Společnost Savills má skutečně dlouholetou historii, vznikla ve Velké Británii již v roce 1855. V současné době zaměstnává přes 39 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích.

O přiblížení aktivit na českém trhu jsme požádali Stuarta Jordana, výkonného ředitele a vedoucího oddělení investic Savills pro Českou republiku a Slovensko.

První kancelář Savills v České republice jste otevřeli teprve v roce 2017. Proč až tak pozdě?

V nových zemích otevíráme kanceláře na základě zájmu našich klientů, ne proto, abychom si mohli „odškrtnout“ další místo na mapě našeho globálního působení. Když jsme oznámili vstup na český trh, setkali jsme se s názory, že přicházíme moc pozdě, že trh je přesycen. Teď se ale ukazuje, že díky správnému přístupu, strategii a lidem byly tyto původní domněnky mylné. Během dvou let se nám podařilo vybudovat na českém trhu dobře etablovanou společnost, což potvrzuje i náš podíl na mnoha významných investičních transakcích. Následně jsme se vyprofilovali a zaměřili na poskytování velmi specifických řešení v oblasti stavebního managementu a kontinuálně rozšiřujeme naše služby v oblasti property managementu.

Zmínil jste, že jedním z klíčových faktorů úspěchu vašeho podnikání jsou lidé. Jaké jsou nejsilnější stránky profesionálů v týmu Savills?

Naše odvětví zažívá skvělé časy. Lidé ve vedení našich týmů působí v oblasti nemovitostí v průměru více než 15 let a jejich průměrný věk je přitom pouze 39 let. V praxi to znamená, že díky svým zkušenostem umožňují Savills vyniknout z hlediska poskytovaných služeb i poradenství a zároveň jim nechybějí ambice a energie. Za stávajících okolností budeme i nadále růst a zaměřovat se na kandidáty, kteří v krátkodobém až střednědobém horizontu nastoupí u nás do svých pozic s ambiciózními kariérními plány. Všichni víme, že data a informace nabývají stále většího významu pro všechny segmenty nemovitostí, ať už jde o předpověď investičních cyklů a makroekonomických faktorů, správu efektivního provozu budov, nebo o strategie získání a udržení nájemců. Technologie však nemohou nahradit lidský intelekt a schopnost hledat smysluplná řešení na základě zkušeností a know-how. Nechceme být technologickou společností zaměřenou na nemovitosti, ale realitní společností investující do lidí.

Savills působí na českém a slovenském trhu přes dva roky. Splnila se vaše očekávání, s nimiž jste do obou zemí vstupovali?

Věřím, že jsme si již dokázali vybudovat pevné vazby s klienty, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Řada z nich sice možná nepatří k největším světovým hráčům, nicméně portfolio námi zastupovaných firem se vyvíjí exponenciálně s tuzemským trhem komerčních nemovitostí a domácím soukromým kapitálem. Z toho vyplývá, že dokážeme realizovat projekty i pro nejnáročnější klienty – takové, kteří investují svůj osobní kapitál a s využitím našeho odborného poradenství maximalizují svůj zisk. Záměrně nemluvím o podílu na trhu, toto téma s radostí přenechám našim konkurentům. Tržní podíl je otázkou masovosti. To však nutně neodráží kvalitu, naopak v praxi realitních poradců platí rovnítko mezi masovostí trhu a komodizací poskytovaných služeb. My pokračujeme v rozvoji našich aktivit zaměřujících se na poskytování špičkových služeb klientům, často s využitím alternativních postupů, a to i za nestandardních nebo složitějších situací na realitním trhu. Za takových okolností má klient možnost vidět přidanou hodnotu a je ochoten za službu zaplatit.

Jak se změnil český trh s nemovitostmi za dobu vašeho působení?

V oboru se pohybuji 15 let a změny, jež se za tu dobu udály, byly zásadní. Investiční trhy dozrály a staly se více institucionali­zovanými, developeři zaměřující se na prodej již nedělají některé ze zásadních chyb, jichž se dopouštěli v minulosti, banky jsou benevolentnější a lépe vyhodnocují rizika spojená s nemovitostmi. To jde ruku v ruce s dlouhodobými zkušenostmi, které profesionálové v oboru nyní mají, stejně tak i s lepší úrovní vysokoškolského vzdělání zaměřeného na nemovitosti. Na posledním jmenovaném se zásadním způsobem podílí i Jaroslav Kaizr, ředitel našeho oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, který na VŠE v Praze založil nový MBA program orientovaný na nemovitosti a jejich oceňování. Naše oddělení průzkumu trhu před nedávnem připravilo fascinující infografiku mapující radikální změny, k nimž za 15 let došlo z hlediska místa a času na realitním trhu od vstupu České republiky do EU. Místní trh do značné míry sleduje globální trendy, ale právě tempo a rozsah změn jsou skutečně zajímavé. Trh logistických nemovitostí je jedním z nejdynamičtějších v celé Evropě; Praha patří k trhům s nejagresivnější cenovou strategií v oblasti investic do kanceláří, který neustále překonává rekordy. A právě to umožnilo tuzemským investorům dosáhnout dostatečné velikosti pro rozšíření jejich aktivit také do zahraničí.

Které hlavní faktory mohou v nejbližší budoucnosti ovlivnit trh?

Růst nájmů v kancelářském sektoru je znatelný, otázkou však je, jak budou odpovědní političtí činitelé schopni udržet konkurenceschopnost České republiky, aby zajistili příliv obchodních investic. Maloobchod čelí svým vlastním výzvám, ale obecně nesdílím pesimistické předpovědi některých znalců trhu. Výroba, zejména automobilový průmysl, bude muset držet krok s modernizací a nástupem nových technologií. Investiční trh je na základě geografického rozložení a diverzifikace investorů robustní, což znamená, že jednotlivé segmenty investičního kapitálu nebudou reagovat na geopolitické změny stejným způsobem. Globální dění ovlivňují aktuálně probíhající významné události v souvislosti s americko-čínskou obchodní válkou, hongkongskými nepokoji a brexitem. To vše, ať už přímo, nebo nepřímo, ovlivňuje trh. Změny, pozitivní i negativní, které lze v důsledku toho očekávat, však nesporně přinesou klientům mnoho nových příležitostí a potřebu zkušeností. A těch my v Savills máme za 160 let opravdu mnoho.

RED

SAVILLS: CARVING OUT A NICHE THROUGH QUALITY SERVICE

Established in the UK in 1855, Savills today spans the globe with over 39,000 employees in more than 70 countries. We asked Stuart Jordan, Managing Director & Head of Investment, Savills Czech & Slovak Republics, to tell us more about the company’s acti­vities in the Czech market.

Savills did not open an office in Prague until 2017. Why did it take so long?

We tend to open in markets where our clients want us rather than for the sake of having dots on the map. ‘Too late’, ‘saturated’, ‘overcrowded’ were some of the first comments we had when we announced setting up the business in Prague, but time has shown that with the right approach, strategy and people, those presumptions were wrong. We were exceptionally well-established within two years, coming off the back of multiple high-profile investment sales, delivering a niche development management service line and continuously building a property management business.

You have mentioned people as one of the key factors for success of your business. What are the biggest strengths of the Savills team?

It is an exciting time for our business because the people we have running our business lines have on average 15 years of purely property experience, but their average age is only 39. This means we have a lot of so-called ‘grey hair’ in the firm, allowing us to excel in terms of service provision and advice, whilst the ambition and energy is there aplenty. All things being equal, we will continue to grow and continue to look for candidates to step into roles with strong career plans in the short to medium term. We all know that data and information are becoming more important to all parts of the property sector, be it from forecasting investment cycles and macroeconomics, to managing a building’s ef­ficiencies, or strategies to attract and retain occupiers – but it will not replace human intellect and the skill set to use that data to make informed decisions based on experience and know-how. We don’t strive to be a technology company specializing in property, but to be a real estate company investing in people.

Savills has been operating in the market for more than two years – has it brought the expected results within the Czech and Slovak operation?

I would like to think we have already developed some very deep client relationships, who will continue to work closely with us going forward. Many of them may not be the biggest global names in the business, but our client roster has developed exponentially with Czech property companies and domestic private equity, which is evidence itself of our abilities to deliver to the most demanding clients – being those investing their own personal equity and using Savills advice to extract every bit of value. I shy away from talking about market share and I happily leave this for our competitors. Market share is mass market, mass market doesn’t mean quality and in many aspects of the agency business, mass market means service line commoditisation. We continue to build a business that focuses on delivering excellent service to clients, often in alternative ways and often on non-standard or more difficult real estate situations – but that’s when clients see added value and are ultimately prepared to pay for it.

How has the Czech real estate market changed over the years since you started?

If we talk about my 15 years in the industry, the change has been radical. Investment markets have matured and become more institutional, build-to-sell developers generally don’t make some of the fundamental mistakes they did in the past, and banks are better across the board in understanding and assessing real estate risk. This goes hand-in-hand with the depth of experience which people in the sector now have, alongside property-focused higher education being better and more advanced. Savills Head of Industrial, Jaroslav Kaizr, has been at the forefront of that, leading the new MBA Program in Real Estate and Valuation at the University of Economics in Prague. Savills research team recently put together a fascinating infographic of time and space which laid out the radical changes that have taken place in the real estate market since the Czech Republic joined the EU 15 years ago. The market has, to a large degree, been following global trends, but it is the pace and scale of the changes that are really interesting. The logistics market is one of the most dynamic in all of Europe; Prague is one of the most aggressively priced office investment markets in Europe and continues to break records; and domestic investors have reached such a size that they are now expanding outwards internationally.

What will be the main factors affecting the market in the near term?

Rental growth in the office sector is finally there to see, but the question here will be how competent policymakers will be to retain the competitiveness of the CR to attract inward business investment. The retailing environment is subject to its own challenges, but I fundamentally don’t share the doomsday views of some market commentators. Manufacturing and specifically the automotive industry will need to react to modernization and new technologies. The investment market is very robust due to the geographical spread and diversification of investors, meaning that different pools of investment equity are not all aligned in how they will respond to geopolitical changes. There are many ‘big pictures’ happening at the moment – US-China trade war, Hong Kong unrest and Brexit – and all of these will indirectly or directly affect the market. But whether positively or negatively, with those changes will come opportunity and a time when clients look for experience. And we have 160 years of it.

RED