Roadmapa ukazuje cestu k dekarbonizaci českého stavebnictví

Česká republika se zavázala, že přispěje k evropskému cíli stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) vypracovala po vzoru deseti zemí Evropy Zero Carbon Roadmap. 

Tento dokument je základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v ČR. Obsahuje konkrétní kroky a plán opatření nutných k eliminaci emisí skleníkových plynů v budovách. CZGBC již s dokumentem seznámila zástupce zainteresovaných ministerstev a nabídla pomoc při realizaci doporučených opatření.

Široká mezinárodní podpora

Pařížská dohoda o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí světa včetně České republiky, stanovuje, že globální oteplování musí být omezeno na výrazně méně než 2 °C. Zelená dohoda pro Evropu zakotvila, že ta se stane do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Statistická data potvrzují, že bez zásadních změn ve stavebnictví a v sektoru budov je dosažení dekarbonizace prakticky nereálné.

„Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami byly identifikovány hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhnuty nutné kroky k jejich překonání. Jednotlivá opatření jsou shrnuta formou roadmapy obsahující úkoly pro hlavní zainteresované strany,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC. Dekarbonizační roadmapa vznikla za podpory Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), TaiwanBusiness – EBRD Technical Cooperation Fund a Světové rady pro šetrné budovy (WorldGBC). 

Roadmapy, tedy národní plány, které nastiňují konkrétní cestu k uhlíkové neutralitě a zároveň pomáhají urychlit potřebné změny v průmyslu i v přístupu politiků, již byly vypracovány v deseti zemích – v Chorvatsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Španělsku a ve Velké Británii.

Klíčoví aktéři

Klíčovými aktéry dekarbonizace v České republice jsou vláda, dále pak ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj a financí; dále pak všichni účastníci v hodnotovém řetězci stavebnictví od přípravy projektů a výroby materiálů přes developery a jiné investory, realizační a demoliční firmy až po provozovatele budov. Významnou roli hraje také finanční sektor, profesní organizace a svazy, vědeckovýzkumná sféra či vzdělávací instituce. 

Všem těmto subjektům jsou v roadmapě doporučena potřebná opatření nezbytná pro splnění dekarbonizačního cíle.

Kategorie navrhovaných opatření

„Většina opatření, která jsou identifikována jako doporučení pro řešení existujících bariér plynulého nástupu dekarbonizace, mohou být implementována do praxe ve velmi krátkém horizontu,“ upřesňuje Simona Kalvoda. Navržená opatření rozdělili autoři roadmapy do čtyř kategorií.

  1. Zrychlení tempa renovací a zavádění energetických úspor
  2. Snižování zabudovaných emisí
  3. Rozvoj komunitní energetiky
  4. Průřezová opatření

Konkrétní doporučení

Konkrétní kroky, které jsou adresovány jednotlivým aktérům dekarbonizace v ČR, pak mimo jiné zahrnují vypracování komplexní národní strategie pro ochranu klimatu, transformaci energetiky a stavebnictví, zapojení finančního sektoru do renovací, podporu výrobců stavebních materiálů při dekarbonizaci výroby, aktualizaci technických norem s cílem většího využití přírodních, recyklovaných a dalších materiálů s nízkou uhlíkovou stopou, podporu implementace obnovitelných zdrojů energie či posílení výzkumu. Zásadní je také vzdělávání a osvěta v oblasti udržitelnosti, dekarbonizace a energetických úspor.

Přechod k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví, a tedy ke splnění dekarbonizačního cíle vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup. Některé podniky již přijaly potřebné kroky. Nyní je zásadní zajištění součinnosti a podpory ze strany státních institucí. Ty totiž mají klíčovou roli v nastavení příznivých podmínek pro realizaci potřebných opatření. Vedení CZGBC již představilo roadmapu zástupcům zainteresovaných ministerstev. Proběhla také osobní schůzka s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, který dokument příznivě přijal. Zástupci CZGBC jednali s ministrem i o dalších krocích v rámci dlouhodobé spolupráce, přičemž mj. nabídli podporu a pomoc při zavádění jednotlivých opatření obsažených v road mapě. Celý dokument je volně přístupný ke stažení na https://www.czgbc.org/cs/zero-carbon-roadmap.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *