We continue developing certified solutions

JORDAHL & & PFEIFER Stavební technika, s r. o. was founded in 1998 and represents the German producers Jordahl, H-BAU (Pohl-Con) a Pfeifer.

We asked Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA, company director, for a short review of the finishing year.

How do you see this as a very different year?

When I look at all the varied realizations – offices and shops, the Bořislavka Centrum, the footbridge in Svatošské skály, visitor’s centre Bernard and the State Regional Archive Louny – I see that the most important thing is to find a quality solution and supply it in time. We are able to accommodate the need for the soundproofing of foundations, staircases and lifts as well as thermal insulation for balconies and the suspension of modern facades. We have a longstanding experience with the realization of so called white tanks, that being waterproof structures against ground and pressured water. What is also successful in the market are elements that can save on floor areas, such as the Hybridbeam girder. Our large production facilities and constant development allows us to find solutions that are consequently cheaper than traditional processes for investors. There is a lack of qualified workers on building sites so it does pay to reserve their energy. It is necessary to provide them with a quality ‘building set’ from which they can build safer and quicker.

What has lately made you pleased?

When I was, as a member of a committee, assessing competing dissertation work under the auspices of the Czech Concrete Society, some of them were so good that I would offer their authors positions in the JORDAHL & PFEIFER, Stavební technika, team.

Are you able not to lose track when you have more projects on the go?

The work on the construction of the new headquarters of ČSOB in Hradec Králové was commenced in co-operation with Syner and last week we fitted the Hybridbeams for the Senior’s Home in Karlovy Vary – is it sufficient proof? At the end, I would like to give thanks to our partners and wish them good health and unrelenting energy for future development!    PR

Nepřestáváme vyvíjet certifikovaná řešení

Společnost JORDAHL & & PFEIFER Stavební technika, s r. o. vznikla v roce 1998 a zastupuje německé výrobce Jordahl, H-BAU (Pohl-Con) a Pfeifer.

O krátkou bilanci končícího roku 2020 jsme požádali jejího jednatele Ing. Michala Voplakala, Ph.D., MBA.

Jak vidíte ten letošní, hodně jiný rok?

Ohlédnu-li se napříč za velmi různorodými realizacemi – kanceláře a obchody Bořislavka Centrum, lávka ve Svatošských skalách, návštěvnické centrum Bernard či Státní okresní archiv Louny – potvrzuje se, že nejdůležitější je najít kvalitní řešení a včas dodat. Umíme vyjít vstříc potřebám odhlučnění základů, schodišť a výtahů i tepelné izolace balkonů a zavěšení moderních fasád. Máme dlouholeté zkušenosti s realizací tzv. bílé vany, tedy vodonepropustné konstrukce proti spodní i tlakové vodě. Úspěšné jsou na trhu i prvky, které dokážou uspořit podlahovou plochu, jako je např. nosník Hybridbeam. Rozsáhlé výrobní zázemí a neustálý vývoj nám umožňují nalézat řešení, která jsou v konečném důsledku pro investory levnější než tradiční postupy. Přímo na stavbách je nedostatek zkušených pracovníků, a proto se vyplatí šetřit jejich energií. Je potřeba jim dát kvalitní „stavebnici“, s níž budou budovat bezpečněji a rychleji.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Když jsem jako člen poroty posuzoval soutěžní dizertační práce pod záštitou České betonářské společnosti a několik z nich bylo tak dobrých, že bych jejich autorům nabídl místo v týmu JORDAHL & PFEIFER, Stavební technika.

Daří se vám neztratit přehled při souběhu mnoha projektů?

Ve spolupráci se společností Syner byly zahájeny práce na výstavbě nového sídla ČSOB v Hradci Králové a minulý týden jsme pokládali nosníky Hybridbeam pro Domov seniorů v Karlových Varech – stačí to jako důkaz? Na závěr bych rád poděkoval všem našim partnerům a popřál jim hodně zdraví a neutuchající energie do dalšího budování!

PR

Economical solution for carpark management

GREEN Center has a broad portfolio of technologies for carpark management, which includes sophisticated online systems and autonomous solutions. And that is what is very popular amongst customers due to its easy use and possibilities for future expansion.

Parking system GPE4P Economy represents an economically advantageous parking solution for simpler projects with one or more entrances and one exit. The system provides basic security for the premises and effective operation of the whole carpark.

Easy installation and operation

The GPE4P line underwent significant design and technology changes that provide customers with higher usable value whilst retaining a positive purchase price for the product. Thanks to an attractive design, the parking system can become visually interesting and functional equipment for carparks. The utilization of modern technologies and overall quality of realization guarantee high reliability and long lifespan of the system.

The advantage of the GPE4P parking system is in an entirely autonomous operation, which doesn’t require any permanent connection to a superior control server. The individual components are independent of one another and have no need to be interconnected with communication cables, which allows for the achieving of significant financial savings. Installation is really fast and simple – the system is prepared for direct operation only once the components are connected to a power supply. The accuracy of information between the individual components of the system (entry and exit terminals and automatic pay station) is secured by printed parking tickets with a bar code, which has two advantages: First, the material used by the information media is, in comparison with other types of media, less demanding financially and can efficiently reduce the common operational costs of the carpark; second, the bar code technology secures high operational reliability and system security. The solution developed for the remote control of the parking system allows for comfortable surveillance of the condition of the individual equipment and setting of certain functions simply via the application. The system also includes reports from action in a particular place.

A superior advantage of the system is the possibility of a simple upgrade to a fully-fledged online system. Only a few slight modifications (complementing the system with a server computer, interconnecting the individual components, updating of the software) can provide operators with all necessary advantages and advanced functions and possibilities the online system offers.

Utilization in both the private and public sector

The parking system allows one to choose different price tariffs and therefore to adjust the level of parking to the carpark operator’s pricing policy.

Based on the set tariff, the system provides a fully automated choice of parking fees. That can help to efficiently prevent financial losses caused by dishonest individuals involved with the collection of money. Human error is minimised as only authorized persons can come into contact with collected cash. Other employees only secure operative issues of a user and/or operational character, for instance the changing of till roles used for printing parking tickets and receipts.

The parking system was developed with consideration to the needs and requirements of operators of smaller carparks. “We were developing the parking system in co-operation with several operators of small carparks with a limited capacity. Based on their comments, we had to adjust the original concept a few times. The result should, however, be a product that would satisfy the overwhelming majority of our partners from both the public and private sectors. Thanks to its properties and functions, you can find it being used in corporate carparks, accommodational establishments, supermarkets, sports centres, cultural establishments, tourist attraction and monuments,” says Tomáš Zdobnický, technical manager at GREEN Center, one of the initiators for the development of the new parking centre.

PR

Ekonomické řešení pro řízení parkoviště

Společnost GREEN Center má široké portfolio technologií pro správu parkovišť, které zahrnuje sofistikované online systémy i autonomní řešení. Právě to je mezi zákazníky velmi oblíbené pro svou nenáročnost a možnosti budoucího rozšíření.

Parkovací systém GPE4P Economy představuje ekonomicky výhodné parkovací řešení pro jednodušší projekty s jedním či více vjezdy a jedním výjezdem. Systém zajišťuje základní zabezpečení prostoru a efektivní provoz celého parkoviště.

Snadná instalace i obsluha

Řada GPE4P doznala významných designových i technologických změn, které zákazníkům přinášejí vyšší užitnou hodnotu při zachování příznivé pořizovací ceny produktu. Díky atraktivnímu designu se parkovací systém může stát vizuálně zajímavým a funkčním vybavením parkoviště. Použití moderních technologií a celková kvalita zpracování zaručují vysokou spolehlivost a dlouhou životnost systému.

Předností parkovacího systému GPE4P je zcela autonomní provoz, který nevyžaduje trvalé připojení k nadřazenému řídicímu serveru. Jednotlivé komponenty jsou na sobě nezávislé a nemusejí být vzájemně propojeny komunikačními kabely, díky čemuž lze dosáhnout významných finančních úspor. Instalace je skutečně rychlá a jednoduchá – systém je připraven k ostrému provozu po pouhém připojení komponent k elektrickému napájení. Pro přenos informací mezi jednotlivými komponenty systému (parkovacími stojany a automatickou pokladnou) se využívají papírové parkovací lístky potištěné čárovým kódem, což s sebou přináší dvě výhody: Jednak je použitý materiál informačních médií v porovnání s jinými typy médií finančně méně náročný a dokáže efektivně snížit běžné provozní náklady parkoviště; za druhé technologie čárového kódu zaručuje vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost systému.

Pro vzdálenou správu parkovacího systému bylo vyvinuto řešení, které umožňuje pohodlný dohled nad stavem jednotlivých zařízení a nastavení některých funkcí jednoduše prostřednictvím aplikace. Součástí jsou i reporty z dění na místě.

Velkou výhodou systému je možnost jednoduchého upgradu na plnohodnotný online systém. Provedením několika nepatrných úprav (doplněním systému o serverový počítač, propojením jednotlivých komponent, aktualizací softwaru) mohou provozovatelé získat veškeré výhody, pokročilé funkce a možnosti, které jim online systém nabízí.

Využití v soukromém i veřejném sektoru

Parkovací systém umožňuje volit z různých cenových tarifů a přizpůsobit tak výši parkovného cenové politice provozovatele parkoviště. Na základě nastaveného tarifu systém zajišťuje plně automatizovaný výběr poplatků za parkování. Tím lze efektivně zamezit finančním únikům v důsledku nepoctivého jednání pracovníků zajišťujících výběr peněz. Pochybení lidského faktoru je minimalizováno, jelikož do styku s vybranými hotovostními finančními prostředky přicházejí pouze oprávnění a pověření pracovníci. Běžní pracovníci obsluhy zajišťují pouze operativní řešení vzniklých problémů uživatelského nebo provozního charakteru, např. výměnu papírových rolí pro tisk parkovacích lístků a dokladů.

Parkovací systém byl vyvinut s ohledem na potřeby a požadavky provozovatelů parkovišť malého rozsahu. „Parkovací systém jsme vyvíjeli ve spolupráci s několika provozovateli malých parkovacích ploch s omezenou kapacitou. Na základě jejich připomínek jsme museli původní koncept také několikrát poupravit. Výsledkem by však měl být produkt, který uspokojí naprostou většinu našich partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Díky svým vlastnostem a funkcím nalezne uplatnění na firemních parkovištích, u ubytovacích zařízení, supermarketů, sportovních center, kulturních zařízení, turistických atrakcí či památek,“ přibližuje záměry Tomáš Zdobnický, technický ředitel společnosti GREEN Center, který byl jedním z iniciátorů vývoje nového parkovacího systému.

PR

Rezidenční výstavba nezpomaluje

Daramis, mezinárodní developerská a investiční společnost, vznikla před 20 lety. Zabývá se nákupem, výstavbou a správou rezidenčních nemovitostí a nemovitostí pořizovaných jako investice.

Martin Vachek působí ve skupině Daramis od roku 2013 a od roku 2016 zastává funkci výkonného ředitele. Požádali jsme ho, aby pro nás shrnul aktivity společnosti v letošním jubilejním roce.

Blíží se konec roku, což s sebou přináší příležitost k hodnocení. Jaký byl letošní rok pro Daramis?

Letošní rok byl a stále je velmi turbulentní a skutečně jako žádný jiný, který nás doposud potkal. Po jarní první vlně, která z dnešního pohledu jako vlna nevypadá, se zdálo, že se věci vracejí k normálu. Nicméně podzim nás opět vrátil do jarní situace a nejistota se opět vrátila. Rozdíl oproti jaru je však v tom, že již víme, o co jde. Naděje, že v roce 2021 se situace stabilizuje, nás povzbuzuje. Z pohledu naší společnosti lze říci, že rok 2020 byl úspěšný. Dokončili jsme výstavbu tří projektů, získali jsme územní povolení na další tři a do konce roku plánujeme zahájit stavbu projektu Prague Marina Nova, který stavíme se společností Lighthouse.

Byli jste v důsledku pandemie nuceni nějak pozměnit plány?

Na jaře jsme zvažovali posunutí zahájení výstavby našich projektů, ale nakonec jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dále. Jinak co se týká přípravy nových projektů, zde k žádnému zastavení nedošlo. Povolovací procesy jsou v České republice tak dlouhé, že si developer nic takového nemůže dovolit.

Takže aktuálně máte v Praze ve výstavbě třetí etapu projektu Zelené Město a připravujete další část Mariny, v Plzni stavíte velký projekt Unicity. Můžete nám je představit podrobněji?

Ve všech třech případech jde již o několikáté fáze velmi úspěšných projektů, na které jsme opravdu velmi hrdí. Třetí fáze projektu Zelené Město, kterou nazýváme Premium, se liší od zbytku nabídky na trhu zejména tím, že skladba bytů zde skutečně cílí na trvalé bydlení. Většina bytů je 3+kk a 4+kk. Nejde tedy o projekt s malými investičními byty. Projekt Prague Marina 2 je naší vlajkovou lodí a bude představovat vrchol naší nabídky. Skvělá lokalita, umocněná bezprostřední blízkostí řeky, je naprosto jedinečná. Při přípravě projektu jsme kladli důraz na každý detail a jsem přesvědčen, že tento projekt bude velmi úspěšný. Již zájem před zahájením oficiálního prodeje tomu jednoznačně nasvědčuje. Poslední, třetí fáze projektu Unicity je odlišná od těch dvou předchozích, a to opět tím, že jsme zde vytvořili skladbu bytů takovou, aby zde mohli noví vlastníci skutečně bydlet.

Rezidenční projekty máte i v Rumunsku a Bulharsku… Jaký je rozdíl v povolovacích procesech u nás a tam?

V Rumunsku a Bulharsku máme po dvou projektech a každá z těchto zemí je naprosto odlišná. Když jsme na oba trhy před pěti lety vstupovali, tak jsem upřímně nečekal, že budou mezi těmito dvěma zeměmi tak výrazné rozdíly. Co se týká povolovacích procesů, tak je situace je obdobně složitá jako u nás. Proces je roztříštěný a množství stanovisek, která musíte získat, je rovněž obdobné. Zásadní rozdíl je ale v tom, že tam pozoruji v průběhu let zlepšující se tendenci, kdežto u nás je ten pocit přesně opačný.

Vedle rezidenční výstavby se zabýváte i komerčním developmentem a také projektovým managementem pro jiné investory. Jaké máte výsledky v těchto oblastech?

Jsme primárně rezidenční developer, ale máte pravdu, že vedle této naší hlavní činnosti vlastníme ještě dvě administrativní budovy, hotel a nabízíme služby projektového managementu. Zejména projektový management pro další investory se velmi dynamicky rozvíjí a dnes stavíme nebo připravujeme pro třetí strany více projektů, než kolik jich máme ve vlastním portfoliu.

V minulém čísle Development News jsme uveřejnili článek vašeho kolegy Tomáše Kadeřábka z Asociace developerů, kde působíte jako předseda představenstva, ohledně zdanění developmentu. Máte nějaký návrh, jak peníze transparentně přerozdělovat, aby šly tam, kde jsou potřeba?

Otázka zdanění developmentu, ať už ve formě přímých, nebo nepřímých daní, sektorového zdanění a různých forem příspěvků, které nejsou opět ničím jiným než formou zdanění, je dnes velmi intenzivně diskutována na všech úrovních. Jde o velmi komplexní problematiku, která se nedá jednoduše vyřešit. Nicméně my jsme se dostali na samou hranici únosnosti takového zatížení a dnes mnozí z nás uvažují, jak je to vůbec možné. Jasná je však jedna věc,  že každé takové navýšení nákladů bude promítnuto do konečné ceny bytů. Pokud se tedy na jedné straně volá po dostupném bydlení a na druhé straně se stále více a více komplikuje povolovací proces a zvyšují se daně a různé poplatky, tak rozumného výsledku nebude nikdy dosaženo.

Máte nějaký příklad ze zahraničí, který bylo možné uplatnit v našich podmínkách?

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme na samotném chvostu celosvětových žebříčků co do trvání stavebních povolovacích procesů, tak mám skoro chuť říci, že bychom se mohli inspirovat v podstatě kdekoli. Ale teď vážně. Je třeba zjednodušit povolovací proces tak, abychom opět mohli být schopni povolovat a stavět nové projekty efektivně a rychle. Nový stavební zákon, který je nyní v Poslanecké sněmovně, je pro mě nadějí, že by se mohlo blýskat na lepší časy.

ak

Casua still optimistic 30 years later on

By the end of next year, it will be 30 years since CASUA was entered in the Register of Companies. Nevertheless, the real co-operation between Oleg Haman and Aleš Poděbrad commenced a bit earlier, on 1st July 1990. That means that this year is also a jubilee one.

The company has, over the years of existence of the architectural and planning office, expanded – from a two-member consortium to a limited company for which 70 architects and civil engineers work.

So, you had a reason to celebrate all year…

AP: We have actually been celebrating the whole 30 years… De facto, we started before 1st July 1990 when we both left our jobs – Oleg from Karel Prager’s studio and me from Karel Koutský studio. We both each came with a contract. I needed an architect and Oleg needed a civil engineer. So, we sat down together and started designing claiming that we had gained our freedom and could decide for ourselves. We enjoy freedom with regards to the choice of commission, clients and work. Starting with the 90s, we commenced drawing something that was later stratified. Both work and people were piling up (we didn’t look for it). We really enjoyed the work we did during those 30 years and we enjoy it still.

Can you remember the first procurements?

OH: Aleš was supposed to do the first BMW showroom in Průběžná in Prague 10. When I was leaving Karel Prager, there was a condition upon my leaving: to secure the project for the completion of the primary school Jitřní in Prague 4. So, we both needed to finish our commissions. One was looking for an architect and the other for a civil engineer. We knew each other so we had already started working together some time in March 1990. The name CASUA had already originated then.

What does CASUA actually mean?

AP: We didn’t know what to come up with so the name emerged abbreviated from the Consortium of Architectural Building and Urban Studios. And as Coca Cola was better than Kofola, we turned Kasua into Casua.

It sounds quite exotic…

OH: We knew we couldn’t put full stops there as we wouldn’t be able to register it as an abbreviation, but in the world today, it is possible to register a name but it cannot have a geographical significance and this was not the case. And also, we also found it pleasant from a phonetic point of view.

What was your mutual vision for the future after the first projects you had realized?

AP: I will try to sum it up from my point of view. The two of us complement one another quite well: firstly, we are both different from a character point of view and secondly, we both have our own profession. Our aim was to produce pleasant architecture, bring it to the building stage and ideally be present at the construction. This took the first five to six years until a turning point on my side. In 1996, we started talking with our client about a commission and a year later we concluded contracts for a project in Prague 10, Na Vinici. That really made us shift. We worked on it from the stabilization of the outline plan (there used to be white places in the outline plan then) up to 2004, that being the last final building approval. This project educated us professionally resulting in the expansion of our studio. Then we said that the company wouldn’t have more than 25 people. When we got the procurement, we made the first mistake in our professional life as architects and planning engineers as we focused on one client and didn’t deal with other commissions. We had a lot of work at that time and didn’t have time to think of the future – what was going to happen once the client built it. So, sometime around 2000, we were a little stressed and started expanding our client portfolio in order to always have a principal procurement and some smaller ones to go with it. From a personal point of view, the years between 1996 and 2000 were crucial for me with regards to the growth of the company.

Let’s get to current projects. You participated in the tender for the hospital in Zlín. What else is, figuratively speaking, on your desk?

OH: We won a public business tender in Zlín for a new regional hospital as a member of an association of four entities. Such large procurements always need some sort of co-operation. We were, in this case, the guarantor of the BIM structure, co-ordination of the project and consequently we guaranteed about half the buildings there. More or less, we went through all appeals, confirmations from the Office for the Protection of Competition. We won, which we are proud of, but the political situation has changed and we are awaiting the signing of the work contract. Building a hospital on green land is something you don’t see every day. What is absurd is that they have a shortage of beds in Zlín due to the epidemic and Covid patients are being transported to Brno. So, everything that is going on is just politics…

How were you better in the tender than your competition?

AP: The assignment of the project for the hospital stated the use of BIM. Our advantage was, that in 2004, without having an idea what it was actually about, we had one IT visionary in our company and he brought to our attention the fact that there is software, which can design in 3D. And we bought 27 licences then. We started designing with this software and now, 16 years later, we are able to harvest the fruits of our work where architecture unites technology and information in a model. They are procurements that originated thanks to the fact that we started working this way. That is why we can do projects such as the one for Zlín Hospital or the Bořislavka project. We are working on this with the Aulík Fišer architekti studio. As planning engineers, we are working on the Bořislavka project for KKCG in BIM.

Let’s get back to the issue of your studio’s specialization…

AP: Classically we emerged as an architect and civil engineer – and as we kept gradually expanding the studio, there are about 70 of us there now. We have a particular number of architects and a particular number of civil engineers. They all design on computers with full licences. The architects come up with projects and we draw them. We also accept service procurements, which means that we work for clients and companies who have their own architects.

What projects have you recently realized?

OH: This year, we completed Waltrovka North, a residential complex, including family houses. The residential Project Karlínské dvory II, an interesting project situated between Křižíkova and Sokolovská Streets underwent final building approval and one project in Stodůlky changed hands and we redesigned it completely. This year, we participated in many tenders and with 70 people in our studio we also have many smaller procurements where some are successful and some are not. Which can also happen when a developer is unsuccessful. We, for instance, designed the reconstruction and conversion of a prison building in Mladá Boleslav, turning it into a new centre with a high dominant point. The project is simply lying fallow, but not because of us. So, sometimes we also face frustration that something is not working out, but everyone goes through that. We must be strong and keep going and be able to bear these losses that we experience along the way.

What do you expect in a short-term horizon?

AP: I would stem from this year as what happened at the beginning of the year, February – March – April, because Covid has shaken the projects. They were delayed, some large developers even terminated work and apart from one came back into operation a few months later yet again.

What type of project was mostly affected?

AP: Residential projects as well as one administrative one, which were launched this September. Apart from that we worked on other contracted procurements, so, this year looks better than last year for us. We are slowly growing upwards. And our plan for next year? We always prepare that in advance and stem from tenders we had won or procurements contracted with clients over the long term. Or they are projects that have been agreed upon but are not secured by a contract yet. That means that the prospect outlook for next year still looks positive, whether in our authorial projects or in service activities. We hope that we can succeed in some big tender where we get to the final round. We are currently careful optimists.

Will you mainly focus on residential projects?

OH: There is generally a shortage of apartments. Apart from the large complexes, there are many smaller items whereby the city structure is being completed by construction in gap sites, some buildings are being demolished, others built… all this has always been here and always will be here. The question is what housing quality is to be like. Many developers first have an analysis done and only then do they make decisions. I don’t think we have to worry that we wouldn’t have work in residential projects, providing nothing fundamental occurs.

Your projects don’t only apply to Prague…

OH: Zlín proves that. We also have some smaller projects outside Prague and in Slovakia but not a large project like the project of Bratislava airport as we did in the past.

The CASUA studio is involved in a number of foundations and professional organizations. You also often take part in trade fairs and not only in the Czech Republic…

OH: In 2007, we received an offer to become a member of the Equator Europe Architects network, which included some 13 studios from 13 countries. We accepted that offer. We saw sense in that co-operation; one of the main moments is the fact that we participate in trade fairs, for instance MIPIM in Cannes, together. We are basically the only Czech studio with our own – though small – stand. The 2008 crisis naturally saw a depletion of companies from Western Europe so some studios don’t exist anymore or have withdrawn. This resulted in the reduced size of Equator. Now, it is mainly dominated by Scandinavian countries and us. Surprisingly, all countries that play hockey – with headquarters in Stockholm. What is interesting is the fact that Swedish Equator Stockholm is a member of the Swedish Green Building Council, ie. a recognized leading institute in the world of permanent sustainability – and we have the opportunity to draw on the latest knowledge from them. The fact that local developers are not that interested in such knowledge, or at least making it seem like that, is another issue. Nevertheless, this gives us access to very valuable information. We are also a member of the Czech Green Building Council and the Czech-Israeli Mutual Chamber of Commerce. When looking for an opportunity as to how to contribute to charitable purposes, we picked what attracted our attention – the Arnošt Lustig Award for courage, bravery, humanity and justice. The condition allowing for the support of this award was the entry to the Czech-Israeli Mutual Chamber of Commerce where we found that it works very well and that members include many skilful people and is also interesting for us from a business point of view. Which means everything fits in nicely.

Arnošt Wagner / Photo: Casua archive

Casua po 30 letech stále optimistická

Koncem příštího roku uplyne 30 let od zapsání společnosti CASUA do obchodního rejstříku. Nicméně skutečná spolupráce Olega Hamana a Aleše Poděbrada začala ještě o něco dříve, už 1. července 1990. Takže jubilejní je i rok letošní.

Za léta existence architektonické a projektové kanceláře se firma mnohonásobně rozrostla – z dvoučlenného konsorcia vznikla společnost s ručením omezeným, pro niž nyní pracuje na 70 architektů a stavebních inženýrů.

Měli jste tedy důvod slavit celý rok…

AP: My vlastně slavíme celých 30 let… De facto jsme začali před 1. červencem 1990, kdy jsme oba odešli ze svých pracovišť – Oleg z ateliéru Karla Pragera a já z ateliéru Karla Koutského. Každý z nás si přinesl jednu zakázku, já potřeboval architekta a Oleg potřeboval stavaře. Tak jsme si spolu sedli a začali jsme kreslit a říkali si, že jsme získali svobodu, že se můžeme rozhodovat sami za sebe. Jsme svobodní ve výběru zakázek, klientů a v práci. Počínaje 90. lety jsme začali kreslit něco, co se nám později rozvrstvilo. Práce přicházela (my jsme si ji nehledali) a zároveň se nabalovali lidi. Práce, kterou jsme během těch 30 let dělali, nás opravdu bavila a baví nadále.

Vzpomenete si ještě na ty první zakázky?

OH: Aleš měl udělat první prodejnu BMW v Praze 10, v Průběžné. Když jsem odcházel od Karla Pragera, měl jsem podmínku o odchodu: Zajistit projekt dostavby ZŠ Jitřní v Praze 4. Takže jsme oba potřebovali své zakázky dokončit. Jeden hledal architekta, druhý stavaře. Znali jsme se, tak jsme začali společně kreslit už někdy od března 1990. Název CASUA vznikl už tenkrát.

Co vlastně CASUA znamená?

AP: Nevěděli jsme, co vymyslet, tak nakonec vznikl název jako zkratka z Konsorcium Architektonických Stavebních a Urbanistických Ateliérů. Protože Coca Cola byla lepší než Kofola, udělali jsme z Kasua Casua.

Zní to poněkud cizokrajně…

OH: Věděli jsme, že tam nemůžeme dát tečky, protože by se to nemohlo registrovat jako zkratka, ale ve světě se může registrovat název, ovšem nesmí mít geografický význam, což nebyl ten případ. A navíc nám to znělo hezky i foneticky.

Jakou jste měli společnou vizi do budoucnosti po prvních realizovaných projektech?

AP: Pokusím se to shrnout v kostce ze svého pohledu. My dva se celkem dobře doplňujeme: Zaprvé jsme každý charakterově jiný a zadruhé každý máme svou profesi. Naším cílem bylo dělat hezkou architekturu, dotáhnout to do stavařiny a ideálně být u té stavby. To trvalo prvních pět šest let, do okamžiku, kdy přišel podle mne zlomový bod. V roce 1996 jsme začali s klientem debatovat o zakázce a o rok později jsme uzavřeli smlouvy na projekt v Praze 10, Na Vinici. To nás opravdu posunulo dopředu. Dělali jsme to od stabilizace územního plánu (v územním plánu byla tenkrát bílá místa) až do roku 2004, kdy byla poslední kolaudace. Tento projekt nás vyškolil odborně, v důsledku čehož jsme začali rozšiřovat ateliér. Tenkrát jsme si řekli, že firma nebude mít více než 25 lidí. Když jsme tu zakázku získali, udělali jsme jako architekti a projektanti první chybu ve svém profesním životě, protože jsme se zaměřili na jednoho klienta a neřešili ostatní zakázky. Měli jsme v té chvíli hodně práce, ale vůbec jsme neměli čas myslet na budoucnost – co bude, až to klient dostaví. A tak jsme kolem roku 2000 měli malinko stres a v důsledku toho jsme začali portfolio klientů rozšiřovat tak, abychom vždycky měli nosnou zakázku a k ní nějaké menší. Z osobního pohledu byly pro mne roky 1996–2000 co do růstu firmy zlomové.

Přejděme k současným projektům. Zúčastnili jste se soutěže na zlínskou nemocnici. Co dalšího máte obrazně ještě na stole?

OH: Vyhráli jsme ve Zlíně jako člen sdružení čtyř subjektů veřejnou obchodní soutěž na novou krajskou nemocnici. Na tak velkých zakázkách je třeba vždy nějakým způsobem kooperovat. My jsme v tomto případě byli garantem BIM struktury, koordinace projektu a následně jsme garantovali asi polovinu objektů, které tam byly. Víceméně jsme si prošli všechna odvolání, potvrzení úřadu pro hospodářskou soutěž. Situace je taková, že jsme vyhráli – na což jsme hrdí, ale změnila se politická situace a čekáme na podpis smlouvy o dílo. Stavět špitál na zelené louce, s tím se člověk jen tak nepotká. Absurdní je, že při současné epidemii chybějí ve Zlíně lůžka a pacienty s covidem vozí do Brna. Takže to, co se děje, je pouze politikaření…

V čem jste byli v soutěži lepší než konkurence?

AP: V zadání projektu nemocnice bylo řečeno, že má být užit BIM. Naší výhodou je, že už někdy v roce 2004, aniž jsme tušili, o co přesně jde, jsme měli ve firmě jednoho vizionáře IT, který nás upozornil, že existuje software, který umí projektovat ve 3D. A my jsme si tenkrát koupili 27 licencí. Začali jsme v tom kreslit a teď po 16 letech sklízíme plody práce, kdy se snoubí architektura s technikou a informacemi v modelu. Jsou to zakázky, které se narodily díky tomu, že jsme začali tímto způsobem pracovat. Proto můžeme dělat zakázky jako Zlínskou nemocnici, nebo projekt Bořislavka. Pracujeme na něm společně s ateliérem Aulík Fišer architekti. Jako projektanti projektujeme pro KKCG zakázku Bořislavka v BIM.

Vraťme se k otázce zaměření ateliéru…

AP: Vznikli jsme klasicky jako architekt a stavař – a jak jsme se postupně rozrůstali, je nás dnes v ateliéru okolo 70. Máme určitý počet architektů a určitý počet stavebních inženýrů. Všichni kreslí na počítačích s plnými licencemi. Architekti vymýšlejí projekty, my je kreslíme. Zároveň přijímáme i servisní zakázky, to znamená, že pracujeme pro klienty i dodavatelské firmy, které mají své architekty.

Které projekty jste realizovali v poslední době?

OH: Letos se dokončovala Waltrovka sever, obytný celek včetně rodinných domů. Zkolaudoval se bytový projekt Karlínské dvory II, což je zajímavý projekt mezi ulicemi Křižíkovou a Sokolovskou, a jeden projekt ve Stodůlkách. Změnil vlastníka a celý jsme ho překreslili. Zúčastnili jsme se letos relativně hodně soutěží a při 70 lidech v ateliéru máme i mnoho menších zakázek, přičemž některé jsou úspěšné a některé ne. Což může nastat i tehdy, že developer není úspěšný. Např. jsme nakreslili přestavbu a transformaci objektu věznice v Mladé Boleslavi na nové centrum s výškovou dominantou.  Projekt prostě leží, ale ne kvůli nám. Takže někdy se objeví i frustrace, že to zrovna nejde, ale to má každý. Musíme mít sílu jít dál a být schopni unést tyto dílčí ztráty, které jsou na cestě dopředu.

Co vás čeká v krátkodobém horizontu?

AP: Já bych vyšel z letošního roku. Protože to, co se stalo začátkem roku, únor–březen–duben kvůli covidu, zatřáslo s projekty. Zpozdily se, někteří velcí developeři dokonce práce pozastavili a až na jednoho je zase za několik měsíců spustili.

Jaký typ projektů to nejvíce ovlivnilo?

AP: Byly to jak rezidenční projekty, tak i jeden administrativní, které se spustily letos v září. Vedle toho se zpracovávaly ostatní nasmlouvané zakázky, takže letošní rok pro nás vypadá lépe než minulý. Rosteme pomalu nahoru. A plán na příští rok? Ten si vždycky děláme dopředu a vycházíme ze soutěží, které jsme vyhráli, či zakázek dlouhodobě nasmlouvaných s klienty. Nebo to jsou věci, které jsou domluvené, ale ještě nejsou pod smlouvou. Zatím tedy výhled na příští rok vypadá pozitivně ať už v našich autorských projektech, tak v servisní činnosti. Doufáme, že se nám podaří uspět v některé velké soutěži, v nichž figurujeme v posledních kolech. My jsme v této chvíli opatrní optimisté.

Budete se soustředit hlavně na rezidenční projekty?

OH: Bytů je obecně nedostatek. Mimo velké soubory je tu spousta drobnějších věcí, kdy se dostavuje struktura města v prolukách, některé objekty se bourají, nové se stavějí, to vždy bylo a bude. Otázkou zůstává, jak to bude s kvalitou bydlení dál. Spousta developerů si dává zpracovávat analýzy a pak se teprve rozhoduje. Podle mne se nemusíme obávat, že bychom práci v rezidenčních projektech neměli, když se nestane nic zásadního.

Projekty nemáte jen v Praze…

OH: Zlín je toho důkazem. Nějaké drobnosti máme mimo Prahu a na Slovensku, ale zatím žádný větší projekt typu jako bylo v minulosti bratislavské letiště.

Atelier CASUA figuruje v různých nadacích a profesních organizacích, často jste aktivními účastníky veletrhů, a to nejen v ČR…

OH: V roce 2007 jsme dostali nabídku se stát členem sítě Equator Europea Architects, kde bylo asi 13 ateliérů ze 13 zemí. Nabídku jsme přijali. Nám ta spolupráce dávala smysl; jedním z hlavních momentů je, že se společně účast-
níme veletrhů, např. MIPIM v Cannes, se stánkem. Jsme vlastně jediné české studio, které má svůj – byť malý – ale stánek. Pochopitelně krize v roce 2008 semlela firmy ze západní Evropy, takže některé ateliéry už neexistují nebo vystoupily. Equator se v důsledku toho trochu zmenšil. Dnes v něm kralují hlavně skandinávské země a my. Takže kupodivu všechny země, které hrají dobře hokej – s ústředím ve Stockholmu. Zajímavé je, že švédský Equator Stockholm je členem Swedish Green Building Council, tedy uznávané vedoucí instituce ve světě trvalé udržitelnosti – a my máme možnost od nich čerpat ty nejnovější poznatky. To, že tady o takové poznatky není mezi developery až takový zájem, nebo někdy jen tak na oko, to je věc druhá. Ale my díky tomu máme přístup k velice cenným informacím. Jsme také členy České rady pro šetrné budovy a Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Když jsme se hledali možnost, jak přispívat na dobročinné účely, vybrali jsme si věc, která nás zaujala: Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Podmínkou podpory této ceny byl právě vstup do Česko-izraelské smíšené obchodní komory, kde jsme zjistili, že velice dobře funguje a mezi členy je mnoho šikovných lidí a je pro nás zajímavá i obchodně. Takže se to krásně propojilo.

Arnošt Wagner / Foto: archiv Casua

What will happen now with road infrastructure and bridges

The quality of transport infrastructure in the Czech Republic belongs, according to the report by the World Economic Forum, among the worst in the EU. Nevertheless, its development plays a key role in the development of the state economy.

That is why the National Investment Plan for 2020–50 registers investment requirements of CZK 6 billion for the department of the ministry of transport. That is 77% of the whole plan, which would require about a doubling of the current level of departmental investment. It is evident that this amount considerably exceeds the possibilities of public investment in the Czech Republic and it is probably unrealistic to find financial sources to such an extent. The road network forms one strategic complex and it is necessary to plan its development and maintenance as that, regardless whether it is under state, regional or municipal administration.

Maintenance needs investment

The transport department also has a task to develop the so called smart transport system, that is to equip the transport infrastructure and vehicles with modern technologies, which are to increase transport safety significantly, contribute to the continuity of transport, improve quality of the provided service and support alternative fuel powered vehicles (the so called clean mobility). Everyone can see more dense traffic on our roads and motorways, overloaded railway services on suburban lines and full carparks on the outskirts of the capital. Apart from the expansion and quality improvement of the network of spinal roads and motorways, the priority in the Czech Republic is also to attend to the intensive modernization of railway infrastructure and construction of new high-speed lines in a trans-European network. The condition of bridges often decides about the quality and functionality of the individual sections of the network.

In the Czech Republic, a sophisticated system of registration and management of bridges was introduced, which  is based on legal regulations and technical  standards. Nevertheless, the main problem is in the lack of stably allocated financial resources for bridge administration, maintenance and rehabilitation, which should be linked to the value of transport infrastructure within the administration of the individual owners. It is necessary to expect average costs in the amount of a 2% per year of the original investment updated with annual inflation. That means that within 100 years of the planned lifespan of bridges, it is necessary to spend twice the original investment costs for their construction. This area has been considerably underestimated in the long term and the condition of bridges, especially those in regional and municipal administration, keeps getting worse and worse. Nevertheless, road infrastructure will still be expanded considerably. The table states the share of bridges in bad, very bad and emergency conditions, whose load-bearing capacity is reduced by 40, 60 and 80%.

Shortage of specialists

Another problem lies in shortage of human resources. Up to one third of professionally qualified staff  have been lacking over the long term. This can be due to the salary situation in state administration, high level of responsibility and considerable requirements with regards to technical education and experience as well as a shortage of civil engineers in the labour market and a declining interest in studying civil engineering at university.

Part of the construction industry financed from public resources might  have a stabilizing effect in times of crisis – this opportunity should not be missed. The Czech construction industry has an approximately 8% share in total gross added value; it is comparable with the European level and with a multiplication effect of 3.5, the building industry has a big influence on domestic production. Following the last economic crisis after 2009, the construction industry was the one to take longest time to recover from the crisis again. One of the most important conditions for positive development of construction industry is the long-term stability of public investments. The public sector acquires the majority of works from private contractors. The private sector needs the existence of a long-term investment strategy and financing in order to plan their capacities and investment effectively for at least five years ahead. Education, research and development in this area also urgently needs a counter-cyclical policy for public investment.

Qualitative criteria are not a priority

This year, there are obviously enough funds for the preparation and implementation of structures. The question is whether they can be used meaningfully. Recodification of the building law will perhaps be completed next year before election but the professional public is already doubtful that this will contribute significantly to the speeding up of the process of building permit granting. What is more important for transport, water, energy and telecommunication infrastructure is the change to Act No. 416, which is to come to force at the beginning of 2021.

Nevertheless, there are many examples that demonstrate ineffective financial management. I will state at least two. Planning engineers are still selected on the basis of the lowest bid price whereas qualitative criteria are secondary. Providing a design is not optimal for a particular  structure, the contractor has virtually no possibility, within the present system, to submit a successful proposal for a significant variation that would lead to the improvement of construction. This concept is based on the European Directive 2014/24/EU and the judicature of the Court of Justice of the European Union. A year ago, the State Fund of Transport Infrastructure did publish the Methodology for construction improvements, which allows one to proceed in compliance with the international contract conditions of the FIDIC, but it hasn’t been applied in practice yet. It is still complicated from an administrative, legal and time point of view. In the past, proposals for construction improvement were, however, commonly implemented and it was possible to submit them in the phase of a contractor’s submission of a bid. Quality proposal could save costs and speed up construction.

Offering versus final price

Architectural design competitions allows for a choice of aesthetic, layout, functional and structural solutions of a required structure from many variants with a well-balanced construction price and design quality ratio. In the case of significant bridges and footbridges, they could be utilized more often then. Nevertheless, a result of architectural competitions for bridges often evokes great hesitation in the Czech Republic and the culture of tenders for a proposal lags behind other European countries. The problem lies in the competition’s terms and conditions, which are formulated for the engineering structures only by the Czech Chamber of Architects without any relevant share from the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in Construction. In 2013, the International Association for Bridges and Structural Engineering issued a regulation for competitions for bridge design, which specifies that at least half of the members of the committee were bridge engineers. In our country, half of a ten-member jury usually covers architects, another half politicians, and one or two members are structural engineers. No wonder that selected designs are perhaps exclusive but difficult for implementation and also very expensive. The situation, when the winning price of the works  is a multiple of the price anticipated in the architectural competition or when contractors are not found is not an exception. If the original price estimate does not work out, it is sometimes possible to obtain grants.

In our system, political and legal reasons unfortunately take priority over technical and financial ones. The complexity of the building law and the considerably limited possibility of enforcing it during approval processes is partly the result of the fragmentation of competences amongst the individual ministries, where there is no conformity in the systematic approach to the recodification of public building law. Another problem is the process of assigning public procurements and its consequent checking; in the real world, it should use market consultations and competitive dialogues with a professional public more often, especially in infrastructure projects. The Design & Build assigning system should also be used more for technically demanding engineering structures.

The Ministry of Transport of the Czech Republic, the Railway Administration and the Road and Motorways Directorate attempt to deal with the aforementioned issues but it is not a society-wide priority yet. Hard to believe that more bridge failures are expected.

Ing. Milan Kalný

Co bude dál s dopravní infrastrukturou a mosty

Kvalita dopravní infrastruktury v ČR patří podle zprávy Světového ekonomického fóra mezi nejhorší v EU. Její rozvoj přitom hraje klíčovou roli v rozvoji ekonomiky státu.

Proto vládní Národní investiční plán pro léta 2020–50 eviduje požadavky na investice v resortu ministerstva dopravy ve výši přes 6 bil. Kč. To je 77 % celého plánu, což by vyžadovalo přibližně dvojnásobek současné úrovně resortních investic. Je zřejmé, že tato částka významně převyšuje možnosti veřejných investic v ČR a najít zdroje pro financování v tomto rozsahu je zřejmě nereálné. Dopravní síť tvoří jeden strategický celek a jako takový je třeba její rozvoj a údržbu také plánovat, bez ohledu na skutečnost, zda je ve správě státu, krajů nebo obcí.

Do údržby je třeba investovat

Doprava stojí také před úkolem vybudovat tzv. chytrý dopravní systém, tj. vybavit dopravní infrastrukturu a vozidla moderními technologiemi, které výrazně zvýší bezpečnost provozu, přispějí k plynulosti provozu, zkvalitní poskytované služby a podpoří pohony na nefosilní paliva (tzv. čistou mobilitu). Každý může sledovat houstnoucí provoz na našich silnicích a dálnicích, plnící se železniční spoje na příměstských linkách či plná parkoviště na okraji metropole. Kromě rozšiřování a zkvalitňování sítě páteřních silnic a dálnic je prioritou ČR v dopravní oblasti také intenzivní modernizace železniční dopravní cesty a výstavba nových vysokorychlostních tratí v transevropské síti. O kvalitě a funkčnosti jednotlivých částí sítě často rozhoduje stav mostů.

V ČR byl zaveden propracovaný systém evidence a správy mostů, který má oporu v zákonných předpisech a technických normách. Hlavním problémem je však nedostatek stabilně přidělených finančních prostředků na správu, údržbu a opravy mostů, který by měl mít vazbu na hodnotu dopravní infrastruktury ve správě jednotlivých majitelů. Je nutno předpokládat průměrné náklady ve výši 2% ročně původní investice aktualizované o každoroční inflaci. To znamená, že při 100 letech celkové plánované životnosti mostů je třeba vynaložit dvojnásobek původních investičních nákladů na jejich výstavbu. Tato oblast je dlouhodobě značně podhodnocena a stav mostů zejména ve správě krajů a obcí se neustále zhoršuje. Přitom dopravní infrastruktura se bude ještě značně rozšiřovat. V tabulce je uveden podíl mostů ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu, jejichž zatížitelnost je snížena o 40, 60 až 80 %.

Chybějí odborníci

Dalším problémem je nedostatek lidských zdrojů, dlouhodobě chybí až třetina odborně způsobilých pracovníků. Důvody lze spatřovat v platových poměrech ve státní správě, vysoké odpovědnosti a značných požadavcích na odborné vzdělání a zkušenosti, ale i v nedostatku stavebních inženýrů na trhu práce a v klesajícím zájmu o studium stavebních oborů na VŠ.

Část stavebnictví financovaná z veřejných zdrojů může v době krize působit stabilizačně – tato příležitost by neměla být promarněna. České stavebnictví má asi 8%podíl na celkové hrubé přidané hodnotě; je srovnatelné s evropskou úrovní a multiplikačním účinkem 3,5 má stavebnictví velký vliv na domácí produkci. Po poslední hospodářské krizi po roce 2009 se však stavebnictví ze všech odvětví hospodářství vzpamatovávalo z důsledků krize nejdéle. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro příznivý vývoj stavebnictví je dlouhodobá stabilita veřejných investic. Veřejný prostor nakupuje většinu stavebních prací od privátních dodavatelů. Soukromý sektor potřebuje existenci dlouhodobé investiční strategie a financování k efektivnímu plánování svých kapacit a investic aspoň na pět let dopředu. Stejně tak vzdělávání, výzkum a vývoj v této oblasti nutně potřebují proticyklickou politiku veřejných investic.

Kvalitativní kritéria nejsou prioritou

V letošním roce je evidentně dost prostředků na přípravu i realizaci staveb. Otázkou je, zda se je podaří smysluplně využít. Rekodifikace stavebního zákona bude snad dokončena příští rok před volbami, ale odborná veřejnost již pochybuje, že to výrazněji přispěje k urychlení procesu povolování staveb. Pro infrastrukturu dopravní, vodní, energetickou a telekomunikace je důležitější změna zákona č. 416, která bude platit od začátku roku 2021.

Přitom existuje mnoho příkladů, které dokládají neefektivní nakládání s financemi. Uvedu aspoň dva. Projektanti jsou stále vybíráni většinou na základě nejnižší nabídkové ceny, kvalitativní kritéria jsou vedlejší. Pokud projekt není pro danou stavbu optimální, zhotovitel nemá v současném systému téměř žádnou možnost předložit úspěšně návrh na podstatnou změnu vedoucí ke zlepšení díla. Tato koncepce vychází z evropské směrnice 2014/24/EU a z judikatury Soudního dvora EU. Před rokem sice SFDI vydal Metodiku pro zlepšení díla, která umožňuje postupovat v tomto případě podle mezinárodních obchodních podmínek FIDIC, ale v praxi se zatím prakticky neuplatňuje. Administrativně, právně i časově je to stále komplikované. Zato dříve se návrhy na zlepšení díla běžně realizovaly a bylo možné je podat již ve fázi podání nabídky zhotovitelem, kvalitní návrh mohl uspořit náklady a zrychlit výstavbu.

Nabídková versus finální cena

Architektonické soutěže o návrh umožňují vybrat z mnoha variant estetické, dispoziční, funkční a konstrukční řešení požadované stavby s vyváženým poměrem ceny díla a kvality návrhu stavby. V případě významných mostů a lávek by se proto mohly využívat častěji. V České republice však výsledek architektonických soutěží na mosty často vyvolává silné rozpaky a kultura soutěží o návrh zaostává za jinými evropskými zeměmi. Problémy jsou v soutěžních podmínkách, které jsou pro inženýrské konstrukce formulovány pouze Českou komorou architektů bez příslušného podílu ČKAIT. V roce 2013 vydala IABSE směrnici pro soutěže o návrh mostů, v níž se požaduje, aby v porotě byla alespoň polovina mostních inženýrů. U nás obvykle v desetičlenných v porotách běžně zasedne polovina architektů, polovina politiků a jeden nebo výjimečně dva stavební inženýři. Nelze se pak divit, že vybrané návrhy jsou sice často exkluzivní, ale obtížně realizovatelné a velmi nákladné. Není výjimkou situace, kdy cena realizace je několikanásobkem ceny předpokládané v soutěži o návrh, nebo se zhotovitelé ani nenajdou. Když původní cenový předpoklad nevyjde, tak to někdy spraví dotace.

V našem systému mají bohužel politické a právní důvody přednost před technickými i finančními. Složitost stavebního práva a značně limitovaná možnost jeho vymáhání při povolovacích řízeních je zčásti následkem roztříštěnosti kompetencí mezi jednotlivá ministerstva, kde neexistuje shoda na systematickém přístupu k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Dalším problémem je proces zadávání veřejných zakázek a jeho následná kontrola; v reálném světě by měl více využívat tržní konzultace a soutěžních dialogů s odbornou veřejností zejména při infrastrukturních projektech. Pro technicky náročné inženýrské stavby by se také měl více využívat systém zadávání Design & Build.

Ministerstvo dopravy ČR, SŽ a ŘSD mají snahu řešit uvedené problémy, ale zatím to stále není celospolečenskou prioritou. Nechce se věřit, že se čeká na další havárie mostů.

Ing. Milan Kalný

Market predictability is essential

The Czech development group CRESTYL is one of the market leaders in building multi-purpose projects – residential, commercial and office real estate.

We spoke with Viktor Peška, Chief Commercial Officer at Crestyl, not only about how a successful developer is doing in these turbulent times but how much the real estate market has changed in 2020.

We meet at a time where people plan and life changes. At a time that mainly encourages one to balance things. What were your plans and expectations for Crestyl in 2020?

With regards to the fact that our business is built on three pillars, this issue needs to be addressed on three levels. From the perspective of the residential market, we planned to develop one already running project and commence the construction of two new projects. We planned to sell the remaining units at the Berounská Brána and Marina Boulevard projects. In the segment of lease of office space, we planned to complete the lease of the remaining premises in the DOCK IN FOUR building and start construction of the last stage in the DOCK IN complex – the DOCK IN FIVE building. As for retail projects, our plans were clearly focused on the successful pre-lease and lease of retail units in the NR7 and Savarin projects and in the Dornych project in Brno.

That sounds like a lot of work and investment. To what extent do your plans meet with reality?

In the residential segment, we initially experienced a temporary slowdown, but it really only shortly overawed us. Demand soon returned, but we suspected a change in clients’ priorities. The project in Vysoký Újezd, where we offer houses with gardens and plots, is experiencing a boom and there is also interest in luxury real estate in the Šárecký dvůr and Marina Boulevard projects; in both cases we are talking about apartments with larger layouts. This part of our activities went very well. I must admit that at the end of the summer, we reached sales numbers as planned and expected. What, however, slowed us down was the more complex financing negotiations. Discussions with banks are longer and more complicated. This factor is also reflected in the other two segments. With regards to the construction of offices, we were forced to postpone the start of construction of DOCK IN FIVE by several months due to Covid-19. The interest in administrative premises is generally smaller, but there is still great interest in new offices in DOCK IN. But the retail market shuffled its cards quite significantly. Despite all unforeseen events, we managed to complete the sale of the Central Kladno shopping centre, which is an incredible success. It should be noted that negotiations began before the coronavirus crisis and ended successfully after the first wave.

You mentioned that there is still a lot of interest in the DOCK IN FIVE project. What is its added value at a time when office rental costs are more of a burden for employers?

Its biggest advantage is, undoubtedly, the fact that construction is at the very end. The project is almost completed and apart from the infrastructure of shops and services, the DOCK IN location also provides a park and facilities for sports activities. The second important argument that plays into our hands is the dispositions. As one of the few, we are able to offer large areas on one floor. We are talking about A class offices, with the offer of which we target large and corporate companies.

What are your expectations in the coming months?

In months to come, we expect a certain slowdown in negotiations and agreements, as well as a growing interest in both luxury real estate and land.

Will you offer any new services or a new type of business in connection with this?

For us, the business model basically remains unchanged. We don’t belong amongst those developers who would minimize space and maximize profits. We have always had 10–15% larger apartments and higher standards. We believe that people will continue to demand larger apartments with terraces and/or gardens. In our case, it is not about adaptation to the situation or trend, but one of our main principles, with which we work on projects quite naturally. Worth mentioning is also the fact that after the successful and speedy sale of 32 family houses in Vysoký Újezd, we are launching a follow-up project with 54 spacious family houses and bungalows. As for the business and office unit projects, we look at developments over a longer period of four to five years. And we believe that at that time we will live completely normally again, without any major restrictions.

We talked about the residential and administrative markets, so, let’s move on to retail units. You are ahead of construction of, in many ways, truly exceptional and at the same time investment-intensive projects. What are the prospects?

The market will change considerably, not only next year, but especially within the horizon of the next few years. Standard sales will move more to online platforms and customers will expect much more from brick and mortar stores. Good traders will be forced to offer not only goods and services. It will be a game with emotions of experience and fun. We assume that stores will primarily turn into showrooms or concept stores and will perform a different function than before. This change will, of course, also affect the so far exclusive online retailers who will want to build a physical presence. The store will not serve a priori as a place where people leave with shopping bags. It will also serve as an exhibition and presentation of brands and companies. Having such premises will be a matter of prestige. The second trend that can be expected will be the emergence of multi-brand stores. Multi-branded retailers that still sell through separate retail units will more often go for a multi-brand showroom where they would sell more brands in one place, under a single identity. We, as a retail developer, must meet them halfway and build not shopping, but multi-purpose community centres, where a clearly defined purpose, public space and curation is to play a crucial role in shaping the destination. There will always be a very limited number of such places, and therefore will always be of interest among traders and tenants.

As a leader in the real estate market, you don’t need to worry about talking openly about opportunities these times offer…

What is being discussed a lot is the development of residential projects for rent. West of the Czech Republic, this form of business works quite well. It certainly has interesting potential in our country but we are not considering this business model in the near future. We still see real possibilities in multifunctional projects, which offer housing and premises for work and relaxation in one place. This helps the developer to increase the level and quality in a particular place much more as he is be able to invest in the surrounding infrastructure in co-operation with local administration and associations. As for the administrative and retail segments, emphasis will be put on the construction level, gadgets and technologies that were previously considered ‘nice to have’. Now they will become a matter of course.

Is there anything you would like to wish the development market and developers for 2021?

I wish everyone a more transparent future. At least to the extent where we can plan with more accuracy and security. This also applies to the building law and regulations.

PR