Window glass – the alpha and omega of every nearly zero-energy building

Window glazing is usually the most neglected part of the building. Most architects and investors primarily deal with the appearance of the window and the function and material of window frames in an effort to minimize heat loss in window openings and meet the conditions imposed on buildings within the framework of the amendment for almost all zero-energy buildings.

Glass is, however, an indispensable part of every window pane, from which it makes up 85%! The design of windows and glass should be defined clearly and comprehensibly in the project documentation for the construction. It is the specific positioning of the window, the orientation of the object and the maximum size of the glass surface that are the determining factor for correct and informed selection of the window. And it is necessary to add that the definition of triple glazing with Ug = XY, which is often used in the project, is totally insufficient.

Choosing the right glass

The window, from a thermal insulation point of view is often considered to be the weakest link in the perimeter cladding, should be an integral part of the design of the entire structure from the very beginning. Especially glazing; it is part of the construction product and is subject to laboratory and computing assessment procedures. Requirements for glass and opaque fillings are determined by the specific design of the product, the place of installation in the building and the system principles. The properties given to it during production will subsequently define not only its energy efficiency during construction, but also the internal environment of the building and the feeling that users will have inside. That is why the cooperation of specialists from several areas is necessary already during the design of glass and any order should therefore be preceded by carefully and well-processed project documentation, which clearly defines which types of glass will be used in which parts of the house. From the point of safety, protection against noise and heat leakage and, of course, the volume of transmitted natural light and heat moving into the interior, it can be clearly stated that there are requirements for different types of glazing in the building and therefore it is impossible to use the same type of glass in all windows.

What should an architect or designer know?

In order to achieve a quality and well-lit interior, the architect and designer should work effectively not only with the size of the window, but also with its properties.

The key questions in choosing correct and suitable windows are the following:

 • What are the client’s requirements for acoustics and airborne sound insulation Rw [dB]?
 • What is the orientation of the object with respect to the cardinal points of the world?
 • How will sun protection be solved in the building? Are outdoor blinds planned? Is it even possible to install blinds?
 • What is the client’s requirement for light transmission TL [%]?
 • What are the client’s expectations regarding visible external reflection Lr [%]?
 • What are the security requirements – either from the client’s point of view or with regards to security?
 • What are the requirements for the heat transfer through the glass, what heat transfer coefficient Ug through the glass is required and what is the required coefficient Uw for the whole window [W/m2K]?

Why is it necessary to start with acoustics?

Acoustics indirectly define the thickness of the glass and thus the desired profile. Unfortunately, it is never possible to choose glass that offers only the pluses – that means that it transmits light, but no heat. There is always a compromise to be reached. That is why when choosing each window in the house, it is important to consider what is most important for the users of the particular room.

One of the reliable innovative solutions that offer such a compromise is so-called insulating glass with a new generation of low-emission ECLAZ coatings from Saint-Gobain. Thanks to the innovative coating technology, insulating glass achieves above-average thermal insulation properties, high light transmission as well as high solar gains.

Glass as part of savings

So, it can be concluded that an ideal and correctly installed window with appropriately selected glass and quality frame should, depending on the orientation of the building, let into the interior as much light as possible, as much heat from the sun as possible and have the best possible thermal insulation properties – all under the assumption of functional exterior shielding. In short, it can be said that according to the strictest criteria at nZEB, the building cannot do without high-quality windows with responsibly and correctly selected glass specified on the basis of the expected properties.

PR

Okenní skla – alfa a omega každé téměř nulové budovy

Zasklení oken bývá nejvíce opomíjenou součástí stavby. Většina architektů a investorů primárně řeší vzhled okna, funkci a materiál okenních rámů ve snaze minimalizovat tepelné ztráty okenního otvoru a splnit podmínky kladené na objekty v rámci novely téměř nulových budov.

 

Sklo je však nepostradatelnou částí každé okenní výplně, z níž tvoří až 85 %! Návrh oken a skel by měl být jasně a srozumitelně definován již v projektové dokumentaci ke stavbě. Právě konkrétní pozice okna, orientace objektu a maximální rozměr skleněné plochy jsou určujícími údaji pro správný a informovaný výběr okna. A nutno dodat, že často užívaná definice v projektu trojsklo s Ug = XY je absolutně nedostatečná.

Výběr správného skla

Okno, z tepelněizolačního hlediska velmi často považované za nejslabší článek obvodového pláště, by mělo být už od počátku nedílnou součástí návrhu celé konstrukce. Zvláště pak zasklení; je součástí stavebního výrobku a podléhá laboratorním i výpočetním postupům posuzování. Požadavky na sklo a neprůhledné výplně jsou určeny konkrétní konstrukcí výrobku, místem zabudování do stavby a systémovými zásadami. Vlastnosti, které mu byly při výrobě dány, budou následně v rámci stavby definovat nejen jeho energetickou efektivitu, ale i vnitřní prostředí objektu a pocit, jaký budou mít uvnitř uživatelé. Již při návrhu skla je proto nezbytná spolupráce odborníků z více oblastí, a jakékoli objednávce by proto měla předcházet pečlivě a kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, která jasně definuje, jaké typy skel budou použity ve kterých částech domu. Z hlediska bezpečnosti, ochrany před hlukem a únikem tepla a samozřejmě i množství propouštěného přirozeného světla a tepla dopadajícího do interiéru, totiž lze jednoznačně říci, že v objektu vznikají požadavky na různé typy zasklení, a proto nelze použít stejný typ skla ve všech oknech.

Co by měl vědět architekt či projektant?

Architekt či projektant by v rámci dosažení kvalitního a dobře osvětleného interiéru měl efektivně pracovat nejen s plochou okna, ale i s jeho vlastnostmi.

Stěžejní otázky při výběru vhodného a správného okna jsou tyto:

 • Jaké má klient požadavky na akustiku a vzduchovou neprůzvučnost Rw [dB]?
 • Jaká je orientace objektu vzhledem ke světovým stranám?
 • Jak bude v objektu řešena protisluneční ochrana? Jsou v plánu venkovní žaluzie? Je vůbec možné žaluzie instalovat?
 • Jaký je klientův požadavek na propustnost světla TL [%]?
 • Jaká očekávání má klient ohledně viditelné vnější reflexe Lr [%]?
 • Jaké jsou požadavky na bezpečnost – ať už z pohledu klienta, či s ohledem na bezpečnost?
 • Jaké jsou požadavky na prostup tepla sklem, jaký je požadován součinitel prostupu tepla Ug sklem a jaký je požadovaný součinitel Uw pro celé okno [W/m2K]?

Proč je nutné začít akustikou?

Akustika totiž nepřímo definuje tloušťku skla, a tedy i požadovaný profil. Bohužel nikdy nelze vybrat sklo, které by nabízelo pouze klady – tedy že propustí všechno světlo, ale žádné teplo. Vždy je třeba přistoupit k určitému kompromisu. Právě proto je při výběru důležité každého okna v domě zvážit, co je pro uživatele dané místnosti nejdůležitější.

Mezi spolehlivá inovativním řešení, která právě takový kompromis nabízejí, se řadí tzv. izolační skla s novou generací nízkoemisních povlaků ECLAZ od společnosti Saint-Gobain. Díky inovované technologii nanášení povlaků dosahují izolační skla nadprůměrné tepelněizolační vlastnosti, vysoké propustnosti světla, ale i vysokých solárních zisků.

Sklo jako součást úspor

Lze tedy shrnout, že ideální a správně instalované okno s vhodně vybranými skly a kvalitním rámem by mělo v závislosti na orientaci objektu propustit co nejvíce světla do interiéru, co nejvíce tepla ze slunce a disponovat co nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi – to vše ovšem za předpokladu funkčního exteriérového stínění.Ve zkratce tedy lze říct, že se objekt dle nejpřísnějších kritérií na nZEB neobejde bez vysoce kvalitních oken se zodpovědně a správně vybranými skly specifikovanými na základě očekávaných vlastností.

PR

Top housing in a place that does not fall asleep

The gap site between Verdunská and Jugoslávských partyzánů streets in Prague – Dejvice, near Vítězné Square, will take on a new shape. Or more precisely, it will vanish.

At the beginning of July, the building authority for Prague 6 issued a permit for the construction of Victoria Palace, a residential building to be built there by the development consortium of Penta Real Estate and Kaprain. This will end almost a century of groping around as to what to do with the place that is part of the valued concept of Vítězné (Victory) Square by the architect Engel from the 1920s. His vision was a modern cut of the north-western city modelled on the reconstruction of Paris in the 19th century; The Vítězné Square was to be the centre of events with a well-thought-out
arrangement of buildings in a circular floor plan. Due to the economic crisis and the World War II, only a torso remained from the original idea. It was not until 2010 that the LINE project by architect Radan Hubička, who developed it for PPF, was to change the location of today’s gap site. Whilst primarily the office building won the award as the project of 2013, the public nor some experts accepted it, though. The building permit for Victoria Palace therefore makes it possible, after many decades, to complete the missing piece of the story of the architectural change for the entire centre of Prague 6.

With respect to history

The architectural studio Jakub Cigler Architekti (JCA) suggested for the gap site a residential building that would represent an elegant modern realization of the original idea regarding the appearance of this part of the square. According to Engel’s concept, the building in today’s gap site was to be the axial counterpart of the Army General Staff building. In the plans, the two buildings were the same, only mirror-inverted.

Victoria Palace adheres to the original lines in the JCA design. The building of the General Staff and the modern residential house will be connected by similar elements, with the fundamental difference being within their conception by architects, who are about 90 years apart. Victoria Palace is really a mirror counterpart of the General Staff Building. The facades of both buildings have a significant vertical division. The main ledge is at the same height as the ledge of the General Staff building and in the upshot as the ledges of the surrounding buildings in the square. The saddle shape of the Victoria Palace roof formed by slats is a copy of the roof of the General Staff building. One would find a number of common elements in both buildings and also other houses in Vítězné Square.

Victoria with an overview

The Penta Real Estate and Kaprain consortium will build a nine-storey building in Vítězné Square for about a billion crowns. The building will come with a total of 97 flats, two underground floors for technical facilities, cellars and mainly 135 parking spaces. This will thus create 7,200 sq m of living space and 1,800 sq m for retail and services in an area of over 4,200 sq m. According to the requirements of the city district, there will be a supermarket, a pharmacy, a bank branch and also a mobile network operator. The apartments will be among the top offers in the capital. The larger one’s face both sides of the building – i. e. the square and the peaceful zone of a courtyard. The vast majority then come with outdoor loggias or terraces. This category of apartments is characterized by a high proportion of natural materials, and premium brands come as a matter of course with regards to the equipment. The open glazed facade divided by vertical lamellas, which is the dominant element of the building, allows a rich transmission of light into the interior of all residential units. “We have a number of higher standard residential projects that are of greatest interest in the market under construction,” says David Musil, Residential Development Manager at Penta Real Estate, adding: “Victoria is a different story. It has the same character as Trafalgar Square in London or the Leipziger Platz in Berlin. Places that do not fall asleep. Victoria represents exceptional housing in Prague, for which the price corresponds.” The apartments will be put on for sale in the near future. According to preliminary information, the price of a studio apartment, i. e. 33 sq m bedsit with kitchenette, exceeds CZK 7 million. The very best that Victoria has to offer are four penthouses situated on the top two floors, with sizes ranging from 130 to 202 sq m and terraces from 80 to 236 sq m. These apartments, for which their future owners can get directly from an elevator, will require tens of millions of Czech crowns.

A private garden in the courtyard will be available for the apartment owners; It is almost pointless to emphasize that it will come with trees, plenty of greenery and a water feature. This is just another of the benefits that are obvious to anyone who knows Prague: Victoria Palace will become part of the centre of the Prague location, which is characteristic for traditional residential functions in highly regarded areas, such as Ořechovka, Hanspaulka and the area surrounding Vítězné Square. Prague 6 alone is a city district with large green areas, to which we can also include a part of Prague’s Stromovka. It is no coincidence that this part of Prague has been chosen by a number of countries for their embassies. Victoria Palace is located close to the underground and Václav Havel Airport is also easily accessible.

Penta Real Estate has currently started preparing a building site and the Victoria Palace residence should be completed before the fourth quarter of 2023.

PR

Top bydlení v místě, které neusíná

Proluka mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů v Praze – Dejvicích u Vítězného náměstí dostane novou podobu. Lépe řečeno, zmizí.

Na začátku července totiž stavební úřad pro Prahu 6 vydal povolení ke stavbě Victoria Palace, rezidenční budovy, kterou tam postaví developerské konsorcium Penta Real Estate a Kaprain. Skončí tak téměř stoleté tápání, co s místem, které je součástí ceněného konceptu Vítězného náměstí architekta Engela z 20. let minulého století. Jeho vizí byl moderní střih severozápadního města po vzoru přestavby Paříže v 19. století; Vítězné náměstí pak mělo být centrem dění s promyšleným uspořádáním budov v kruhovém půdorysu. Z původní myšlenky zůstalo kvůli hospodářské krizi i druhé světové válce pouze torzo. Samotné místo dnešní proluky měl až po roce 2010 změnit projekt LINE architekta Radana Hubičky, který vypracoval pro společnost PPF. Převážně kancelářská budova sice získala ocenění jako projekt roku 2013, ale veřejnost ani část odborníků ji nepřijala. Stavební povolení pro Victoria Palace tedy umožňuje po dlouhých desetiletích dopsat chybějící kus příběhu architektonické změny úplného centra Prahy 6.

S respektem k historii

Architektonické studio Jakub Cigler Architekti (JCA) navrhlo konsorciu pro zástavbu proluky rezidenční budovu, která je elegantní moderní realizací původní představy o podobě této části náměstí. Podle Engelovy koncepce měla být budova v místě dnešní proluky osovým protějškem budovy generálního štábu armády. V dobových plánech byly tyto dvě budovy stejné, pouze zrcadlově otočené.

Victoria Palace se v návrhu JCA drží původních linií. Budovu generálního štábu i moderního rezidenčního domu budou spojovat podobné prvky s tím, že zásadní odlišnost bude v jejich pojetí architekty, které od sebe dělí zhruba 90 let. Hmota Victoria Palace je opravdu zrcadlovým protějškem budovy generálního štábu. Fasády obou budov mají výrazné vertikální členění. Hlavní římsa je ve shodné výšce jako římsa štábu a konečně i římsy okolních budov náměstí. Sedlový tvar střechy Victoria Palace, tvořený lamelami, je kopií střechy generálního štábu. Společných prvků bychom u obou budov, ale také dalších domů na Vítězném náměstí našli celou řadu.

Victoria s přehledem

Zhruba za miliardu korun postaví konsorcium Penta Real Estate a Kaprain na Vítězném náměstí devítipodlažní budovu s 97 byty, dvě podzemní patra pak jsou pro technické zázemí, sklepní kóje a zejména pak 135 parkovacích míst. Na pozemku o rozloze přes 4 200 m2 tak vznikne 7 200 m2 bytových ploch a 1 800 m2 pro retail a služby. Podle požadavků městské části tu vznikne supermarket, navíc lékárna, pobočka banky a také telefonního operátora. Byty budou patřit do top nabídky v hlavním městě. Větší z nich jsou orientovány na obě strany budovy – tedy na náměstí i do klidové zóny vnitrobloku. Naprostá většina pak má venkovní lodžie nebo terasy. Pro tuto kategorii bytů je charakteristický vysoký podíl přírodních materiálů, ve vybavení jsou samozřejmostí použité prémiové značky. Otevřená prosklená fasáda členěná vertikálními lamelami, která je dominantním prvkem budovy, umožňuje bohaté prostoupení světla do vnitřního prostoru všech bytových jednotek. „Máme rozestavěno několik rezidenčních projektů s byty ve vyšším standardu, o něž je na trhu největší zájem,“ říká David Musil, ředitel Penty Real Estate pro rezidenční výstavbu a dodává: „Victoria je jiný příběh. Má stejný charakter jako Trafalgar Square v Londýně nebo třeba Leipziger Platz v Berlíně. Místa, která neusínají. Victoria je výjimečné bydlení v Praze, jemuž odpovídá i cena.“ Byty půjdou v blízké době do prodeje, podle předběžných informací cena garsonky, tedy 1+kk o 33 m2 přesahuje 7 mil. Kč. Tím nejlepším, co Victoria nabídne, jsou čtyři penthousy v posledních dvou patrech o velikosti 130–202 m2, s terasami o rozloze 80–236 m2. Na tyto byty, do nichž se jejich budoucí majitelé dostanou přímo výtahem, budou zapotřebí už vyšší desítky milionů korun.

Pro vlastníky bytů bude k dispozici soukromá zahrada ve vnitrobloku; je téměř zbytečné akcentovat, že se stromy, dostatkem zeleně i vodním prvkem. Je to jen další z benefitů, které jsou každému, kdo zná Prahu, zřejmé: Victoria Palace se stane součástí centra pražské lokality, kterou charakterizuje tradiční rezidenční funkce v ceněných oblastech, jakými jsou Ořechovka, Hanspaulka a právě okolí Vítězného náměstí. Sama Praha 6 je městskou částí s rozsáhlými zelenými plochami, kam lze započítat i část pražské Stromovky. Není náhodou, že tuto část Prahy si zvolila řada zemí pro své zastupitelské úřady. Victoria Palace je přímo na metru, výborně dostupné je i Letiště Václava Havla.

Penta Real Estate aktuálně začala s přípravou stavebního pozemku, rezidence Victoria Palace by měla být dokončena před čtvrtým kvartálem 2023.

PR

 

EKOM: Ultra nízkoenergetické kanceláře v Piešťanech

Novostavbu administrativního objektu a přístavbu parkovacího domu začala DELTA Group koncepčně řešit architektonickou studií po zpracování zastavovací studie zpracované na základě návrhu rozvoje celého výrobního areálu investora společnosti EKOM spol. s.r.o.

Realizace tohoto administrativního projektu projektovaného ve standardu BIM, byla zahájena v dubnu 2017. Podrobněji nám ho přiblížil Ing. arch. Adam Cifra z DELTA Group.

Když někdo vzpomene projekt EKOM, co se vám vybaví?

Osvícený, ekologicky smýšlející investor, který měl ideu vytvořit nadstandardní kvalitu vnitřního prostředí na pracovišti pro své zaměstnance. A také průkopnický koncept administrativní budovy s relaxační zónou v atriu. Naše spolupráce nebyla náhodná. DELTA zrealizovala pro EKOM již v minulosti skladovou halu v dohodnutých investičních nákladech a také v pevně stanoveném termínu. Dodrželi jsme slíbené garance, a proto nás tento investor oslovil znovu a společně jsme se pustili do další spolupráce, která přinesla další úspěšný projekt na Slovensku.

Jaké funkce a standardy má objekt? Co to přináší lidem, kteří v něm pracují?

Nadstandardní vnitřní prostředí mělo přispět k tomu, aby práce v této firmě byla pro nové zaměstnance zajímavá a aby schopní lidé nemuseli cestovat za prací do Bratislavy. Prvním krokem bylo vymyslet zajímavou a reprezentativní architekturu a zároveň nastavit standard budovy. Investora se podařilo nadchnout pro nové technologie a implementovat některé prvky zelené architektury. Sálavé řešení chlazení a vytápění systémem aktivace betonového jádra je jednou z hlavních charakteristik budovy. K tomu se přidaly další technologie, např. doplňující stropní panely na úpravu teploty, přívod čerstvého vzduchu s rekuperací z podlahy, akumulace teploty betonovými masivními konstrukcemi, využití exteriérových žaluzií ovládaných automaticky pomocí meteostanice, odvětrání a proslunění vnitřních prostorů v atriu a podobně.

Projekt se začal připravovat v roce 2016 v BIM. Jaké byly v té době na Slovensku podmínky pro práci touto metodou?

Snažili jsme se na projekci využít standardu BIM pro profese architektura, stavební konstrukce, vzduchotechnika a statika. Byla to především naše iniciativa realizovat projekt v BIM standardu. Z dnešního pohledu (o pět let později) to bylo spíše projektování v 3D. Dnes jsme s BIM mnohem dál. Tenkrát jsme nedokázali řešit všechny profese v tomto standardu tak, aby to bylo efektivní (např. elektroinstalace). Dnes už je situace podstatně lepší a s touto metodou má dostatečné zkušenosti už více firem.

Jaké výhody viděl klient v projektování v BIM? Pochopil výhody, které to přináší?

Investor v tom jasně viděl přidanou hodnotu. Za mne BIM přinesl jednodušší komunikaci, rychlejší pochopení a schvalování návrhů investorem včetně přesnějšího vytvoření podkladů pro tendry na zhotovitele stavby a interiéru. Narazili jsme však na nedostatečné využití při realizaci stavby. Zde jsme BIM model a informace z modelu využívali spíše my, DELTA jako autorský dozor. Roman Miklík ze společnosti EKOM tuto fázi realizace okomentoval slovy: „Povedal by som, že v tom čase ešte realizačné firmy neboli na Slovensku dostatočne nastavené.“

Na projektu zastupovala DELTA mnoho profesí – od architekta, projekční činnosti přes výběr zhotovitelů stavby, stavební management až po technický dozor investora a autorský dozor. Jak se tyto funkce daly skloubit dohromady?

Projekt se začal řešit zastavovací studií rozvoje výrobního areálu, jehož ideu si investor připravil sám. Po vyhodnocení výstupů jsme realizovali nejprve skladovou halu, čímž se v areálu uvolnily potřebné prostory. Až následně bylo přistoupeno k druhé etapě, a to k návrhu nové kancelářské a řekněme obchodně-technické budovy a parkovacího domu. Rozsah našich činností a zodpovědnost na projektu postupně rostly díky tomu, že jsme investorovi vždy uměli zabezpečit všechny potřebné činnosti a služby. Tím jsme dosáhli i vysoké efektivity činností a měli maximální přehled o projektu. Zajímavostí je, že jsme projekt interiéru zapracovali už do projektu na stavební povolení. Toto je velmi dobrý postup, pokud řešíte stavbu už pro konečného uživatele a ne jako „space for rent“.

Jak velké nároky měl EKOM při zadávání projektu, který od roku 2018 patří na Slovensku mezi ty průkopnické?

Základním požadavkem bylo od začátku dokázat projekt důkladně řídit. To znamená mít pod kontrolou nejen kvalitu a termíny, ale i finance. Dalším faktorem pro spolupráci bylo od začátku si nastavit strategii tendrového procesu pro výběr zhotovitelů. Zachování kvality stavby a dobrá spolupráce odborných firem na stavbě za rozumnou cenu. Architektura a zelený standard budovy byly potom třešničkou na dortu tohoto projektu.

Můžete specifikovat některé výjimečné prvky, které jste použili v projektu?

Objekt využívá obnovitelné zdroje, do teploty +7 °C pracuje se systémem tepelných čerpadel (vzduch–voda), je připraven i na zisk energie z podzemní vody. K realizaci této možnosti však při výstavbě nedošlo kvůli zdlouhavému povolovacímu procesu pro využívání spodních vod.

Budova slouží již tři roky. Jak dopadla celková analýza datových měření? Vývoj a moderní materiály jdou velice rychle kupředu. Lze konkrétně stanovit výši hodnoty úspor, popř. klady a zápory použitých technologií?

Investor má k dispozici informace ke stavu objektu s možností dálkového ovládání. Realizační firma, která řešila vytápění, chlazení a větrání si zároveň dodávala systém MaR. Z tohoto důvodu je nastavení objektu vyladěné na maximum a investor se může spolehnout na fungování systému pod správou jedné firmy. K datům z provozu nemáme dostupné informace.

V současné době je aktuálním tématem zeleň. Dnešní nároky na moderní pracovní prostředí nejsou jen o samotné budově. Byla v projektu brána zřetel i na zasazení objektu do okolí?

Promyšlené situování objektu bylo řešeno již zastavovací studií celého areálu. V rámci této plochy byl objekt zasazen co nejlépe, což znamená hlavně s dobrým dopravním spojením, respektováním ostatních výrobních prostor a vhodnou orientací na světové strany. Nedostatek zeleně v blízkém okolí jsme suplovali zelenými stěnami objektu porostlými popínavými rostlinami.

Čím se projekt EKOM lišil od ostatních projektů?

Je toho mnoho, ale jmenoval bych asi tyto aspekty: zelený standard budovy, aktivace betonového jádra, maximální využití přírodních nebo recyklovatelných materiálů, nabíjecí stanice pro elektromobily a výborná kultura spolupráce.

Nela Wagnerová / Foto: Delta Group

 

DALŠÍ DATA O PROJEKTU

Investor: EKOM spol. s.r.o., Piešťany, Slovensko

 

Základní údaje

Typ stavby: třípatrová administrativní budova s parkovacím domem

Architektonická studie: 8/2016

Projekční činnost: 8/2016 – 12/2016

Doba výstavby: 4/2017 – 1/2018

Užitná plocha administrativní budovy: 1 713 m2

Počet parkovacích míst: 90

Nominace na cenu VISIO 2020 – cena vydavatelství

EUROSTAV za nejvýraznější počin v oblasti udržitelné

architektury a výstavby

Prostory pro život vytvořené individuálními systémovými řešeními

Náš životní prostor zahrnuje různorodé prostředí: Čtyři vlastní stěny jako chráněný obytný prostor uvnitř, terasa jako jeho rozšíření ven nebo naše zaměstnání jako místo, kde pracujeme.

Individuální požadavky, které klademe na náš životní prostor, jsou přitom stejně rozmanité a určují uspořádání prostor ve vnitřní a vnější části. Čím rozsáhlejší je přitom nabídka materiálů, vzorů a barev, tím individuálnější životní prostory lze vytvořit. Abychom mohli realizovat architektonické návrhy, které odpovídají stylu a osobnosti obyvatel domu, nabízejí hliníková systémová řešení heroal téměř neomezené kombinace designů.

Systémová řešení harmonicky integrovaná do architektury

Opláštění budov, která vytvářejí udržitelné obytné prostory a zároveň působí svou estetičností – to je nárok, který klade společnost heroal na svá systémová řešení. Jako výrobce systémů, který má ve svém portfoliu hliníkové systémy opláštění budov a vnitřních i vnějších prostor, pokrývá heroal svými řešeními podstatnou část obvodového pláště budovy. Rozsáhlá nabídka umožňuje architektům i výrobcům pracovat se systémy, které lze dobře kombinovat, a vše získat z jednoho zdroje. Stavitelé profitují z harmonických pohledů, stejně jako z barev i povrchů, které zaručují perfektní konzistenci barev. Koncepce systému zajišťuje plynulé přechody, které umožňují bezproblémové propojení různých řešení. Velkorysá fasádní řešení nebo použití zvedacích a posuvných prvků, které opatřené textilní roletou propouštějí denní světlo dovnitř budovy a současně umožňují potřebné zastínění, vizuální ochranu i tepelnou ochranu. Nabídka více než 250 tkanin přitom poskytuje mnohotvárnost modelů – od téměř transparentních až po zatemňující tkaniny s až stoprocentní ochranou proti slunečnímu a UV záření. Možností kombinace jsou přesvědčivé i v detailech: drenážní systém heroal DS s vysoce kvalitním krytem z nerezové oceli diskrétně zapadá do průchozích oblastí a v kombinaci s okenními, dveřními nebo posuvnými, zvedacími systémy heroal zajišťuje bezbariérové průchody a spolehlivé odvodnění povrchu.

Rozmanitost barev a povrchových úprav

„Barva je v architektuře stejně silným prostředkem jako půdorys a řez,“ řekl jeden z nejrenomovanějších architektů Le Corbusier. Již desetiletí má pro heroal jako pro výrobce hliníkových systémů k opláštění budov hlavní význam povrchová úprava s ohledem na design objektu. Společnost heroal vyvinula inovativní postupy potahování, které nabízejí vysokou stabilitu barevných tónů, udržení lesku, odolnost vůči povětrnostním vlivům a ochranu proti UV záření a také jedinečné možnosti designu.

Extrudované povrchy jsou potaženy práškovým lakováním heroal hwr. Na výběr je rozsáhlé spektrum odstínů barev, které obohacují architekturu. Ve standardní nabídce je k dispozici přes 500 barev RAL, DB a VEKA pro práškové lakování heroal hwr; další odstíny jsou k dispozici na vyžádání. Různé stupně lesku a struktury se optimálně uplatňují na površích potažených barvami RAL. Metalického reflexního vzhledu lze dosáhnout úpravou povrchu eloxováním. Pro lepší reprodukovatelnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům mohou být barevné eloxy realizovány také práškovým lakováním heroal hwr. Navíc heroal exkluzivně nabízí povrchovou úpravu v 63 odstínech barev Les Couleurs® Le Corbusier, které umožňují harmonický a přirozený design. Díky inovativní povrchové úpravě heroal SD získají extrudované povrchy působivý vzhled dřeva, rzi nebo betonu. Na profilech tvarovaných válcováním se používá dvouvrstvý krycí lak heroal. Hliníkovým komponentům, jako jsou rolety nebo roletové lamely, dodává mimořádnou stálobarevnost a odolnost proti vlivům počasí, a je dokonce certifikován pro použití na lodích. Práškové lakování heroal hwr a dvouvrstvý krycí lak heroal jsou opticky ideálně sladěny pro opláštění staveb, které se zdá být vyrobeno z jednoho kusu.

Díky firemnímu nanášecímu (lakovacímu) zařízení a objektivní automatické kontrole kvality je heroal lídrem trhu, co se týká kvality povrchů, a je v souladu s přísnými mezinárodními standardy. To potvrzují různé certifikace, např. pečeť jakosti Qualicoat nebo oficiální vyznamenání GSB-Premium-Beschichter.

Další možnosti pro individuální design nabízejí zpracovatelské služby heroal, díky nimž je tato společnost rovněž lídrem v oboru. Díky vysoce moderním zařízením lze provádět i ty nejsložitější úpravy ohýbaných profilů jako kulaté nebo oválné oblouky, kruhové prvky a přesné reprodukovatelné srážení hran a montážní spoje. Tím heroal poskytuje největší tvůrčí svobodu, díky níž které lze z architektury vytvořit umění.

 

PR