem dvou poločasů“, i když v opačném pořadí než v roce 2022, s utlumenou aktivitou v prvních šesti měsících a nárůstem aktivity ve druhé polovině roku. I přes nedostatek aktuálně probíhajících transakcí se domnívám, že bychom stále mohli dosáhnout ročního objemu transakcí kolem 1,5 mld. eur, tj. meziroční pokles o přibližně 10 %. Sečteno a podtrženo, ochotných kupujících je dostatek, a i když se jejich počet relativně snížil, vidíme dostatek probíhajících transakcí, které dokazují, že trh se stále – alespoň do určité míry – hýbe.

Co stojí za tímto sníženým počtem obchodů? Lze to přičíst nějakému konkrétnímu faktoru?

To je dobrá otázka. Stručná odpověď je „ne“, neexistuje jen jeden faktor, který by bylo možné označit za jediný důvod snížené frekvence transakcí. Dokonalá bouře makroekonomických událostí nás přivedla tam, kde jsme nyní. Kdybych však měl uvést jednu věc, která podle mého názoru nejvíce ovlivnila aktivitu na investičním trhu, určitě by to byly zvýšené (a kolísavé) náklady na dluh. Vzhledem k tomu, že většina investorů využívá k pořízení aktiv finanční páku, rychlost, s jakou se zvýšily náklady dluhu, trh zaskočila. Očekávání kupujících ohledně výnosů nejsou kvůli zvýšeným nákladům na obsluhu dluhu naplněna a zároveň potenciální prodávající nejsou ochotni akceptovat sníženou cenu, která je nutná k dosažení požadovaných výnosů pro kupující.

V jakém odvětví se podle vás bude v roce 2023 nejvíce obchodovat? A která skupina kupujících bude nejaktivnější?

V posledních pěti letech jsou nejaktivnější skupinou kupujících domácí investoři, kteří každoročně zaujímají minimálně 50% podíl na trhu (podle celkového objemu), např. v roce 2022 to bylo 54 %. Lze si jen těžko představit, že se toto v roce 2023 změní. To by například musely české retailové fondy zaznamenat vyšší míru zpětných odkupů podílových listů, která by je donutila více prodávat než kupovat. Očekáváme také aktivitu ostatních evropských investorů, což zahrnuje i skupiny ze střední a východní Evropy, kteří v posledních letech vykazují rostoucí regionální aktivitu. Pokud jde o „sektor s nejvíce transakcemi“ v roce 2023, sázkou na jistotu by byly kanceláře, které si toto prvenství drží již pět z posledních 10 let (včetně roku 2022 s 46% podílem na ročním objemu). Z mnoha důvodů je nepravděpodobné, že by ostatní sektory přitáhly dostatečný objem transakcí, aby tento titul kancelářím vzaly. To vše by ale mohl změnit například jednorázový prodej portfolia o významném objemu, k čemuž v průmyslovém sektoru, kde malý počet vlastníků drží značný objem aktiv, vidíme potenciál.

The development of tram lines is experiencing an unprecedented boom

METROPROJEKT Praha, a. s., has more than fifty years of history and is behind many important road structures, not only in our capital.

The new general manager, Ing. Vladimír Seidl, told us about the nearest goals awaiting Metroprojekt – and it is not just the D underground route in Prague.

 

At the beginning of the year, you replaced Ing. Krása in his post.  What tasks or challenges are ahead of you?  

My goal is for METROPROJEKT to continue to be a top project company, especially in the field of road structures. As for the closest goals, it is certainly the successful completion of the preparation of the group of buildings for the railway connection between Prague and Kladno and Václav Havel Airport. Obtaining zoning decisions and building permits in the inner city of the capital is a very demanding issue and a long process. We fight construction opponents, where they all support a modern rail link between the city centre and the airport, but only if the track does not run past their house or garden. Even excessive caution and sometimes not obeying by administrative deadlines on the part of the concerned organizations and municipal authorities do not accelerate the process. Despite the above-mentioned problems, we have lately managed, in co-operation with the Railway Administration, to start the implementation of our projects in the sections of Kladno – Kladno Ostrovec and Praha Bubny – Praha Výstaviště. As for the others, the Prague Ruzyně – Kladno section is closest to construction. Regarding METROPROJEKT’s internal processes, I would like to complete a comprehensive digitization of document circulation and the introduction of software for managing files, users and processes. My priorities also include further development of 3D design using the BIM method.

One of the main projects in Prague is the construction of the D underground route. Is it going according to plan, or have there been any guiles?

The schedule for the preparation and implementation of the I.D underground route set by the Prague Public Transport Co, Inc., is still being fulfilled. According to them, the Pankrác – Nové Dvory section should be completed and put into operation by 2029. Construction of the initiation section Pankrác – Olbrachtova has been in full swing since last April. A problem may arise if one of the participants appeals to the ÚOHS after the evaluation of offers for the implementation of the second section of Olbrachtova – Nové Dvory, as was the case in the first section. This might delay the opening of the first section significantly. As for the continuation of the project preparation, what I consider the right decision is for the DPP to focus on the continuation of the project preparation from Pankrác to the north towards Míru Square, because the C route will not be relieved until the D and A routes are connected.

How is the modernization of the existing underground stations progressing?

The rate of reconstruction of underground stations has increased in recent years, which pleases me not only as the director of a project company which considers this type of contract as one of the main lines of business, but also as a resident of Prague who regularly uses public transport services in the metropolis. Reconstructions that are currently being renovated include the Jiřího z Poděbrad and the C Florenc stations. This year, we want to complete the tender documentation for the selection of a contractor for the reconstruction of Českomoravská and Flora stations. At the beginning of the year, we also started work on the documentation for the building permit for the reconstruction of the Hradčanská station.

The development of tram lines is a relatively big topic in Prague. What is the topic of discussion is also the return of the tracks to Wenceslas Square, as well as new lines that are to improve transport services in the peripheral parts of Prague… What is the situation like?

The development of tram lines in Prague is experiencing a boom that I do not remember in my almost thirty-year professional career. The outgoing leadership of the capital has set this as one of their priorities, and I believe that the new one will continue the established trend. The implementation of the Holyně – Slivenec construction will begin, alongside the ongoing Modřany – Libuš and Divoká Šárka – Dědinská constructions, in February. Our company is now working on the projects of Libuš – Nové Dvory, Kobylisy – Bohnice tram lines and the new line in Počernická Street. The return of trams to Wenceslas Square is one step closer. It is perhaps the most visible of all our aforementioned projects. But it also of a great operational significance, as it is to create a parallel route to the busiest I.P. Pavlova – Ječná – Karlovo náměstí line. Even a banal collision in this section can nowadays complicate tram traffic in a large part of the city. At the turn of the year, the building permit for the track on Wenceslas Square took effect, and a competition for the selection of a construction contractor is currently underway. There I must point out that we were able to obtain a building permit in record time, also thanks to the generous support of the city management, and I would like to thank all my colleagues who were responsible for this.

So far, we have only focused on Prague. Which of your projects are implemented outside the capital?

The tram line from Osová to the Masaryk University Campus in Brno was put into trial operation last December. It is our largest completed urban transport system project in recent years. The track runs for the most part in a tunnel, and the Zelená brána underground station is part of it. Reconstruction of a historic station building in České Budějovice is underway. METROPROJEKT’s largest ever foreign contract – the third underground route – is being implemented in Sofia. There I can only envy my Bulgarian colleagues the speed of the permitting processes. In 2010, we commenced project work on two new underground routes, the D route in Prague and the third underground route in Sofia. In Sofia, there are already 12 stations out of a total of 18 in operation. The D route in Prague, on the other hand, was only commenced last year.

Your answers show that METROPROJEKT focuses mainly on rail structures. Are you going to focus on other transport construction systems, or possibly other construction industry?  

I was already involved in the expansion of METROPROJEKT’s portfolio in my previous position of a sales director. Every company is able to resist crises better if it has so-called more open scissors and if it is able to assert itself in other areas outside of its core business. One thing is to get a contract in a field that is not traditional for you, and another thing is to handle it successfully with one’s own capacities or with the help of subcontractors. No one wants to associate with you much when trying to break into a new market, because you increase their competition and take away work as a result. The only option is to get recognized experts in the new field. Attracting them to employment is conflicting and almost impossible today, so we took the route of acquiring smaller established companies with which we worked on joint projects in the past. Over the past three years, we have managed to acquire majority shares in PK Ossendorf and AGA – Airport, thus entering the market for designing road, motorway and airport constructions. As for the future, I do not rule out that we will also continue in this way in the segment of designing building constructions.

Rozvoj tramvajových tratí zažívá nebývalý boom

Společnost METROPROJEKT Praha, a. s., má déle než padesátiletou historii a je „podepsána“ pod mnoha významnými dopravními stavbami nejen v našem hlavním městě.

Nový generální ředitel firmy Ing. Vladimír Seidl nám přiblížil nejbližší cíle, které Metroprojekt čekají – a není to jen trasa D pražského metra.

 Ve funkci jste na začátku roku vystřídal Ing. Krásu. Jaké úkoly či výzvy před vámi stojí?

Mým cílem je, aby byl Metroprojekt i nadále špičkovou projektovou firmou zejména v oblasti dopravních staveb. Z nejbližších cílů je to určitě zdárné dokončení přípravy souboru staveb železničního spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Václava Havla. Získání územních rozhodnutí a stavebních povolení v intravilánu hlavního města je velice náročnou činností a během na dlouhou trať. Bojujeme s odpůrci stavby, kdy každý podporuje moderní kolejové spojení centra města s letištěm, ale pouze v případě, že trať nepovede kolem jeho domu nebo zahrádky. Rychlosti projednání nepřidá ani nadměrná opatrnost a někdy nedodržování správních lhůt na straně dotčených organizací a městských úřadů. Přes výše uvedené problémy se nám se Správou železnic podařilo v posledních měsících zahájit realizaci našich projektů v úsecích Kladno – Kladno Ostrovec a Praha Bubny – Praha Výstaviště. Z dalších úseků má nejblíže k zahájení stavba Praha Ruzyně – Kladno. Co se týká vnitřních procesů Metroprojektu, chci dokončit kompletní digitalizaci oběhů dokumentů a zavedení softwaru na správu souborů, uživatelů a procesů. Mezi mé priority patří další rozvoj 3D projektování metodou BIM.

Jedním z hlavních pražských projektů je výstavba trasy D pražského metra. Daří se postupovat podle plánu, nebo se objevily nějaké záludnosti?

Harmonogram přípravy a realizace trasy metra I.D, nastavený Dopravním podnikem hl. města Prahy, se zatím daří plnit. Podle něj by měl být úsek Pankrác – Nové Dvory dokončen a zprovozněn do roku 2029. Výstavba iniciačního úseku Pankrác – Olbrachtova je v plném proudu od loňského dubna. Problém může nastat, pokud po vyhodnocení nabídek na realizaci druhého úseku Olbrachtova – Nové Dvory se některý z účastníků odvolá k ÚOHS, tak jako tomu bylo v prvním úseku. To by pak mohlo značně zpozdit i zprovoznění prvního úseku. Co se týká pokračování projektové přípravy, považuji za správné rozhodnutí DPP zaměřit se na pokračování přípravy projektu z Pankráce na sever směrem na náměstí Míru, protože až propojením linek D a A se odlehčí trase C.

Jak postupuje modernizace stávajících stanic metra?

Rekonstrukce stanic metra nabrala za poslední roky na intenzitě, což mě těší nejenom jako ředitele projektové firmy, pro niž je tento typ zakázek jedním z hlavních předmětů podnikání, ale i jako Pražana, který služeb MHD v metropoli pravidelně využívá. V současné době probíhají rekonstrukce stanic metra Jiřího z Poděbrad a Florenc C. Letos chceme dokončil tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukcí stanic Českomoravská a Flora. Na začátku roku jsme zahájili i práce na dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce stanice Hradčanská.

V Praze je poměrně velkým tématem rozvoj tramvajových tratí. Hodně diskutovaný je návrat kolejí na Václavské náměstí, ale i nové tratě, které zlepší dopravní obslužnost okrajových částí Prahy… Jaká je situace?

Rozvoj tramvajových tratí v Praze zažívá boom, který za svou téměř třicetiletou profesní kariéru nepamatuji. Odstupující vedení hlavního města si to stanovilo jako jednu z priorit a věřím, že to nové bude v nastoleném trendu pokračovat. Vedle běžících staveb Modřany – Libuš a Divoká Šárka – Dědinská bude v únoru zahájena realizace stavby Holyně – Slivenec. Naše společnost nyní pracuje na projektech tramvajových tratí Libuš – Nově Dvory, Kobylisy – Bohnice a nové trati v ul. Počernická. Návrat tramvají na Václavské náměstí je opět o krok blíže. Je to ze všech našich zmíněných projektů možná ten nejviditelnější. Ale má i svůj velký provozní význam, neboť tak vznikne paralelní trasa k nejvytíženější trati I. P. Pavlova – Ječná – Karlovo náměstí. I banální kolize v tomto úseku dnes dokáže zkomplikovat tramvajovou dopravu ve velké části města. Pro trať na Václavském náměstí nabylo na přelomu roku právní moci stavební povolení a v současné době probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby. Zde musím podotknout, že získání stavebního povolení se nám i s vydatnou podporou vedení města povedlo v rekordně krátké době, a chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, kteří se o to zasloužili.

 

Zatím jsme se zaměřili jen na Prahu. Které vaše projekty se realizují mimo hlavní město?

V prosinci loňského roku byla do zkušebního provozu uvedena stavba tramvajové trati z Osové ke Kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Je to za poslední roky naše největší dokončená realizace projektu městského dopravního systému. Trať vede z větší části v tunelu a součástí je i podzemní zastávka Zelená brána. V železniční stanici České Budějovice probíhá rekonstrukce historické výpravní budovy. V Sofii se realizuje historicky největší zahraniční zakázka Metroprojektu – třetí linka metra. Zde mi nezbývá než závidět kolegům v Bulharsku rychlost povolovacích procesů. V roce 2010 jsme zahájili projektové práce na dvou nových linkách metra, trase D v Praze a třetí lince metra v Sofii. V Sofii je v provozu již 12 stanic z celkových 18. Trasa D v Praze se oproti tomu začala stavět teprve v loňském roce.

Z vašich odpovědí vyplývá, že se Metroprojekt soustředí především na kolejové dopravní stavby. Chystáte se zaměřit i na jiné systémy dopravních staveb, popř. jiné odvětví stavebnictví?

Rozšířením portfolia Metroprojektu jsem se zabýval již ve své předchozí pozici obchodního ředitele. Každá společnost lépe odolává krizím, pokud má tzv. více rozevřené nůžky a umí se prosadit i v dalších oblastech mimo svůj core business. Jedna věc je získat zakázku v oboru pro vás netradičním a druhá věc je úspěšně ji zvládnout vlastními kapacitami nebo s pomocí subdodavatelů. Při snaze o pronikání na nový trh se s vámi nikdo moc spojovat nechce, protože mu zvyšujete konkurenci a ve výsledku berete práci. Jediná možnost je získat v novém oboru uznávané odborníky. Přilákat je do zaměstnaneckého poměru je konfliktní a dnes téměř nemožné, a tak jsme šli cestou akvizic zavedených menších firem, s kterými jsme v minulosti pracovali na společných projektech. Za poslední tři roky se nám podařilo získat většinové podíly ve společnostech PK Ossendorf a AGA – Letiště a vstoupit tak na trh projektování silničních, dálničních a letištních staveb. Do budoucna nevylučuji, že budeme takto pokračovat i v segmentu projektování pozemních staveb.

 

 

ČSOB reduces their carbon footprint, thinking about nature and clients

Companies address environmentally friendly behaviour and sustainability more frequently these days. ČSOB is one of the first banks that took sustainability and environmentally friendly behaviour very seriously and it is part of their strategy.

According to Josef Šedivý, executive director of FAM ČSOB, sustainability is a natural part of the company’s philosophy. This is also proven by the fact that experts rate their Prague headquarters and the new building in Hradec Králové among the hundred most ecological office buildings in Europe; moreover, these buildings have received several different awards – for instance Best of Realty, Green Roof or LEED Platinum certification. Sustainability and support of diversity represent the way in which companies can be beneficial to society and allow future generations to maintain the same standard of living as we know today. Josef Šedivý says: “Our main goal is to create conditions that are in harmony with the environment and sustainability. We want to be a good neighbour for people and nature and to open up more to the public. We behave ecologically not only in our internal operations, but we also support our clients in this: we search for and support long-term sustainable projects and give clients the opportunity to invest in companies that minimize their activities’ negative effects on the environment. We have been helping corporate clients for a long time in their search for business transformation solutions towards sustainability and innovation.”

Prague headquarters belong to the top in sustainability

The rise in energy prices makes companies look for savings. At ČSOB, they are ahead of time – it’s already been three years since they started consuming electricity only from renewable sources, when in 2019 it was only 68%. Therefore, they leave no carbon footprint with the electrical energy consumed in this way now. Daniel Rubricius, Director of FAM Buildings ČSOB, comments: “We are constantly working to reduce the energy consumption of all bank branches and headquarters. Energy consumption also decreases due to our new modern ecological buildings. ČSOB Campus in Radlice, Prague, is one of the most ecological buildings in Europe. It uses geothermal wells both for heating and cooling, and there are more than 300 trees, 3,000 bushes and one hundred climbing plants growing on the roofs, which are watered by a self-irrigation system with rainwater.”

There are also several charging stations for electric cars and electric bikes in the garages. Lukáš Cerman, director of FAM Development ČSOB, adds: “We are aware that the cars we operate contribute significantly to our CO2 footprint. For this reason, we support electromobility. Our company fleet currently includes about 20 electric cars, for which we operate and build charging stations. In general, we reduce the number of vehicles, try to share them efficiently and gradually start to move away from internal combustion engines. Our vision is to have a fully electrified vehicle fleet by 2030.”

The new building in Hradec Králové is one step ahead

The recently opened regional headquarters in Hradec Králové meets the strictest ecological standards. There they also use heat pumps and energy from the earth’s massif, achieving exceptionally economical operation. It is yet just another proof that ČSOB really takes environmental protection seriously. There is even a well there. It could therefore be said that when it comes to energy savings, they achieved the possible maximum. “There is always more that can be done, and the search for savings in reducing the energy demand of buildings is a never-ending process due to the constant emergence of new technologies and innovations,” says Daniel Rubricius, and specifies: “We will focus more on the use of air conditioning systems for both cooling and heating. During the heating season, we will lower the internal temperature and continue the installation of photovoltaic panels, which we started three years ago.”

It is more complicated in the regions

However, ČSOB branches are not only based in modern buildings with top technologies. Their own as well as leased premises have been undergoing continuous optimalization for several years now. The total number of branches generally has a downward trend, where the main effort is to reduce their area. It is a consequence of digitization and the development of the way of servicing clients. Reducing the number of branches or reducing their area represent savings in operational services, including energy, and thus also reducing the carbon footprint. “We strive for a sustainable and ecological approach in all objects, even though it is not easy in some of them. LED lighting, MaR systems and energy-saving cooling and heating technologies come as a general standard. Another area we gradually focus on is photovoltaics. We currently operate photovoltaic power plants on the roofs of our buildings in Zlín, Břeclav and Blansko, having a total of 52 panels with a combined output of more than 16 kWp. We plan to gradually increase the number of solar power plants,” concludes Lukáš Cerman.

ČSOB snižuje uhlíkovou stopu, myslí na přírodu i klienty

Šetrné chování k přírodě a udržitelnost řeší firmy v dnešní době stále častěji. ČSOB je jednou z prvních bank, která udržitelnost a šetrné chování vzala velmi vážně a je součástí její strategie.

Podle Josefa Šedivého, výkonného ředitele FAM ČSOB, je udržitelnost přirozenou součástí firemní filozofie. Dokazuje to i fakt, že pražskou centrálu i nový objekt v Hradci Králové řadí odborníci mezi stovku nejekologičtějších kancelářských staveb v Evropě; navíc tyto budovy získaly několik různých ocenění – např. Best of Realty, Zelená střecha nebo certifikaci LEED Platinum. Udržitelnost a podpora diverzity patří k cestám, jak mohou firmy prospívat společnosti a umožnit dalším generacím zachovat si stejný standard života, jaký známe dnes. Josef Šedivý říká: „Naším hlavním cílem je vytvářet takové podmínky, které jsou v souladu s životním prostředím a udržitelností. Chceme být dobrým sousedem pro lidi i přírodu a více se otevřít veřejnosti. Ekologicky se chováme nejen v našem vnitřním fungování, ale podporujeme v tom i naše klienty: vyhledáváme a podporujeme dlouhodobě udržitelné projekty a dáváme klientům možnost investovat do firem, které minimalizují negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Korporátním klientům dlouhodobě pomáháme s hledáním řešení transformace podnikání směrem k udržitelnosti a inovacím.“

Pražská centrála patří ke špičce v udržitelnosti

Růst cen energií vede firmy k hledání úspor. V ČSOB to vyřešili v předstihu – už třetím rokem spotřebovávají elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů, přitom ještě v roce 2019 to bylo jen ze 68 %. V současné době tak spotřebou elektrickou energií nezanechávají žádnou uhlíkovou stopu. Daniel Rubricius, ředitel FAM Buildings ČSOB, to komentuje: „Soustavně pracujeme na snižování energetické náročnosti všech bankovních poboček a sídel. Klesající spotřeba je dána i našimi novými moderními ekologickými budovami. ČSOB Kampus v pražských Radlicích patří k nejekologičtějším budovám v Evropě, využívá k vytápění i chlazení geotermické vrty, na střechách roste přes 300 stromů, 3 000 keřů a stovka popínavých rostlin, které zalévá samozavlažovací systém s dešťovou vodou.“

V garážích je rovněž několik nabíjecích stání pro elektromobily a elektrokola. Lukáš Cerman, ředitel FAM Development ČSOB, k tomu dodává: „Jsme si vědomi toho, že auta, která provozujeme, jsou nezanedbatelným přispěvatelem k naší CO2 stopě. Z tohoto důvodu podporujeme elektromobilitu. V naší firemní flotile máme nyní asi 20 elektrovozů, pro něž provozujeme a budujeme nabíjecí stanice. Celkově snižujeme počet vozidel, snažíme se je efektivně sdílet a postupně se začínáme odklánět od spalovacích motorů. Naší vizí je mít do roku 2030 plně elektrifikovaný vozový park.“

Nová budova v Hradci Králové je ještě o krok dál

Nejpřísnější ekologické standardy plní nedávno otevřená regionální centrála v Hradci Králové. I zde jsou využívána tepelná čerpadla a energie ze zemního masivu, čímž je dosaženo mimořádně úsporného provozu. Je to jen další důkaz, že ochranu životního prostředí bere ČSOB skutečně vážně. K dispozici je tu dokonce i studna. Dalo by se tedy říci, že v energetických úsporách bylo dosaženo možného maxima. „Vždy jde udělat ještě něco navíc a hledání úspor v rámci snižování energetické náročnosti budov je nikdy nekončící proces, protože se objevují i stále nové technologie a inovace,“ uvádí Daniel Rubricius. A upřesňuje: „Budeme se více zaměřovat na využití klimatizačních systémů pro chlazení i vytápění. Během topné sezony snížíme vnitřní teplotu a budeme pokračovat v instalaci fotovoltaických panelů, s níž jsme začali před třemi lety.“

krajích je to složitější

Pobočky ČSOB však nesídlí pouze v moderních budovách se špičkovými technologiemi. Již několik let dochází k průběžné optimalizaci vlastních i najatých prostor. Celkový počet poboček má obecně klesající trend, přičemž hlavní snahou je snižovat jejich plochu. Je to důsledkem digitalizace a vývoje způsobu obsluhy klientů. Snižování počtu poboček nebo zmenšování jejich plochy znamená úsporu nákladů za provozní služby včetně energií a tím i snížení uhlíkové stopy. „Snažíme se o udržitelný a ekologický přístup ve všech objektech, i když v některých z nich to není jednoduché. Obecným standardem je LED osvětlení, systémy MaR a energeticky úsporné technologie chlazení a topení. Další oblast, na kterou se postupně zaměřujeme, je fotovoltaika. Na střechách našich budov ve Zlíně, Břeclavi a Blansku nyní provozujeme fotovoltaické elektrárny s celkem 52 panely o kombinovaném výkonu více než 16 kWp. Počet solárních elektráren plánujeme postupně navyšovat,“ uzavírá Lukáš Cerman.

 

New ‘City’ to grow in Prague Airport vicinity in the future

It is among the fastest growing airports in Europe in its category. It employs approximately 3,000 people, while another approximately 15,000 people work for companies operating at or near the airport.

Václav Havel Airport Prague is on its way up again, after the Coronavirus pandemic, and thinking about the future. The largest international airport in the Czech Republic is getting ready for the development of air traffic and at the same time wants to make the most of its further potential.

The airport and its neighbourhood are a great area for investment

Prague Airport was at its peak before the start of the global pandemic. In 2019, it handled almost 18 million passengers and looked forward to further growth. Now, after three years significantly affected by the pandemic, better times are again in sight. Last year, the airport handled almost 11 million passengers. This year, also thanks to the resumed routes, it should exceed the 12.5million mark. More than 60 carriers will offer direct flights to more than 165 destinations around the world, including popular destinations such as New York, Seoul, Dubai, Istanbul, and Doha. In addition, more than 8.5 million people live within a two-hour-commute of Václav Havel Airport Prague, which represents considerable potential.

Prague Airport is therefore focussing not only on the development of airport operations and increases in its capacity, which is to be ensured, for example, by the expansion of Terminal 2, but also on the development of opportunities not directly related to passenger handling. This is precisely the goal of the Airport City programme, which is designed to contribute to greater economic stability of Prague Airport in synergy with the surrounding area and its development.

An important international airport near the centre of the capital city of Prague offers a great opportunity for investment. The area surrounding the airport is compact with an already existing Airport City core, which has a great potential for further development.

Airport City North

Václav Havel Airport Prague envisages further growth in the number of handled passengers, and therefore wants to expand the range of its services offered. As part of the land use study, Airport City North is divided into three basic zones: CENTRE, SERVICE, and BUSINESS, and a fourth supplementary arrival zone, GATE. All zones are interconnected, and in terms of operating, directly and indirectly connected to the airport terminal buildings.

The study anticipates new development in this area of the airport, with the solution concept focusing on complementing the existing infrastructure elements with a well-arranged development featuring a clear ‘street’ block-based pattern and central axis. In terms of operation, alongside the direct support for passenger handling processes, the objects are to house additional services for passengers, the public, and employees. New administrative premises, hotels, parking buildings, a congress centre, and other commercial venues are also to be included. New and existing greenery and public spaces are to be appropriately and proportionally used across the area, while the concept aims to create a local sub-centre of an urban character with the dynamic airport traffic at its centre.

In the first phase, the construction of a new parking building B and hotel facilities is planned in this area. BNP Paribas estimated in its 2018 study on future hotel capacity demand that the offer in the vicinity of Václav Havel Airport Prague was low compared to similar airports in Europe, with 27,000 passengers per hotel room compared to 5,000 passengers in Warsaw. The airport plans for the nearest future therefore include a three-star hotel with a capacity of up to 200 rooms.

Key milestones for Airport City North comprise the expansion of Terminal 2 with a new Pier D and at the same time the launch of operations of a railway line and a station right beside the terminal buildings. Public transport is used for trips to the airport by approximately 30% of passengers and members of the public, who currently use busses. Recently, the construction of the electric bus line has commenced, while the railway connection to the city centre should be in operation close to 2029. The airport is also easily accessible from the Prague ring road and the D7 motorway, of which capacity increases are planned by the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic.

Airport City South

Airport City South is divided into three basic areas. The south part of the site represents great potential for Aviation Business offering enough space for the construction of new hangars, terminals, and logistics centres.

The Dlouhá Míle area is also part of the Airport City South development plans. Currently, it is a partially urbanized area that began to develop with the establishment of the airport. There are several administrative buildings, dormitories, apartment buildings, and healthcare facilities. The airport goal is to complement the zone turning it into an urban sub-centre benefiting from the railway station and commercial infrastructure.

The Area South is very closely linked to the existing and prospective urban development within the territory of the Prague 6 municipality, and the relationship between the airport and the city in this area will continue to deepen in the future as the city moves closer and develops more intensively towards the airport. Concurrently, the airport will create and integrate new capacities, including commercial, within the area.

An area of open ‘campus type’ complexes with adequate block-building structure is proposed in the central zone of Airport City South. Its open arrangement aims to support more flexibly structured premises with capacities for research, education, specialised production and, to a limited extent, administration. Operations located in this area can optimally connect to and commercially benefit from the airport infrastructure proximity and aviation activities.