Chceme lidem nabídnout kvalitní bydlení

V souvislosti s významným rozvojovým projektem společnosti Urbanity v Bruntále jsme požádali o doplnění také zástupce municipality.

Hovořil s námi místostarosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA.

Můžete nám stručně představit vaše město?

Patnáctitisícový Bruntál se pyšní přídomkem „město mezi horami a vodou“. Nikoli náhodou – nachází se totiž v malebném podhůří Jeseníků, jen několik kilometrů od vrcholu Pradědu s nejvyšším pevným bodem v ČR na jedné straně a jednou z největších českých přehradních nádrží Slezskou Hartou na druhé straně. Bruntál má velmi bohatou historii a z institucionálního hlediska je pravděpodobně nejstarším městem na území České republiky. Významná byla těžba nerostů a později průmysl, zejména textilní, dřevařský a potravinářský. V posledních dekádách dominuje lehký průmysl založený na zpracování místně tradičních komodit moderním způsobem. Ve městě působí několik firem světového jména.

Jaké rozvojové projekty v Bruntále připravujete?

V současné době probíhá finální příprava před realizací dvou projektů, které jsou klíčové pro další rozvoj města z hlediska dopravy a bydlení. Před zahájením je stavba východního obchvatu Bruntálu. Již proběhlo přípravné kácení v trase stavby, která se nachází ve fázi zpracované projektové dokumentace. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá zahájení výstavby v roce 2024. Obchvat je zásadní pro zkvalitnění života ve městě i pro potenciál rozvoje Bruntálu, protože odkloní podstatnou část těžké dopravy a přinese nové možnosti pro záměry uvnitř zastavěné části města. Dlouhodobým záměrem města Bruntál je připravit oblast Za Mlékárnou k zástavbě obytnými domy. V rámci programu Revitalizace území po důlní činnosti zde vznikne plocha pro výstavbu samostatně stojících, řadových i bytových domů. Lokalita Za Mlékárnou se nachází na severozápadním okraji města Bruntál, zhruba 1,5 km od centra města. Předmětem projektu je vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu v lokalitě včetně realizace inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících inženýrských sítí, realizace dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou. Cílem je nabídnout lidem možnosti kvalitního bydlení ve městě, aby nemuseli uskutečňovat své plány například stavbou domů v okolních obcích a zůstali v Bruntále.

Co může město nabídnout potenciálním investorům?

Podnikatelský park Bruntál tvoří čtyři dílčí lokality na území města Bruntál, které jsou vzájemně logisticky propojeny sítí místních komunikací. Přepravní vzdálenost mezi nimi je maximálně 5 km. Všechny leží v blízkosti komunikací I. třídy, přičemž lokalita Východ se nachází bezprostředně u nově připravovaného východního obchvatu města. Vlastníkem ploch v zóně Západ je město Bruntál, vlastníkem zón Sever a Východ je Česká republika, zastoupená Státním pozemkovým úřadem. Všechny jmenované plochy jsou v územním plánu města Bruntál vedeny v kategorii průmyslových ploch. Podnikatelský park Bruntál disponuje veškerou potřebnou inženýrskou infrastrukturou.

V současné době připravuje společnost Urbanity projekt průmyslového developmentu. Jak probíhala komunikace s investorem?

S Urbanity jednáme a podporujeme významný projekt zpřístupnění průmyslové zóny v Opavské ulici, který jistě přispěje ke zvýšení zaměstnanosti ve městě. Doufám, že nová pracovní místa vzniknou nejen v dělnických profesích, ale i pro kvalifikované pracovníky. Očekávané záměry jsou ve fázi projektových příprav a stavebních řízení, kdy lze předpokládat realizaci v příštím roce. Zejména po výstavbě nové přístupové komunikace pro nákladní dopravu bude moci být připravena kompletní rekonstrukce ulice Dobrovského, po níž lidé, kteří tu bydlí, touží už několik desítek let.

Jaké další projekty zvažujete – nebo chcete realizovat – na území města?

Projektů je mnoho, za všechny mohu uvést plánovanou přístavbu saunové části a výukového bazénu Wellness centra Bruntál, probíhající rekonstrukcí fasády městského divadla, záměr vybudovat nový zimní stadion a další projekty, které podstatně zlepší možnosti seberealizace obyvatel města i jeho návštěvníků. Pro dlouhodobou vizi do roku 2070 máme zpracovanou rozvojovou studii Bridging the Gap, jejímž autorem je světoznámý krajinářský architekt Herbert Dreiseitl z Německa. Studie se zaměřuje na vnitřní revitalizaci a opětovné zahuštění zastavěné části města, modrozelenou infrastrukturu, odolnost vůči klimatickým změnám, mobilitu a podmínky pro pěší, cyklisty a sportovce, příležitosti pro mladé lidi, podmínky pro rozvoj Bruntálu jako hospodářského, vzdělávacího a turistického centra pro celý region. Troufám si tvrdit, že tato unikátní rozvojová studie dává našemu městu z dlouhodobého hlediska výhodu pro překonání mnohých výzev a také zvýší naši konkurenceschopnost v regionu i mimo něj.

Red, Foto: Archiv města Bruntál

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *