Firmly anchored between Heaven and Earth

Ing. Michal Voplakal, Company Director of JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o., believes that work on state procurements represents an obligation for a future generation.

We must use the best technologies and knowledge just as with development projects. Keeping to deadlines is, due to problems that have arisen in the building industry as a result of COVID-19, only a beginning,” he says. This also applies to the new suspended footbridge, which is safely and securely anchored by PFEIFER cables and tension rods in the protected landscape area of Svatošské Rocks, which will welcome its first visitors ahead of time.

The Ohře River cuts into the granite massif near Karlovy Vary and creates a deep canyon. Gradual erosion formed a group of massive rock pillars, which human fantasy turned into the wedding procession of Jan Svatoš. This young man promised himself, according to legend, to a water nymph but did not keep to his promise and was turned into stone with all his procession. This beautiful place located in the middle of nature is a popular tourist destination and is visited by hundreds of cyclists and pedestrians a day during pleasant summer days. The original footbridge, which crowds of romantic lovers used to get to the rocks, is becoming worn out and a new one is necessary for safety. “Commencing construction in time of the busiest tourist season strengthened by the previous quarantine restriction was quite a challenge,” says Michal Voplakal with regards to the situation from the middle of this July.

Footbridges are pedestrian overpasses and structural engineers partially turn into architects during their construction and vice versa. The structure has such static reserves so that the footbridge fulfils its function even with one damaged cable suspender, which can happen during an accident or replacement of tension system members. The load-bearing capacity of the main load-bearing PFEIFER cables are hundreds of tons and the same applies to its lifespan, which is suggested for the structure of the footbridge. The traditional producer of the first-class steel cables PFEIFER is represented in the Czech market by JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o. “All our components assist the structural engineers to fulfil their difficult mission – a lifelong responsibility,” reminds Michal Voplakal. The new footbridge constructed via investment from the Karlovy Vary region will also serve the integrated safety system for which access has so far been complicated. That also fits into J&P’s philosophy – safe structural solutions, which speed up construction time and make invested more efficient. Come and see for yourselves.

PR

Pevně zakotveni mezi nebem a zemí

Dílo na společenskou objednávku představuje podle Ing. Michala Voplakala, jednatele společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o., závazek budoucím generacím.

Musíme použít ty nejlepší technologie a know-how stejně jako u developerských projektů. Dodržet termíny přes všechny problémy, které ve stavebnictví v důsledku situace s COVID-19 vznikly, je začátek,“ říká. Týká se to i nové visuté lávky, bezpečně zakotvené lany a táhly PFEIFER v chráněné krajinné oblasti Svatošských skal, která uvítá první návštěvníky dokonce v předstihu.

Nedaleko Karlových Varů se řeka Ohře zařezává do žulového masivu a vytváří hluboký kaňon. Postupným zvětráváním zde vznikla skupina mohutných skalních pilířů, které lidská představivost proměnila ve svatební průvod Jana Svatoše. Tento mladík se podle pověsti zaslíbil vodní víle, ale svůj slib nedodržel, a proto byl proměněn v kámen i se svým svatebním průvodem. Nádherné místo uprostřed přírody je oblíbeným turistickým cílem. V létě za hezkého počasí jej navštíví stovky cyklistů i pěších denně. Původní lávka, po níž se davy milovníků romantiky vydávaly ke skalám, již dosluhuje, a nová je pro bezpečný pohyb nezbytností. „Začít stavět v období nejsilnější turistické sezony, posílené předchozími karanténními omezeními, byla výzva,“ komentuje Michal Voplakal situaci z poloviny letošního července.

Lávky jsou vzdušné stavby, při jejichž stavbě se statici částečně „stávají“ architekty a naopak. Konstrukce má takové statické rezervy, aby i při poškození jednoho závěsu lávka stále plnila svou funkci, což je případ nehody či výměny závěsu. Hlavní nosná lana PFEIFER mají únosnost stovky tun a stejnou životnost, jaká je navržena pro konstrukci lávky. Tradičního výrobce špičkových ocelových lan a táhel PFEIFER zastupuje na českém trhu právě společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika. „Všechny naše prvky tak pomáhají statikům splnit jejich nelehké poslání – doživotní odpovědnost,“ připomíná Michal Voplakal. Nová lávka z investic Karlovarského kraje bude sloužit i integrovanému záchrannému systému, který sem dosud měl komplikovaný přístup. I to přesně zapadá do filozofie J&P – bezpečná konstrukční řešení, která zrychlují čas výstavby a zefektivňují vložené investice. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

PR

The first Austrian laboratories and offices from wood

As of 2017, the University of Natural Resources and Life Sciences BOKU in Vienna has had a new building made completely from wood. It is an exceptional building, which meets economical, ecological as well as social aspects of sustainability.

The author of the architectural concept is DELTA and the SWAP Studio. The two-story timber-frame building of about 1,300 sq m was built in only a year and became a very well-appointed facility for a new research centre and the Institute for Agrobiotechnology IFA in Tulln, Austria.

A well-thought through concept of a building

The analytic centre is situated on the ground floor, next to the foyer and a salon with a ward kitchen. The premises for the Institute for Environmental Biotechnology are on the top floor. the heart of the two-story timber-frame building and thus a central gathering place is a conference and common room with a kitchenette on the ground floor. Technological background facilities are in the basement.

Ecological as well as energetic wood quality

Three years of this building’s operation show that the modern timber-frame structure meets low-energy standards. Wood as a building material can be seen on a façade and also creates unchangeable aesthetics inside the building. There were approximately 500 m3 of timber from local woods used for the construction. All offices face south or west and benefit from an abundance of natural daylight. The laboratories were intentionally planned for the northern side in order to allow for work without being blinded. Thanks to its clear structure, the building fits in well with the character of the existing campus of the other buildings. Floor heating creates a comfortable environment, especially in the winter; heating is supplied via remote heat line. “With the selection of the timber-frame structure, we decided for an extra sustainable and highly functional material. We are astounded by wood’s qualities and advantages as a building material with regards to the speed of the construction process, cost effectiveness of the building and ecological as well as energetic quality of the new university building,” says Erik Štefanovič from DELTA Czech Republic with regards to the building.

Sustainable reflexions throughout its lifespan

The reasoning for the use of a timber-frame building came from the results of an architectural tender. Fast implementation, a high rate of flexibility when used and ecological factors convinced the investors of BIG and BOKU about the correctness of the ARGE DELTA SWAP concept. Economic advantages mainly stem from a time factor – what was decision making were the effective production processes, short assembly time at the building site and immediate load-bearing capacity of the structure. As for the ecological point of view, wood is an ideal building material as it is a renewable resource, which is 100% usable and recyclable.

The DELTA SWAP concept also has social aspects: “The homely character of wood emphasises students’ working environment. The clear working processes of the research company are also reflected in strictly rhythmically situated window openings,” explain architects Georg Unterhohenwarter and Markus Hofwimmer from ARGE DELTA SWAP. Apart from the fact that the new building is made from wood, it is also distinguished for its compact silhouette outline. The interior part of the building is divided into zones; partition walls inside the zones are not designed as load-bearing, so the rooms can be modified flexibly. The concept of the building is really well-thought out to the slightest detail in accordance with DELTA green line principle that the architects abided by and thanks to which they managed to convince the committee and win first place in the category of timber-framed public buildings.

red / Photo: Christian Brandstätter

První rakouské laboratoře a kanceláře ze dřeva

Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd BOKU ve Vídni má od května 2017 novou budovu celou ze dřeva. Jde o výjimečnou budovu, která splňuje ekonomické, ekologické i sociální aspekty udržitelnosti.

 Autorem architektonického konceptu je DELTA a studio SWAP. Za pouhý rok byla postavena dvoupodlažní dřevěná budova o rozloze přibližně 1 300 m2 a stala se velmi komfortním zázemím pro nové výzkumné centrum a Institut agrobiotechnologie IFA v rakouském městě Tulln.

Promyšlený koncept budovy

Analytické centrum se nachází v přízemí vedle foyer a salonku s čajovou kuchyní. Prostory pro Institut pro biotechnologii životního prostředí se nacházejí v horním patře. Srdcem dvoupodlažní dřevěné budovy, a tedy ústředním bodem setkávání, je konferenční a společenská místnost s kuchyňským koutem v přízemí. Technologické zázemí se nachází v suterénu.

Ekologická, ale i energetická kvalita dřeva

Tři roky provozu této budovy dokazují, že moderní dřevěná konstrukce splňuje nízkoenergetické standardy. Dřevo jako stavební materiál je viditelné nejen na fasádě, ale také utváří nezaměnitelnou estetiku uvnitř budovy. Na novou budovu bylo použito přibližně 500 m3 dřeva z místních lesů. Všechny kanceláře jsou orientovány na jih nebo na západ a těží ze spousty přirozeného světla. Laboratoře byly záměrně plánovány na severní straně, aby umožňovaly práci bez oslnění. Díky své jasné struktuře budova velmi dobře zapadá do charakteru stávajícího kampusu ostatních budov. Podlahové topení vytváří zejména v zimě útulné prostředí; teplo je dodáváno z dálkového teplovodu. „Výběrem dřevěné konstrukce jsme se rozhodli pro obzvláště udržitelný a vysoce funkční stavební materiál. Jsme ohromeni výhodami dřeva jako stavebního materiálu, pokud jde o rychlost procesu výstavby, nákladovou efektivitu stavby, ale i ekologickou a energetickou kvalitu nové budovy univerzity,“ komentuje budovu Erik Štefanovič ze společnosti DELTA Česká republika.

Udržitelné úvahy po celou dobu životnosti

O použití dřevostavby rozhodly výsledky architektonické soutěže. Rychlá implementace, vysoká míra flexibility při užívání a ekologické faktory přesvědčily investory BIG a BOKU o správnosti konceptu ARGE DELTA SWAP. Ekonomické výhody vyplývají především z časového faktoru – rozhodující byly efektivní výrobní procesy, krátká doba montáže na staveništi a okamžitá nosnost konstrukce. Z ekologického hlediska je dřevo ideálním stavebním materiálem, protože jde o obnovitelný zdroj, který je stoprocentně použitelný a recyklovatelný.

V konceptu DELTA SWAP lze najít také sociální aspekty: „Domácí charakter dřeva podtrhuje pracovní prostředí studentů. Současně se jasné pracovní procesy výzkumné společnosti odrážejí v přísně rytmických okenních otvorech,“ vysvětlují architekti Georg Unterhohenwarter a Markus Hofwimmer z ARGE DELTA SWAP. Kromě toho, že je nová budova vyrobena ze dřeva, vyniká také kompaktním obrysem. Vnitřní část budovy je rozdělena do zón; dělicí stěny uvnitř zón nejsou navrženy jako nosné, takže lze místnosti flexibilně upravovat. Koncept budovy je promyšlený skutečně do posledního detailu podle principu DELTA green line, jímž se architekti řídili a díky němuž dokázali porotu přesvědčit a získat první místo v kategorii veřejné stavby ze dřeva.

red / Foto: Christian Brandstätter

Architektura je dialog

Letos si připomíná ateliér Chybik+Kristof 10 let od svého založení. Po škole a krátké praxi v zahraničí se tehdy sešli dva mladí, nadšení architekti plní plánů a optimismu, aby společně realizovali své představy o architektuře v ČR.

Ondřej Chybík (35) i Michal Krištof (34) vystudovali Fakultu architektury na VUT v Brně a absolvovali stáže na různých zahraničních univerzitách (Ondřej ve Štýrském Hradci a v Curychu, Michal v belgickém Gentu). Oba bývají častými členy odborných porot architektonických soutěží u nás i v zahraničí.

Kulaté výročí přímo vyzývá k určité inventuře. Jak se vám daří naplňovat vaše představy? Šli byste do toho dnes znovu?

Ondřej Chybík: Zda bychom do toho šli znovu? Jednoznačně ano. Mě osobně to naplňuje a práce mě dělá šťastným. Je to něco, co máme s Michalem společné… A když se něco nepodaří, tak to není neúspěch, ale je to impulz přemýšlet nad tím, jak to příště udělat lépe. Někdy musíme uznat, že je někdo lepší zrovna v tom tématu, které se řeší, a rádi to uznáme. Těch 10 let byla opravdu zajímavá cesta. Díky nim jsme se toho hodně naučili. Před 10 lety jsme byli úplně čerství absolventi. Měli jsme určitý základ ohledně koncepčního přemýšlení o architektuře, o urbanismu, ale vůbec jsme třeba nevěděli, co obnášejí smlouvy, jak funguje komunikace s klientem nebo jak získat zakázku. Bylo to příjemné objevování a učení se během každého jednání. Troufám si říci, že se značnou mírou pokory a zvědavosti jsme se krůček za krůčkem posouvali k tomu, že jsme získali první zakázku, vyhráli první soutěž… Po dokončení některé věci pěkně rezonovaly a začaly si získávat pozornost – a díky tomu si nás začali všímat potenciální klienti. Měli jsme štěstí, že hned na začátku jsme pracovali pro poměrně tvrdé a ostřílené hochy. Pánové z Penty nás na Waltrovce naučili, že termín je termín, a architekt ho nikdy nemůže svévolně posunout. To je něco, čeho se dodnes držíme. Důležité bylo si uvědomit, že nejsme jenom „umělci“, ale neseme zodpovědnost za poměrně velké projekty a velké investice.

Michal Krištof: Je možná relativně nestandardní, že sotva člověk vyleze ze školy, hned založí ateliér. Samozřejmě jsme byli bez peněz, nikdo nám nedal ani korunu, všechno jsme sami dva vybudovali od nuly. Na začátku byla odvaha to zkusit . Ostatně kdy jindy, když ne hned? Ambicí bylo vytvořit funkční ateliér, pracovat na velkých a důležitých projektech a nedělat to jenom doma, ale i v zahraničí. Generačně jsme jedni z prvních československých architektů, kteří mohli studovat a pracovat v zahraničí, takže nám přijde škoda se uzavřít v rámci českého trhu, v rámci domácí komfortní zóny, klídku, pohody. Jiné národy jsou více zvyklé pracovat i jinde. Chceme být mezinárodní ateliér, pracovat doma na důležitých věcech a zároveň mít, řekněme, polovinu projektů v zahraničí, cestovat, přednášet, řešit aktuální témata atd. Na začátku jsme si optimisticky říkali, že to bude trvat pět let… Ale stabilní jsme až teď, po 10 letech. Máme dostatečný počet klientů, kteří jsou s námi spokojeni v Česku a na Slovensku, kteří s námi spolupracují opakovaně na několika projektech za sebou, takže můžeme udělat nějaké kroky do zahraničí. Ale letos to bohužel zastavil COVID-19. Avšak ta ambice tu pořád je.

Jak vnímáte rozdíl mezi prací doma a v zahraničí?

Ondřej Chybík: Já si myslím, že je to hodně podobné. Lidé, kteří chtějí pracovat s architektem, mají alespoň elementární vkus, jsou kulturně založení – to se týká menších investorů. Ti větší jsou vlastně developeři a řídí se tím, co jim umožní prostředí. V Moskvě jsme pracovali pro stát – byli jsme vyzváni do soutěže na univerzitu kousek od Moskvy – a byla vyzvána top liga světové architektury z Norska, Japonska, Nizozemska… Bylo zajímavé, že se té soutěži a jejímu vyhodnocování věnovaly politické špičky a vedení města, primátor i hlavní architekt Moskvy. Vyhrál návrh od ateliéru Mecanoo, my jsme skončili třetí. Neuskutečnilo se žádné přijetí vítězů. Podali si ruce a všichni odkráčeli a vítězové tam zůstali stát sami s námi. Zajímavé bylo, že Rusové byli na jednu stranu velmi angažovaní v rozhodování, pak byly vyhlášeny výsledky – a konec. My jsme tam jeli se zvláštním předsudkem, že nám tam někdo nalije vodku a že to bude v ruském uvolněném stylu, ale tak to vůbec nebylo. Bylo to extrémně profesionální, dokonce tam nějaký člověk přiletěl vrtulníkem, bylo to velmi jasně nastaveno: my jsme klienti, vy jste architekt, my chceme to nejlepší, ale moc se kamarádit nebudeme. Extrémní odstup. Nelze asi generalizovat, je to region od regionu, stát od státu.

A jak se za těch 10 let změnili klienti?

Ondřej Chybík: Snažíme se s klienty mluvit dost otevřeně a snažíme se jim v obecné rovině vštěpovat základní principy, o nichž si myslíme, že jsou správné. Naši klienti, developeři, mají větší chuť stavět ve městě než mimo ně. Začínají chápat, že bydlení má mít nějakou základní kvalitu, což před 10 lety tak úplně nebylo. Byly sice signály, že revitalizace brownfieldů je „téma“, ale nebylo to téma číslo jedna. Téma číslo jedna bylo postavit, prodat a čau… Teď je to téma stále aktuální – postavit, prodat, vydělat, ale začínají se objevovat i výrazně správnější přístupy. Stavět ve městě, stavět intenzivně, stavět hustě, to je správně, protože každý metr čtvereční, který nepostavíte ve městě, postavíte mimo město, protože to je prostě potřeba. Pokud se staví v zastavěné lokalitě, je to správné. Provází to věčné dohadování se s památkáři, protože ti nechtějí, aby cokoli rostlo do výšky. Podle nás jsou památkáři spoluodpovědní za klimatickou krizi tím, že neumožňují intenzivně stavět v širším centru města… Je to vlastně neekologické, ten jejich požadavek. To je jedna věc. Další je využívání zelených střech. V několika etapizovaných projektech, které běží pět šest nebo sedm let, jsme začínali bez zelených střech, protože byly drahé, nefunkční a neudržovatelné. Ale ve třetí a čtvrté etapě se uvažuje o tom, že by tam zelené střechy byly, protože jsou nyní kvalitní. Mění se také pohled developerů na dispoziční řešení. Někteří pořád stavějí malé byty, ale to není úplně naše klientela. Naše klientela se dost intenzivně zabývá tím, kde je úložný prostor, jak funguje dispozice, abych – jakmile vejdu do bytu – nenarazil do dveří od záchodu, ale že se přede mnou otevře obývák a uvidím až do exteriéru…

Změnila se tedy komunikace mezi architektem a investorem? Jsou architekti, kteří nehodlají ze svého návrhu za žádnou cenu ustupovat, jiní se zase raději podvolí představám investora, aby nevyvolávali kontroverze…

Michal Krištof: Lidé i architekti jsou samozřejmě různí. Myslím, že naše generace je otevřená komunikaci. Nejsme ten typ architektů, kteří tvrdí, že všechno musí být přesně podle nich. My od začátku vedeme dialog s klientem a snažíme se najít vzájemné pochopení. Zároveň výsledek projektu musí být smysluplný. Častokrát mezi klientem a architektem vznikne problém, protože se vzájemně nechápou, nedokážou spolu komunikovat a vysvětlit si záměry. Takhle my věci neděláme. Každý projekt je komplexní, je o složení spousty dílků – požadavků památkářů, klienta, záleží na lokaci, na tématu, které se řeší atd. Poskládat všechno dohromady je naše práce, častokrát to jsou i protichůdné požadavky. I developeři jsou každý úplně jiný. Penta má jinak postavený celý byznys model a výsledek projektu je úplně jiný než třeba pracovat pro Skansku nebo pro developera v Ostravě. Každý je svým způsobem specifický – a také naše výsledky jsou diametrálně odlišné. Někdo si myslí, že pracovat pro developera znamená namalovat jednu typickou bytovku a pak to stavět po celé republice. Tak to opravdu není. Každý developer je jiný, tudíž jejich projekty jsou jiné. Náš přístup je vždycky pochopit klienta a to, o co mu jde, jak to myslí, kam směřuje, jaký je jeho cíl a jeho hodnoty, na nichž to chce postavit a vytvořit specifický projekt.

Pro které větší klienty v současné době pracujete?

Ondřej Chybík: Pro nás je ze soukromého segmentu tradičním klientem Penta, která nás, jak jsem zmiňoval, vlastně objevila. Byli jsme vyzváni do soutěže na Waltrovku, což pro nás byla obrovská příležitost. Oni nám tenkrát dali důvěru a my jsme společně s ADR udělali master plan Waltrovky. Navrhli jsme rozložení domů, jednotlivých etap, že bude uprostřed park… A to jsme až do územního rozhodnutí dotáhli s Alešem Lapkou společně. Pak se to celé rozdělilo na jednotlivé etapy; jeden bytový dům jsme dělali my, další Oleg Haman, ADR a Slovinci. Od začátku bylo dáno, že po získání územního rozhodnutí budou zafixovány objemy a kapacity, ale architekturu každé etapy bude připravovat jiný architekt. To se podařilo zrealizovat. Nedávno jsem spal v jednom z domů, který jsme navrhovali. Bylo zajímavé zažít den a noc ve vlastním urbanistickém projektu a ověřit si, jak funguje. Trochu jsme se báli toho, že tam budou řadové domky blízko kanceláří. Byl jsem při projektování zvědavý, jak to bude fungovat, jak to bude působit, jestli to bude někdo chtít koupit… Koupal jsem se v bazénu u kamaráda, který si jeden ten dům koupil, koukal jsem na sousední administrativní budovy a vedlejší bytovku a říkal jsem si: To je město. Jsem rád, že jsem to mohl zažít a že nám Penta něco takového umožnila a udělala tak obrovskou čtvrť. Tím, že se spolupráce osvědčila, děláme teď pro Pentu projekt Nuselského pivovaru – novou rezidenční část se 400 byty. Je to intenzivní zástavba v širším centru Prahy. Náš projekt je v podstatě jeden velký bytový dům, který půdorysně odkazuje na strukturu Nuselského pivovaru. Dům je členitý a vytváří zálivy, které lze vnímat jako vnitrobloky, takže vycházíme z tradičního urbanismu Nuslí, blokové struktury a přidáváme do toho charakter historického pivovaru, který je „slepený“. To vytváří zajímavou, dost unikátní strukturu, která podle nás na to místo patří, a je akcentována třemi vyššími nárožními objekty, které zvýrazňují vstupy do území. Není to tedy nějaká jednolitá plošná zástavba. Projekt získal územní rozhodnutí, nabyl právní moci. Teď doděláváme prováděčku, aby se mohlo začít stavět co nejdříve.

Michal Krištof: Na těchto projektech je vidět, že developeři pochopili potřebu kvality veřejného prostoru. V urbanistické soutěži na Waltrovku byla řada návrhů, ale my jsme s ADR byli jediní, kdo to nebral jen jako zadání „postavte iks bytů“, ale bylo to založené na veřejném prostoru. Vytvořili jsme tam náměstí, alej, park… Proto jsme vyhráli. Penta si uvědomila potřebu trhu, aktuálnost tematiky veřejného prostoru, že nestačí jen stavět králíkárny, bytovku vedle bytovky bez nějakých souvislostí. Myslím, že tady je patrné, že jsme pochopili nutnost, našli společnou řeč s klientem – na Waltrovce i v Nuselském pivovaru. Dnes se nedá dělat kvalitní development bez kvalitního veřejného prostoru. Koncepce a kvalitní veřejný prostor – tomu se jako ateliér dost věnujeme, spolupracujeme s řadou odborníků z Česka, Slovenska – i z Londýna. Je to věc, kterou začíná každý projekt. Nezačínáme parkováním, bytovkou, boudičkami, ale začínáme veřejným prostorem, jak budou lidé proudit, kde se budou potkávat, kde bude větší a menší koncentrace atd. To jsou hlavní věci, kterými by měl začínat každý developerský projekt, a je fajn, celoplošně všichni developeři, se kterými spolupracujeme, tuto nutnost chápou.

Můžete představit ještě další projekt, na kterém spolupracujete?

Ondřej Chybík: Skanska koupila v Modřanech pozemek po izraelských investorech na projekt, který narazil na odpor místních. Potom vyhlásila soutěž, kterou jsme vyhráli. Skanska byla velmi opatrná a dost se snažila být obezřetná při komunikaci tohoto projektu navenek. Udělala něco, s čím jsme se setkali poprvé – to byla veřejná participace. Ne nějak tak na oko, ale probíhala s místními už v rámci soutěže.

Michal Krištof: Prvním krokem byla příprava samotných podmínek soutěže. My jsme v prvním kole soutěže dostali výsledek z prvního nebo druhého participačního setkání, další kolo participace bylo mezi prvním a druhým kolem soutěže. Nebylo to tak, že by projekt byl tajný do chvíle, než dostane územko. Tady to byl v podstatě nástroj rozhodování developera, kterou variantu nebo kterého architekta si má vybrat, který je dobrý v komunikaci, jak je koncept kvalitní, jak zapadá do okolí, jak ho přijmou starousedlíci apod. V tom to bylo velmi zajímavé.

Ondřej Chybík: Zajímavé to bylo až do té míry, že jsme se snažili projekt – dost velký, 700 bytů –směrovat tak, aby něco přinesl místním. Rozhodli jsme se, že vytvoříme centrální náměstí, že celou plochu, která je k dispozici, nezastavíme bytovkami, ale část věnujeme veřejnému prostoru. Ten nebude sloužit jen obyvatelům nové zástavby, ale i lidem, kteří tam bydlí po generace. Modřany prošly určitým vývojem – k vesnici u Prahy bylo přistavěno sídliště. Nebylo tam žádné přirozené centrum, sídliště nikdy nepracovalo s náměstím, protože modernistická struktura paneláků je postavená úplně jinak, než že by mezi nimi vznikala nějaká náměstí. Je tam jen prostor kolem nákupního centra. My jsme přišli na setkání s občany, kde na nás někteří starousedlíci řvali, že za zlatku zaprodáme duši a jsme developerští kresliči… Odprezentovali jsme developerský projekt, že sem přinášíme, nevím kolikáté pražské náměstí, že je to něco, co budou používat všichni. Ta paní, která tak křičela, pak přišla a omluvila se. Tohle zafungovalo – ne proto, že bychom chtěli být ďáblovým advokátem, ale protože víme, že to tam chybělo. Pokud developer chce pracovat správně, začne přemýšlet, jak s veřejností komunikovat. Diskuse musí být moderovaná, ale to nezvládne developer, ani architekt, musí to dělat profesionál, který to dokáže ukočírovat a z lidí dostat konkrétní závěry. Tam to tak bylo a dopadlo to výborně… Náměstí bylo tou přidanou hodnotou, kterou ocenili i místní.

Máte nějaký zajímavý projekt i mimo Prahu?

Ondřej Chybík: Zajímavý developer je Gemo, protože má svou vlastní stavební firmu a developmentem pro ni vytvářejí práci. Díky tomu mají všechno pod kontrolou. Dobře se s nimi spolupracuje, řemeslu opravdu rozumějí. Generální ředitel, majitel, je velkorysý, ale ostrý chlap, intenzivně se věnuje projektům. Zažili jsme, že s námi seděl do večera v zasedačce, probírali jsme každou místnost a společně jsme to kreslili. To je nesmírně příjemný přístup hlavního šéfa, který jde až do takového detailu, že kde si ta mladá rodina složí kočárek. Je to opravdu výjimečné. Byli jsme vyzváni do soutěže na VilaPark Tabulový vrch Olomouc. Vyhráli jsme. Celé území jsme rozdělili do pěti etap, které se postupně realizují. První je hotová a ze 100 % prodaná, druhá má hotovou hrubou stavbu, třetí etapa má základy a čtvrtá a pátá se projektují. Je to pro nás zajímavá škola. Dialog je hodně těsný, jsme v blízkém kontaktu s hlavním šéfem společnosti, která je dnes druhou nejsilnější stavební firmou v zemi…

Nedávno jsme u nás v časopise psali o vinotéce Lahofer, ale vy jste pro vinařství postavili i něco jiného…

Ondřej Chybík: Lahofer je čerstvá realizace, která je nominována na různé ceny. Pro nás je to hlavně barák, který se podařilo po pěti letech do puntíku dodělat. Chybějí nám tam tři stromy, aby to bylo podle plánu. Je to dost atypické a je otevřené a hlavně funkční. Nějaká míra odvahy je v architektuře hodně důležitá, nesmí být naivní, ale je významná. Má to své meze a člověk musí v rámci dialogu s klientem všechno velmi pečlivě procházet a korigovat. Navrhli jsme amfiteátr uprostřed vinohradu. To je něco nového. Je tam vinařství, výroba, vinotéka, dvůr, po kterém můžete vystoupat nahoru na střechu, odkud máte nádherný výhled. Je tam U rampa, která byla navržena jako místo pro kulturní události. Je to 45 minut pěšky od Znojma, uprostřed vinic, tedy uprostřed ničeho, když to budu brát pragmaticky. Celou dobu jsme věřili, že na 99 % to bude fungovat. To 1 % bylo poměrně zajímavé: Šlo o to, jestli tam někdo přijede, jestli tam vůbec někdo přijde pěšky. Když tam přijedete autem, tak si sklenku vína nedáte. Amfiteátr má kapacitu asi 800 míst. Když tam bude 200 lidí, bude to vypadat prázdné, když 100 tak… Byli jsme zvědaví, jak to dopadne, až se amfiteátr otevře a bude tam nějaký pořádný koncert. První koncert 650 lidí, druhý 800, třetí skoro 1000. Tisícovka lidí přijede někam, kde ještě před pěti lety nebylo vůbec nic, a poslouchá hudbu. Troufám si říci, že jsme jim vnukli nápad, protože oni chtěli výrobu a showroom, vyhlídku do krajiny, rozhlednu. Rozhlednu jsme škrtli, udělali jsme střechu, po níž se dá chodit a je z ní pěkný výhled. Na to jsme přišli my a perfektně to funguje. Ten barák umí být úplně klidný pro pět lidí ve vinotéce, téměř sakrální, ale taky umí být nabušený a živý, což je opravdu nádherné. Pro mne je to největší úspěch ateliéru, protože tohle opravdu zafungovalo.

Nedávno proběhla v médiích informace o mrakodrapu v Ostravě, na kterém spolupracujete. Můžete o něm prozradit více?

Michal Krištof: Je to velmi aktuální záležitost, která doplnila naše portfolio. Jde o multifunkční mrakodrap. Město Ostrava vyhlásilo tendr na svůj pozemek, byla tam cena a smluvní podmínky plus představa o architektuře. Vyhrál to investor RT Torax z Ostravy s naším návrhem. Teď to prošlo mašinérií projednání a odsouhlasení přes město – aby zastupitelstvo dalo zelenou na odkup pozemku. Teď začínáme reálně pracovat na prvních fázích projektové přípravy, kdy tvoříme podrobnou architektonickou přípravu spolu se širokým týmem. Bude to nejvyšší věž v Česku. Je to specifická práce pro klienty, což jsou Ostraváci-Porubáci. Vnímají to „lokálpatrioticky“, aby dokázali, že Ostrava může být úspěšné město. Je to velká výzva, takže se velmi těšíme.

Arnošt Wagner

Foto: archiv Chybík/Krištof

Za „pohádkovým životem“ je spousta dřiny

Zajímaví lidé dělají zajímavé věci – a za zajímavými projekty stojí často ateliéry s netradičním přístupem. Architektku Dagmar Štěpánovou vždycky přitahovala a fascinovala Jižní a Střední Amerika.

 

A sen se jí splnil – v Kostarice momentálně dokončuje propracovaný projekt, na němž je především vidět, s jakou láskou a citem k němu studio Formafatal přistupuje. Je to kreativní studio, které se zabývá architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem. Tvoří ho tým kamarádů – architektů, designérů a scénografů v čele s architektkou Dagmar Štěpánovou. Studio stojí za zajímavými projekty nejen u nás nebo třeba na Sardinii, ale i ve vzdálenějších destinacích, jako jsou Kostarika či Katar. Tým kamarádů a nadšenců se nebojí pustit do odvážných nápadů, proto posbíral i mnohá světová ocenění (www.formafatal.cz/awards-nominations).

 

Váš ateliér se hodně specializuje na zahraniční zakázky. Je pro vás zahraničí atraktivnější? Dokážete tam více popustit uzdu kreativitě? Nebo čím to je?

Zahraniční zakázky nám přicházejí tak nějak přirozeně a byla by škoda se jim vyhýbat. Já to vnímám jako velkou příležitost a jsem za ty možnosti vděčná. Přestože musíme častěji vystupovat ze své komfortní zóny, každý zahraniční projekt nás výrazně obohacuje, posouvá naše vnímání okolí, učíme se novému. Hledáme, ale i zakopáváme, má to takovou větší dynamiku. Díky tomu také blíže poznáváme jiné kultury a zvyky a začínáme studovat další jazyky. Zkrátka mám pocit, že se to všechno nějak hýbe, že se posouváme vpřed, rozvíjíme se a nestagnujeme na jednom místě, ať už fyzicky, tak mentálně. Je to osvěžující. Každý zahraniční projekt je výzva, vyžaduje více energie a úsilí, ale když se podaří, máme z toho ve finále dvojnásobnou radost, což generuje další vydatnou dávku entu-
ziasmu. Popustit uzdu kreativitě? Záleží spíš na klientovi, kam až nás pustí. Ani ne tak na místě, to nás spíš inspiruje. Např. Kostariku jsem si naprosto zamilovala. Hledám důvody, proč tam trávit více času a skrze zakázky, které nám tam teď přicházejí, najednou ty důvody mám. Zní to všechno jako pohádka, ale je za tím hodně úsilí, trpělivosti, odříkání a vysoké pracovní nasazení.

 

Kde je k vidění vaše práce?

Kromě České republiky máme zrealizovaný a dokončený projekt v Kostarice. V procesu realizace jsou projekty na Sardinii a v Kataru. Pracovali jsme na zakázce hotelu na Srí Lance, ale tam se to celé zastavilo. V současné době pracujeme na dalších projektech pro Kostariku a Panamu. K panamskému projektu jsme přizvali ke spolupráci další architektonická studia z Čech, protože jde o rozsáhlý projekt ekologické komunity, který vnímáme mnohovrstevnatě a přístupy dalších architektů jej mohou obohatit. Z nových poptávek nám teď leží na stole ke zvážení projekty do Indie, do Paříže, do Düsseldorfu nebo do Woodstocku.

 

Které projekty považujete za nejzdařilejší a nejraději se jimi chlubíte?

Nejzdařilejší projekt je pro mne jednoznačně projekt Art Villas Costa Rica, díky němuž jsme získali spoustu výše zmíněných zahraničních zakázek. Projekt byl mediálně úspěšný a publikovaný po celém světě, vyhrál prestižní světová ocenění. Toho si moc vážíme, a hlavně nám to dodává další touhu pokračovat a mít možnost pracovat na podobných projektech po světě. Velkou radost nám ale dělají i některé projekty v Čechách, např. projekt vinného baru Autentista v centru Prahy nebo nedávno dokončený projekt interiéru restaurace Gran Fierro v Myslíkově ulici.

 

V čem spočívá jedinečnost vašeho hlavního projektu v Kostarice (Art Villas Costa Rica)?

Jde o resort , projekt je již téměř dokončený. Podílela se na něm ještě dvě další architektonická studia z Čech. Studio Refuel works navrhlo architektonický koncept betonové Art villy, ze studia Archwerk vzešel návrh na glampingové kokosové domy nebo na zastřešený tropický pavilon Wing. Naše studio Formafatal navrhlo villu Atelier a kompletně interiéry do všech budov. Dotahovali jsme do realizace Coco houses a na projektu ještě pokračujeme. Navrhujeme drobné cabins pro zaměstnance, saunu, rammed earth domek a skleněný dům posazený u řeky hluboko v džungli. Tento projekt je jedinečný z několika aspektů. Jednak se nachází v tropickém ráji kostarické džungle s výhledy na Pacifický oceán a do zelených kopců – to místo je samo o sobě dokonalé. Jedinečný a výjimečný je samotný majitel Filip (náš klient), který tomu všemu dává ten správný náboj, a do třetice je to rozmanitost celého resortu, kde má každá vila svůj specifický charakter, jinou atmosféru, nabízí zcela odlišný zážitek z pobytu. Dohromady ale celý areál působí velice sjednoceně a harmonicky. Je to úplný ráj na zemi.

 

Jaké hlavní rozdíly vidíte v těchto trzích v porovnání s námi? Vím, že např. Nikaragua je považována za jednu ze zemí, kam se vyplatí investovat do realit, a navíc je i velmi bezpečná. Ztotožňujete se s tím? Je Kostarika podobná?

Velký rozdíl vidím především v potenciálu, který Kostarika nebo sousední země nabízejí. V architektuře jsou oproti Evropě a dalším zemím Střední a Jižní Ameriky velmi pozadu – ať už mluvíme o Mexiku, Kolumbii, Chile nebo Brazílii. Přirovnala bych to asi tak k „devadesátkám“ u nás v Čechách. Hodně investorů tam přichází z USA. Pozemky jsou ve srovnání s Českem velmi levné, a to je přitom Kostarika nejdražší a zároveň nejbohatší zemí Střední Ameriky. Trh s nemovitostmi je tam stabilní a země je to bezpečná. Nikaragua je naopak nejchudší zemí Střední Ameriky, nebo alespoň byla. Nejsem si ani jistá bezpečností, vzhledem k častým nepokojům. Stejně tak jako Guatemala, kam se údajně v poslední době přesunuly drogové kartely. Za bezpečné země se považuje např. Panama a teď už i Kolumbie, navzdory své minulosti.

 

Vaše projekty vypadají super luxusně. Pro koho jsou většinou realizovány a jak své klienty hledáte?

Myslíte, že vypadají luxusně? Ono záleží, co si člověk pod luxusem představí. Požadavky našich klientů jsou různé. Našimi klienty jsou většinou velmi zajímaví a inspirativní lidé, vzdělaní a zcestovalí, z různých profesí. Klienty nehledáme, přicházejí za námi sami na základě referencí, protože se jim líbí naše práce, nebo nás oslovují na základě doporučení.

 

Cestujete? Co vás vedlo k tomu zaměřit se na tak vzdálené destinace?

Ano, cestuji hodně. Teď jsme tu byli dlouho „zamčení“ kvůli koronaviru, tak jsem vycestovat samozřejmě nemohla. To jsem myslela, že umřu. Jakmile to bylo opět možné, hned jsem odjela. Moje pobyty v zahraničí jsou téměř vždy spojené s prací, odpočívat moc neumím – a když ano, tak aktivně. Už když jsem s cestováním začínala, což bylo až po „vejšce“, jakmile jsem si to mohla finančně dovolit, tak jsem ihned mířila do Jižní Ameriky, do Brazílie. Jižní a Střední Amerika mě vždy lákala ze všeho nejvíc, miluji to tam! Cítím se tam tak svobodně, jako nikde jinde. Projekt v Kostarice mi spadl najednou do náruče. Přišlo mi to až tak absurdní, že jsem tomu ani nechtěla věřit. Do teď jsem na to nenašla odpověď, že si vysníte sen, který se zdál být tak vzdálený realitě, a ten sen k vám najednou a nečekaně přijde. Pokud mám odpovědět na vaši otázku: Přivedl mě k tomu sen a čisté přání. Teď se toho snažíme držet a prostřednictvím projektů se dál rozvíjet a zlepšovat.

 

Koronavirus… Nemohu se nezeptat, jak vás ovlivnil a jaký dopad bude mít na projekty? Myslíte si, že je to „za námi“? Musí být velice složité dostat se třeba právě do Kostariky.…

To je až bolestivé téma. To, co koronavirus způsobil po celém světě, jaké dopady – nejen ekonomického charakteru – už má teď, a jaké ještě přijdou, toho se musíme bát všichni. Za námi to rozhodně ještě není. Nechci zacházet do spekulací a přílišných detailů, ale záměrně vyvolaný strach je podle mého názoru určen k manipulaci, a to je to, čeho se obávám. Kromě omezení pohybu a možností vycestovat nás korona po pracovní stránce ve Formafatal zatím nezastavila. Poptávek na nové projekty nám stále chodí spousta, ale těžko říci, co bude za půl roku, nebo za rok, dva. Naše projekty jsou převážně drobnějšího měřítka, nás by to nemuselo zasáhnout až tolik. Doufám! Plánované cesty mám v dohledné době opět směr Kostarika a Panama. Kostarika uvolnila od 1. srpna restrikce a umožnila tzv. bezpečným zemím vstup na jejich území. Česko bylo mezi nimi, tak jsem toho ihned využila. Vrátila jsem se včera večer. Další cestu mám naplánovanou na prosinec. Před rokem a půl jsem si tam také koupila pozemek, chtěla jsem začít stavět v červnu, ale musela jsem to z důvodu covidu odložit. Tak snad se tam v prosinci dostanu. Nejen kvůli vlastnímu projektu, ale i z důvodu práce na dalších zakázkách, které bude potřeba dohlížet na místě. A už se nemohu dočkat, až tam budu zpátky.

Kristina Vacková

Wisła vision: How did it come up

I used to go to the Polish town of Wisła to see the sculptor Grzegorz Michałek-Janosik for whom I organized an exhibition of his wooden sculptures at the Centre of City of the Future at CIIRC ČVUT last year.

 

One evening we were coming back from a bar in the largest hotel in Wisła, which stands out over the town as does an ocean liner over a port. I looked down at the town that spread out below us. Just in front of us, in the vicinity of the house where my friend Grzegorz lives and has his studio, I spotted a large undeveloped area. I gave it some thought and gave Grzegorz a rhetorical question: It would be a great plot for development, wouldn’t it? Do you know who owns it? And he just answered innocently and started to laugh: My father-in-law. A few more months passed before we met with Grzegorz’s father-in-law Jerzy Stańko. Already during our first meeting I wished we could work on this project.

 

Local patriot a developer

Jerzy purchased the plot more than 20 years ago. At that time, everyone wondered why he did that. When they later realised, those, who had wondered before, were clutching their heads as they are the only plots that can be actually be built on in the town centre to this extent.

What was important for Jerzy was that he was born and lived near Wisła and it is his heart’s issue to build something here and leave it to his children. He was fortunate that he was doing so well in business. After our discussion and presentation of my idea as to how to develop the area, we came to an agreement and, on this occasion, also went to visit the mayor. We agreed that we would also include within the project land, which is situated in this area and could become a part of the new business and cultural centre of the town of Wisła. We agreed that the assignment would also include an experimental theatre and common underground garages; the whole project will naturally have connection to the existing outline plan. Within the framework of that, there will also be applied those necessary changes that would allow the project to be realized for the benefit of the whole town.

 

Coronavirus postponed everything

The next consultation with the mayor and other town representatives played an important part when forming this particular area and preparation of the final proposal. The result can be seen in a visualization and animation video, which was executed by Studio Horák. The aim was to create an idea about an architectural-urban arrangement of the whole area and its possible functional utilization. The architecture of individual buildings will be dealt with within the projects for individual buildings. What was important was to define the area from a spatial point of view and determine set limits. The study assumes that a major part of the parterre will comprise a pedestrian zone with shops, bars, restaurants and units providing visitors with other services and with minimal disturbance from individual automobile transportation. There is also a plan to fit the whole project with intelligent technologies, which are to help optimize all processes that are to take place there, in connection with its neighbourhood.

The whole process was slowed by the situation with COVID-19. We are currently waiting for presentation to the town of Wisła. The client had a presentation video completed, which shows that it is not only one of many development projects whose aim is to gain maximum profit but that it is a project with which the person who grew up there wants to contribute to the thriving development of the town and also have respect to its past development and genius loci.

Michal Postránecký / visualization: studio horák

Vize Wisła: Jak to vzniklo

Jezdil jsem do polského města Wisła za sochařem Grzegorzem Michałkem-Janosikem, jemuž jsem loni uspořádal výstavu jeho dřevěných soch v Centru města budoucnosti na CIIRC ČVUT.

 

Jednou jsme se vraceli později večer z baru v největším hotelu ve Wisłe, který se nad městem vyjímá jako zaoceánská loď nad přístavem. Z pohledu shora jsem se zadíval na město, které se pod námi leželo jako na dlani. Přímo před námi, v sousedství domu, v němž můj kamarád Grzegorz žije a má sochařský ateliér, jsem zahlédl veliký nezastavěný prostor. Zamyslel jsem se a položil Grzegorzovi řečnickou otázku: To by byl krásný pozemek na výstavbu, co? Nevíš, kdo ho vlastní? A on jen nevinně odpověděl a začal se smát: Můj tchán. Od té doby uplynulo ještě pár měsíců, než jsme se s Grzegorzovým tchánem Jerzym Stańkem potkali. Hned při prvním setkání jsem si přál, abychom na tomto projektu mohli pracovat.

 

Lokálpatriot developerem

Jerzy koupil pozemek již více než před 20 lety. Tenkrát se každý podivoval, proč to dělá. Když si to později uvědomili, chytali se ti, co se předtím divili, za hlavu. Vždyť to jsou jediné pozemky, na nichž lze v tomto rozsahu stavět v podstatě v centru města.

Pro Jerzyho bylo důležité, že se narodil a žil nedaleko Wisły, a je pro něj srdeční záležitost zde něco postavit a zanechat to svým dětem. Měl štěstí, že se mu v podnikání dařilo. Po naší diskusi a prezentaci mé představy, jakým způsobem zastavět území, jsme se nejen dohodli, že mě pověří zpracováním studie. Při té příležitosti jsme navštívili také pana starostu. Dohodli jsme se, že do návrhu zahrneme i městský pozemek, který leží v tomto prostoru a mohl by být součástí nového obchodního a kulturního centra města Wisły. Domluvili jsme se, že součástí zadání bude i experimentální divadlo a společné podzemní garáže; celý návrh bude mít pochopitelně návaznost na stávající územní plán. V rámci toho bude zažádáno o patřičné změny, které by umožnily návrh realizovat ku prospěchu celého města.

Koronavirus všechno odložil

Další konzultace se starostou a dalšími zástupci města byly důležitou součástí při formování daného území a přípravě konečného návrhu. Výsledek je možné vidět na vizualizacích a animačním videu, které zpracovalo Studio
Horák. Cílem bylo vytvořit představu o architektonicko-urbanistickém uspořádání celého prostoru a jeho možném funkčním využití. Architektura jednotlivých objektů se bude řešit až v dílčích projektech jednotlivých objektů. Důležité bylo definovat území prostorově a stanovit výškové limity. Studie předpokládá, že převážnou část parteru bude tvořit pěší zóna s obchody, bary, restauracemi a jednotkami poskytujícími další služby návštěvníkům s minimálním narušením individuální automobilovou dopravou. Předpokládá se, že do celého návrhu budou implementovány inteligentní technologie, jež pomohou optimalizovat všechny procesy, které se na území budou odehrávat, a to i v návaznosti na okolí.

Celý proces trochu přibrzdila situace kolem COVID-19. V současnosti se čeká na prezentaci městu Wisła. Klient dal zpracovat prezentační video. I z něho lze vycítit, že nejde jen o jeden z mnoha developerských projektů, jehož cílem je pouze maximální zisk, ale jde o projekt, jímž chce člověk, který v místě vyrůstal, přispět k prosperujícímu rozvoji města i s ohledem na jeho minulý vývoj a genius loci.

Michal Postránecký / vizualizace: studio horák

Wisła Riverside Citywalk

In the historical area of Těšín Silesia, in the mountain range of Silesian Beskids, near the borders with the Czech Republic, is the town of Wisła with a population of more than 11,000 people. This popular tourist destination is sought after by thousands of visitors throughout the year.

 

And it is where the story begins of architect Michal Postránecký, who executed and introduced the proposal for the study of the project of Wisła Riverside Citywalk. The study presents a concept that is anchored by a joint agreement about co-ordinated development in a particular area where there would be a central pedestrian boulevard with a complex of modern buildings with a broad functional utilization with very sensitively incorporated public areas from an urban point of view, bestowing the whole area with significant attractiveness.

 

The town of Wisła towards the future

The architect of the project, Michal Postránecký, who is also a founder and head of CCF CIIRC at the Czech Technical University in Prague, adds: “Together with town representatives and a private investor we believe that the vision of Wisła as a modern town of the 21st century can be connected suitably with the proposed project Wisła Riverside Citywalk. The project that follows the tradition and heritage of the old Wisła complements the existing town areas appropriately. The urban solution offers a newly created public area for the gathering of existing residents and visitors, which also interconnects suitably the function of housing with the area of job opportunities, quality restaurants and picturesque cafés, shops and cultural experiences.”

 

Location and urbanism

The heart of the new development is a pedestrian zone with a ‘theatre square surrounded by shops, cafés and excellent restaurants. Establishments and facilities provide particular services and theatre and other activities are focused perpendicularly towards the Vistula River and Kolejowa Road. Once completed, there will be a pedestrian route connecting the main Bogumiła Hoffa Square, a place with many activities and attractions, with 1. Maja Street and the Księżycowy Boulevard that runs along the river. Between the main road that runs through the town and the Vistula River, there is the striking complex of the Gołębiewski Hotel on the opposite side of the river.

 

Architectural solution

The architectural solution for the new buildings is designed in a style of modern architecture that respects the character of the location. A group of residential buildings is concentrated towards the river. Some of them can be used for short-term accommodation in a 4* boutique hotel or, in the case of longer stays, in residential units. The buildings are designed with a glazed façade which reflects the broad surroundings with which they will visually blend very well.

red

Wisła Riverside Citywalk

V historické oblasti Těšínského Slezska, v pohoří Slezské Beskydy, nedaleko hranic s Českou republikou se nachází město Wisła s více než 11 000 obyvateli. Tento oblíbený turistický cíl po celý rok vyhledávají tisíce návštěvníků.

 

A právě zde začíná příběh architekta Michala Postráneckého, který vypracoval a představil návrh studie projektu pod názvem Wisła Riverside Citywalk. Studie představuje ideu, která je ukotvena společnou dohodou o koordinované výstavbě na vybraném území, na němž by vznikl centrální pěší bulvár s komplexem moderních budov s širokým funkčním využitím s urbanisticky velmi citlivě zakomponovaným veřejným prostranstvím, které dodávají celému území velkou atraktivitu.

 

Město Wisła vstříc budoucnosti

Architekt projektu Michal Postránecký, který je zároveň zakladatelem a vedoucím CIIRC na ČVUT v Praze, dodává: „S představiteli města a soukromým investorem společně věříme, že vizi Wisły jako moderního města 21. století lze dobře propojit s navrhovaným projektem Wisła Riverside Citywalk. Projekt, který navazuje na tradice a dědictví staré Wisły, vhodně doplňuje stávající prostor města. Městské řešení nabízí nově vytvořený veřejný prostor pro setkávání stávajících obyvatel a návštěvníků, který zároveň vhodně propojuje funkce bydlení s prostorem pracovních příležitostí, kvalitních restaurací a malebných kaváren, obchodů a kulturních zážitků“.

 

Poloha a urbanismus

Srdcem nové výstavby je pěší zóna s „divadelním“ náměstím, obklopená obchody, kavárnami a skvělými restauracemi, zařízení poskytující vybrané služby, divadlo a další aktivity jsou orientovány kolmo k řece Visle a silnici Kolejowa. Po dokončení vznikne pěší trasa spojující hlavní náměstí Bogumiła Hoffa, místo mnoha aktivit a atrakcí, s ulicí 1. Maja a podél řeky vedoucí bulwar Księżycowy. Mezi hlavní silnicí vedoucí přes město a řekou Vislou se na druhé straně řeky na kopci tyčí nepřehlédnutelný komplex budov hotelu Gołębiewski.

 

Architektonické řešení

Navržené architektonické řešení nových budov je ve stylu moderní architektury respektující charakter lokality. Směrem k řece je orientován soubor obytných budov. Některé z nich lze využít ke krátkodobému ubytování v 4* butikovém hotelu nebo v případě delších pobytů i v bytových jednotkách. Budovy mají navrženu skleněnou fasádu, v níž by se odráželo široké okolí, se kterým by vizuálně velmi dobře splynuly.

red